Utsleppet må reduserast kraftig

Forskingstopp Nils Røkke i SINTEF var tydeleg på det ansvaret vi har for å redusera klimautsleppet då vel 120 seminardeltakarar var samla på Panorama Hotell & Resort i Sund i går. Det var førebuande fellesnemnd for ny kommune i region vest som inviterte til framtidsseminar.

Direktør bærekraft Nils Røkke i SINTEF

– Vi må ta tak i utfordringa med klimautslepp på alvor. Kravet er at vi skal ned på eit trettitals millionar tonn utslepp innan 2030. I 2015 var utsleppet 54 millionar tonn, sa Røkke.

Nils Røkke skal no leia ein stor europeisk energiforskingsallianse (ERA). ERA ser samansett av 175 forskingsinstitutt- og aktørar i Europa, og målet er å betra koordineringa av energiforskinga i Europa.

– Det er transport, industri og petroleumsaktivitet som er dei største kjeldene til utslepp, sa Røkke som samstundes understreka at olje- og gass skal vi også utvinna i framtida. Då han summerte opp foredraget sa han mellom anna at vi bør bruka våre fortrinn, frå kapasitet til å lagra CO2, til offshoreindustrien (havvind) til vasskraft og miljøvennlege materiale.

Store ressursar i havrommet

Tidlegare konsernsjef i SINTEF, no seniorrådgjevar, Unni Merete Steinsmo, viste til at vi forvaltar eit havrom som er seks gonger større enn landarealet til landet vårt. Ho understreka at politikarane har ei viktig rolle i å styra utviklinga. Ho lista opp fem viktige framtidige inntektskjelder frå havrommet; biobasert industri, oljebasert industri, marin transport, offshore vind og marin turisme.

Seniorrådgjevar Unni Merete Steinsmo i SINTEF snakka om havromsnæringa og mogeleg utvikling i regionen vår.

Fylkesmann Lars Sponheim var også på plass på framtidsseminaret på måndag. Han snakka om kommunereforma og dei framtidige utfordringane for kommunane. Han meiner at med nye Øygarden kommune»,  kommunar i Nordhordland, Os/Fusa og Askøy vert Bergen omringa av fire store kommunar. Han såg ikkje bort frå at dei allereie vedtekne samanslåingane kan verta endra (utvida) om ikkje så altfor lenge.

– Men med nye Øygarden skal de få skapa ein ny kommune som er permanent. Utfordringa for alle kommunane framover vert å setja seg i stand til å løysa dei store velferdsoppgåvene som følgje av at det vert fleire eldre. Dei som har valt å vera liten, kan få problem med å løysa desse utfordringane, sa Sponheim.

Førarlause køyretøy

Seniorrådgjevar i SINTEF, Terje Moen, snakka mellom anna om automatisering av vegtransporten. Positive konsekvensar av dette kan vera færre drepne og skadde i trafikken, meir effektiv trafikkavvikling, betre mobilitet og gevinstar for miljø og klima. Utfordringane er mellom anna tryggleik og personvern, lovgjeving, konkurranseendring og å sikra gode sensorsystem. Han viste også døme på korleis tungtransporten kan elektrisiferast. Det er venta at godstransporten vil auka med 65 prosent fram mot 2050.

Seniorrådgjevar i tranportforsking Terje Moen, SINTEF snakka om transportløysingar for framtida.

Claus Kjeldsen i Instituttet for Fremtidsforskning i København (IFF) presenterte megatrendar og ulike scenario. Megatrendane påvirkar samfunnet over tid. Han delte haldningane til dette inn i tre grupper; fortidsorientert («De góe gamle dage»), nåtidsorientert («Seeing is believing») og framtidsorientert («Bring the change»).

– Det handlar om korleis vi skal få desse til å arbeida saman. Vi har ein  tendens til å overvurdera konsekvensane av megatrendane på kort sikt og undervudera dei på lang sikt, sa Kjeldsen.

Forskingssjef Tore Nilssen i SINTEF sitt tema var «Den norske modellen i eit framtidsperspektiv». Han var oppteken av at det måtte sikrast tillit mellom folk, partar og aktørar. Dagleg leiar i SenseNet, Ole Berrefjord snakka om framtidig samfunns- og næringsutvikling.

– Strategisk suksess føreset scenarisk tenking og handlekraft. Ofte manglar det strategisk handlekraft, sa Berrefjord,

Det var dei tre ordførarane Kari-Anne Landro (Sund), Børge Haugetun (Øygarden) og Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell) som ønskte velkomen til seminaret. Dei deltok også saman med Tore Nilssen og Claus Kjeldsen på panelsamtalen på slutten av seminaret. Panelsamtalen vart leia av Vestnytt-redaktør Marit Kalgraf.

Dei tre kommunane har slått fast i intensjonsavtalen at den nye kommunen skal vera ein MOT-kommune og arbeida for dei verdiane MOT representerer. På samlinga imponerte ti MOT-ungdomar frå dei tre kommunane med song- og musikkinnslag.

Fotogalleri

Her er presentasjonar frå seminaret

Ole Berrefjord: Framtidig samfunns- og næringsutvikling
Terje Moen: Transportløysingar for framtida, regionalt og lokalt
Nils Røkke: Energi og klima i eit bærekraftig framtidsperspektiv
Unni Merete Steinsmo: Havromsnæringa og mogleg utvikling i regionen vår
Tore Nilssen: Den norske modellen i eit framtidsperspektiv
Claus Kjeldsen: Megatrender og ulike scenario

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland