Utfordrande økonomisk situasjon

Økonomirapporten basert på økonomiske rapportar frå Sund, Fjell og Øygarden viser eit negativt avvik på 15,9 millionar kroner etter første kvartal 2019.

Det går fram av saka prosjektrådmannen for Nye Øygarden legg fram for behandling i fellesnemnda den 13. mai. Økonomirapporten er basert på økonomiske rapportar kvar av dei tre kommunane har utarbeidd til sine respektive politiske organ.

Det negative avviket på 15,9 millionar kroner er i forhold til periodisert budsjett knytt til netto driftsresultat. I saka går det fram at det negative avviket kjem frå Fjell kommune som isolert sett har eit meirforbruk på 20,1 millionar kroner. Sund kommune har balanse i drifta, medan Øygarden kommune rapporterer eit positivt budsjettavvik på 4,2 millionar kroner. Rådmannen i Fjell har gjort framlegg om innsparingstiltak for dei resterande åtte månadene i 2019. Prosjektrådmannen vurderer den økonomiske situasjonen etter tre månader i 2019 til å vera alvorleg og ikkje tilfredsstillande.

Andre saker i fellesnemnda den 13. mai

  • Endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune
  • Val av leverandør for ordførarkjede Øygarden kommune 2020, unnateke offentlegheit

På møtet vert det orientering om Øygardskonferansen v/ dagleg leiar Vest Næringsråd, Rikard Toft Ledang og  orientering frå prosjektrådmann Rune Lid om prosjektstatus og status for økonomi pr. 1. kvartal 2019.

Møtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Møtet vert overført på nett-TV.