Har du spørsmål om tilsetjingsprosessen

Prosjektleiinga i Nye Øygarden kommune har gjennomført innplasseringa av tilsette basert på informasjon frå kommunane.

Dersom du som tilsett har spørsmål om tilsetjingsprosessen, er det mogleg å ta kontakt med leiinga i Nye Øygarden kommune.

NB! Ikkje alle dei tre kommunane sender kvittering/stadfesting på e-postmeldingar som vert sendt til postmottak. Det er  tilstrekkeleg at meldinga di står som sendt element i din eigen outlook.

Innplassering av mellombels tilsette, nytilsette og vikarar vert handtert hausten 2019.

Spørsmål kan sendast til: kontakt-om-innplassering@nyeoygardenkommune.no