Fastset Øygarden som namn på den nye kommunen

I dag fekk 23 nye kommunar fastsett kommunenamn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift  avgjort at den nye kommunen samansett av Sund, Fjell og Øygarden frå 2020, skal ha namnet Øygarden kommune.

Biletet er få den 20.  juni 2016 då kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gratulerte dei tre kommunane for å ha vedteke intensjonsavtalen for Nye Øygarden kommune.

I dei fleste samanslåingane har det vore semje om kva namnet på den den nye kommunen skal vera. NRK melder at det har vore spenning knytt til tre av dei nye kommunane, mellom anna samanslåinga av Førde, Jølster, Gaular og Naustdal der namnet vert Sunnfjord kommune.

Stortingsproposisjonen (Prop 96 S (2016-2017) vart vedteken av Stortinget den 8. juni i år. Då vart det mellom anna vedteke å slå saman Sund, Fjell og Øygarden. Totalt vart det gjort vedtak om å slå saman 108 kommunar til 42 kommunar.

For kommunane Sund, Fjell og Øygarden vart namnet på den nye kommunen, Øygarden, vedteke i kommunestyra for dei tre kommunane den 21. juni i år.

Avgjerda i departementet i dag gjeld namna på 23 nye kommunar.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland