Category Archives: Sund

Førehandstemming frå måndag 12. august

Førehandstemming finn stad frå 12.08.19 til og med 06.09.19. Du kan førehandstemme i den kommunen du sjølv ønskjer. Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førarkort, bankkort el. likn.) og gjerne valkortet du får tilsend i posten (ikkje noko krav, men lettar arbeidet for valfunksjonæren).

Her finn du meir informasjon om tid og stad for førehandstemming.
Her finn du meir informasjon om valet i 2019.

Korleis kan ein få barnet si stemme inn i møter som omhandlar barnet, og kva effektar gir det?

Dette er ei av problemstillingane tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har jobba med dei siste vekene. Rundt 30 tilsette i dei tre kommunane har delteke i seks eksperiment som har testa ut ulike måtar å samhandla på i møte med brukarane. Eksperimenta er ein del av StimuLab-prosjektet.

Eksperimenta har blitt dokumentert undervegs, både av dei tilsette og av dei rundt 15 brukarane som har deltatt i eksperimentet, samt deira pårørande. Barn og unge har dokumentert korleis dei har det ved å setta klistremerker på ein plakat, saman med utfyllande kommentarar. Dei føresette har ført dagbok i ein periode på seks veker, der dei mellom anna har dokumentert sine erfaringar i møte med kommunen og tenesteapparatet i denne perioden.

Workshop i Skogsvåg, der deltakarane jobba med å bearbeida innsikt frå eksperimenta
Workshop i Skogsvåg

Tysdag 18. juni vart eksperimentperioden avslutta med workshop i Skogsvåg, der deltakarane jobba med å bearbeida innsikt frå eksperimenta.  Tenestedesignarar frå EGGS Design leia workshopen, og rettleia gruppene i arbeidet med å kategorisera innsikt og trekka fram den viktigaste lærdomen frå kvart eksperiment. Erfaringa frå eksperimenta vil danna grunnlaget for vidare arbeid i StimuLab-prosjektet, saman med tidlegare innsikt frå intervju med brukarar og pårørande som vart gjennomført i februar. Gjennom dei ulike eksperimenta har fleire av tenestene i kommunane fått testa ut ulike løysingar for samhandling i liten skala, og har gjort seg gode erfaringar om korleis tenestene kan samhandla betre i den nye kommunen. Basert på erfaringane frå eksperimenta vil det bli sett i gang fleire delprosjekt i dei tre kommunane til hausten, der nokre av løysingane blir tilpassa og prøvd ut i større skala.

StimuLab-prosjektet jobbar med korleis ein skal samordna tenester for utsette barn og unge og deira pårørande i Nye Øygarden kommune, og varer ut 2019. Prosjektet nyttar tenestedesign som metode, der ein set brukaren i sentrum og ser på tenestetilbodet med utgangspunkt i brukaren sitt perspektiv. StimuLab er ei stimuleringsordning for innovasjon i offentleg sektor, administrert av Difi og DOGA.

Post-it lappar deltakarane sorterte innsikt i positive og negative erfaringar både for brukar og organisasjonen, og plasserte dei i ulike kategoriar.
Deltakarane sorterte innsikt i positive og negative erfaringar både for brukar og organisasjonen, og plasserte dei i ulike kategoriar.
Post-it lapp "De følte seg viktig" tilbakemelding frå brukar som har deltatt i eitt av eksperimenta
Tilbakemelding frå brukar som har deltatt i eitt av eksperimenta.

Dette har eksperimentgruppene jobba med:

 • Korleis få til betre overgangar for barn og unge, mellom barnehage-barneskule-ungdomsskule?
 • Kva skjer dersom ein tilbyr familiar brei fagleg utreiing og hjelp frå start?
 • Korleis kan det å fokusere på barnet si meistring, betre kvardagen til barnet?
 • Kan ein få til ein tiltaksplan på 48 timar?
 • Korleis kan ein få barnet si stemme inn i møter som omhandlar barnet, og kva effektar gir det?
 • Korleis kan ein vera tett på brukaren og familien – utan at det blir personavhengig?

Tekst: Kristina Espeseth, prosjektleiar for StimuLab
Foto: Matilde Bjørnvik, tenestedesigner i EGGS Design

Tilsetjing i Nye Øygarden kommune

I løpet av dei næraste dagane vil alle fast tilsette i dei tre kommunane få tilsendt informasjon frå prosjektet Nye Øygarden kommune om innplassering i stillingar i den nye kommunen.

 • Informasjonen vert sendt digitalt. Dei som ikkje har Digipost/Altinn eller ikkje har opna brevet digitalt, vil få brevet i postkassen nokre dagar seinare.
 • Det vil gå ut ulike brev:
  • Tilsette i uberørte funksjonar vil få brev om overføring av eksisterande stilling til ny arbeidsgjevar.
  • Tilsette i berørte funksjonar vil få tilbod om innplassering i eining/stabsavdeling eller tilbod om stilling i ressursgruppe jf. rettleiar for innplassering.
 • Lokalisering vert avklart 30.10.2019

NB! Ikkje alle dei tre kommunane sender kvittering/stadfesting på e-postmeldingar som vert sendt til postmottak. Det er  tilstrekkeleg at meldinga di står som sendt element i din eigen outlook.

Innplassering av mellombels tilsette, nytilsette og vikarar vert handtert hausten 2019.

 

Kunngjering av godkjente vallister for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

I samsvar med vallova § 6-7 kunngjer valstyret i (nye) Øygarden kommune at vallister for følgjande parti er godkjent ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019:

Her finn du samla oversikt over alle dei 12 partia/partiguppene som stiller liste til kommunestyrevalet 2019.

Vallistene er lagt ut til offentleg ettersyn ved følgjande stader:

 • Rådhuset og biblioteket på Straume
 • Kommunehuset og biblioteket i Skogsskiftet
 • Rådhuset og biblioteket på Rong

Adresse og tlf. nr. til valstyret:

(Nye) Øygarden valstyre
Postboks 184
5342 Straume
Tlf. 55 09 60 00
Marianne Sandahl Bjorøy
leiar

Endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda i Nye Øygarden kommune har, i sak PS 26/19, vedteke nye adressenamn.  Huseigarar som får ny adresse vil få eiga melding om dette og tidspunkt for når adresseendringa skal tre i kraft.

Vedtak om skrivemåten kan påklagast av dei som har rett til å reisa namnesaker, jf. stadnamnlova
§ 5, med unntak av namnekonsulentane. Klaga skal rettast til Sund, Fjell eller Øygarden kommune som vil ta ho vidare til fellesnemnda. Klaga må grunngjevast. Dersom vedtaksorganet ikkje tek klaga til følgje, skal saka sendast til klagenemnda for stadnamnsaker. Klagefristen er tre veker frå kunngjeringsdato.

postmottak@fjell.kommune.no
postmottak@sund.kommune.no
postmottak@oygarden.kommune.no

Fjell kommune

Stad Adressenamn som skal endrast Nytt adressenamn
Algrøyna Dalavegen og Haugarvegen vert samanslått til ein veg Naustbakken
Bjorøy Hellemyrvegen Helletoppen
Brattholmen Lynghaugen Røsslynghaugen
Landro Sanden Sandbakken
Li Sletto Slettevegen
Lokøyna Linhaugen Linevika
Misje Varden Misjevarden
Skålvika Fagredalvegen Vestre Fagrehaugen
Straume Haugen Straumsåsen
Straume Rognevegen Rognebærvegen
Turøyna Garen Turøygarden
Vindenes Austrevegen Barnessvingen
Vindenes Vestrevegen Barnestoppen
Ågotnes Hagardsvegen Haggardsvatnet

Sund kommune

Stad Adressenamn som skal endrast Nytt adressenamn
Eide Sjøvegen Austrepollen
Forland Porsvegen Usholmdalen
Forland Porsneset Usholmvika
Forland Vågsbotn Forlandsvågen
Glesnes Krekebærvarden Glesnesvarden
Hammarsland Brøta Bøgardsvegen
Hammarsland Bergvegen Torvmyrvegen
Kausland Myravegen Kauslandsmyra
Kausland Vardevegen Kauslandsvarden
Kleppe Rindane Stokkavikvegen
Kårevika Haugaseto Blokkebærhaugen
Lerøyna Kverndalen Lerøytunet
Skaga Storhaugen Skaga
Skoge Neset Kvalvågvegen
Sund prestegard Liavegen Sundslia
Sund prestegard Nordavika Sundssjøen
Sund prestegard Stølen Sundsstølen
Vorland Kvednavegen Møllarvegen
Vorland Gjerdevegen Vorlandsgjerde
Øvretveit Gjerde Ysttveita

Øygarden kommune

Stad Adressenamn som skal endrast Nytt adressenamn
Alvheim Sørheimsvegen Madelestova
Blomvåg Berget Blomvågvegen
Blomvåg Kyrkjevegen Blomvågvegen
Breivik Rinden Breivikvegen
Hellesøy Knappen Knapphaugen
Hellesøy Storhøyen Hellesøyneset
Hellesøy Torvvikvegen Hellesøyneset
Hernar Haugevegen Hernar
Hernar Murane Piletrevegen
Hernar Skaret Hernar
Nautnes Nesvegen Tanglevikvegen
Nordre Sæle Gjerdet Nordre Sæle
Nordre Sæle Sælevegen Nordre Sæle
Nordre Sæle Sæløyvegen Hellesøyvegen
Oen Varden Breivikvegen
Rong Nygardsvegen Haugetunvegen
Rong Storevarden Rongøyvarden
Rong Tjødnarvegen Ternholmvegen
Torsvik Kvernneset Tollbuvegen
Torsvik Nesevegen Tollbuvegen
Torsvik Vågevegen Maiavegen
Vik Ingjervegen Losemyrvegen
Vik Sjøvegen Vikavågen

Vil du vere valmedarbeidar i (nye) Øygarden kommune?

Kommune- og fylkestingsvalet 2019 skal gjennomførast som om Fjell, Sund og Øygarden alt er slått saman til (nye) Øygarden kommune. Vi treng fleire samfunnsengasjerte personar til å delta i valgjennomføringa på valdagen.

Har du lyst til å vere med?

Kven ser vi etter?

 • Du må være fylt 18 år.
 • Du kan ikkje vere listekandidat ved kommunestyre- eller fylkestingsvalet i Øygarden kommune.
 • Du må vere serviceinnstilt, nøyaktig og ha gode kunnskapar om bruk av elektronisk verktøy (PC og Smart-telefon)
 • Du må ha god helse og arbeidskapasitet, og kunne vere aktiv store deler av dagen.
 • Du må kunne rettleie veljarar og vere fleksibel ved jobbrotasjon.
 • Du må ha tatt i bruk MinID eller BankID, og være kjent med bruken av dette. (pålogging til det valadministrative systemet).
 • Du må kunne delta på obligatorisk 3 timars opplæring i august.
 • Du treng ikkje vere busett i kommunane

Når skjer valet?

Valet foregår i 17 ulike vallokale mandag 9. september. Vallokala er opne for veljarane frå kl. 09:00 til kl. 21:00.
Arbeidsdagen for valmedarbeidarane kan verta delt inn i to skift, men det er opp til leiar i røystestyret å organisere arbeidet i vallokalet.

Arbeidsoppgåver:

 • Ta i mot og rettleie veljarar
 • Kontrollere legitimasjon
 • Søkje opp veljarane i elektronisk manntal og krysse av for avlevert røystesetel
 • Stemple røystesetlane
 • Sikre at veljarane legg setlane riktig i urnene
 • Telje røystesetlar når stemmegivinga er ferdig kl. 21:00
 • Også andre oppgåver kan verta lagt til valmedarbeidarane på valdagen

Vallokale i (nye) Øygarden kommune:

Noverande Sund kommune Noverande Fjell kommune Noverande Øygarden kommune
Sund skule/grendahus (01) Ulveset skule (07) Toftøy skule (14)
Stranda skule/hall (02) Skålvik skule (06) Hjeltefjorden Arena (15)
Glesnes skule (03) Ågotneshallen (13) Blomvåg skule (16)
Telavåg skule (05) Bildøyhallen (08) Tjeldstø skule (17)
Skogsvåg skule (04) Foldnes skule (12)
Brattholmen skule (10)
Bjorøy skule (09)
Hjelteryggen (11)
1. Sund skule/grendahus, 2. Stranda skule/hall, 3. Glesnes skule, 4. Skogsvåg skule, 5. Telavåg skule, 6. Skålvik skule, 7. Ulveset skule, 8. Bildøyhallen, 9. Bjorøy skule, 10. Brattholmen skule, 11. Hjelteryggen, 12. Foldnes skule, 13. Ågotneshallen, 14. Toftøy skule, 15. Hjeltefjorden Arena, 16. Blomvåg skule og 17. Tjeldstø skule.
Kart vallokaler 2019

Organisering og betaling:

Kvar krins/vallokale har eit røystestyre på tre personar; leiar, nestleiar og medlem. Desse har det formelle ansvaret og administrerer røystegivinga i vallokalet.

Alle som deltek vert godtgjort for arbeidet på valdagen og for den obligatoriske opplæringa.

Satsane er:

Medlemer i røystestyra og andre valmedarbeidarar: kr 225,- pr time
Leiar i røystestyret får eit funksjonstillegg på: kr 750 pr dag
For å delta på 3-4 timars obligatorisk opplæring: kr 500
For å delta i klargjering av vallokale før valdagen: kr 500.

Obligatorisk opplæring:

Alle må møte på opplæring i regelverk, rutinar og datasystem. Det er sett opp tre opplæringsdatoar – 20., 21. og 28. august frå kl 17.00 til kl 20.00 i Fjell rådhus. Du treng berre delta på ei opplærings-samling.

