Føreslår å starta opp arbeidet med reglement og lønspolitikk

Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune føreslår at det vert oppnemnd tre arbeidsgrupper innan området arbeidsgjevarpolitikk. Dei tre arbeidsgruppene gjeld reglement og lønspolitikk, arbeidsgruppe for partssamarbeid og arbeidsgruppe for kompetanse og utvikling. Partssamansett utval (PSU) behandlar saka på møtet onsdag den 10. januar.

Frå møtet i partssamansett utval den 21. november.

Det er føreslått at kvar arbeidsgruppe skal ha seks representantar der tre kjem frå hovudsamanslutningane (eín frå kvar kommune og tre frå arbeidsgjevar). Desse representantane vert peika ut av prosjektleiar saman med rådmennene i Sund, Fjell og Øygarden.

Prosjektleiar føreslår at det er arbeidsgruppa for reglement og lønspolitikk som først startar opp med arbeidet sitt. I mandatet er det føreslått at denne gruppa skal arbeida med arbeidsreglement og reglement for permisjonar, arbeidstid, tilsetjing og påskjønning, lønspolitiske retningslinjer, prinsipp for lønsdanning og harmonisering og velferdstilbod.

Utkast til arbeidsreglement og reglement for permisjonar, arbeidstid, tilsetjing og påskjønning vil etter planen liggja klar til behandling i PSU i løpet av første halvår 2018.

Til møtet i PSU den 10. januar ligg det også føre oppdatert milepelsplan.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst og foto: Vigleik Brekke