Klart for felles kommunestyremøte

Onsdag den 21. juni vert det ein ny historisk dag for kommunereformarbeidet for Sund, Fjell og Øygarden. Fylkesmann Lars Sponheim har kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort, og i etterkant skal dei tre kommunestyra ha separate møte for mellom anna å vedta namn på den nye kommunen.

Fylkesmann Lars Sponheim har kalla inn til felles kommunestyremøte den 21. juni.

Dagen tek til med felles kommunestyremøte (kl. 09.00) leia av fylkesmannen. Der vert det drøftingar i medhald av inndelingslova. Tema er namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og kriterium for samansetjing og funksjonar til fellesnemnda.

Etter lunsj (kl. 13.00) har ordførarane i dei tre kommunane kalla inn til separate kommunestyremøte der det vert gjort formelle vedtak. Då skal det mellom anna avgjerast namn på den nye kommunen, val av permanent fellesnemnd, tal på kommunestyremedlemer og storleik på formannskapet. Det er vidare føreslått å oppretta fire hovudutval; oppvekst og kultur, helse og omsorg, nærings- og samfunnsutvikling og areal- og plansaker.

Det skal også opprettast ein del andre utval, mellom anna partssamansett utval og val av revisor for fellesnemnda. Den 16. juni slutta førebuande fellesnemnd seg til saksframlegget som vert behandla i kommunestyra den 21. juni.

Oppgåver for fellesnemnda

Det er føreslått at den permanente fellesnemnda er identisk med førebuande fellesnemnd. Oppgåvene og fullmaktene til fellesnemnda er synleggjort i reglementet. I framlegget til reglement går det fram at fellesnemnda skal vidareføra arbeidet med å etablera ein ny kommune frå første januar 2020 i samsvar med intensjonsavtalen (vedteken av kommunestyra den 20. juni 2016) og inndelingslova.

Fellesnemnda skal etablera arbeidsutval, underutval og arbeidsgrupper etter behov. Nemnda skal disponera eingongsstønaden frå staten (35 millionar kroner) og ha ansvar for tilsetjing av ny rådmann, ny administrativ leiing og anna personale i den nye kommunen. I reglementet går det også fram at nemnda kan drøfta og uttala seg i saker som er til behandling i dei ordinære utvala i kommunen. Nemnda skal også førebu budsjett og gjennomføra budsjettprosessen for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

Kommunane vil disponera ein eingongsstønad på 35 millionar kroner etter vedtaket den 21. juni. Etter at kommunen er etablert i 2020, vert det utbetalt ein reformstønad på 25 millionar kroner.

Felles kommunestyre tek til klokka 09.00.
Separate kommunestyremøte tek til klokka 13.00.

Her er innkalling til felleskommunestyremøte.
Innkalling til kommunestyremøte Sund
Innkalling til kommunestyremøte i Fjell
Innkalling til kommunestyremøte Øygarden

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland