Presenterte kartlegging av pensjonsordningane

På det siste møtet i førebuande fellesnemnd (FF) i Fjell i dag (16.06.) vart kartlegginga av pensjonsordningane i dei tre kommunane presentert. Totalt er om lag 2 500 tilsette medlem i den felles kommunale pensjonskassen KLP og Fjell kommunale pensjonskasse (FKP).

Frå pausen i møtet i føremiddag. Frå venstre; Karstein Sæverås (journalist Vestnytt), Kari-Anne Landro (ordførar Sund) og Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar Fjell).


Økonomisjef i Fjell, Svend-Fredrik Untiedt, presenterte kartlegginga. Han sa at den verdijusterte avkastninga for FKP har variert i perioden.

– Over tid har avkastninga i FKP og KLP vore på det næraste lik, sa Untiedt. Han gjekk gjennom tema som kapitalbase, premiereserve, avkastning og flyttreglar.

Øygarden og Sund har KLP som pensjonskasse, medan Fjell kommune har hatt eigen pensjonskasse sidan 2006. Det er likevel ein del skilnader. Lærarane har pensjonsordning i Statens pensjonskasse (lovfesta). Sjukepleiarane har tariff-festa at deira pensjonsordning skal vera i KLP. Sotra Brannvern er med i FKP, medan FjellVAR, Fjell kyrkjelege fellesråd, Sund sokn og Øygarden kyrkjelege fellesråd har KLP som leverandør.

KLP er eit gjensidig eigd elskap med avgrensa medråderett, medan FKP er ein sjølvstendig juridisk eining klassifisert som pensjonskasse. Etter finanslova skal FKP vera uavhengig av kommunen. Styremedlemene er peika ut av kommunestyret, medan eitt styremedlem ikkje skal ha tilknyting til kommunen.

Førebur felles kommunestyremøte

I møtet i dag var det gjennomgang av felles sak som skal behandlast i kommunestyra og felles kommunestyremøte i Sund den 21. juni. Då skal det mellom anna avgjerast namn på den nye kommunen, val av permanent fellesnemnd, tal på kommunestyremedlemer og storleik på formannskapet. Det er vidare mellom anna føreslått å oppretta fire hovudutval; oppvekst og kultur, helse og omsorg, nærings- og samfunnsutvikling og areal- og plansaker. Det skal også opprettast ein del andre utval, mellom anna partssamansett utval. FF slutta seg til saksframlegget som vert behandla i kommunestyra den 21. juni.

I samband med gjennomgangen av saksframlegget informerte Daniel-Victor Sandvik (FrP, Fjell) om at det ville koma forslag om alternativt namn på den nye kommunen når saka skal til behandling den 21. juni. Det vart ikkje opplyst kva alternativt namn som vil verta føreslått.

 

Daniel-Victor Sandvik (Fjell, FrP) opplyste om at det ville koma forslag om alternativt namn på kommunen når saka vert behandla 21. juni.

Kommunane vil disponera ein eingongsstønad på 35 millionar kroner etter vedtaket den 21. juni. Etter at kommunen er etablert i 2020, vert det utbetalt ein reformstønad på 25 millionar kroner.

Oppsummering av seminar

På møtet i dag tok FF ei oppsummering av framtidsseminaret i Sund den 15. mai. Fleire meinte at dette var eit nyttig seminar der ein fekk sjå framover. Nokre gav likevel uttrykk for at seminaret var «høgtravande» med til dels krevjande tema. Det vart også peika på at det er nyttig å tileigna seg omstillingskompetanse i arbeidet med kommunereforma.

Silvia Haugland, Nils Kåre Skoge og Trude Erstad Villanger orienterte om seminar på Scandic Berge Airport i april, «Mål og visjonar for ny kommune – gevinstrealisering i praksis». Tema var mellom anna digitalisering, frykt for feil, medverknad, prosjektorganisering, innovative anskaffingar, kartverket og arkiv. Det er viktig å skapa ein kultur for å våga å gjera feil og at ein kan læra av feila.

Leiar av førebuande fellesnemnd, Marianne Sandahl Bjorøy, gjekk gjennom oppsummeringa av arbeidet i nemnda (sjå innkallingsdokumenta).

Her kan du finna dokument til møtet.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå møtet i dag:

Frå venstre; Heine Kleppe (Fjell, økonomiavdelinga), Svend-Fredrik Untiedt og Egil Haaland (Fjell, Ap)
Frå venstre; Børge Haugetun (Øygarden, TVØ, Tom Georg Indrevik (Fjell, Høgre), Elna Nybakk (Fjell, Sotralista) og Silvia Haugland (Øygarden, TVØ)
Frå venster; Kjell Arne Vorland (Sund, Sp), Nils Kåre Skoge (Sund, Høgre), Espen Harkestad (Øygarden Ap) og Ingrid Toft (Øygarden (Høgre)
Møtet vart halde i kultursalen i Fjell rådhus.