Namnet på den nye kommunen vert Øygarden

Onsdag ettermiddag vedtok kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden at namnet på den nye kommunen i region vest skal vera Øygarden. Dei tre kommunane vert slått saman med verknad frå 1. januar 2020.

Etter at dei tre kommunestyremøta var unnagjort, informerte dei tre ordførarane om resultatet av behandlinga av kommunreformsaka. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden).

På Panorama Hotel & Resort var det i dag først felles kommunestyre med 79 medlemer leia av fylkesmann Lars Sponheim. I etterkant gjennomførte dei tre kommunestyra separate møte der det mellom anna vart gjort vedtak om namn på den nye kommunen, storleik på kommunestyre og formannskap, val av fellesnemnd og politisk organisering.

Allereie i felles kommunestyremøte var det klart at det var spørsmålet om namn på den nye kommunen og storleiken og samansetjinga av den permanente fellesnemnda som det ville verta mest diskusjon om.

I Sund kommunestyre var det klart fleirtal for å kalla den nye kommunen Øygarden. Tre representantar (FrP) røysta for Skjergard, medan SV fekk si eiga røyst på å kalla kommunen Sotra-Øygarden. SV røysta subsidiært for Øygarden som namn på kommunen.

Etter ei prøveavrøysting i Fjell, der det vart røysta over tre forslag; Sotra-Øygarden, Skjergard og Øygarden, vart det ved endeleg avrøysting med 32 røyster vedteke å kalla kommunen for Øygarden. Tre representantar (FrP) røysta for å Skjergard. I Øygarden var heile kommunestyret samla om å kalla kommunen for Øygarden.

Endring i samansetjinga fellesnemnda

Fellesnemnda på 17 medlemer vert identisk med førebuande fellesnemnd, med eitt unnatak. Olav Kobbeltveit (Venstre, Fjell) erstattar Hilde Lohmann Sandal frå Ap (Fjell).  Dermed er alle partia i dei tre kommunane representert i fellesnemnda med unnatak av SV og Miljøpartiet Dei Grøne.

SV fekk berre si eiga røyst på eit forslag om å supplera fellesnemnda med to medlemer (til 19) slik at alle partia vert representerte. I Øygarden kommunestyre vart det presentert to listeforslag over kandidatane frå Øygarden. Det vart gjennomført avtaleval, og resultatet av dette er at Aud Karin Oen (SV) vert andre vara på felleslista frå Ap, Høgre og SV.  Fellesnemnda 17 medlemer.

SV ønskte å utvida storleiken på fellesnemnda. På biletet, Aud Karin Oen

SV fekk berre si eiga røyst på eit forslag om å auka talet på medlemer i kommunestyret (frå 1. januar 2020) frå 45 til 47 medlemer og formannskapet frå 11 til 13 medlemer. Den nye kommunen skal ha fire hovudutval; oppvekst og kultur, helse og omsorg, nærings- og samfunnsutvikling og areal- og plansaker.  Det skal også opprettast ein del andre utval, mellom anna partssamansett utval. Det partssamansette utvalet skal vera samansett av fellesnemnda og til saman seks tillitsvalde, to frå kvar kommune.

Fellesnemnda får ansvaret for å organisera kommuneval i 2019, og eingongstilskotet på 35 millionar kroner skal betalast til bankkontoen til Fjell kommune. Fjell kommune skal føra rekneskapen for fellesnemnda, og revisor til Fjell kommune skal revidera rekneskapen for nemnda.

Drøfting i felles kommunestyre

Det som dominerte innlegga i felles kommunestyremøte leia av Lars Sponheim var at dette var ein historisk dag for regionen. Fleire av talarane viste til intensjonsavtalen som er eit godt dokument og førande for det vidare arbeidet i den permanente fellesnemnda.

– Dette er ein god avtale. No står vi framfor ein periode der tre prosessar går parallelt. Det handlar om å byggja ein ny kommune, drifta eksisterande kommunar og leggja ned tre kommunar, sa ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy.

Øygarden-ordførar Børge Haugetun trekte historiske linjer og viste til milepælar som 1814 (grunnlova) og 1837 (formannskapslova) og at Sund og Fjell vart eigne kommunar frå januar 1838. I 1964 vart Øygarden etablert samstundes som Fjell då fekk den siste grensejusteringa.

– Vi skal ikkje tenkja partipolitikk. Vi skal lytta til innspel frå dei partia som ikkje vert representerte i fellesnemnda, sa Haugetun.

Sund-ordførar Kari-Anne Landro viste til at ein i arbeidet med kommunereforma har kikka både mot Nordhordland og Sandefjord. Også Sandefjord, som har fleire innbyggjarar enn våre tre kommunar til saman, har 17 medlemer i fellesnemnda.

Alte Justad (Ap, Fjell) gav ros til dei om har arbeidd fram prosjektet der ein har enda opp med eit godt namn og fyrtårn som gjev identitet.

Atle Justad

Sjølv om Aud Karin Oen (SV) har vore kritisk til kommunereforma, runda ho av med gratulasjon.

– Eg må, om enn noko motstrebande, gratulera med dagen. Det er viktig å inkludera arbeidstakarane, og demokratiet må ein skapa kvar einaste dag, sa Oen.

Også på dette møtet var fleire av talarane opptekne av namnet på kommunen og samansetjinga og storleiken på fellesnemnda som gjekk igjen. På dette møtet lanserte Svein Otto Jacobsen i FrP (Sund) at namnet Skjergard ville verta  føreslått i det separate kommunestyret. Også Anita Garlid Johannessen (FrP, Fjell) gjorde kjent at ho hadde landa på dette namnet. Symphorien Pombe i SV (Sund) signaliserte at han ville røysta for Sotra-Øygarden som namn på den nye kommunen. Aud Karin Oen (SV, Øygarden) og Andreas Skjalg Unneland (SV, Fjell) meinte at samansetjinga av fellesnemnda ikkje var tilstrekkeleg demokratisk ettersom ikkje alle partia/gruppene vert representerte i nemnda med det forslaget som låg i bordet.

Lars Sponheim runda av ved å visa til at fellesnemnda får sine fullmakter frå kommunestyra. Nemnda får ei meir sjølvstendig rolle enn andre organ som går ut frå kommunestyret.

– Det er viktig at ordførarane gjev god informasjon undervegs og tek imot gode råd, Det har vore ein god tone på møtet i dag, der de har vist respekt for kvarandre, sa Sponheim då han oppsummerte møtet.

Avslutningsvis var det presentasjon av prosjektleiar Paul J. Manger. Les meir her.

Her finn du innkallingar og protokollar frå dei separate kommunestyremøta.

Dei tre kommunestyra var samla på Panarama Hotell & Resort i dag. Mellom ordførarane framme står fylkesmann Lars Sponheim.

Foto: Ingunn Teigen, Kjell Andersland og Vigleik Brekke
Tekst: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete:

Sund kommunestyre

 

Fjell kommunestyre

 

Øygarden kommunestyre

 

Diverse