Hovudprosjekt Oppvekst

Prosjekt oppvekst har kome godt i gong med arbeidet. Prosjektet har gjennomført fem prosjektmøte. Prosjektgruppa viser god forståing for oppgåva og det er eit godt samspel i gruppa. Prosjektgruppa har identifisert sju delprosjekt som er aktuelle under Oppvekst, og det er sett i gang fire av desse.

Det er om lag 40 deltakarar som er engasjerte i prosjektet inkludert delprosjekta. Delprosjekt som naturleg høyrer heime under Oppvekst er starta opp, medan ein ventar med start av prosjekt som ligg under to kommunalsjefområde. Det er gjort avtale med Helse og velferd at det vert etablert eit prosjekt på tvers som omhandlar barn og unge med behov for hjelp frå fleire tenester. Desse tenestene er PPT, barnevern og helse barn og unge. Det er vidare gjort avtale med Kultur og samfunn at dei tek ansvar for utgreiing av kulturskulen.

Delprosjekta har fått utlevert delprosjektmandat, og det er gjennomførst oppstartmøte mellom prosjektet og kvart delprosjekt. På oppstartmøtet er det mellom anna drøfta deltakarane sine forventningar til arbeidet, utarbeidd møteplan og fordelt oppgåver mellom deltakarane. Delprosjekta har fått eiga prosjektside i Projectplace og det er gjennomført opplæring for alle delprosjektleiarane.

Det er lagt opp til brei medverknad og involvering i alle delprosjekta. Det er tillitsvalde i kvart delprosjekt.
Prosjekta har sett av datoar tidleg i januar for workshops (3). Ein tek sikte på å invitera 50 – 70 tilsette til kvar samling for å få best mogeleg medverknad i prosjekta.

Les mandat for hovudprosjekt oppvekst her.

Prosjektgruppe Oppvekst
Frå venstre: Margun Landro (barnehagesjef Fjell), Christian Alsaker (prosjektstøtte), Cathrine Olsen (Unio, Utdanningsforbundet), Jon Erik Egeland (prosjektleiar), Vibecke Hodnekvam (Unio, Utdanningsforbundet), Wilhelm Anglevik (skulesjef Fjell), Rune Landro (kommunalsjef Øygarden) og Bodil Aleksandersen (LO, Fagforbundet). Else Glesnes var ikkje til stades då biletet vart teke.