Listeforslag

Alle parti og grupper som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ønskjer å stille til val i. Frist for å levere listeforslag er måndag 1. april 2019, kl 12.00.

For parti og grupper

For parti og grupper som ikkje kjem inn under reglane om forenkla behandling, jf. valgloven § 6-3, må det samlast inn 300 underskrifter på listeforslaget frå personar med stemmerett i det valdistriktet lista skal stille.

Underskriftene er underlagt teieplikt og skal ikkje offentliggjerast, jf. valgforskriften § 13, valgloven § 15-4 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Skjema og rettleiing for innlevering av listeforslag

Ved innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet, er det ein fordel om forslagsstillarane bruker dei anbefalte skjemo og rettleiinga som det er lenka til nedanfor. Dette vil lette arbeidet for valmedarbeidarane ved behandling av listeforslaga.

I pdf-filene er det muleg å fylle inn data i alle dei blå felta før listeforslaget vert skrive ut. Dei blå felta vil skrivast ut som kvite – dei er berre der for å vise kor du kan fylle inn data.

Valadministrasjonen har hatt møte med partia som har meldt at dei kjem til å levera lister 06.02.19. Informasjon frå møtet med fristar for innlevering.

Lenker til dokumentmalar, rettleiingar og ytterlegare informasjon om listeforslag

Vedlegg til listeforslag

Saman med listeforslaget skal også følgjande vedlegg til listeforslag innleverast, jf. valgloven § 6-4

Her leverer du listeforslaget

Listeforslag til kommunestyrevalet med originale underskrifter skal sendast eller leverast til valstyret i «Nye Øygarden kommune».

Listeforslag som vert sendt i posten

Valsekretariatet i (nye) Øygarden kommune, postboks 184, 5342 Straume

Listeforslag som vert levert i kontortid (kl. 08:00-15:30)

Fjell rådhus, Foldnesvegen 1, 5354 Straume

Dersom seint ute – kan listeforslaget sendast på epost: postmottak@fjell.kommune.no, men då må dei originale listeforslaga sendast i posten same dag.

Listeforslag frå partia

12 politiske parti/grupper har levert inn listeforslag til nye Øygarden kommune til kommunevalet 2019 innan fristen gjekk ut 1. april 2019 kl 12.00. Det skal veljast 45 representantar til kommunestyret i den nye kommunen. Listene ligg i kronologisk rekkjefølgje slik dei kom inn:

Tilbakekalling av listeforslag

Frist for forslagsstillarane til å kalle tilbake listeforslag, er seinast 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.

I 2019 er 20. april ein laurdag og påfølgande måndag er 2. påskedag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe næraste kvardag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er difor tysdag 23. april.

Endelege (godkjente) listeforslag
Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i valadministrasjonen for å få rettleiing i korleis listeforslaga skal fyllast ut.

Kontaktpersonar:

Unni Rygg, ansvarleg for behandling av listeframlegga
 55 09 71 55
 Unni.rygg@fjell.kommune.no

Grethe Bergsvik, valansvarleg
 55 09 70 41

Beate Hetlevik, medvalansvarlig
 56 38 54 03