Gjennomfører  undersøking om lokaldemokrati og identitet

Tysdag den 12. juni vil innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden via SMS få invitasjon til å delta i ei nettbasert undersøking om lokal identitet.

Det er arbeidsgruppa for lokaldemokrati og identitet i Nye Øygarden kommune som inviterer til ei 0-barometerundersøking (nettbasert).

– Vi gjer dette for å få kunnskap om kva innbyggjarane tenkjer om identitet, tilhøyrsle og deira deltaking i lokaldemokratiet, seier leiar av arbeidsgruppa Tom Georg Indrevik.

I undersøkinga vert det stilt spørsmål om korleis innbyggjarane opplever lokaldemokratiet fungerer i dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden som arbeider med å byggja Nye Øygarden kommune.

– Dette vil gje nyttig innsikt. Resultatet av undersøkinga gjer det mogleg å retta innsats mot konkrete tema eller område i den nye kommunen, seier Indrevik.

Undersøkinga skal presenterast for fellesnemnda og dannar grunnlaget for tema som vert tekne opp i debattar i biblioteka i dei tre kommunane.

Du må gje opp e-postadressa di for å delta, men merk at undersøkinga er anonym.  Klikk her for å delta. Undersøkinga er open til 26. juni.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Macbook