Lokalisering: Sjå kva som er neste steg!

Arbeidet med å lokalisera administrasjon og tenester i den nye kommunen held fram. I steg to handlar det mellom anna om å arbeida fram forslag til tenester som skal leggjast til lokale servicesenter.

Sund kommunehus i Skogsskiftet, Fjell rådhus på Straume og Øygarden rådhus på Rong

Innan 25. september skal hovudprosjekta innan dei fem kommunalsjefområda (Helse og velferd, Oppvekst, Kultur og samfunn, Økonomi og Organisasjon og digitalisering) levera sine forslag til lokalisering. Dei tillitsvalde er representerte i hovudprosjektgruppene og dermed involverte i dette arbeidet.

Eli Janette Fosso er saksbehandlar for arbeidet med lokalisering av administrasjon og tenester.

– På grunnlag av forslaga frå dei fem hovudprosjekta, skal prosjektrådmannen utarbeida ei sak til behandling i partssamansett utval den 7. oktober og fellesnemnda den 9. oktober. Basert på vedtaket i fellesnemnda, skal prosjektrådmannen innan 30. oktober ta endeleg stilling til lokalisering av administrasjon og tenester, seier Fosso

Men i første omgang skal altså hovudprosjekta innan 25. september fremja forslag til lokalisering. Konkret gjeld dette:

  • tenester i lokale innbyggjartorg (Skogsskiftet, Straume og Rong)
  • andre brukarretta tenester som bør få ei desentralisert/brukarnær lokalisering (jf. at brukarar må forståast som innbyggarar og tilsette)
  • tenester som innbyggjarane ikkje nyttar dagleg, og kan sentraliserast til Straume, Skogsskiftet eller Rong
  • sjefsområde, einingar, fag, stab etc. som av samhandling- og effektivitetsomsyn bør vera lokaliserte fysisk nær kvarandre
  • kompetansar som kan vera vanskeleg å behalda/rekruttera dersom det skjer vesentlege lokaliseringsendringar

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Jøran Invgvaldsen