Drøftar etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune

Partssamansett utval skal på møtet den 23. april gje uttale til framlegg til etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune frå 1. januar 2020. Målet med Øygarden kommune sine etiske retningslinjer er å sikra ein etisk standard som gjer at innbyggjarane har tillit til kommunen som tenesteytar, som forvaltningsmynde og som arbeidsgjevar.

Utval for politisk styringsstruktur har fått eit utvida mandat der dei skal tilrå etiske retningslinjer for den nye kommunen innan 1. januar 2020.  Utvalet har i fire møte arbeidd med forslag til etiske retningslinjer. Det er teke utgangspunkt i retningslinjene til Sund kommune sine retningslinjer, men også Fjell og Øygarden sine retningslinjer var ein viktig del av drøftingane. Retningslinjene gjeld for både folkevalde og tilsette.

Eit utkast til etiske retningslinjer vart sendt ut på høyring til hovudtillitsvalde i alle dei tre kommunane.  Det kom inn to høyringsinnspel, og utval for politisk styringsstruktur har  utarbeidd eit endeleg framlegg til etiske retningslinjer, som no vert lagt fram for partssamansett utval til uttale og for fellesnemnda til endeleg avgjerd.

Møtet vert halde på Skjenet 2 og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke