Planar/rapportar

Sidan arbeidet med kommunereforma tok til i februar 2016, er det utarbeidd fleire rapportar, planar og andre dokument. På denne sida vil desse dokumenta verta lagt ut etter kvart som dei vert presenterte og vedtekne.

Planar


Rapportar


Andre dokument

Møte i fellesnemnda 16.04.2018, vedlegg til sak om «Sluttrapport frå utval for eigarskapsmodellar»