Ønskjer samarbeid om digitalisering

– Bergen kommune ønskjer samarbeid med nabokommunane om digitalisering av offentleg sektor. Dette kan gjerast inn mot KS der vi gjer det klart at dette vil vi utvikla saman, sa kommunaldirektør Robert Rastad då førebuande fellesnemnd var samla til sitt andre møte i Sund kommunehus i ettermiddag.

Robert Rastad
Robert Rastad

Den førebuande fellesnemnda er samansett av 17 politikarar og tre tillitsvalde frå Fjell, Sund og Øygarden.

Saman med leiar for digitalisering og innovasjon konsern i Bergen kommune, Kjetil Århus, orienterte Rastad om digitalisering i Bergen kommune.

– Vi må tenkja standardløysing og at vi kan gjera dette saman i eit skisseprosjekt, sa Rastad.

Kjetil Århus viste til regjeringa sin store ambisjonar om digitalisering av den offentlege sektoren. Også Århus understreka at den kommunale sektoren må stå fram samla om ein skal lukkast i dette arbeidet.

– Einaste vegen er at kommunane står samla om dette. Vi er klare for ei regional koordinering der vi kan utvikla felles kompetanse for kommunane, sa Århus.

Det digitale verktøyet SvarUT er utvikla av KS i samarbeid med Bergen kommune. Ved utgangen av oktober 2016 var det inngått 343 avtalar (300 kommunar, 15 fylkeskommunar og 28 andre verksemder) om SvarUT. Dei 343 kommunane representerer eit innbyggjartal  på 4,5 millionar.

Kjetil Århus
Kjetil Århus

Tilsetjing av prosjektleiar

Fellesnemnda drøfta spørsmålet om det skal tilsetjast ein prosjektleiar fram til den nye kommunen er ein realitet frå januar 2020 eller om det skal tilsetjast ein prosjektleiar som også tek over som rådmann i den nye kommunen. I drøftinga kom det fram at det er ulike kravspesifikasjonar til ei rein prosjektleiarstilling og prosjektleiar/rådmann.

Det vart konkludert med å starta opp arbeidet med tilsetjing av prosjektleiar (fram til januar 2020). Det vert laga sak til dei tre kommunestyra med sikte på at førebuande fellesnemnd får mandat til å gå til tilsetjing av prosjektleiar.

Leiargruppa (dei tre ordførarane) skal stå for arbeidet med å velja rekrutteringsbyrå, utlysa etter prosjektleiar og avklara kvalifikasjonar og krav til stillinga.

Andre bestillingar

Etter gjennomgang av kva intensjonsavtalen seier om digitalisering, interkommunalt samarbeid og selskap og kommunen som arbeidsgjevar, gjorde FF fleire bestillingar til administrasjonen.

Det skal kartleggast kva IKT-system som finst i kvar av dei tre kommunane, og det skal kartleggjast personalreglement og løns- og arbeidsvilkår. Vidare skal det gjennomførst kartlegging av selskapsstrukturar i kommunane og dei forskjellige pensjonsordningane i kommunane. Når det gjeld kartlegging av IKT-system, vert administrasjonen også beden om å kartleggja mogleg samarbeid med Bergen kommune om digitale løysingar.

Espen Harkestad, Ingrid Toft og Silvia Haugland (alle Øygarden)
Espen Harkestad, Ingrid Toft og Silvia Haugland (alle Øygarden)

Kommunikasjonsplan

Fellesnemnda godkjende framlegget til kommunikasjonsplan. Etter framlegg i møtet vert det lagt til eit ekstra kulepunkt under verkemiddel (kap. 8) om å gje informasjon på leiarsamlinga og liknande.

Etter drøfting vart det gjeve tilslutnad til at promoteringsfilm for regionen og dokumentasjonsfilm for kommunereformprosessen er blant verkemidla. Det skal til neste møte lagast ei sak om mogleg streaming av møta i førebuande fellesnemnd (overføring på nett-TV).

Andre saker

  • Rolleavklaring og styringslinjer
    Denne saka vart teken til orientering.
  • Endring i seminarrekkje
    Det vart vedteke at heile fellesnemnda og nokre personar frå administrasjonen i kommunane deltek på «Seminarrekkje» i Trondheim den 23. og 24. januar i regi av KS.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå det andre møtet i førebuande fellesnemnd:

Egil Haaland og Tom Georg Indrevik (Fjell)
Egil Haaland og Tom Georg Indrevik (Fjell)
Tilhøyrarbenken
Tilhøyrarbenken

 

Dei tre ordførarane. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden).
Dei tre ordførarane. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden).

 

Møtet vart halde i Sund kommunehus.
Møtet vart halde i Sund kommunehus.

 

Børge Haugetun og Egil Haaland.
Børge Haugetun og Egil Haaland.

 

Ernst Einarsen (Fjell), Nils Kåre Skoge (Sund) og Odd Bjarne Skogestad (Fjell).
Ernst Einarsen (Fjell), Nils Kåre Skoge (Sund) og Odd Bjarne Skogestad (Fjell).

 

Sund-ordførar Kari-Anne Landro.
Sund-ordførar Kari-Anne Landro.

 

Dei tre ordførarane. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden).
Dei tre ordførarane. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden).