Category Archives: Sund

Drøfta budsjett i to utval

Utval for tenester og levekår (UTL) og utval for samfunnsutvikling (US) hadde budsjettet for 2020 og økonomiplanen for dei komande fire åra på sakskartet i dag. Dette var dagen for drøfting av budsjettet.

Ernst Einarsen (H) var mellom anna oppeken av å utvikla eit godt demensomsorgstilbod.

Under drøfting av budsjett 2020, gebyr og brukarbetaling, vert det fremja eitt endringsframlegg frå SV og Folkeaksjonen Nei til meir bompengar om at gebyr for offentleg bading vert sameina til ein pris; kr. 30 for barn og kr. 50 for vaksne. Forslaget følgjer saka fram til behandling i formannskapet og kommunestyret.

På møtet i UTL var skule, helse og omsorg sentrale tema i drøftinga. Nokre av medlemene var uroa for situasjonen i skulen. Bakgrunnen for dette er mellom anna budsjettforslaget frå kommunedirektøren der det er føreslått innsparing i dei komande fire åra. Det vart peika på at unge slit med den psykiske helsa og at det nødvendig med tilpassa tiltak.

I drøftinga vart det teke til orde for å byggja ut demensomsorgstilbodet. Det vart peika på at det er nødvendig å harmonisera tenestetilbodet i dei tre kommunane og sikra god samordning mellom tenestene. Bruk av verktøy som KOSTRA-tal kan vera nyttig i denne samanhengen (KOSTRA: Kommune-Stat-Rapportering).

Nokre medlemer i utvalet viste til formuleringa i budsjettframlegget frå kommunedirektøren der det står at det kan verta behov for oppseiingar. Desse medlemene meinte at dette kan skapa unødvendig uro blant dei tilsette.

Egil Haaland tok opp formuleringa i budsjettframlegget om at det kan verta behov for oppseiingar.

Også utval for samfunnsutvikling drøfta budsjett, økonomiplan og budsjett for gebyr og brukarbetaling på møtet på onsdag. Budsjettframlegga vart drøfta utan at det vart fremja endringsframlegg.

På møtet i formannskapet på måndag vart det presentert eit budsjettframlegg frå fleirtalsparia (Høgre, Sotralista, Frp, KrF, Venstre). Dette forslaget følgjer saka til behandlinga i formannskapet den 18. desember og endeleg behandling i kommunestyret den 19. desember.

Andre saker i utval for tenester og levekår

 • Interkommunalt tilsyn med barnehagar
  Det vart vedteke å inngå avtale mellom Øygarden og Askøy kommunar om interkommunalt tilsyn.
 • Lokal retningslinjer for finansiering av private barnehagar i Nye Øygarden kommune
  Dei framlagde retningslinjene vart vedtekne slik dei låg føre.
 • Prioritering av spelemiddelordning for Øygarden kommune
  Utvalet vedtok prioriteringa av spelemiddelordninga i samsvar med innstilling.

Her kan du lesa saksdokumenta til utval for tenester og levekår.

He er saksdokument til utval for samfunnsutvikling.

Her er kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett og økonomiplan.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Signerte avtale til ein verdi av 13 milliardar kroner

I dag signerte ordførarar, byråd, fylkesordførar og representantar for staten ein avtale som vil sikra 13 milliardar kroner i samferdsleinvesteringar i bergensområdet fram til 2029. Før alt er på plass, skal avtalen godkjennast i kommunestyra og til sist av regjeringa.

Ordførar Tom Georg Indrevik signerer avtalen på vegner av den nye kommunen.

For den nye kommunen i vest inneber avtalen ei total ramme på 400 millionar kroner i investeringar over 10 år. Investeringane er portefølgjestyrt. Dette inneber at dei prosjekta som har best måloppnåing, vert prioriterte. Eit hovudmål med avtalen er å sikra nullvekst i privatbilisme. Dette inneber at veksten i persontransporten skal takast med kollektivtrafikk, sykling og gange (nullvekstmålet).

Ordførar i Nye Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik underteikna på vegner av den nye kommunen. Med seg i forhandlingane har han hatt ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, og kommunalsjef for Kultur og samfunn i Nye Øygarden kommune, Råmund Skjold.

– Eg går for avtalen, og tilrår kommunestyret å godkjenna avtalen som ligg føre. Det er viktig å hugsa på at eit nei til avtalen har sine konsekvensar, seier Indrevik.

Også gruppeleiar i Arbeidarpartiet og ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, seier at avtalen har vorte endra til det betre og at dette er det ein kunne få til. Ho legg likevel eit aldri så lite press på fleirtalspartia i kommunestyret.

– Arbeidarpartiet vil nødvendigvis ikkje hjelpa posisjonen til å få avtalen i hamn, seier ho. Ho forventar at posisjonen samla sluttar seg til avtalen.

Fylkesmann Lars Sponheim var der også. Han gav oss på sidelinja også denne gongen ein munter kommentar.

– Dette er det mest kostbare signering eg har vore med på.  Vel, jordbruksavtalane låg nok på same nivå, sa han då han hadde tenkt litt nærare over det.

– Stort ansvar på kommunestyra

Då avtalen skulle signerast, fekk kvar kommune eit par minutt til å seia nokre velvalde ord om avtalen.

– Nødvendigvis er det ikkje slik at alle er like happy med resultatet. Det ligg no eit stort ansvar på kommunestyra og bystyret som skal behandla avtalen. Dette fellesskapet vi har hatt i forhandlingane er viktig i seg sjølv, sa Tom Georg Indrevik.

Frå venstre; Råmund Skjold, Rune Lid, Torill Selsvold Nyborg, Tom Georg Indrevik og Marianne Sandahl Bjorøy.

Statssekretær i samferdsledepartementet Anders B. Werp (H) la ikkje skjul på at detthar vore krevjande forhandlingar.

– Forventningane har vore store og det er stilt store krav. De har klart å finna gode løysingar for heile bergensregionen, med både kortsiktige og langsiktige målsetjingar. Eg vil retta ei takk til dykk, spesielt til kommunane for at det har klart dette. Eg gler meg til å lesa gjennom avtalen, sa statssekretæren.

Avtalen skal til behandling i kommunestyra/bystyret og til slutt behandlast av regjeringa. Dei kommunane som har vore med i forhandlingane har vore Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden og Nye Øygarden. Dei andre som skreiv under avtalen i dag, var Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen, Jernbanedirektøren og leiar av forhandlingsutvalet (på vegner av vegdirektøren), Bjørne Grimsrud.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå markeringa:

Frå venstre; Tom Georg Indrevik, Siv Hølgtun (ordførar i Askøy), Jon Askeland (fylkesordførar Vestland fylke), Sara Sekkingstad (ordførar i Alver), Trine Lindborg (ordførar Bjørnafjorden kommune), Thor Haakon Bakke (byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune), Anders B. Werp (statssekretær i samferdsledepartementet), Tom Staahle (statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet), jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, fylkesmann Lars Sponheim og leiar av forhandlingsutvalet, Bjørne Grimsrud.
Fylkesmann Lars Sponheim skriv under avtalen.
Tom Georg Indrevik
Statssekretær Ander B. Werp
Fylkesordførar Jon Askeland
Tom Georg Indrevik

 

Føreslår fleire endringar i budsjettet

Fleirtalspartia (Høgre, Sotralista, Framstegspartiet, KrF og Venstre) føreslår å auka inntektene og å auka innsparingane på driftsbudsjettet for Nye Øygarden kommune for 2020 med totalt 85 millionar kroner. Det er lagt inn nye utgifter på 6,8 millionar kroner. Dermed vert det føreslått å tilføra disposisjonsfondet med om lag 78 millionar kroner.

Nils Kåre Skoge (H) presenterte forslaget frå fleirtalspartia. Til venstre; Silvia Haugland (Høgre).

Formannskapet vedtok i dag å leggja budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 med tilleggsframlegget ut på høyring i 14. dagar. Kommunestyret gjer endeleg vedtak den 19. desember.

Påplussingane i driftsbudsjettet er medlemskap i Vest Norsk Brusselkontor, skuleturar til Polen, forprosjekt for utbygging av demensomsorg, Pitstop, Treff+ og lærlingar. I økonomiplanen er det føreslått at investeringar på over 20 millionar kroner skal til politisk behandling for endeleg vedtak om oppstart og at molo ved Hjeltefjorden sjøfront vert teken ut av budsjettet (10 millionar kroner).

Dei andre partia i formannskapet la ikkje fram forslag til budsjett på dette møtet. Gruppeleiar i Arbeidarpartiet, Marianne Sandahl Bjorøy, opplyste at hennar parti vil presentera forslag i kommunestyret den 19. desember. Ho meinte at formuleringa i framlegget frå kommunedirektøren om at «Det kan verta behov for oppseiingar» skapar uro i organisasjonen. Kommunedirektør Rune Lid sa at han må seia som det er. Han understreka at det kan verta behov for oppseiingar, men at ein vil tilstreba seg å ikkje gå til oppseiingar.

Her kan du lesa budsjettframlegget frå Høgre, Sotralista, Framstegspartiet, KrF og Venstre.
Budsjettframlegg frå kommunedirektøren
Saksframlegg budsjett og økonomiplan

Marianne Sandahl Bjorøy (Ap)

Gebyr og brukarbetaling

Formannskapet sluttar seg samrøystes til framlegget til gebyr og brukarbetalingar for 2020 slik det går fram av saksutgreiinga og gebyrheftet. Etter framlegg frå fleirtalspartia vart det innstilt på at det vert lagt fram sak om samordning/harmonisering av barnehage- og SFO-satsar til kommunestyret den 20. februar med verknad av nye satsar frå 1. august 2020. Formannskapet slutta seg også til tilleggspunkt om at det skal utarbeidast ei sak til valnemnda om oppretting av nytt gebyrutval for perioden 2019-2023.

Andre saker

Formannskapet tilrår overfor kommunestyret om å vedta eigedomsskattetaksvedtekter slik dei ligg føre.

Formannskapet tilrår også at kommunestyret vedtek følgjande forskrifter for Nye Øygarden kommune.

 • Forskrift om vass- og avløpsgebyr
 • Forskrift om tømming av private avlaupsanlegg
 • Forskrift om gebyr for kontroll og tilsyn av avlaupsleidningar og avlaupsanlegg
 • Forskrift om påslepp og utslepp av oljehaldig, feitthaldig og industrielt avløpsvatn

Ordførar Tom Georg Indrevik orienterte om byvekstforhandlingane. Det er avsluttande forhandlingsmøte onsdag denne veka. Han opplyste at han for sin det vil røysta for at Øygarden kommune vert med i ein byvekstavtale. Byvekstavtalen har ei investeringsramme på 400 millionar kroner over ein 10-årsperiode for Øygarden kommune. Ein grunnleggjande føresetnad for avtalen er nullvekst i personbiltrafikken.

På møtet var det også orientering om Invest in Bergen ved Vidar Totland og Tone Hartvedt.

Her er vekerapport for veke 48

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 48. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka.

 

 

 

 

 

 

 

Ordførarane fekk prisen Årets fyrtårn

Dei vart nok tekne litt på senga, dei tre ordførarane i vest, då dei fredag kveld på årsfesten til Vest Næringsråd fekk tildelt prisen Årets fyrtårn. Straume Mesterbygg vart Årets bedrift. Årsfesten var avslutning på ein lang dag på Øygardenkonferansen.
Les meir.


 

 – Vi må våga å omstilla oss!

Statsminister Erna Solberg talte til 300 deltakarar på Øygardenkonferansen på fredag. Ho meinte det var fantastiske moglegheiter for den nye kommunen.
– Men vi må våga omstillinga, var bodskapen frå statsministeren. Det var rekordoppslutnad om Øygardenkonferansen dette året. Det handla om den nye kommunen, framtidsretta energiløysingar, berekraftig utvikling, fiskeri og havbruk, arbeidsplassar og kva «Noreg skal leva av framover» som var temaet til statsministeren.
Les meir.


Formannskapet og utvala behandlar budsjettet for 2020

På møtet den 2. desember skal formannskapet for den nye kommunen behandla budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023. Det er forventa at formannskapet vil vedta å leggja budsjettet ut på høyring. Kommunestyret gjer endeleg vedtak den 19. desember. I mellomtida skal administrasjonsutvalet og dei tre utvala; tenester og levekår, samfunnsutvikling og plan behandla budsjettframlegget.
Les meir.


 

Fekk kunnskap om kyrkja i den nye kommunen

Ordførar for Nye Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, og varaordførar for den nye kommunen, Torill Selsvold Nyborg, fekk på onsdag denne veka innføring i det kyrkjelege arbeidet i den nye kommunen.
Les meir.

Tankar om framtida denne veka

Også denne veka om det tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. Denne veka kan du sjå og høyra Frida frå Tranevågen, Mia frå Kolltveit og Viktoria frå Sund ungdomsskule.
Les meir.


Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (48)

 • 25.11.:  Møte i Oslo
 • 26.11.:  Deltek på haustkonferansen til Eqinor i Oslo
  Skjærgardskarussellen
 • 27.11.:   Rundreise med kyrkjevergen
  Formannskapet i Fjell Kommune
  Møte vedr veg til Ebbesvika
 • 28.11.:  Samarbeidsarena Vest
  Møte med NAV Vestland
  Formøte Øygardenkonferansen
 • 29.11.:  Øygardenkonferansen
  VNR årsmiddag
 • 30.11.:  Deltek på opning av Fjordparken på Rong

Ordføraren neste veke (49)

 • 02.12.: Formannskapet
  MOT-konsert
 • 03.12.:  Møte hjå Fylkesmannen vedr. beredskap
  Delta på julearrangement Fjell Seniorsenter
 • 04.12.:  Møte i byvekstforhandlingene
  Innlegg om CO2-lagering på konferanse i Bergen
 • 05.12.: Lunsjmøte om beredskap
  Styremøte Visit Bergen
 • 06.12.-09.12.: Fri – på reise

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg neste veke (49)

 • 02.12.:  Kalendermøte
  Gruppemøte
  Utvida Formannskapsmøte
 • 03.12.:  Opplæring i den nye kommunelova
 • 04.12.:  Møte med Staten om Byvekstavtale
 • 05.12.:  Kristiansand
 • 06.12.:  Kristiansand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordførarane fekk prisen Årets fyrtårn

Dei vart nok tekne litt på senga, dei tre ordførarane i vest, då dei fredag kveld på årsfesten til Vest Næringsråd fekk tildelt prisen Årets fyrtårn 2019. Straume Mesterbygg vart Årets bedrift 2019. Årsfesten var avslutning på ein lang dag på Øygardenkonferansen.

Her står tre fyrtårn. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy, Børge Haugetun og Kari-Anne Landro.

Ordførarane legg vekt på det gode samarbeidet dei har hatt i dei åra dei har arbeidd med å byggja den nye kommunen. Sund-ordførar Kari-Anne Landro leitar litt etter ord når vi bad henne kommentera prisen.

– Fire års arbeid rulla framfor meg på ein augneblink. Sterke kjensler kom fram, eg vart kort og godt sett ut, seier Landro.

Det var Øystein Bredholt som fekk æra av å lesa opp grunngjevinga for kven som skulle få prisen Årets fyrtårn. Han starta med å gå litt rundt grauten og snakka om at vinnarane av ein slik pris skal bidra positivt til lokalsamfunnet.

– Og det har dei innfridd med bravur, sa Bredholt.

Ordførar i Øygarden Børge Haugetun er stolt og audmjuk over å ha fått denne prisen.

– Eg ser på det som ei æra å ta imot ein tungtvegande pris som dette. Her får eg stå mellom to dyktige kvinner og få vera ein del av eit slikt fellesskap. Det er tydeleg at næringslivet set pris på at vi ønskjer å vera ein næringsvennleg kommune, seier Haugetun.

Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy vart teken på senga.

– Eg hadde ingen aning om at dette skulle skje. Dei er nokre luringar dei som har sått bak dette. Uansett er det stas å få ein slik pris frå næringslivet, seier ho.

Straume Mesterbygg vart Årets bedrift

Også mottakarane var prisen Årets bedrift var synleg stolte då dei vart kalla opp på podiet for å få tildelt prisen. Det var dagleg leiar Marianne Furheim og gründeren, nå fagleg leiar, Inge Straume, som tok imot prisen på vegner av bedrifta.

Marianne Furheim og Inge Straume.

Marianne Sandahl Bjorøy delte ut prisen. Med seg i juryen hadde ho styreleiar i Vest Næringsråd, Carsten Andersen, og dagleg leiar i Vest Næringsråd, Rikard Ledang.

– Verksemda vart stifta på Sotra tidleg på 2000-talet som gründerbedrift. Det første driftsåret klarte dei å omsetja for tre millionar kroner, men overskot vart det ikkje. År to, derimot og alle år deretter, har omsetnaden auka jamt og trutt. Det har vorte leveransar til både private , kommunar og næringsliv. Ikkje minst kan renommeet til selskapet etter kvart kallast solid. Bedrifta er oppteken av å verta eit miljøfyrtårn i bransjen sin, sa ordføraren då ho grunngav kvifor Straume Mesterbygg skulle få prisen.

Straume Mesterbygg har no 45 tilsette og er knytt opp mot Systemhus. Bedrifta har to gonger fått prisen Årets bedrift i Systemhus.

– Dette er ei stor anerkjenning. Vi har hatt mange tømraroppdrag for kommunane her vest. Døme på oppdrag er Spildepollen skule, Skogsvåg, siste byggjetrinn på Sund ungdomsskule, Tjeldstø skule, Knappskog skule og ombygging av Liljevatnet skule til barnehage. Vi har også hatt andre kommunale oppdrag i tillegg til eigne prosjekt, seier dagleg leiar Marianne Furheim.

Tekst og bilete: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå prisutdelinga og årsfesten:

– Vi må våga å omstilla oss!

Statsminister Erna Solberg talte til 300 deltakarar på Øygardenkonferansen på fredag. Ho meiner det er fantastiske moglegheiter for den nye kommunen.
– Men vi må våga omstillinga, var bodskapen frå statsministeren.

Statsminister Erna Solberg

Det var rekordoppslutnad om Øygardenkonferansen dette året. Det handla om den nye kommunen, framtidsretta energiløysingar, berekraftig utvikling, fiskeri og havbruk, arbeidsplassar og kva «Noreg skal leva av framover» som var temaet til statsministeren.

– Eg er siker på at strilar klarer omstillinga, sa Solberg og inkluderte innflytta bergensarar blant dei som skal ta tak i den framtidige utviklinga i regionen vår.

Ho viste til at det er gode tider, men at det samstundes er faretruande skyer i horisonten. Ho meiner det er mogleg å kombinera økonomisk vekst med redusert utslepp.

– Framtida krev vesentleg meir gründerskap, og vi må våga å omstilla oss. Ein aldrande befolkning set press på finansieringa, og vi må frigjera administrasjon for å få fleire hender, sa statsministeren. Ho var tydeleg på at ho har tru på denne regionen og viste til fleire døme på område der denne regionen har lukkast. Ho gav også ros for prosjektet «Elev i Nye Øygarden» der elevane er engasjerte i arbeidet med å byggja den nye kommunen.

Konferansen starta fredag føremiddag med at ordførar i Sund, Kari-Anne Landro, og ordførar for Nye Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, gav status for arbeidet med å byggja den nye kommunen. Dei viste to videoar der førsteklassingen Nora på Landro skule og ungdomsskuleleven Emma frå Glesnes snakka om framtida i den nye kommunen.

Det vart også tid til samtale i pausane.

– Vi ønskjer at Nora og dei andre barna og unge skal oppleva at det vil verta godt å leva i den nye kommunen, sa Landro.

Tom Georg Indrevik snakka mellom anna om Sotrasambandet og lagring av CO2.

– Sotrasambandet  kjem, lova Indrevik. Han understreka også at vi ikkje kan la vera å bruka moglegheiten for lagring av C02 slik det er vert lagt til rette for det planlagte CO2-mottaksanlegget på Kollsnes.

Olje og gass

Irene Rummelhoff i Equinor forsvarte olje- og gassproduksjonen til Noreg. Under halvparten av olje- og gassressursane er produsert.

– Gassen frå Kollsnes er ein viktig del av klimaløysinga for Europa. Vi byttar då ut kolkraft. Øygarden kjem i sentrum for spennande nye verdikjedar, sa direktøren i Equinor. Ho minna også om at det aukande etterspurnad etter å lagra CO2.  Ho var ikkje snauare enn å seia at det er strilen som skapar framtidas energiløysingar.

Førsteamanuensis på Norges Miljø- og biovitenskaplege universitet og doktor og arkitektur, Erling Dokk Holm, sa at vi må ha høgt nivå på arkitektur. Det må konkurrerast på kvalitet. Han var skeptisk til å spreia busetnaden, og var tydeleg på at bustader i sentrumsområda er viktig.

– Det passar med demografien og det gjev kjøpekraft. Det er god økonomi å få eldre over i husvære (leilegheiter). Dette bidreg til auka omsetnad av einebustader utanfor sentrum, meinte Dokk Holm.

Frå debatten.

Vil jobba verdibasert

Divisjonsdirektør i DNB, Roger Antonsen, snakka om berekraft som ein del av bank og business.

– Fleire og fleire ønskjer å jobba verdibasert. Dei 17 berekraftmåla til FN vert ein stadig større del av det som det vert snakka om p styreromma, sa Antonsen.

Det var også innlegg ved programleiar og forfattar Arne Hjeltnes, kundeansvarleg Holberg Fondene, Hogne Inge Tyssøy, og investor og fiskebåtreiar Peder O. Lie.

Tyssøy viste til at vi har 100 milliardar kroner i årlege eksportinntekter frå sjømat. Peder O. Lie sa at det er næring nok i havet til å dekka behovet for den forventa kraftige folkeveksten på verdsbasis.

Sparebanken delte ut 750 tusen kroner til bedrifter og prosjekt. Museum Vest Nordsjøfartsmuset, Torvald Bakke´s  snekkerbu, Vestkantsvømmerne og Energimessa fekk kvar sine 50 tusen kroner. Hengjo (Hellesøy), Salmoncuts og DiaKom fekk kvar sine 100 tusen kroner pluss 25 tusen kroner til profileringsvideo

Her er fleire bilete frå konferansen:

 

Fekk kunnskap om kyrkja i den nye kommunen

Ordførar for Nye Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, og varaordførar for den nye kommunen, Torill Selsvold Nyborg, fekk på onsdag denne veka innføring i det kyrkjelege arbeidet i den nye kommunen.

Omvisning i Kausland kyrkje. Frå venstre; Annlaug Børve, Torill Selsvold Nyborg, Norvald Snekkevik, Tom Georg Indrevik og Olav Martin Vik.

Etter møte på kyrkjekontoret på Straume tok kyrkjeverje Olav Martin Vik, personalleiar Annlaug Børge og seksjonsleiar for kyrkjer og gravplassar Norvald Snekkevik dei to ordførarane med seg på ei rundreise i kyrkjeriket.

Det var besøk til Kausland og Sund kyrkjer i Sund og dei Fjell og Landro kyrkjer i Fjell. Dei fekk også besøkja Blomvåg kyrkje i Øygarden.

I starten av dagen gav kyrkjeverjen informasjon om organiseringa av den Øygarden kyrkjelege fellesråd frå 1. desember 2019, oppgåver og økonomiske rammer, utfordringar i møte med oppgåvene og «samskaping» mellom kommune og fellesråd.

Kausland kyrkje

 

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

 

Søk om støtte til tiltak om å inkludera barn og unge!

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut midlar til tiltak for å inkludera barn og unge. For 2020 er fristen 13. desember.

Både offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkja om støtte. Døme på dette er kor, korps, organisasjonar og idrettslag. Med atterhald om endeleg vedtak i Stortinget, skal det fordelast 310 millionar kroner.

Søknadene må sendast via kommunen (dvs. Nye Øygarden kommune) gjennom søknadsportalen til Bufdir. Hugs å bruka organisasjonsnummeret til den nye kommunen: 922530890.

Frå 2020 er tilskotsordninga endra. Nytt namn på ordninga er «Nasjonal tilskotsordning for å inkludera barn og unge» (tidlegare «Nasjonal tilskotsodning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar».

Les meir om tilskotsordninga her

Kontaktperson i Nye Øygarden kommune: anna.nesje.nes@oygarden.kommune.no

Formannskapet og utvala behandlar budsjettet for 2020

På møtet den 2. desember skal formannskapet for den nye kommunen behandla budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023. Tre utval behandlar budsjettet 4. og 5. desember.

Det er forventa at formannskapet vil vedta å leggja budsjettet ut på høyring. Kommunestyret gjer endeleg vedtak den 19. desember. I mellomtida skal administrasjonsutvalet og dei tre utvala; tenester og levekår, samfunnsutvikling og plan behandla budsjettframlegget.

