Klart for sluttbehandling av budsjettet

Kommunestyret for den nye kommunen skal den 19. desember vedta budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023. Formannskapet behandlar høyringsinnspela til budsjettet på onsdag.

Budsjettet har lege ute til offentleg høyring i 14 dagar. Budsjettframlegget (drift) frå kommunedirektøren har ei ramme på 1,9 millionar kroner. I formannskapet presenterte fleiralspratia (Høgre, Sotralista, KrF og Venstre) å auka inntektene og auka innsparingane på driftsbudsjettet med totalt 85 millionar kroner. Det er også lagt inn nye utgifter på 6,8 millionar kroner.

Andre saker i kommunestyret den 19. desember:

 • Tildeling av mellombels einerett for innsamling av hushaldsavfall til BIR Transport AS
 • Tildeling av einerett for drift av vatn og avlaupstenester til Fjellvar  (seinare Øyvar) AS
 • Framlegg til forskrifter for vatn og avløp
 • Godkjenning av bygging av Spildepollen barnehage
 • Prioritering av spelemiddelordning for Øygarden kommune 2020
 • Eigedomsskattetakstvedtekter for Øygarden kommune
 • Val av barn og unge sin representant i kommunal plan og utbygging 2019-2023
 • Val av representantar til sakkunnig eigedomsskattenemnd for perioden 2019-2023
 • Val av representantar til sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt for perioden 2019-2023
 • Val av årsmøterepresentantar og kandidatar til styreverv i Bergen og omland friluftsråd for perioden 2019-2023
 • Samansetjing av administrasjonsutvalet for perioden 2019-2023
 • Delegasjon av vigselsmynde ved kommunale vigslar 2019-2023
 • Interkommunalt samarbeid mot akutt forureining IUA Bergen regionvidareføring av samarbeid
 • Krisefullmakt
 • Interimstyre for Øygarden bustadutvikling – Status for arbeidet
 • Framlegg til budsjett for 2020 – Øygarden bustadutvikling KF
 • Betaling av kremasjonsavgift i Øygarden kommune frå 1.1.2020
 • Budsjett 2020 Gebyr og brukarbetaling
 • Budsjett 2020 – Økonomiplan 2020-2023
 • Interpellasjonar og spørsmål

 

Kommunestyret vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 09.00 (19. desember). Møtet vert overført på nett-TV. Her kan du lesa innkallinng med saksdokument.

Formannskapsmøtet vert halde i komitésalen i Fjell rådhus og tek til klokka 15.00. Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Her er budsjettframlegget frå kommunedirektøren.

Tekst: Vigleik Brekke