Overordna styringsgruppe drøftar styringsdokument

Overordna styringsgruppe skal på møtet måndag 8. oktober mellom anna drøfta utkast til styringsdokument for administrativ prosjektorganisering.

Frå venstre; Svend-Fredrik Untiedt, Lillian Torsvik, Rune Lid, Siri Fahvlik Pettersen, Jon Erik Egeland, Ås Vik og Lennart Fjell.

På møtet vert det også drøfting av planlagt arbeidsmøte (workshop) den 22. oktober og plan for fusjon av FjellVAR AS og Sund vatn og avlaup AS.

På onsdag denne veka var det møte mellom rådmennene og prosjektleiarane som skal leia arbeidet innanfor dei fem kommunalsjefområda. På dette møtet gav Rune Lid ein gjennomgang av status for arbeidet og oppgåvene til prosjektleiarane.

Overordna styringsgruppe som samlast til møte komande måndag er samansette av dei tre rådmennene, Rune Lid (prosjektrådmann og rådmann i Sund), Siri Fahlvik Pettersen (Øygarden) og Lillian Torsvik på vegner av rådmannen i Fjell. Prosjektleiarar vert Jon Erik Egeland (prosjektleiar Oppvekst), Åse Vik (prosjektleiar Helse og velferd), Lennart Fjell (prosjektleiar Kultur og samfunn), Svend-Fredrik Untiedt (prosjektleiar Økonomi) og Lillian Torsvik (Organisasjon og digitalisering).

Dei tillitsvalde og hovudverneomboda er representerte ved Anne Grethe Andersen (YS), Solveig Rong (LO), Nina Zandstra (Unio), Lars Sverre Hausnes (Akademikarane) og Trude Erstad Villanger (hovudverneombod).

Tekst og foto: Vigleik Brekke