Førehandsstemming

Tidlegstemming | Førehandstemming | Stemme heime


Tidlegstemming

Dersom du er forhindra frå å stemme i den ordinære perioden for førehandsstemming, og heller ikkje kan stemme på valdagen, kan du førehandsstemme innanlands alt frå måndag 01.07.19 til og med onsdag 09.08.19.

Ordninga er heimla i valgloven § 8-1 fjerde ledd:
(4) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsrøystegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsrøystegivningen starter 10. august i valgåret.

Kven kan tidlegstemme

Ordninga gjeld alle veljarar. Tidleg-stemmegjeving er meint som ei ordning for dei som ikkje har anledning til å stemme på førehand innanfor ordinær periode eller på valdagen. Det vert imidlertid ikkje kravd at veljaren må dokumentere at han eller ho ikkje har anledning til å førehandsstemme eller til å stemme på valdagen.

Vi gjer merksam på at ved tidlegstemming er dei ordinere røystesetlane ikkje klare. Røystesetlane som vert brukt ved tidlegstemming inneheld berre namn på alle registrerte politiske parti Norge. Dersom du ønskjer å stemme på eit parti/gruppe som ikkje står på stemmesetelen så skriv du namnet på partiet/gruppa i det blanke feltet på stemmesetelen.

Kor kan ein tidlegstemme

Fjell Sund Øygarden
Servicetorget i Fjell rådhus Servicetorget i Sund kommunehus Servicetorget i Øygarden rådhus

Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førarkort, bankkort el. likn.).


Førehandstemming

Førehandstemming finn stad frå 12.08.19 til og med 06.09.19.

Du kan førehandstemme i den kommunen du sjølv ønskjer. Dersom du førehandstemmer i ein annan kommunen enn der du er innført i folkeregisteret, må du gjera dette så tidleg at stemma når fram til heimstadkommunen din gjennom posten innan valdagen. Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førarkort, bankkort el. likn.) og gjerne valkortet du får tilsend i posten (ikkje noko krav, men lettar arbeidet for valfunksjonæren).

Stemmestadar og opningstider for førehandstemming

Førehandstemming skal skje i den faste kontortida på rådhusa/kommunehuset, men med utvida opningstid når det nærmar seg valdagen i tråd med tidlegare praksis.

Fjell Sund Øygarden
Servicetorget i Fjell rådhus Servicetorget i Sund kommunehus Servicetorget i Øygarden rådhus
Biblioteket på Sartor Storsenter    

På institusjonane

Vi kjem tilbake til aktuelle datoar.

Fjell Sund Øygarden
Fjell sjukeheim Sotra VGS avd. Skogsvåg Tednebakkane omsorgssenter
Sotra VGS avd. Bildøy Sundheimen  
Straume bu- og servicesenter Solhaug sjukeheim  
Kvednatunet    

Ambulerande førehandstemming (stemme heime)

Veljarar som av helsemessige og liknande årsaker ikkje kan førehandstemme eller stemme på valdagen 9. september, kan be om å få stemmeheime. Valfunksjonæren vil då oppsøka veljaren privat.

Dei som av desse grunnane ønskjer å stemme heime, kan ta kontakt med kommunane på telefon slik:

Fjell rådhus 55 09 60 00
Sund kommunehus 56 32 75 00
Øygarden rådhus 56 38 20 00

Frist for å melda behov for heimestemming er sett til onsdag 4. september, kl. 15.00.