Her er vekerapport for veke 47

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 47. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka.

 

 

 

 

 

 

1  Presenterer budsjettet for 2020
Kommunedirektør (rådmann) i Nye Øygarden kommune, Rune Lid, legg i dag fram budsjett for den nye kommunen for 2020 med eit negativt netto driftsresultat på 37 millionar kroner. Han føreslår å saldera driftsresultatet med bruk av disposisjonsfond. Formelt er det budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 som vert presentert.

1  Vedtok etiske retningslinjer
Kommunestyret i Nye Øygarden vedtok på torsdag etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i den nye kommunen. I retningslinjene er det teke inn eit ekstra avsnitt om seksuell trakassering. Andre saker; politisk delegeringsreglement, godtgjersle til dei folkevalde og språkplan.

2  Folkehelseversikt er klar til nyttår
Planleggjarar og folkehelsekoordinator i Sund, Fjell og Øygarden har invitert til to arbeidsverkstader i oktober og november. Til nyttår skal det liggja føre ei folkehelseoversikt.
Målet med dette arbeidet er å få ei felles forståing for folkehelsearbeidet i den nye kommunen og å samla seg om eit felles utfordringsbilete. Denne veka vart den andre samlinga gjennomført.

3  Fødselsoverskot gav vekst i folketalet tredje kvartal
I løpet av tredje kvartal 2019 auka folketalet i Fjell kommune med 69 personar. Dette viser tal frå følgje Statistisk sentralbyrå (SSB). Fødselsoverskotet var det største bidraget til folkeveksten, og utgjorde 60 personar. Medan folketalet i Sund og Fjell auka med høvesvis 20 og 69 personar, hadde Øygarden ein nedgang i folketalet på 40 personar. Samla hadde dei tre kommunane ein vekst på 49 personar tredje kvartal 2019.

4  Tankar om framtida denne veka
Denne veka presenterte vi tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. Denne veka presenterte vi Stefan frå Rong skule, Hanna frå Danielsen ungdomsskule og Frida frå Hjelteryggen skule.

Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (47)

 • 18.11.:  Presentasjon av ny modell for næringsutvikling i NØK
  Politisk arbeidsutval
  Møte med Equinor Kollsnes
  Nabokontaktmøte Equinor
 • 19.11.:  Møte med Therese Hellesøy som har gitt ut dikt om angst
  Fjell ungdomsskule presentasjon av jubileumsbok
  Samling Fylkesmannens Solstrand
 • 20.11.:  Samling Fylkesmannen Solstrand
  Opning av Spildepolden skule

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg denne veka (47)

 • 18. 11.:  Kalendermøte
  PAU
  Styremøte i Verdighetssenteret,  Litteraturhuset, Bergen
 • 19. 11.:  Skjenet, førebuing
 • 20.11.:   Styreseminar Solli sykehus
 • 21. 11.:  Heildags kommunestyremøte med opplæring
  Møte med gruppeleiarar og utvalsleiarar
 • 22. 11.:  Synfaring til Fabtec, Basen
  Hellesøy, opningsarrangement

Ordføraren neste veke (48)

 • 25.11.:  Møte i Oslo
 • 26.11.:  Deltek på haustkonferansen til Eqinor i Oslo
  Skjærgardskarussellen
 • 27.11.:   Rundreise med kyrkjevergen
  Formannskapet i Fjell Kommune
  Møte vedr veg til Ebbesvika
 • 28.11.:  Samarbeidsarena Vest
  Møte med NAV Vestland
  Formøte Øygardenkonferansen
 • 29.11.:  Øygardenkonferansen
  VNR årsmiddag
 • 30.11.:  Deltek på opning av Fjordparken på Rong

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg