Hovudprosjekt Helse og velferd

Prosjekta er i gjennomføringsfasen. Her kan du lesa meir om arbeidsgruppene innan helse og velferd.

Arbeidsgruppene

Flyktningtenesta

Leiar Monica Pedersen
Mandat

Visma flyktning

Leiar Katrine Risløw
Mandat kjem

Friskliv, meistring og rehabilitering

Leiar Liv Møen
Mandat

Heimetenesta

Leiar Janne Mo
Mandat

Koordineringssentert

Leiar Marita Hilleren
Mandat

Legetenesta

Leiar Steing Inge Stigen
Mandat

Kjøkken

Leiar Anne Grethe Andersen
Mandat

Menneske med nedsett funksjonsevne

Leiar Kristin Straume
Mandat

Nav

Leiar Nina Andersen
Mandat

Rus og psykisk helse

Leiar Monica Landro
Mandat

Sjukeheim

Leiar Britt Jorunn Landro
Mandat


Leveranse konseptfasen hausten 2018

Den 28. januar leverte dei fem hovudprosjekta sluttrapportar sine etter konseptfasen, mellom anna basert på sluttrapportar frå oppretta delprosjekt.

I konseptfasen har om lag 35 delprosjekt og fem hovudprosjekt gjort eit godt og omfattande arbeid. Samla sett har mellom 250 og 300 medarbeidarar delteke i prosjektarbeid med etablering av den nye kommunen. Dette har vore særs krevjande for medarbeidarar som på same tid har måtta sikra driftsoppgåver i eksisterande kommunar. Tillitsvalde og hovudverneombod har delteke i både hovudprosjekt og delprosjekt.

Les mandat for hovudprosjekt helse og velferd her

Les sluttrapporten til hovudprosjekt Helse og velferd her

Leveranse delprosjekt konseptfasen

Prosjekta er ferdig med konseptfasen og har svart på følgjande oppdrag:

 1. Kartlegging av dagens no-situasjon/ kunnskapsgrunnlag
 2. Forslag til:
  • Framtidig organisering
  • Framtidig dimensjonering
  • Framtidig behov knytt til lokale/evt. behov for samlokalisering
  • Alternative forslag kan fremjast om delprosjekta meiner at fleire alternativ kan vera aktuelle
 3. Prioriteringsplan – kva må vera realisert innan 1.1.2020 og kva kan venta. Planen er soleis todelt.

Formålet med konseptfasen var å finna frem til behova i organisasjonen. Gjennom delprosjekta vart dei «som veit kvar skoen trykkjer» involvert slik at ein sikrar at dei reelle behova for tenestene kjem fram. Ei viktig presisering er at delprosjekta fekk mandat til å gjennomføra ei utgreiing og tilråing til korleis tenesta kan organiserast.

Dette gjeld også prosjekta for kvart kommunalsjefområde. Sjølv om eit kommunalsjefområde fekk ansvar for ein teneste i konseptfasen, betyr det ikkje noko for den endelege organiseringa.

Heimetenester

 Les mandat for delprosjekt heimetenester her

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt heimetenester her

Sjukeheim/institusjon

 Les mandat for delprosjekt sjukeheim/institusjon her

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt sjukeheim/institusjon her

Forvaltning og vedtak

 Les mandat for delprosjekt forvaltning og vedtak her.

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt forvaltning og vedtak her

Flyktningtenesta

 Les mandat for delprosjekt flyktningtenesta her.

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt flyktningtenesta her

NAV

 Les mandat for delprosjekt NAV her

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt NAV her

Tenester til menneske med nedsett funksjonsevne

 Les mandat for delprosjekt tenester til menneske med nedsett funksjonsevne her.

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt tenester til menneske med nedsett funksjonsevne her

Legetenester

 Les mandat for delprosjekt legetenester her

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt legetenester her

Friskliv, meistring og rehabilitering

 Les mandat for delprosjekt friskliv, meistring og rehabilitering her.

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt friskliv, meistring og rehabilitering her

Rus og psykisk helse

 Les mandat for delprosjekt rus og psykisk helse her

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt rus og psykisk helse her

Barn og unge

 Les mandat for delprosjekt barn og unge her.

 Les tilrådingsrapporten til delprosjekt barn og unge her