Hovudprosjekt Organisasjon og digitalisering

Prosjekta er i gjennomføringsfasen. Her kan du lesa meir om arbeidsgruppene innan organisasjon og digitalisering.

Arbeidsgruppene

Informasjon og kommunikasjon

Mandat kjem

Tryggleik

Mandat kjem

IKT

Mandat kjem

Personal

Mandat kjem

Server og infrastruktur

Mandat kjem

Arkiv

Mandat kjem

 


Leveranse konseptfasen hausten 2018

Den 28. januar leverte dei fem hovudprosjekta sluttrapportar sine etter konseptfasen, mellom anna basert på sluttrapportar frå oppretta delprosjekt.

I konseptfasen har om lag 35 delprosjekt og fem hovudprosjekt gjort eit godt og omfattande arbeid. Samla sett har mellom 250 og 300 medarbeidarar delteke i prosjektarbeid med etablering av den nye kommunen. Dette har vore særs krevjande for medarbeidarar som på same tid har måtta sikra driftsoppgåver i eksisterande kommunar. Tillitsvalde og hovudverneombod har delteke i både hovudprosjekt og delprosjekt.

Les mandat for hovudprosjekt organisasjon og digitalisering her.

Les sluttrapporten til hovudprosjekt Organisasjon og digitalisering her

Leveranse delprosjekt konseptfasen

Prosjekta er ferdig med konseptfasen og har svart på følgjande oppdrag:

 1. Kartlegging av dagens no-situasjon/ kunnskapsgrunnlag
 2. Forslag til:
  • Framtidig organisering
  • Framtidig dimensjonering
  • Framtidig behov knytt til lokale/evt. behov for samlokalisering
  • Alternative forslag kan fremjast om delprosjekta meiner at fleire alternativ kan vera aktuelle
 3. Prioriteringsplan – kva må vera realisert innan 1.1.2020 og kva kan venta. Planen er soleis todelt.

Formålet med konseptfasen var å finna frem til behova i organisasjonen. Gjennom delprosjekta vart dei «som veit kvar skoen trykkjer» involvert slik at ein sikrar at dei reelle behova for tenestene kjem fram. Ei viktig presisering er at delprosjekta fekk mandat til å gjennomføra ei utgreiing og tilråing til korleis tenesta kan organiserast.

Dette gjeld også prosjekta for kvart kommunalsjefområde. Sjølv om eit kommunalsjefområde fekk ansvar for ein teneste i konseptfasen, betyr det ikkje noko for den endelege organiseringa.

Arkiv og dokumenthandtering

 Les mandat for delprosjekt arkiv og dokumenthandtering her

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt arkiv og dokumenthandtering her

Innbyggjartorg

 Les mandat for delprosjekt innbyggjartorg her.

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt innbyggjartorg her

Sekretariat for politisk verksemd

 Les mandat for delprosjekt sekretariat for politisk verksemd her

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt sekretariat for politisk verksemd her

Informasjon og kommunikasjon

 Les mandat for delprosjekt informasjon og kommunikasjon her

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt informasjon og kommunikasjon her

Personalforvaltning og utvikling

 Les mandat for delprosjekt personalforvaltning og utvikling her

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt personalforvaltning og utvikling her

IKT-funksjon

 Les mandat for delprosjekt IKT-funksjon her

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt IKT-funksjon her

FOU og digitalisering

 Les mandat for delprosjekt FOU og digitalisering her

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt FOU og digitalisering her