Kommunikasjon mellom valmedarbeidar og valsekretariat vil skje via ein App.

I søknadsskjemaet kan du krysse av for kva lokale du vil føretrekkje å arbeide i eller om du er fleksibel og kan arbeide i kva som helst av dei 17 lokala.

Du vil og få spørsmål om du har høve til å arbeide heile valdagen (frå  08.00 – ca 23.00) eller om du ønskjer å arbeide halv dag.

 Gå til søknadsskjema

Vi feirer Nye Øygarden kommune

Nye Øygarden kommune inviterer lag og organisasjonar til å delta i feiringa av at Sund, Fjell og Øygarden vert ein ny kommune frå januar 2020.

I tida fram til nyttår oppmodar vi våre gode lokale kulturressursar til å gjennomføra arrangement og andre tiltak i lys av at vi byggjer ein ny kommune saman.

Kontakt oss og send inn dykkar forslag til tiltak til leiar av fellesnemnda og programkomitéen, Marianne Sandahl Bjorøy: ordforar@fjell.kommune.no

Lanserer felles kystpass 11. april

Frå nyttår av er Nye Øygarden eit faktum. Friluftsfolket tek dette på alvor og inviterer til felles kystpass for dei tre kommunane allereie denne sesongen. Dette er eit samarbeid mellom turlaga i Sund, Fjell og Øygarden.

Det heile brakar laust torsdag 11. april klokk 17.00. Då vert felles kystpass lansert på Gitaren ved Stranda skule i Sund. Dei som likar å ferdast i naturen, kan denne dagen få utlevert kystpasset som viser 30 flotte turmål, 10 i kvar kommune.

Ordførarane vert med på den første turen

Dersom du har høve til det, kan du etter lanseringa ta turen til Veten som er eitt av 10 turmål i Sund. Det tek to-tre kvarter å gå frå Stranda skule til Veten. Då kan du ta det første klippet! Dei tre ordførarane vert med og tek sitt første klipp dei også.

– Dette må du vera med på. Det gjer noko med oss når vi går på tur saman. Vi får oppleva godt fellesskap og venskap vert skapt. Med felles kystpass får vi kjennskap til spennande turmål i alle dei tre kommunane. Dette er god folkehelse, seier ein ivrig leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy.

På samlinga på i amfiet ved Gitaren frå klokka 17.00 vert det presentasjon av turlaga i dei tre kommunane og arbeidet med felles kystpass. Klokka 18 vert det oppmøte på Gitaren med litt program.

– For dei som ikkje tek turen til Veten, er det eit alternativ gå ein del av løypa og delta på rebusløypa til folkebiblioteket, seier kulturleiar i Sund, Laila Klemetsaune.

Her kan du sjå annonsa for arrangementet.

StimuLab workshop – frå innsikt til eksperiment

Omlag 25 tilsette frå Sund, Fjell og Øygarden var samla i kultursalen mandag 4. mars for å delta på workshop i StimuLab-prosjektet. Tema for workshopen var «frå innsikt til eksperiment».

Workshop i kultursalen Fjell kommune
Workshop i kultursalen Fjell kommune

Saman med tenestedesignarane hadde prosjektgruppa i løpet av veke 8 gjennomført 11 intervju med brukarar og deira pårørande. Brukarane vart spurt om deira erfaring med å møta kommunen, og tilbakemeldingane frå desse intervjua gir eit verdifullt grunnlag for det vidare arbeidet med prosjektet. Innsikt som vart samla inn gjennom desse intervjua vart presentert på workshopen. Deltakarane på workshopen jobba mykje ein og ein, og vart utfordra med stadig nye oppgåver. Denne måten å jobba på vart i etterkant skildra som «krevande, men på ein god måte». Dei individuelle oppgåvene førebudde deltakarane på den siste og viktigaste oppgåva, som skulle gjennomførast gruppevis. Alle gruppene fekk i oppgåve å skissera eit eksperiment som handla om samordning av tenester. Etter workshopen sit prosjektet igjen med sju forslag til eksperiment. Prosjektgruppa vil jobba vidare saman med tenestedesignarane med å velgja ut fem av desse eksperimenta som skal prøvast ut i organisasjonen.

StimuLab-prosjektet skal jobba med korleis ein skal samordna tenester for utsette barn og unge og deira pårørande i Nye Øygarden kommune, og varer ut 2019. Prosjektet nyttar tenestedesign som metode, der ein set brukaren i sentrum og ser på tenestetilbodet med utgangspunkt i brukaren sitt perspektiv. StimuLab er ei stimuleringsordning for innovasjon i offentleg sektor, administrert av Difi og DOGA.

Tekst og foto: Kristina Espeseth, prosjektleiar for StimuLab-prosjektet.