Tilsetjing i leiarstillingar Nye Øygarden kommune

Fem tilsetjingsutval har gjort tilsetjing i 29 stillingar som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.

Her er oversyn dei som har fått tilbod om og har takka ja til leiarstillingar:

Organisasjon og digitalisering

 • Leiar stabsavdeling drift – Kaja Pedersen
 • Leiar stabsavdeling utvikling – Lennart Fjell
 • Leiar stabsavdeling tryggleik – June Johannesen

Økonomi

 • Leiar stabsavdeling økonomistyring – Svend Fredrik Untiedt
 • Leiar stabsavdeling innkjøp og investering – Marius Flesland Sylta

Kultur og samfunn

 • Assisterande kommunalsjef kultur og samfunn – Rune Landro
 • Einingsleiar reinhald – Ruth Paulson
 • Einingsleiar kultur – Christel Møvik Olsen
 • Einingsleiar eigedom, drift og vedlikehald – Knut Eivind Nygård
 • Einingsleiar plan og folkehelse – Hanna Gjesdal

Helse og velferd

 • Assisterande kommunalsjef Helse og velferd – Tove Helleland
 • Assisterande kommunalsjef Helse og velferd – Marita Hilleren
 • Einingsleiar helse, meistring og rehabilitering – Liv Møen
 • Einingsleiar rus og psykisk helse – Monica Landro
 • Einingsleiar rus og psykisk helse – Frode Andvik
 • Einingsleiar rus og psykisk helse – Therese Helgesen
 • Einingsleiar heimetenesta – Marianne Våge Berland
 • Einingsleiar heimetenesta – Kate Samland Løland
 • Einingsleiar Tednebakkane – Britt Jorun Landro
 • Kommuneoverlege – Stein Inge Stigen
 • Einingsleiar menneske med nedsett funksjonsevne – Hildegunn C Vengen
 • Einingsleiar menneske med nedsett funksjonsevne – Marit Nielsen
 • Einingsleiar menneske med nedsett funksjonsevne – Kristin Straume

Oppvekst

 • Assisterande kommunalsjef oppvekst – Jon Erik Egeland
 • Assisterande kommunalsjef oppvekst – Anna Nesje Nes
 • Einingsleiar barn, unge og familietenester – Berit Algrøy
 • Einingsleiar barnevernet – Bård Tyldum
 • Einingsleiar PPT – Jogeir Sognnæs
 • Einingsleiar vaksenopplæring – Nina Håvik Pettersen

I nokre stillingar er det ikkje tilsett nokon i denne runden. Dette gjeld følgjande stillingar:

 • Einingsleiar byggesak
 • Einingsleiar heimetenesta
 • Einingsleiar flyktningtenesta
 • Leiar stabsavdeling service

Desse stillingane vert utlyste internt i Sund, Fjell og Øygarden så snart som råd og vert annonsert på heimesida til Nye Øygarden kommune. Alle tilsette i dei tre kommunane kan søkja på desse stillingane.

Nokre av søkjarane fylte ikkje kriteria som var lagt til grunn for å søkje leiarstillingar i Nye Øygarden kommune.

Assisterande rådmann i Øygarden kommune Åse Vik trekte sine søknader på utlyste stillingar då ho er tiltenkt innplassert i ein overordna funksjon i ein tidsavgrensa periode. Rådmannen har behov for bistand til ulike arbeidsoppgåver i oppstarten av ny kommune som ikkje fell naturleg inn i dei ulike kommunalsjefområda, mellom anna sikra avslutning av årsrekneskap og årsmelding for dei tre «gamle» kommunane.