Category Archives: Øygarden

Knivskarp plantekappleik

Konkurransen om å få erteblomsten til å veksa raskast og lengst skjerpar seg. Det er no knappe tre veker igjen før konkurransen vert avslutta.

Elevane i både 2a (biletet) og 3b viser stor engasjement i plantekappleiken.

 

Rundt 20 klassar deltek i konkurransen i regi av Elev i Nye Øygarden.

Vi tok turen innom Landro skule tidleg i denne veka. Både klasse 2a og klasse 3b deltek i konkurransen. I klasse 3b stod det tre planter i vindauget.

–  Vi tømte først jord i potta og la ertene i vatn ein dag før vil planta ertespira, fortel Sonja.

– Vi såg det tok til å spira etter fire –fem dagar, fortel Arian.

I klasse 2a på Landro skule er engasjementet stort, fortel lærar Anette Lynglund Kroken.

– Sidan konkurransen starta har engasjementet i 2a vore høgt! Både lærar og elevar har eit høgt konkurranseinstinkt, og går «all in» for å leggja til rette for gode vekstvilkår for planta. Vi har sanka gode (forhåpentlegvis) tips til korleis planta kan veksa og trivast. Nokre av tipsa vil vi ikkje heilt røpa, før konkurransen er over!:) Men vi kan meddela at t.o.m foreldre har kome på bana med tips/midlar for å ta best mogleg vare på planta. Så her er engasjementet stort. Kvar dag i lunsjen går vi inn på grafen for å sjå korleis planta vår ligg an i forhold til andre sine, seier Lynglund Kroken.

I forkant av pensum

Ho opplyser at elevane har ikkje lært kva centimeter er ennå (som pensum), men brukar no dette ordet flittig når dei skal skildra kor lang planta er i forhold til grafen. I starten var dette eit ukjent fenomen, no viser dei stor forståing ved at dei også kommentarar som «korleis kan ei plante starte på 10 centimeter, den må vel være 0 centimeter når den vart planta» osv..  På vekeplanen har dei også fått utdelt lenkja til grafen, slik at dei kan følgja med heime.

– Elevane er flinke til å minna læraren på å vatna planta flittig, dei brukar også å syngja til ho! Dei har allereie laga seg nokre tankar om kva dei vil bruka pengane på, dersom vi skulle være så heldig å vinna. Då er forslaga alt i frå badeland, spel til klassa, badebasseng på skulen, skuleballar etc. Planten har verkeleg bidrege til å skapa samhald via eit felles samarbeidsprosjekt! Dette er GØY! seier læraren.

Avsluttar konkurransen 30. november

Plantekappleiken starta den 15. oktober og vert avslutta den 30. november. Det starta med at  klassane la erter i vatn den første dagen før dei vart planta dagen etter, den 16. oktober. På nettsida til Elev i Nye Øygarden registrerer klassane veksten, og dermed kan alle følgja med korleis ein ligg an i konkurransen. På opningsfesten den 4. januar har vi bedt statsminister Erna Solberg om å dela ut premiane til dei tre beste klassane.

Henrik i 3b gjev vatnar planten.

Mor og far bryr seg meir om kommunesamanslåinga enn meg!

Den 1. januar vert dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden slått saman Vi spurte elevane i 3b om kva dei dei tenkjer om at det vert ein ny kommune med namnet Øygarden.

– Kommunen vert større. Elles bryr eg meg ikkje så mykje. Mor og far bryr seg meir, seier ein av elevane.

Klasse 3b er mellom 70 klassar som har delteke i konkurransen om å «tippa» folketalet i den nye kommunen 1. januar.

– Me er spente på resultatet, seier elevane. Det offisielle folketalet ved nyårsskiftet er klart om lag den 20. februar når Statistisk sentralbyrå offentleggjer tala.

Her er fleire bilete frå Landro skule:

 

He er vekerapport for den nye kommunen

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 45. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. 

Tilrår satsar for økonomisk sosialhjelp

Formannskapet for den nye kommunen går inn for å harmonisera satsane for økonomisk sosialhjelp. På møtet den 5. november gav formannskapet tilråding til satsar for 2020. Einslege utan barn får 6 150 kroner pr. måndag frå 2020, medan ektepar/sambuarar får 10 250 kroner pr. måndag dersom kommunestyret sluttar seg til tilrådinga frå formannskapet.
Formannskapet vedtok elles at formannskapet skal vera styringsgruppe for prosessen med forhandlingar om byvekstavtale.
Les meir.


Tilrår å godkjenna språkbruksplan

Utval for tenester og levekår (UTL) for Nye Øygarden kommune rår kommunestyret til å godkjenna framlegget til språkbruksplan for Nye Øygarden slik han ligg føre. På møtet onsdag denne veka var det også møte i utval for samfunnsutvikling og utval for plan. I desse to utvala var det orienteringar.
Utvalet utsette fleire saker. Sakene om framlegg til nye vedteker for SFO (skulefritidsordninga) og kommunale barnehagar vart utsette. Det vart vedteke å oppretta ei arbeidsgruppe på fire personar som skal førebu sak og koma med framlegg til vedtekter for SFO og vedtekter for kommunale barnehagar innan utgangen av april. (Høgre).
Les meir.


Tankar om framtida denne veka

På onsdag vart tre nye videoar i serien Tankar om framtida presentert. Fram mot jul presenterer prosjektet Elev i Nye Øygarden tre videoar der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. Denne veka kan du sjå og høyra Lena frå Foldnes, Martin frå Danielsen barneskule og Hedda frå Knappskog skule.
Les meir.


Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (45)

 • 04.11.:  Styreseminar Bergen Havn AS på Ågotnes
 • 05.11.:  Formannskapsmøte
 • 06.11.:  Politikk møter næring. Møte med Vest Næringsråd
 • 07.-08.11: Deltek på dagtid på Sjømat Norges årskonferanse

Ordføraren neste veke (46)

 • 11.11.: Sentralstyre møte i Høgre
 • 12.11.: Politisk arbeidsutval, Fjell kommune
 • 13.11.: Innlegg på leiarsamlinga Fjell kommune
  KS vest samling og fylkesmøte (KS: fellesorganisasjon for kommunane)
  Årsmøte i Øygarden Høgre
 • 14.11.: KS vest samling og fylkesmøte
  Lunsj hos Robin Dale Oen
  Møte utbyggjar Knut Jørgen Hauge
  Kystbykarusellen
 • 15.11.: Årskonferanse Bergen Næringsråd
  Byvekstforhandlinger

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg denne veka (45)

 • 04.11.:  Styreseminar Bergen Havn AS på Ågotnes
 • 05.11.:  Formannskapsmøte
 • 06.11.:  Politikk møter næring. Møte med Vest Næringsråd
  Møte med Pitstop
 • 07.-08.11: Deltek på dagtid på Sjømat Norges årskonferanse
 • 07.11.:  Interimstyremøte i Øygarden bustadutvikling
 • 09.11.:  Apell i samband med Krystallnatta-arrangement
 • 10.11.:  Reise til Hammerfest på styremøte i Norsk petroleumskommunar
 • 11.11.: Hammerfest, Styremøte, NPK

Varaordføraren neste veke (46)

 • 12.11.: Heimreise
 • 13. 11.: KS Vestland (KS: fellesorganisasjon for kommunane)
 • 14. 11.: KS-Vestland
  Styremte Fjell pensjonskasse
 • 15. 11.: Byvekstavtale. Møte i Bergen, heile dagen
 • 16. 11.: Rådsmøte
 • 17. 11.: Fellesmøte H, FrP, SL, V, og KrF,  Øygarden rådhus, Rong

 

 

 

 

 

Tilrår å godkjenna språkbruksplan

Utval for tenester og levekår (UTL) rår kommunestyret til å godkjenna framlegget til språkbruksplan for Nye Øygarden slik han ligg føre. I dag var det også møte i utval for samfunnsutvikling og utval for plan. I desse to utvala var det orienteringar.

Jan Utkilen (Sotralista) er tilbake i kommunalt leiarverv. Han skal leia utval for tenester og levekår i den nye kommunen. Nestleiar vert Ernst Einarsen (Høgre).

I tilrådinga frå UTL til kommunestyret går det også fram at nynorsk skal vera administrasjonsspråket for den nye kommunen og at Øygarden kommune vert medlem i Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK).

Språkbruksplanen er tilpassa den språklege situasjonen i dag som er prega av sterk påverknad frå media og omfattande bruk av digitale plattformer. Dersom kommunestyret vedtek skriftleg språkform innan 16. desember, vil Øygarden kommune koma med i målvedtaksforskrift gjeldande frå 1. januar. Dersom det ikkje vert gjort vedtak denne hausten, vert Øygarden kommune inntil vidare registrert som språknøytral kommune. Alle dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden, har i dag nynorsk som administrasjonsspråk. I planen vert det vist til at det er ei nær samanheng mellom språk, identitet og kultur.

Nynorskprosenten i skulane i Sund og Øygarden er vesentleg høgare enn i Fjell. Medan nynorskdelen i Fjell ved inngangen til 2019 var på 31,7 prosent, hadde 86,5 prosent av elevane i Sund og 91,6 prosent av elevane i Øygarden nynorsk som hovudmål. I planen vert det understreka at ein klar og brukarvennleg nynorsk må leggjast til rette for ein aktiv bruk på dei nye digitale plattformene. Det er mellom anna understreka at all digital programvare må vera tilgjengeleg på nynorsk.

Utsette fleire saker

Utvalet utsette fleire saker. Sakene om framlegg til nye vedteker for SFO (skulefritidsordninga) og kommunale barnehagar vart utsette. Det vart vedteke å oppretta ei arbeidsgruppe på fire personar som skal førebu sak og koma med framlegg til vedtekter for SFO og vedtekter for kommunale barnehagar innan utgangen av april. Eksisterande vedtekter i dei tre kommunane vert vidareførte inntil nye vedtekter venteleg er på plass frå 1. august 2020.

Saka om nye satsar for SFO vart trekt frå sakskartet. Formannskapet utsette denne saka då ho stod på sakskartet på møtet i går.

Også saka om krisesenterløysing for Nye Øygarden vart utsett. Det kom på bordet to utsetjingsforslag som vart omarbeidd til eit fellesforslag. Utvalet ønskjer også å få belyst alternativet med eige krisesenter.

Saka om interkommunalt tilsyn med barnehagar i Øygarden kommune vart utsett. Utvalet ønskjer at det vert lagt fram ein avtale om fordeling av kostnadene med tilsyn før det vert teke avgjerd om interkommunalt tilsyn med barnehagane.

Frå møtet i utval for tenester og levekår i dag.

 

 

 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan

Utvalet vedtok at det skal ut arbeidast ein alkoholpolitisk handlingsplan for Nye Øygarden kommune innan juni 2020. Eksisterande handlingsplanar for kommunane i dag skal gjelda innanfor sitt geografiske område inntil ny samla handlingsplan er vedteken. Det vart vald ei arbeidsgruppa som skal utarbeida ny alkoholpolitisk handlingsplan. Gruppa vert samansett av Roberg Kaupan Sæle (H), Eva Aarskog (SV), Espen Cornell Jakobsen (Ap) og Kristin Børve Jakobsen (FrP).

Skjenking på opningsarrangement den 4. juni

UTL vedtok at det kan skjenkast alkohol i samband med opningsfesten i Sotra Arena for den nye kommunen laurdag den 4. januar. Skjenkinga er knytt til eit dansearrangement om kvelden.

Ønskjer samarbeid

Ved innleiinga til det første møtet i utvalet sa leiar Jan Utkilen (Sotralista) at han ønskjer at det vert eit godt samhald og ein god tone i utvalet.

– Vi må tenkja nytt og kreativt, sa Utkilen. Nestleiar i utvalet er Ernst Einarsen (Høgre).

Orienteringar i dei andre utvala

I dei andre utval, utval for samfunnsutvikling og utval for plan var det orienteringar.

Andreas Kallekleiv (Høgre), er leiar i utval for samfunnsutvikling, medan Svein Berger Bjørge (FrP) er nestleiar.
Svein Otto Jacobsen (FrP), til høgre, er leiar utval for plan, medan Michael Sangolt (Høgre,) er nestleiar.

 

 

 

Tilrår satsar for økonomisk sosialhjelp

Formannskapet for den nye kommunen går inn for å harmonisera satsane for økonomisk sosialhjelp. På møtet i dag gav formannskapet tilråding til satsar for 2020. Dette var det første formannskapsmøtet i Nye Øygarden kommune. 

Dirigentbordet.  Frå venstre; rådmann Rune Lid, ordførar Tom Georg Indrevik og Beate Hetlevik frå politisk sekretariat.

Einslege utan barn får 6 150 kroner pr. månad frå 2020, medan ektepar/sambuarar får 10 250 kroner pr. månad dersom kommunestyret sluttar seg til tilrådinga frå formannskapet. Barnetrygd vert halden utanfor ved utrekninga, medan andre inntekter vert medrekna. Satsane skal regulerast i samsvar med konsumprisindeksen.

Det vart også vedteke satsar til personar som deler hushald og for barn. Det vart fremja eit fellesforslag om å følgja dei statlege rettleiande retningslinjene når det gjeld satsar for utmåling av økonomisk sosialhjelp. Konkret vart det difor samrøystes tilrådd å auka satsane for barn i alderen seks til 10 år til 3 100 kroner pr. månad og til fire tusen kroner for barn i alderen 11 til 17 år.

I tilrådinga heiter det at det ikkje vert gjeve barnetillegg frå barn nummer fire. KrF fekk to røyster (KrF og MDG), og dermed ikkje fleirtal, for eit forslag om at det skal gjevast barnetillegg tilsvarande alder for alle barn i familien. Saka vert avgjort i kommunestyret.

Forhandlar om byvekstavtale

Formannskapet vedtok at formannskapet skal vera styringsgruppe for prosessen med forhandlingar om byvekstavtale. Ordførar og rådmann leiar forhandlingsutvalet som møter staten til forhandlingar. Styringsgruppa avgjer kven andre og kor mange som skal delta i forhandlingsutvalet. Formannskapet vedtok at i tillegg til ordførar, varaordførar og kommunalsjef for Kultur og samfunn, Råmund Skjold, skal også Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) vera ein del av forhandlingsutvalet.

Byvekstavtalen skal sikra midlar til samferdsletiltak som byggjer på prinsippet om nullvekst i personbiltrafikk. I framlegg til avtale for perioden 2019 til 2029 ligg det ei totalramme på 411 millionar kroner til Øygarden kommune. Det vert i desse dagar gjennomført forhandlingar. Til forhandlingsmøtet den 15. november må det vera på plass forhandlingsutval.

I innleiinga før debatten orienterte kommunalsjef Råmund Skjold om forhandlingane. Fristen for å få vedteke ein avtale er nyttår. Avtalen har fire satsingsområde; utbygging av gang og sykkelvegar, kollektivtrafikk, innfartsparkering og miljøvennleg innovasjon. Det vart eit langt ordskifte i denne saka. Det er delte meiningar om denne avtalen vil vera til det gode for regionen.

Frå møtet i formannskapet i dag.

Økonomi

På møtet orienterte rådmann Rune Lid om budsjettprosessen og lokalisering av administrasjon og tenester for den nye kommunen. Etter planen presenterer rådmannen økonomplan/budsjett den 21. november i kommunestyret. Formannskapet behandlar økonomiplanen den 2. desember og legg han ut på høyring. Endeleg budsjettvedtak vert gjort av kommunestyret den 19. desember.

Rådmann Rune Lid gav økonomisk status for dei tre kommunane og den nye kommunen. Ifølge Lid har alle dei tre kommunane negative budsjettavvik så langt i år. Når det gjeld økonomiplanen for 2019-2023, er prognosane no at det må gjennomførast tiltak for totalt 116 millionar kroner for å gå i null. Han oppsummerte med å slå fast at den nye kommunen vil ha svært liten eigenkapital, høg lånegjeld og at økonomien ikkje er berekraftig i dag eller over tid. Omfattande tiltak er nødvendig.

– Vi er i ein svært krevjande situasjon, men dette klarer vi om vi jobbar saman administrativt og politisk, sa Lid.

Lokalisering av administrasjon og lokalisering

Rådmann Rune orienterte også kort om arbeidet med lokalisering av administrasjon og teneste. Dei fleste som tok ordet i ordskiftet etter orienteringa, snakka om organiseringa av barnevernet. Nokre var kritiske til å dela opp barneverntenesta, medan andre støtta dei førebelse konklusjonane om lokalisering av barnevernet. Arbeidarpartiet, MDG og SV leverte inn ein protokolltilførsel der det vart gjeve uttrykk for at ei oppdeling av barnevernstenesta, slik han er føreslått i dag, ikkje vil vera berekraftig på sikt.

Formannskapet utsette saka om satsar for skulefritidsordninga (SFO).

Brannsjef Bjørn Olav Paulsen orienterte om status i arbeidet med å omdanna Øygarden brann og redning frå interkommunalt selskap til kommunalt føretak.

Her er presentasjonen til rådmann Rune Lid om økonomien.

Du kan du sjå opptak av møtet i formannskapet på nett-TV.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er vekerapport for den nye kommunen

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. 

Slik vert lokaliseringa av administrasjon og tenester

Prosjektrådmann Rune Lid presenterer no korleis administrasjon og tenester skal organiserast i Nye Øygarden kommune. Konklusjonen er teken etter at høyringsnotatet har vore på høyring og at det er gjennomført ei grundig drøfting i overordna styringsgruppe.
– Vi har imøtekome ein god del av innspela frå dei tillitsvalde, seier Rune Lid.
Les meir.


Offentleg ettersyn  av lokale forskrifter for vatn og avløp

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok 21.10.2019 å leggja følgjande lokale forskrifter for vatn og avløp på høyring/offentleg ettersyn. Les meir på heimesida til Fjell kommune.
Les meir.


Tankar om framtida denne veka

På onsdag presenterte prosjektet Elev i Nye Øygarden tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. Denne veka kan du sjå og høyra Ingrid Nakken (Blomvåg skule) , Kelsie Nesse (Sund ungdomsskule) og Gabriel Sæle (Øygarden ungdomsskule).
Les meir.


Tre utvalsmøte den 6. november

Alle dei tre utvala i den nye kommunen er kalla inn til møte på onsdag 6. november.
I utval for plan og utval for samfunnsutvikling er det ikkje saker til behandling, men orienteringar.
Les meir.


Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (44)

 • 27.10.:  Ny opning av Hjelme kyrkje
  Avslutning for prost Erling Kopperud
 • 28.10.:  Møte med Redd Barna-ambassadører
 • 29.10.:  Besøk og intervju på Danielsen skule
  Statusmøte med Vest Næringsråd
  Foredrag om Nye Øygarden kommune for Bergen Senior Høgre
 • 30.10.:  Møte med Ordførar på Askøy, Siv Høgtun
  Foredrag for pensjonistforbundet
  Møte med leiargruppa til rådmannen
 • 31.10.:  Foredrag for kommunene Bømlo, Stord og Fitjar
  Opning av Kiwanis-utstilling på Sartor Storsenter
 • 01.11.:  Møte om byvekstavtale
 • 01.11.-03.11.: Fylkesstyre Høgre, Førde

Ordføraren neste veke 45)

 • 04.11.:  Styreseminar Bergen Havn AS på Ågotnes
 • 05.11.:  Formannskapsmøte
 • 06.11.:  Politikk møter næring. Møte med Vest Næringsråd
 • 07.-08.11: Deltek på dagtid på Sjømat Norges årskonferanse

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg neste veke (45)

 • 04.11.:  Byvekstavtale, møte med fylkeskommunen
  Gruppemøte på Rådhuset
 • 05.11.:  Formannskapsmøte
 • 06.11.:  Synfaring med Vest Næringsråd
 • 07.11.:   Interimstyremøte i Øygarden bustadutvikling
 • 09.11.:  Appell i samband med Krystallnatta-arrangement

Formannskap og tre utvalsmøte i neste veke

Formannskapet i Nye Øygarden kommune har sitt første møte den 5. november. Alle dei tre utvala i den nye kommunen er kalla inn til møte på onsdag 6. november. I utval for plan og utval for samfunnsutvikling er det ikkje saker til behandling, men orienteringar.

Til møtet i utval for tenester og levekår ligg det forslag til vedtekter for kommunale barnehagar, nye satsar og vedteker for SFO og tilråding om å slutta seg til ein samarbeidsavtale med Bergen kommune om krisesentertilbod.

Det litt også føre framlegg om å godkjenna språkbruksplan for Øygarden kommune. I innstillinga vert det tilrådd å slå fast at nynorsk er administrasjonsspråket for den nye kommunen og at Øygarden kommune vert medlem i Landssamanslutninga av nynorskkommunar.

Innkalling med saksdokument til formannskapet finn du her.  Møtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 14.00.

Her er innkalling med saksdokument for utval for tenester og levekår. Møtet vert halde i komitesalen i Fjell rådhus og tek til klokka 14.00

Her er innkalling med saksdokument for utval for plan. Møtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 16.30.

