Category Archives: Øygarden

Løyver 1,5 millionar kroner til Gründerparken Vest

Fellesnemnda vedtok i dag å løyva 1,5 millionar kroner i tilskot til Gründerparken Vest for 2020. Formelt vart det vedteke å innarbeida beløpet i budsjettet for neste år.

Frå drøfting i ein av pausane.

Det vart vidare vedteke at den føreslåtte framtidige driftsmodellen for gründerparken vert arbeidd med når det gjeld storleiken på det kommunale tilskotet og at kostnadene vert balansert i samsvar med dei forventa inntektene. Det skal leggjast fram budsjett, rekneskap og årsmelding for Nye Øygarden kommune kvart år.

Etter framlegg frå Tome Georg Indrevik vart det vedteke eit nytt punkt om at fellesnemnda vil peika på behovet for årlege bidrag frå Vestland fylke. Det vert vist til at Fjell, Sund og Øygarden vart hardt ramma av oljenedturen. Det er difor viktig å satsa på utvikling av nye bedrifter for å motverka dei negative effektane av konjunktursvingingar.  Fellesnemnda ber difor om at Vestland Fylke prioriterer å bidra til denne utviklinga gjennom faste årlege løyvingar.

Dei tre kommunestyra løyvde i 2018 kvar 500 tusen kroner til vidareføring av Gründerparken Vest for 2019 (totalt 1,5 millionar kroner).  Med vedtaket i dag vert storleiken på det kommunale tilskotet på same nivå i 2020.

Løyver 1,5 millionar kroner til opningsarrangement.

Fellesnemnda vedtok å løyva 1,5 millionar kroner til opningsarrangement for innbyggjarane i Nye Øygarden kommune. Ein programkomité leia av leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, har planlagt fleire arrangement i opningsveka for den nye kommunen.

I saksutgreiinga går det fram at det er planar om nyttårskonsert med brassband og ev. musikkorps onsdag 1. januar, personalsamlingar 2. og 3. januar, ein stor opningsfest laurdag den 4. januar og felles gudsteneste sundag 5. januar. Det er lagt opp til å oppretta ei prosjektgruppe leia av kulturleiar for Nye Øygarden kommune, Christel Møvik-Olsen.

Økonomisk status

Økonomisk status pr. 31. juli vart teken til orientering. Resultat etter dei sju første månadene viser eit negativt driftsresultat på 26,2 millionar kroner. Det auka avviket skuldast meirutgifter knytt til løn og kjøp av varer og tenester. Fjell kommune har intensivert innsparingstiltaka sine sidan mai, og effekten av desse er venta utover hausten.

Prosjektrådmann Rune Lid sa på møtet at han er glad for dei tiltaka rådmannen i Fjell og dei andre kommunane gjennomfører når det gjeld økonomien.

Før behandlinga av sakene orienterte Robin Dale Oen og gode medhjelparar om The Dale Oen Experience

Anbodsprosess for forsikra pensjonsløysing

Fellesnemnda slutta seg til revidert tidsplan for anbodsprosess på forsikra pensjonsløysing for Nye Øygarden kommune. Den 9. oktober vert det ekstramøte i fellesnemnda for å velja leverandør for forsikra pensjonsløysing. Fellesnemnda legg til grunn at avtalane i dag om leveranse av pensjonstenester som er omfatta av nytt anbod vert sagt opp innan 30. september 2019. Dette gjeld også for Øygarden brann og redning IKS. Innstillinga frå prosjektrådmannen vart vedteken med 15 mot eí røyste (Svein Bergh).

Opprettheld vedtak knytt til krav om innsyn

Rettferdig Offentleg Saksbehandling (ROS) har kravd innsyn i dokument knytt til arbeidsutvalet for ordførarane. ROS meiner at utvalet er eit offentleg folkevald organ. Kommuneadvokaten har behandla kravet og konkludert med at arbeidsutvalet ikkje er å rekna for eit offentleg folkevald organ, men at innsyn i eventuelle dokument kan gjevast innanfor ramma av offentleglova. Det ligg ikkje føre utarbeidde dokument er anna skriftleg materiale som ROS kan få innsyn i. Innsynskravet er formelt gjeve, men det er ikkje sendt ut dokument.

ROS har ikkje akseptert vedtaket frå kommuneadvokaten, og fellesnemnda tok difor stilling til innsynskravet. Fellesnemnda vedtok å oppretthalda vedtaket treft av kommuneadvokaten den 17. juli 2019.

Økonomisk status prosjektrekneskap pr. 03.09.19 og status forskotering reformstøtte

Fellesnemnda tok saka til orientering og ber prosjektrådmannen å følgja opp med ny statusrapportering om prosjektrekneskapen og eventuell forskottering av reformstøtte i seinare møte. For 2019 er det overført 21,3 millionar kroner til prosjektorganisasjonen. Pr. 3. september er det brukt om lag 17 millionar kroner. Så langt har ikkje prosjektrådmannen hatt behov for å forskottera midlar frå reformstøtta (som staten løyver i januar). I saksutgreiinga går det fram at  det likevel verta behov for ei slik forskottering i løpet av hausten.

Budsjettprosess 2020

Framdriftsplan for budsjettprosess for økonomiplan 2020-2023/budsjett 2020 vart vedteken slik han låg føre. I planen går det fram at kommunestyret for Nye Øygarden kommune vedtek budsjettet og økonomplan den 19. desember. I vedtaket er det tidfesta kva tid økonomireglement, finansreglement og harmonisering av tenestene skal leggjast fram. Avdrag skal budsjetterast etter minimumskravet i kommunelova 2020.

Val av tilbydar for sekretariatstenester til kontrollutvalet

Fellesnemnda vedtok å tildela oppdraget med sekretariatstenester for kontrollutvalet til kontrollutvalssekretariatet til Hordaland fylkeskommune (14 røyster). Svein Bergh og Anita Garlid Johannessen røysta for å gje oppdraget til Nordhordland utviklingsselskap IKS.

Det vart vedteke eit ekstrapunkt om at fellesnemnda ber om at det vert utarbeidd eiga sak om framtidig løysing for sekretariat for kontrollutvalet, som seinast vert lagt fram hausten 2020

Før behandlinga av sakene, var det informasjon om Gründerparken Vest, The Dale Oen Experience, organisering av oppvekst og statusmelding frå prosjektrådmann Rune Lid.

Her er fleirte bilete frå møte ti fellesnemnda:

Kommunalsjef Anne-Merete Vabø Haugane orienterte om status for Oppvekst.
Kjetil Nordås, The Dale Oen Experience
Dagleg leiar i Vest Næringsråd, Rikard Ledang orienterte om Gründerparken Vest

 

 

 

 

Føreslår fast tilskot til Gründerparken Vest

Prosjektrådmannen føreslår at det vert gjeve eit fast årleg tilskot til Gründerparken Vest på 500 tusen kroner.

Arkivfoto. Biletet er frå opninga av grunderparken i mars 2017.

Saka skal til behandling i fellesnemnda den 16. september. I tilrådinga heiter det at beløpet vert innarbeidd i dei årlege budsjettet frå og med budsjettåret 2020. Det vert vidare føreslått at den framtidige driftsmodellen for gründerparken vert justert opp mot storleiken på det kommunale tilskotet og at kostnadene vert balansert i samsvar med dei forventa inntektene.

Dei tre kommunestyra løyvde i 2018 kvar 500 tusen kroner til vidareføring av Gründerparken Vest frå 2019 (totalt 1,5 millionar kroner). Prosjektrådmannen skriv i saksutgreiinga at han har forståing for at gründerparken har behov for føreseielege inntekter, men kan ikkje tilrå faste årlege tilskot frå 2020 av ein slik storleik.

Tilrår å løyva 1,5 millionar kroner til opningsarrangement

Ein programkomité leia av leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, har planlagt fleire arrangement i opningsveka for den nye kommunen. Prosjektrådmannen rår til å løyva 1,5 millionar kroner for å dekkja kostnadene med arrangementa.

I saksutgreiinga går det fram at det er planar om nyttårskonsert med brassband og ev. musikkorps onsdag 1. januar, personalsamlingar 2. og 3. januar, ein stor opningsfest laurdag den 4. januar og felles gudsteneste sundag 5. januar. Det er lagt opp til å oppretta ei prosjektgruppe leia av kulturleiar for Nye Øygarden kommune, Christel Møvik-Olsen.

Økonomisk status

Til møtet i fellesnemnda ligg det føre økonomisk status pr. 31. juli. Dette viser eit negativt driftsresultat på 26,2 millionar kroner. Det auka avviket skuldast meirutgifter knytt til løn og kjøp av varer og tenester. Fjell kommune har intensivert innsparingstiltaka sine sidan mai, og effekten av desse er venta utover hausten.

Andre saker i fellesnemnda den 16. september

 • Krav frå Rettferdig Offentlig Saksbehandling (ROS) om innsyn i leiargruppa til fellesnemnda
 • Revidert anbodsprosess for forsikra pensjonsløysing for Nye Øygarden kommune
 • Økonomisk status prosjektrekneskap pr. 03.09.19 og status forskotering reformstøtte
 • Budsjettprosess 2020
 • Val av tilbydar for sekretariatstenester til kontrollutvalet i Nye Øygarden kommune

Før behandlinga av sakene, vert det informasjon om Gründerparken Vest, The Dale Oen Experience, organisering av oppvekst og statusmelding frå prosjektrådmann Rune Lid.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Møtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og vert overført på nett-TV.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Desse er valde inn i kommunestyret

Valstyret for Nye Øygarden kommune godkjende tysdag kveld møteboka med kandidatkåring av representantane i Øygarden kommunestyre.

Kommunestyrevalet enda opp med at Høgre fekk 10 representantar, Arbeidarpartiet åtte representantar og Sotralista med fem medlemer i kommunestyret. Folkeaksjonen Nei til meir bompengar, Framstegspartiet, KrF og Senterpartiet får kvar sine fire representantar. Miljøpartiet Dei Grøne og SV får to kvar, medan Raudt og Venstre får eín representant kvar i Øygarden kommunestyre kvar.

Frammøtet ved ved valet var 63,4 prosent. I 2015 var valoppslutnaden i Øygarden 68,2 prosent. I Fjell møtte 57,2 prosent av dei røysteføre opp for å røysta, medan oppslutnaden i Sund i 2015 var på 56,5 prosent.

Her er liste over dei medlemene som er valde inn i kommunestyret (to stjerner for faste medlemer og eí stjerne for varamedlemer).

Her er lister med informasjon om røystetillegg og personrøyster.

Her kan du lesa meir om valresultatet i Øygarden kommune.

Her er valresultatet for Vestland fylke.

Høgre og Arbeidarpartiet er størst i Øygarden kommune

Grovresultatet av valet for Øygarden kommune er klart.  Høgre og Arbeidarpartiet vert dei største partia. Høgre ser ut til å få 10 representantar i kommunestyret i den nye kommunen.

Telavåg krins leverte først inn røystesetlane i år. Frå venstre Marit Kilvik og unni Rygg (valmedarbeidarar på rådhuset), Sigrid Midttvedt og Nina Vorland (begge frå det lokale valstyret i Telavåg).

Grovteljinga viser at Høgre får 21,8 prosent (10 representantar) og vert det største partiet i kommunestyret. Arbeidarpartiet får 17,3 prosent (åtte representantar).  Sotralista får fem representantar i kommunestyret om dette vert sluttresultatet. Folkeaksjonen Nei til meir bompengar, Framstegspartiet, Senterpartiet og KrF får kvar sine fire representar i det nye kommunestyret. Miljøpartiet dei Grøne og SV får to kvar, medan Raudt og Venstre får kvar sin representant.

Mandatfordeling klokka 23.16:

 

 

 

 

 

 

 

Endringane viser store utslag ettersom resultatet i 2019 er samanlikna med dei tre kommunane totalt i 2015.

Valoppslutnaden var i år på 63 prosent. I 2015 var valoppslutnaden i Øygarden 68,2 prosent. I Fjell møtte 57,2 prosent av dei røysteføre opp for å røysta, medan oppslutnaden i Sund i 2015 var på 56,5 prosent.

Følg resultata på valgresultat.no

Tekst og bilete: Vigleik Brekke

Resultat etter førehandsrøystene

Resultatet av førehandsrøystinga for Øygarden kommune vart offentlegjort klokka 21. Høgre og Arbeidarpartiet er størst etter at 28,8 prosent av røystene (førehandsrøystene) er talde opp.

Tom Georg Indrevik (H), Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) og Svein Otto Jacobsen (Frp) ventar spent på resultatet av førehandsrøystene litt før klokka 21.

Høgre får 21,1 prosent (ni representantar) og er førebels det største partiet i kommunestyret etter at førehandsrøystene er talde opp. Arbeidarpartiet får 17,6 prosent (åtte representantar). Folkeaksjonen Nei til meir bompengar, Framstegspartiet og Sotralista vil få fem representantar kvar i kommunestyret om dette vert sluttresultatet. KrF ligg an til å få fire representantar, medan Senterparitet frå tre representantar.

Mandatfordeling etter at førehandsrøystene er talde opp.

 

 

 

 

 

 

 

Endringane viser store utslag ettersom resultatet i 2019 er samanlikna med dei tre kommunane totalt i 2015.

Følg resultata på valgresultat.no

 

Jamt sig til vallokala

Stemninga var munter og god i røystelokalet i Hjelteryggen krins i 14-tida i dag då vi tok turen innom. Leiar i det lokale valstyret, Kirsten Syljeset, seier at det har vore jamt sig av veljarar.

Ein av dei som hadde kort veg til vallokalet var Jinifred Jayanthini Alexander som arbeider på Hjelteryggen skule.

Både Kirsten Syljeset og Ragnvald Ree seier at datasystemet og scanninga fungerer godt.

– No håpar eg på god valoppslutnad, seier Syljeset.

I 2015 var valoppslutnaden i Øygarden 68,2 prosent. I Fjell møtte 57,2 prosent av dei røysteføre opp for å røysta, medan oppslutnaden i Sund i 2015 var på 56,5 prosent.

Det glapp litt for kommuneadvokaten

Kommuneadvokat i Fjell, Dag Heine Bjørndal, er ein av mange som har teke eit ekstratak for demokratiet og er ein av funksjonærane i vallokalet på Hjelteryggen skule.

– Eg hadde allereie røysta på førehand. Då putta eg berre vallista for kommunevalet i valurna. I dag tenkte eg å gje mi røyst til fylkestingsvalet. Men den gang ei. Eg fekk klar melding om at eg berre kan røysta eín gong. Dermed får ingen fylkesparti røyst frå meg i år, seier Bjørndal som tek det heile med godt humør.

Valfunksjonærane Asbjørn Pettersen og Dag Heine Bjørndal ser til at alt går rett for seg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallokala er opne til klokka 21.00.  Dette året er det også val til sokneråd og bispedømeråd.  Vallokala ligg i tilstøtande rom til vallokala for kommune- og fylkestingsvalet.

Her finn du meir informasjon og valet.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

 

 

 

Slik røystar du på valdagen

På valdagen 9. september kan du røysta i den kommunen du er manntalsført. 

Frå 01.01.2020 skal kommunane Fjell, Sund og Øygarden slå seg saman til eín kommune. Val 2019 vert difor kommunestyreval for den nye kommunen.

I kommunane Fjell, Sund og Øygarden er alle vallokala opne frå klokka 09.00 til klokka 21.00 på valdagen.

Du finn valreslultat her.

Her finn du oversikt over alle vallokala i kommunen vår.

Du kan som innbyggjar i Nye Øygarden kommune røysta i alle desse krinsane/lokala på valdagen:

Fjell
8 krinsar / lokale
Sund
5 krinsar / lokale
Øygarden
4 krinsar / lokale
Tellnes krins er lagt ned (01) Sund
Lokale: Sund skule/grendahus
Nedre Børnes, 5378 Klokkarvik
(14) Toftøy
Lokale: Toftøy skule
Skulebrekka, 5337 Rong
(06) Skålvika
Lokale: Skålvik skule
Vestsidevegen 265, 5357 Fjell
(02) Stranda
Lokale: Stranda skule / hall
Tveitane 13, 5379 Steinsland
(15) Rong
Lokale: Hjeltefjorden Arena
Tjødnarvegen 56, 5337 Rong
(07) Ulveset
Lokale: Ulveset skule
Møvikvegen 39, 5357 Fjell
(03) Glesnes
Lokale: Glesnes skule
Goltavegen 5, 5381 Glesvær
(16) Blomvåg/Breivik
Lokale: Blomvåg skule
Høgeseto 3, 5337 Rong
(08) Kolltveit
Lokale: Fjell ungdomsskule Gymsalen
Bjørkestølen 41, 5353 Straume
(04) Skogsvåg
Lokale: Skogsvåg skule
Finkelhølsvegen 44, 5382 Skogsvåg
(17) Alvheim/Hatten/Bakken
Lokale: Tjeldstø skule
Neset 25, 5336 Tjeldstø
(09) Bjorøy
Lokale: Bjorøy skule
Bjorøyvegen 202, 5177 Bjorøyhamn
(05) Telavåg
Lokale: Telavåg skule
Brekkevegen 13, 5380 Tælavåg
(10) Brattholmen
Lokale: Brattholmen skule
Nygårdsvegen 1, 5350 Brattholmen
(11) Hjelteryggen
Lokale: Hjelteryggen skule
Søre Knappen 4, 5355 Knarrevik
(12) Foldnes
Lokale: Foldnes skule
Skiftedalsvegen 1, 5354 Straume
(13) Ågotnes
Lokale: Ågotneshallen
Hamramyra 6, 5363 Ågotnes

Les meir her.

Arbeidet med lokalisering er avhengig av god informasjon og godt samarbeid

Innan 30. oktober skal det avgjerast kvar administrasjon og tenester i Nye Øygarden kommune skal lokaliserast. Nokre tilsette vert meir berørte av dette enn andre. Både prosjektrådmann Rune Lid og hovudtillitsvald for Utdanningsforbundet, Nina Zandstra, meiner at samarbeid og involvering frå dei tilsette er avgjerande for å lukkast med ein god prosess.

Nina Zandstra og Rune Lid ønskjer god dialog og godt samarbeid i arbeidet med lokalisering av administrasjon og tenester.

Rune Lid er oppteken av at dei tilsette må få god informasjon undervegs i arbeidet med å lokalisera tenestene.

– Eg har stor tru på at me skal få til dette i eit godt samarbeid med både tillitsvalde og vernetenesta, seier prosjektrådmannen. Han minner også om at dette arbeidet skal byggja på intensjonsavtalen og omstillingsavtalen som er politisk vedtekne. Lid viser også til  vedtaket i fellesnemnda i juni 2019 om at fokus på brukarane alltid skal telja høgt.

 

Nina Zandstra seier at i alle omstillings- og endringsprosessar er det viktig for dei tilsette at prosessane er føreseielege, opne og gode for at dei skal oppleva tryggleik og tillit. Ho meiner det er viktig å ta med føringar frå hovudprosjekta i arbeidet inn mot 30. oktober.

– Dei tilsette må få god informasjon, verta involverte, sikrast reell medverknad og oppleva å verta tekne på alvor, seier ho. Ho viser til at ulike delprosjekt allereie har gjort grundige vurderingar om behov for lokalisering når det gjeld å sikra gode og trygge arbeidstilhøve for dei tilsette og å levera tenester av høg kvalitet.

Framdrift

Arbeidet med lokaliseringa skal skje i fleire steg:

 • Steg 1: Kartleggja einingar som ikkje vert involverte av endringar i lokaliseringa.
  Dette skal vera klart til 13. september.
 • Steg 2: Arbeida fram forslag til mellom anna tenester som skal leggjast til lokale servicesenter.
  Fristen for dette er 25. september. Det skal fremjast ei sak for partssamansett utval 7. oktober og
  fellesnemnda 9. oktober om steg 2.
 • Steg 3: Prosess fram mot endeleg vedtak 30. oktober byggjer på steg 2.

Forankring

Fagorganisasjonane til dei tilsette og vernetenesta skal vera gjennomgåande involverte i arbeidet med lokaliseringa. Arbeidet med å lokalisera administrative einingar og einingar som gjev tenester, byggjer på viktige politiske og administrative dokument.

Dette er

Intensjonsavtalen

Intensjonsavtalen slår fast at Straume skal vera kommunesenteret, med Rong og Skogsskiftet som kommunedelsenter. Nærtenesteprinsippet inneber at tenester retta mot publikum skal  leggjast til kommunale servicesenter, og brukarretta tenester skal lokaliserast så nær brukarane som mogeleg. Det står også at tenester som innbyggjarane ikkje nyttar dagleg, kan leggjast til kommunesenteret eller kommunedelsentera.

I intensjonsavtalen går det også fram at plasseringa av noverande skular og barnehagar skal vidareførast. Det same gjeld omsorgstenester som sjukeheimsplassar, omsorgsbustadar og bu- og servicesenter. Legevakta skal vera på Straume, og kommunedelsentera skal oppretthalda legeteneste tilsvarande dagens nivå på dagtid og noko utover normal opningstid.

Store grupper av tilsette i skule og omsorg i Nye Øygarden kommune vil få same arbeidsstad som i dag.

Omstillingsavtalen

Her går det fram at samanslåing av dei tre kommunane er ei verksemdoverdraging og at nokre tilsette vil få ny arbeidsstad. Denne avtalen slår også fast at arbeidstakarorganisasjonane skal ha medråderett.

ROS-analyse (ROS: Risiko og sårbarheit)

I denne analysen vert det peika på at det må sikrast  god informasjon om arbeidet med lokalsering og sikra at alle tilsette får informasjon i god tid.

I dokumentet Rammer, prinsipp og prosess for lokalisering av ulike administrative og tenesteproduserande einingar i Nye Øygarden kommune kan du lesa meir om lokaliseringa av tenestene i den nye kommunen.

Presentasjon (PP) om arbeidet med lokalisering

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Førehandstemming frå måndag 12. august

Førehandstemming finn stad frå 12.08.19 til og med 06.09.19. Du kan førehandstemme i den kommunen du sjølv ønskjer. Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førarkort, bankkort el. likn.) og gjerne valkortet du får tilsend i posten (ikkje noko krav, men lettar arbeidet for valfunksjonæren).

Her finn du meir informasjon om tid og stad for førehandstemming.
Her finn du meir informasjon om valet i 2019.

Korleis kan ein få barnet si stemme inn i møter som omhandlar barnet, og kva effektar gir det?

Dette er ei av problemstillingane tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har jobba med dei siste vekene. Rundt 30 tilsette i dei tre kommunane har delteke i seks eksperiment som har testa ut ulike måtar å samhandla på i møte med brukarane. Eksperimenta er ein del av StimuLab-prosjektet.

Eksperimenta har blitt dokumentert undervegs, både av dei tilsette og av dei rundt 15 brukarane som har deltatt i eksperimentet, samt deira pårørande. Barn og unge har dokumentert korleis dei har det ved å setta klistremerker på ein plakat, saman med utfyllande kommentarar. Dei føresette har ført dagbok i ein periode på seks veker, der dei mellom anna har dokumentert sine erfaringar i møte med kommunen og tenesteapparatet i denne perioden.

Workshop i Skogsvåg, der deltakarane jobba med å bearbeida innsikt frå eksperimenta
Workshop i Skogsvåg

Tysdag 18. juni vart eksperimentperioden avslutta med workshop i Skogsvåg, der deltakarane jobba med å bearbeida innsikt frå eksperimenta.  Tenestedesignarar frå EGGS Design leia workshopen, og rettleia gruppene i arbeidet med å kategorisera innsikt og trekka fram den viktigaste lærdomen frå kvart eksperiment. Erfaringa frå eksperimenta vil danna grunnlaget for vidare arbeid i StimuLab-prosjektet, saman med tidlegare innsikt frå intervju med brukarar og pårørande som vart gjennomført i februar. Gjennom dei ulike eksperimenta har fleire av tenestene i kommunane fått testa ut ulike løysingar for samhandling i liten skala, og har gjort seg gode erfaringar om korleis tenestene kan samhandla betre i den nye kommunen. Basert på erfaringane frå eksperimenta vil det bli sett i gang fleire delprosjekt i dei tre kommunane til hausten, der nokre av løysingane blir tilpassa og prøvd ut i større skala.

StimuLab-prosjektet jobbar med korleis ein skal samordna tenester for utsette barn og unge og deira pårørande i Nye Øygarden kommune, og varer ut 2019. Prosjektet nyttar tenestedesign som metode, der ein set brukaren i sentrum og ser på tenestetilbodet med utgangspunkt i brukaren sitt perspektiv. StimuLab er ei stimuleringsordning for innovasjon i offentleg sektor, administrert av Difi og DOGA.

Post-it lappar deltakarane sorterte innsikt i positive og negative erfaringar både for brukar og organisasjonen, og plasserte dei i ulike kategoriar.
Deltakarane sorterte innsikt i positive og negative erfaringar både for brukar og organisasjonen, og plasserte dei i ulike kategoriar.
Post-it lapp "De følte seg viktig" tilbakemelding frå brukar som har deltatt i eitt av eksperimenta
Tilbakemelding frå brukar som har deltatt i eitt av eksperimenta.

Dette har eksperimentgruppene jobba med:

 • Korleis få til betre overgangar for barn og unge, mellom barnehage-barneskule-ungdomsskule?
 • Kva skjer dersom ein tilbyr familiar brei fagleg utreiing og hjelp frå start?
 • Korleis kan det å fokusere på barnet si meistring, betre kvardagen til barnet?
 • Kan ein få til ein tiltaksplan på 48 timar?
 • Korleis kan ein få barnet si stemme inn i møter som omhandlar barnet, og kva effektar gir det?
 • Korleis kan ein vera tett på brukaren og familien – utan at det blir personavhengig?

Tekst: Kristina Espeseth, prosjektleiar for StimuLab
Foto: Matilde Bjørnvik, tenestedesigner i EGGS Design