Høyring om lokalisering av administrasjon og tenester

Prosjektleiinga i Nye Øygarden kommune presenterer no høyringsnotat om lokalisering av administrasjon og tenester.

 

Arbeidstakarorganisasjonane er høyringsinstans og har frist til tysdag 29. oktober kl. 15 å gje uttale til høyringsnotatet.

Overordna styringsgruppe hadde drøftingsmøte den 23. oktober og behandla lokalisering av administrasjon og tenester. På møtet vart det gjort slikt vedtak:

Overordna styringsgruppe konkluderer med at det har vore opne og gode diskusjonar med stor takhøgd. Dei tillitsvalde gjer prosjektrådmannen merksam på at dei ikkje er samd i alle delar av rapporten, noko dei vil peika på i høyringa.

Organisasjonane vert oppmoda om å vera konkrete i eventuell forslag til endring. Det er ønske om konkrete forslag til kva tenester/einingar/avdelingar den eventuelt skal byta lokalitet med.

Konklusjon den 31. oktober

Det er nytt drøftingsmøte i overordna styringsgruppe den 31. oktober. Prosjektrådmannen skal innan same dag leggja fram endeleg konklusjon om lokalisering av administrasjon og lokalisering.

Prosjektrådmann Rune Lid takkar alle som har bidrege i arbeidet til hovudprosjekta, dei hovudtillitsvalde og medlemene i overordna styringsgruppe.

– De legg ned ein imponerande innsats for Nye Øygarden kommune, vel vitande om at de samstundes utfører daglege oppgåver i eigen kommune. Dette vert sett stor pris på! seier Rune Lid.

Høyringsrapport lokalisering 24.10.19