Fellesnemnda tek stilling til eigarstruktur og administrativ og politisk organisering

Det ligg mange store saker på bordet til fellesnemnda den 18. juni. Det øvste politiske organet i Nye Øygarden kommune skal ta stilling til sluttrapporten frå utval for eigarskapsmodellar. Her ligg det føre framlegg til organisasjonsmodellar, eigarskap og representasjon.

Sluttrapport frå utval for politisk styringsstruktur er ei av sakene i fellesnemnda den 18. juni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesnemnda skal også ta stilling til sluttrapport frå utval for politisk styringsstruktur. Her er det lagt til grunn ein organisasjonsmodell med formannskap, to hovudutval og kontrollutval.
Rapporten vart første gong behandla i fellesnemnda den 16. april. Det vart vedteke å senda rapporten på høyring i dei tre kommunane.  Kommunestyra i dei tre kommunane slutta seg til hovudlinjene i sluttrapporten med ein modell med formannskap, to hovudutval og kontrollutval. Etter at rapporten har vore til høyring og behandla i dei tre kommunestyra, ligg han altså no klar for sluttbehandling i fellesnemnda.

Føreslår organisering med rådmann og fem kommunalsjefar

Prosjektrådmannen rår til at fellesnemnda vedtek ei overordna administrativ organisering på nivå 1 med rådmann og fem kommunalsjefar; tre for tenesteområda og to for stab- og støttefunksjonar. Dei tre tenesteområda er 1) oppvekst, 2) helse og velferd og 3) kultur og samfunn. Dei to støttefunksjonane vert leia av kommunalsjef for organisasjon og digitalisering og kommunalsjef for økonomi. Fase 2, som handlar om resten av organisasjon og leiinga, vert behandla seinare. Saka vart behandla av partssamansett utval den 12. juni.

Andre saker i fellesnemnda den 18. juni

  • Samordning av adressesystem i Nye Øygarden
  • Retningslinjer for endring av adressenamn
  • Delegasjon til prosjektrådmann og oppretting av administrative tilsetjingsutval for tilsetjing i stillingar i Nye Øygarden kommune
  • Prosess for tilsetjing av rådmann i Nye Øygarden kommune
  • Rammebudsjett for arbeidsgruppe for lokaldemokrati og identitet
  • Tilråding ny tomt for vidaregåande skule
  • Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune

Møtet vert halde på Skjenet 2 og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksliste.

Tekst: Vigleik Brekke