Stortinget vedtok å slå saman kommunane i regionen

Torsdag kveld (8. juni) vedtok Stortinget å slå saman kommunane Sund, Fjell og Øygarden. Totalt vart det gjort vedtak om å slå saman 108 kommunar til 42 kommunar. Stortingvedtaka inneber at  talet på kommunar vert redusert frå 428 til 354 kommunar. I ti sammenslåinger skjer det ved bruk av tvang.Vedtaket om samanslåing har verknad frå 1. januar 2020.

Kommune- og fylkesreformdebatten tok ni timar. Debatten knytte seg til tre saker; kommunereforma, inndeling av regionalt nivå og oppgåveoverføring til kommunane.

Vedtaket i Stortinget om kommunereforma samsvarar med vedtaket dei tre kommunane (Sund, Fjell og Øygarden)  gjorde i juni 2016.

Den 21. juni i år har Fylkesmannen kalla inn til felles kommunestyre for dei tre kommunane der det mellom anna vert gjort formelt vedtak om namn på den nye kommunen, val av (permanent) fellesnemnd, tal på kommunestyremedlemer og politisk organisering. På møtet i førebuande fellesnemnd den 16. juni skal nemnda førebu det felles kommunestyremøtet den 21. juni.

På nettsida til Stortinget kan du lesa meir om saka og merknader frå kommunal- og forvaltningskomitéen.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland