Første samling for einingsleiarane i Oppvekst

På onsdag var einingsleiarane i Oppvekst i Nye Øygarden kommune samla for første gong. Kommunalsjef for Oppvekst, Anne-Merete Vabø Haugane opplevde dette som ei god samling.

Frå samlinga på Knappskog skule.

Også mange hovudtillitsvalde og dei assisterande kommunalsjefane, Jon Erik Egeland og Anna Nesje Nes, var til stades på samlinga på Knappskog skule.

Kommunalsjef Vabø Haugane seier at det vart tid til å verta meir kjende med kvarandre.

– Dette er vesentleg for kvaliteten i samarbeidet framover. Vi fekk avklart ein del knytt til kva vi alt no veit om oppvekst i den nye kommunen og kva hovudprosjektgruppa til Oppvekst har meldt inn som ønske når det gjeld lokalisering. Stemninga var god og open. Vi kunne heldigvis kjenna på starten av vi-kjensla og profesjonsarbeidet vi veit vil gje god kvalitet i tenestene, seier ho.

Anne-Merete Vabø Haugane seier at eit oppvekstshus kan hjelpa oss til å få til eit samarbeid og meir skreddarsaum i tenestene. Det må til om brukarrøysta skal verta teken på alvor.

– Vi vil også ta med innbyggjarane i det å laga løysingar som passar dei. Eit oppveksthus krev også at vi har gode og systematiske samarbeid desentralisert i ulike einingar og i innbyggjartorg, seier kommunalsjefen.

Her er fleire bilete frå samlinga: