Høyring om administrativ organisering

I sist veke sende rådmennene i dei tre kommunane framlegg til overordna administrativ organisering ut til høyring.

Rune Lid

I forkant av ei leiarsamling på Flesland 14. og 15. mai var det laga eit grunnlagsdokument, og i etterkant av drøftinga der er det laga eit notat som viser rådmennene sitt framlegg til overordna administrativ organisering av Nye Øygarden kommune.

Rådmennene går inn for at Nye Øygarden kommune vert organisering med to organisasjons- og fullmaktsnivå (to-nivåmodell) med fem kommunalsjefar. Prosjektrådmann Rune Lid seier at tilsette i dei tre kommunane kan gje merknader til framlegget. I denne omgang gjeld høyringa nivå 1.

– I denne høyringa ønskjer vi ikkje kommentarar og innspel på nivå 2. I framlegget frå rådmennene er det lista opp moglege arbeidsområde under dei enkelte kommunalsjefane, men merknader til dette (nivå 2) vil vi koma tilbake til i ein ny høyringsrunde. No ønskjer vi kort og godt tilbakemelding på nivå 1, det vil seia den overordna administrative organiseringa, seier Rune Lid.

Høyringsfristen er 31. mai.  Merknader kan sendast til Sølvi Fotland Spile : Solvi.Spilde@nyeoygardenkommune.no

Her er rådmennene sitt framlegg til overordna administrativ organisering.

Tekst og foto: Vigleik Brekke