Her er innkalling med saksdokument for utval for samfunnsutvikling. Møtet vert halde i møterom 107 i Fjell rådhus og tek til klokka 14.00

Slik vert lokaliseringa av administrasjon og tenester

Prosjektrådmann Rune Lid presenterer no korleis administrasjon og tenester skal organiserast i Nye Øygarden kommune. Konklusjonen er teken etter at høyringsnotatet har vore på høyring og at det er gjennomført ei grundig drøfting i overordna styringsgruppe.

Lokaliseringsrapporten baserer seg på eit omfattande arbeid med brei involvering. Dei fem hovudprosjekta, representert av deltakarar frå kvar kommune, hovudtillitsvalde og hovudverneombod, har arbeidd fram forslag til lokalisering.

Prosjektrådmann Rune Lid seier at det har vore ei god drøfting i overordna styringsgruppe.

– Vi har imøtekome ein god del av innspela frå dei tillitsvalde. Eg registrerer at det er uro i barnevernet i Fjell kommune, og eg ser behov for å analysera desse problemstillingane ytterlegare. Det er også behov for å drøfta problemstillingane i barnevernet med barnevernsleiinga og Fylkesmannen, og gjennomføra ytterlegare prosessar og medverknad før endeleg val av lokalisering for barnevernet vert teke, seier Lid.

Det er etter innspel frå HTV i drøftingsmøte 31.oktober gjort meir greie for framlegg til modell for lokalisering av barnevernet enn det som vart gjort i høyringsrapporten. Dette framlegget kjem fram frå side 15 i dokumentet.

I innleiinga i dokumentet som går ut torsdag kveld seier Rune Lid at på generelt grunnlag er det viktig for han å presisera at det vert teke atterhald om eventuelle endringar dersom det i gjennomføringsfasen kjem fram uføresette faktorar som får konsekvens for lokaliseringa. For å kunna møta samfunnet sitt krav til kontinuerleg utvikling og omstilling er det nødvendig med fleksibilitet, kontinuerleg evaluering både med omsyn til organisering, lokalisering og oppgåvefordeling.

– Eg ønskjer å takka alle tilsette som har bidrege i arbeidet me dette, seier Rune Lid.

Etter høyringa og drøfting i overordna styringsgruppe 31.oktober er det gjort endring i lokaliseringa for følgjande tenester:

 • IKT (Drift)
 • Kompetanse (Utvikling)
 • Geodata og oppmåling (Plan, geodata og oppmåling)
 • Kultur
 • Arkiv

Følgjande tenester har fått oppdaterte tal arbeidsplassar etter høyring

 • Rus og psykisk helse sone sør
 • Plan, geodata og oppmåling
 • Kultur

Endringane kjem fram av tabellane og/eller teksten i dokumentet.

Her kan du lesa rapporten om lokalisering av administrasjon og tenester i Nye Øygarden kommune.

 

Høyring om lokalisering av administrasjon og tenester

Prosjektleiinga i Nye Øygarden kommune presenterer no høyringsnotat om lokalisering av administrasjon og tenester.

 

Arbeidstakarorganisasjonane er høyringsinstans og har frist til tysdag 29. oktober kl. 15 å gje uttale til høyringsnotatet.

Overordna styringsgruppe hadde drøftingsmøte den 23. oktober og behandla lokalisering av administrasjon og tenester. På møtet vart det gjort slikt vedtak:

Overordna styringsgruppe konkluderer med at det har vore opne og gode diskusjonar med stor takhøgd. Dei tillitsvalde gjer prosjektrådmannen merksam på at dei ikkje er samd i alle delar av rapporten, noko dei vil peika på i høyringa.

Organisasjonane vert oppmoda om å vera konkrete i eventuell forslag til endring. Det er ønske om konkrete forslag til kva tenester/einingar/avdelingar den eventuelt skal byta lokalitet med.

Konklusjon den 31. oktober

Det er nytt drøftingsmøte i overordna styringsgruppe den 31. oktober. Prosjektrådmannen skal innan same dag leggja fram endeleg konklusjon om lokalisering av administrasjon og lokalisering.

Prosjektrådmann Rune Lid takkar alle som har bidrege i arbeidet til hovudprosjekta, dei hovudtillitsvalde og medlemene i overordna styringsgruppe.

– De legg ned ein imponerande innsats for Nye Øygarden kommune, vel vitande om at de samstundes utfører daglege oppgåver i eigen kommune. Dette vert sett stor pris på! seier Rune Lid.

Høyringsrapport lokalisering 24.10.19