Hovudprosjekt Helse og velferd

Den 28. januar leverte dei fem hovudprosjekta sluttrapportar sine etter konseptfasen, mellom anna basert på sluttrapportar frå oppretta delprosjekt.

Målet med hovudprosjekta sin rapport er å synliggjera hovudtrekka frå delprosjekta sine sluttrapportar etter konseptfasen. Hovudprosjekta har vurdert leveransane frå delprosjekta i ein heilskapleg samanheng innanfor kommunalsjefområdet og sett dette opp i mot føringar gjeve i mandat (intensjonsavtalen, vedtak om administrativ organisering nivå 1, m.v.). Hovudprosjekta kan på denne bakgrunn ha gjort endringar i høve delprosjekta sine tilrådingar.

Les mandat for hovudprosjekt helse og velferd her

Les sluttrapporten til hovudprosjekt Helse og velferd her

 

I konseptfasen har om lag 35 delprosjekt og fem hovudprosjekt gjort eit godt og omfattande arbeid. Samla sett har mellom 250 og 300 medarbeidarar delteke i prosjektarbeid med etablering av den nye kommunen. Dette har vore særs krevjande for medarbeidarar som på same tid har måtta sikra driftsoppgåver i eksisterande kommunar. Tillitsvalde og hovudverneombod har delteke i både hovudprosjekt og delprosjekt.

Eg ønskjer å nytta dette høvet til å takka alle deltakarane i prosjekt og delprosjekt for godt og omfattande arbeid og stort engasjement.

Prosessen vidare

Prosjektrådmannen skal samanstilla leveransane frå hovudprosjekta for vidare prosess.

I tråd med Hovudavtalen § 1-4-1 som gjeld omorganisering, skal arbeidsgjevar så tidleg som mogleg informera, drøfta og ta tillitsvalde med på råd når det gjeld omorganisering/omlegging av drifta.

På bakgrunn av dette vil prosjektrådmannen halda eit informasjonsmøte for dei hovudtillitsvalde den 8. februar klokka 14.00-16.00 på Skjenet, med seinare drøftingsmøte.

Prosjektrådmannen legg elles opp til slik framdrift:

  1. Vedtak struktur nivå 2 – 11.mars 2019
  2. Leiarstillingar nivå 2 – 30.april 2019
  3. Plassera inn stillingar i ny kommune innan 21. juni 2019
  4. Avgjerd om lokalisering innan 31.oktober 2019

Rune Lid
prosjektrådmann

Prosjektgruppe Helse og velferd
Frå venstre; Monica Landro (einingsleiar psykiatri Sund), Terje Handal (helsesjef Fjell), Marita Hilleren (kommunalsjef Sund), Line Barmen (omsorgssjef Fjell), Bente Ormevik (LO, Fagforbundet), Monica Pedersen (leiar flyktningar og tenesteutvikling), Åse Vik (kommunalsjef Øygarden), May-Britt Hansen (YS, Delta), Jana Wietschorke (Unio, Norsk Sykepleiarforbund) og Tove Helleland (sosialsjef Fjell).