Andre saker i formannskapet den 2. desember

 • Eigedomsskattetakstvedtekter for Øygarden kommune
 • Framlegg til forskrifter for vatn og avløp
 • Budsjett 2020 Gebyr og brukarbetaling

Møtet vert halde i komitésalen i Fjell rådhus og tek til klokka 13.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument til formannskapet.

Saksdokument til utval for tenester og levekår.

Saksdokument til utval for samfunnsutvikling.

Saksdokument til utval for plan. 

 

Her er vekerapport for veke 47

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 47. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka.

 

 

 

 

 

 

1  Presenterer budsjettet for 2020
Kommunedirektør (rådmann) i Nye Øygarden kommune, Rune Lid, legg i dag fram budsjett for den nye kommunen for 2020 med eit negativt netto driftsresultat på 37 millionar kroner. Han føreslår å saldera driftsresultatet med bruk av disposisjonsfond. Formelt er det budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 som vert presentert.

1  Vedtok etiske retningslinjer
Kommunestyret i Nye Øygarden vedtok på torsdag etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i den nye kommunen. I retningslinjene er det teke inn eit ekstra avsnitt om seksuell trakassering. Andre saker; politisk delegeringsreglement, godtgjersle til dei folkevalde og språkplan.

2  Folkehelseversikt er klar til nyttår
Planleggjarar og folkehelsekoordinator i Sund, Fjell og Øygarden har invitert til to arbeidsverkstader i oktober og november. Til nyttår skal det liggja føre ei folkehelseoversikt.
Målet med dette arbeidet er å få ei felles forståing for folkehelsearbeidet i den nye kommunen og å samla seg om eit felles utfordringsbilete. Denne veka vart den andre samlinga gjennomført.

3  Fødselsoverskot gav vekst i folketalet tredje kvartal
I løpet av tredje kvartal 2019 auka folketalet i Fjell kommune med 69 personar. Dette viser tal frå følgje Statistisk sentralbyrå (SSB). Fødselsoverskotet var det største bidraget til folkeveksten, og utgjorde 60 personar. Medan folketalet i Sund og Fjell auka med høvesvis 20 og 69 personar, hadde Øygarden ein nedgang i folketalet på 40 personar. Samla hadde dei tre kommunane ein vekst på 49 personar tredje kvartal 2019.

4  Tankar om framtida denne veka
Denne veka presenterte vi tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. Denne veka presenterte vi Stefan frå Rong skule, Hanna frå Danielsen ungdomsskule og Frida frå Hjelteryggen skule.

Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (47)

 • 18.11.:  Presentasjon av ny modell for næringsutvikling i NØK
  Politisk arbeidsutval
  Møte med Equinor Kollsnes
  Nabokontaktmøte Equinor
 • 19.11.:  Møte med Therese Hellesøy som har gitt ut dikt om angst
  Fjell ungdomsskule presentasjon av jubileumsbok
  Samling Fylkesmannens Solstrand
 • 20.11.:  Samling Fylkesmannen Solstrand
  Opning av Spildepolden skule

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg denne veka (47)

 • 18. 11.:  Kalendermøte
  PAU
  Styremøte i Verdighetssenteret,  Litteraturhuset, Bergen
 • 19. 11.:  Skjenet, førebuing
 • 20.11.:   Styreseminar Solli sykehus
 • 21. 11.:  Heildags kommunestyremøte med opplæring
  Møte med gruppeleiarar og utvalsleiarar
 • 22. 11.:  Synfaring til Fabtec, Basen
  Hellesøy, opningsarrangement

Ordføraren neste veke (48)

 • 25.11.:  Møte i Oslo
 • 26.11.:  Deltek på haustkonferansen til Eqinor i Oslo
  Skjærgardskarussellen
 • 27.11.:   Rundreise med kyrkjevergen
  Formannskapet i Fjell Kommune
  Møte vedr veg til Ebbesvika
 • 28.11.:  Samarbeidsarena Vest
  Møte med NAV Vestland
  Formøte Øygardenkonferansen
 • 29.11.:  Øygardenkonferansen
  VNR årsmiddag
 • 30.11.:  Deltek på opning av Fjordparken på Rong

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg