Drøftar kommunen som arbeidsgjevar

Måndag den 27. mars er Sund kommune vertskap for det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen skal fellesnemnda (kommunereforma) mellom anna drøfta politiske føresetnader for etablering av den nye kommunen.

Møtet i førebuande fellesnemnd den 27. mars vert halde i Sund kommunehus.

 

Utgangspunktet for denne drøftinga er intensjonsavtalen kapittel 11 som omhandlar kommunen som arbeidsgjevar. Det vert innleiing og gruppearbeid.

På møtet vert det også orientert om det to-årige prosjektet om lokaldemokrati; «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommunar med vedtak om samanslåing». Kommunestyra i Sund og Øygarden har vedteke at kommunane skal vera med i prosjektet. Kommunestyret i Fjell gjer vedtak den 23. mars.  Innan den 7. april må Kommunal- og moderniseringsdepartementet få melding om kommunane skal delta i prosjektet.

Andre tema på det fjerde møtet i FF er:

  • Kartlegging personalreglement
  • Status tilsetjing prosjektleiar
  • Prosjekt lokaldemokrati
  • Seminarrekkje
  • Framtidsseminar (15.05.)

Møtet vert halde i Sund kommunehus og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling og saksdokument.  Merk at det det vert lagt ut fleire dokument knytt til møtet seinare i veka.

Tekst og foto: Vigleik Brekke