Presenterer høyringsdokument om administrativ organisering nivå to

Prosjektrådmannen presenterer no høyringsdokumentet for administrativ organisering på nivå to.

 

Høyringsinnspel må sendast inn innan måndag 4. mars klokka 12.00.

Her kan du lesa dokumentet.

Høyringsdokumentet baserer seg på eit omfattande arbeid med brei involvering i fem hovudporsjekt og 35 delprosjekt. Overordna styringsgruppe har i februar behandla, vurdert og drøfta rapportane frå hovudprosjekt og delprosjekt i ein heilskapleg samanheng opp mot føringane i intensjonsavtalen og tidlegare vedtak om overordna administrativ organisering på nivå 1. På denne bakgrunn har overordna styringsgruppe teke avgjerd om organisering innan dei fem kommunalsjefområda som avvik noko frå hovudprosjekta sine rapportar.

Styringsgruppe vedtok følgjande den 26. februar: Overordna styringsgruppe konkluderer med at det har vore jobba godt under knappe tidsfristar. Det har vore opne og gode diskusjonar med stor takhøgde. Tillitsvalde, hovudverneombod og leiarar har måtte gje og ta. Gruppa er samd i at dokumentet som no ligg føre vert lagt ut på høyring til alle arbeidstakarorganisasjonane v/hovudtillitsvalde. Dei tillitsvalde gjer prosjektrådmannen merksam på at dei ikkje er samde i alle delar av dokumentet, noko dei vil peika på i høyringa.

Prosjektrådmann Rune Lid er imponert over innsatsen.

– Tusen takk til alle som har bidrege og gjort ein ekstraordinær innsats i delprosjekt, hovudprosjekt og overordna styringsgruppe! Eg er imponert over innsatsen dykkar, vel vitande om at de samstundes har utført daglege oppgåver i eigen kommune. Dette set eg stor pris på!

Høyringsuttalar kan sendast på e-post til line.markhus@nyeoygardenkommune.no
Deltakarar i overordna styringsgruppe:

Overordna styringsgruppe har vore samansett slik:

Prosjektrådmann
– Rune Lid

Rådmann
– Siri F. Pettersen

Prosjektleiarar/ kommunalsjefar
– Helse og velferd: Åse Vik/ Line Barmen
– Økonomi: Svend Fredrik Untiedt
– Organisasjon og digitalisering: Lillian Torsvik
– Kultur og samfunn: Lennart Fjell/ Råmund Skjold
– Oppvekst: Jon Erik Egeland/ Anne Merete Vabø Haugane

HTV / HVO

– Solveig Rong (LO)
– Anne Grethe Andersen (Delta YS)
– Nina Zandstra (Unio)
– Lars Sverre Hausnes (Akademikerne)
– Trude Erstad Villanger (HVO)