Føreslår analyse av kommunal tenestepensjon

Fellesnemnda skal på møtet den 19. mars ta stilling til prosjektleiar sitt forslag til oppfølging av val av leverandør for kommunal tenestepensjon.

 

I 2017 vart det etter vedtak i førebuande fellesnemnd gjennomført ei kartlegging av kommunal tenestepensjon. Prosjektleiaren føreslår at det vert utarbeidd ein ny analyse av situasjonen i dag og situasjonen for Nye Øygarden kommune når det gjeld kommunal tenestepensjon. Moment i analysen er økonomi og risiko i val av pensjonskasse og demografiske forhold no og i framtida. Krav om eventuell formell drøfting med arbeidstakarorganisasjonane må også koma fram som ein del av analysen eller den endelege saksutgreiinga.

Prosjektleiaren føresår vidare at det vert utarbeidd eit mandat for arbeidet saman med ein tidsplan som gjer greie for prosessen i arbeidet. Det handlar om høyring, behov for politisk arbeidsgruppe, fellesnemnda og partsamansett utval sine roller i abeidet.

Dei tre kommunane har ulike leverandørar for å ta hand om pensjonsordningane. Kommunane Sund og Øygarden har KLP som pensjonskasse, medan Fjell kommunehar eigen kasse, Fjell kommunale pensjonskasse.

Andre saker i fellesnemnda den 19. mars

  • Budsjett for fellesnemnda 2018-2019
  • Prinsippavklaring, grensesnitt mellom prosjektøkonomi og driftsøkonomi i dei eksisterande kommunane
  • Nye gebyr for tekniske tenester, oppnemning av politisk referansegruppe

Møtet vert halde i lokala til Nye Øygarden kommune på Skjenet 2 på Straume. Møtet tek til klokka 09.00. Du kan følgja møtet direkte på kommune-TV.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke