Category Archives: Aktuelt

12 har søkt stillinga som rådmann

Det har meldt seg 12 søkjarar til stillinga som rådmann i Nye Øygarden kommune. Fire av søkjarane er kvinner.

Fristen for å søkja stillinga gjekk ut 12. september. Fire av søkjarane er unnatekne offentlegheit.  Seks av dei oppgjevne søkjarane kjem frå Bergen.

Mellom søkjarane er rådmann i Sund og prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune, Rune Lid, og tidlegare plan- og utbyggingssjef i Fjell, Berit Karin Rystad.

Her er søkjarlista

Namn                                                       Stilling                                                                  Kommune

 • Gaarder, Thorbjorn (63) M       Chief credit officer                                                 Oslo
 • Hjelmtveit, Ingvild (51) K        Rådmann                                                               Bergen
 • Selvik, Gunnar (55) M              Direktør                                                                 Paradis
 • Utåker, Inge André (55) M        Regionssjef                                                           Bergen
 • Krognes, Remi (35) M               Butikksjef                                                             Kleppestø
 • Lid, Rune (51) M                      Rådmann                                                               Godvik
 • Rystad, Berit Karin (52) K        Leiar for sykkel og mobilitet, Bymiljøetaten         Bergen
 • Kulild, Martin William (54) M  Rådmann                                                              Bergen

I tillegg kjem fire søkjarar som er unnatekne offentlegheit.

Då søkjarlista vart gjort offentleg tidlegare i dag, var det 13 søkjarar. Seinare i dag har eín av søkjarane trekt søknaden sin.

Invitasjon til kulturforum

Sund, Fjell og Øygarden kommunar inviterer til kulturforum 2018. Målet med forumet er å utvikla samarbeid på tvers og saman med kommunen om kulturaktivitetar og arrangement i lokalmiljøet og i nye Øygarden kommune.
Kva kan vi samarbeida om og kva nytteverdi har samarbeidet?

Tema

Korleis skal vi organisera samarbeidet for å skapa gode kulturarenaer og aktivitet i nærmiljø og lokalsamfunn i heile nye Øygarden?

Dato | Tid | Stad

Onsdag 3. oktober kl. 17.30 – 19.30 på Panorama Hotel & Resort i Sund.

Program

Dørene opnar kl. 17.00 for kaffi og te, lett servering og mingling.

17.30 – 17.40 Kulturelt innslag
17.40 – 17.50 Velkomen v/kulturleiarane
17.50 – 18.05 Innlegg v/Glesnes ungdomslag
18.05 – 18.20 Utvikling av frivilligpolitikken i Sund v/Robert Kaupang Sæle
18.20 – 18.30 Pause
18.30 – 19.00 Amatørkulturrådet i Bergen presenterer seg og sitt arbeid Kven er med, kva driver dei med, kva oppnår dei i samarbeid med kvarandre og med kommunen?
19.00 – 19.20 Diskusjon rundt borda: Kva kan nytte vera for oss i vest med
eit amatørkulturråd?
19.20 – 19.25 Gruppene deler tankar høgt om kva prosess ein ynskjer
19.25 – 19.30 Avslutning

Her kan du sjå plakat for arrangementet.

Påmelding

På e-post til: laila.klemetsaune@sund.kommune.no
Frist for påmelding er fredag 21. september.

Vel møtt!

Undersøking: Innbyggjarane er opptekne av lokal tilhøyrsle

Ei undersøking gjennomført i Sund, Fjell og Øygarden like før ferienviser at fleirtalet av innbyggjarane identifiserer seg med kyst- og strilekulturen.  Eit klart fleirtal er også stolte av si lokale tilhøyrsle. Innbyggjarane er også opptekne av at den lokale bygdeidentiteten ikkje må verta svekka ved bygging av ein ny kommune.

Tom Georg Indrevik presenterte undersøkinga for fellesnemnda den 10. september. Nærare ein tredel av innbyggjarane er urolege for å mista lokalkjensla når den nye kommunen er på plass. To tredelar av innbyggjarane er usamd eller stiller seg nøytral til at noko slikt vil skje.

– Undersøkinga har gjeve oss interessante funn. Generelt er folk stolte av å bu i regionen og at det er viktig å ta vare på bygdeidentiteten. Vi ser også at felles aktivitetar utanom arbeid og skule på tvers av noverande kommunegrenser er tiltak som vil stimulera til å inkludera alle og skapa ei «vi-kjensle», seier leiar i arbeidsgruppa for lokaldemokrati og identitet i Nye Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik.

Bygdeidentitet

Undersøkinga viser at 52 prosent av innbyggjarane identifiserer seg med kyst- og strilekulturen. Eit klart fleirtal (61 prosent) er opptekne av at den lokale bygdeidentiteten ikkje skal verta svekka. Den kommunevise fordelinga viser at 61 prosent av innbyggjarane i Øygarden og Sund identifiserer seg med kyst- og strilekulturen, medan det er 45 prosent av innbyggjarane i Fjell som gjer det same.

Også den lokale tilhøyrsla er større i Sund og Øygarden enn i Fjell. Det går også fram at innbyggjarane i Øygarden og Sund er meir urolege for kommunesamanslåinga enn dei som bur i Fjell. Det frivillige arbeidet står sterkt i dei tre kommunane i vest. Undersøkinga viser at 72 prosent av dei som har svart på undersøkinga er aktive i minst eitt lokallag, foreining, eller organisasjon. Over halvparten (52 prosent) av respondentane har svart at det er viktig for dei å jobba i nærleiken av der dei bur. For 30 prosent av innbyggjarane er ikkje dette så viktig.

Politikk

40 prosent er usamd i at dei har tillit til lokalpolitikarane i dag, medan 21 prosent av respondentane svarar at dei har tillit til politikarane. Tilliten til prosessen for kommunesamanslåing er noko høgare enn den generelle tilliten til lokalpolitikarane. 55 prosent av respondentane tenkjer at dei kjem til å delta i kommunevalet hausten 2019. Sjølv om veljaroppslutninga i Øygarden har for vane å liggja om lag 10 prosentpoeng høgare enn i nabokommunane, viser undersøkinga at det litt fleire i Fjell enn dei to andre kommunane som tek sikte på å røysta i komande kommuneval.

I undersøkinga vert deltakarane utfordra på kva dei reknar som viktig for å skapa ei «vi-kjensle» i Nye Øygarden kommune. Respondentane vart bedne om å rangera ulike tiltak/moment. Det er felles aktivitetar utanom arbeid og skule (over 60 prosent) som har høgast score. Også «Få høve til å seia meininga si», «vener» og «felles skule for borna våre» er det mange som har sett opp som viktige tiltak/moment for å inkludera alle og skapa ei «vi-kjensle».

Les undersøkinga her.
Les kommunevis resultat her.

Undersøkinga er nettbasert og gjennomført av Reell medvirking i perioden 12. til 26. mai i år. Tema i undersøkinga er kultur og identitet, tankar om kommunesamanslåing og kva som er viktig for å skapa ei god samkjensle i Nye Øygarden kommune. Vel seks prosent av befolkninga (2 314 respondentar) har delteke i undersøkinga. Svarraten er låg blant ungdom under 18 år. Eit fleirtal av respondentane er menn (56 prosent). Meir enn tre firedelar av dei som har svart på undersøkinga har budd i dei tre kommunane i meir enn 10 år. I undersøkinga er innbyggjarane bedne om å svare på i kva grad dei er samde i «påstander» som vert graderte mellom «usamd» (0-3), «nøytral» (4-6) og «samd» (7-10).

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Jøran Ingvaldsen

Gav oppdatert informasjon om Nye Øygarden kommune

Det første møtet i fellesnemnda etter ferien var prega av ei rekkje orienteringar. På møtet i dag vart det også gjort eitt politisk vedtak. Det vart valt ni medlemer til valstyre for Nye Øygarden. Valstyret får ansvaret med å gjennomføra kommunevalet i september 2019.

Frå møtet i dag.

 

 

Prosjektrådmann Rune Lid gav ei omfattande orientering om status for arbeidet med å byggja den nye kommunen.  Han avslutta med å visa til at det er eitt år og fire månader igjen til den nye kommunen er ein realitet frå januar 2020.

– Dette vert arbeidskrevjande, men vi er ved godt mot. Dette får vi til, sa Rune Lid.

Han viste først til status for arbeidet med å rekrutterta kommunalsjefar. Ifølgje Lid var det bra interesse for å søkja stillingane då dei vart lyste ut internt. Etter intervjurundar avgjorde tilsetjingsutvala å lysa ut dei fire stillingane eksternt med søknadsfrist 10. oktober.

Overordna styringsgruppe

Prosjektrådmannen presenterte også status for prosjektorganiseringa. Eit viktig organ vert overordna styringsgruppe.

– Denne gruppa vert samansett av rådmennene, delprosjektleiarar, fire hovudtillitsvalde og eitt hovudverneombod. Dette organet vert sjølve hjernen i arbeidet, sa Rune Lid.

Prosjektleiaren orienterte vidare om etablering av nytt NAV-kontor, val av pensjonsleverandør (under etablering), ny matrikkel, fråsegn til budsjett og «skuggebudsjett» til Nye Øygarden kommune 2019, oppfølging av vedtak om eigarskap, retningslinjer for endring av adressenamn, samordning av adressesystem, IKT og innkjøp.

Rune Lid understreka at i arbeidet med å byggja den nye kommunen er det behov for ressursar til ei rekkje prosjekt. Han har hatt god dialog med dei tre rådmennene og fått lovnad om at det vert frigjort folk til å arbeida med Nye Øygarden kommune.

Silvia Haugland og Rune Lid.

Projectplace og Stimulab-prosjekt

Trainee-medarbeidar Line Markhus orienterte om prosjektstyringsverktøyet Projectplace. Projectplace er eit brukarvennleg og moderne prosjektstyringsverktøy som gjer det enklare å initiera og gjennomføra prosjekt. I eit så stort prosjekt som Nye Øygarden kommune vil eit slikt verktøy vera viktig for å halda overordna oversikt, sikra framdrift og målet om ny kommune frå januar 2020.

Prosjektleiar Kristina Espeseth informerte om Stimulab-prosjektet «Samordna teneste for utsette barn og unge og deira pårørande, ny teneste i ny samanslått kommune». Målet med dette prosjektet er at innbyggjarane i Nye Øygarden kommune skal oppleva eit heilskapleg  og tilgjengeleg tenesteapparat, som tilbyr koordiner og behovstilpassa hjelp til barn og unge. Det vert lagt vekt på førebygging, tidleg avdekking, oppfølging og at brukaren er i fokus. Dette skal resultera i system for samordning og effektivisering av arbeidsprosessar. I prosjektet skal ein utforska behovet digitale løysingar som legg til rette for samordning og samarbeid mellom ulike aktørar.

Undersøking

Leiar av arbeidsgruppe for lokaldemokrati og identitet, Tom Georg Indrevik, orienterte om ei nettbasert undersøking som vart gjennomført like før ferien. Vel 2 300 personar deltok i undersøkinga.

– Mange er stolte over kyst- og strilekulturen. Likevel går det fram av undersøkinga av 32 prosent er urolege for kommunesamanslåinga. Det er ei utfordring for oss og er noko vi må arbeida med, sa Indrevik.

Undersøkinga viser at innbyggjarane også er opptekne av at den lokale bygdeidentiteten ikkje må verta svekka ved bygging av ein ny kommune. Vi kjem tilbake til ein meir omfattande presentasjon av undersøkinga.

Arbeider med å tilsetja rådmann

Leiar av fellesnemnda, Børge Haugetun, orienterte om arbeidet til leiargruppa, samansett av dei tre ordførarane. Eit tilsetjingsutval, samansett av dei tre ordførarane, Odd Bjarne Skogestad frå fellesnemnda og tre tillitsvalde, har fått oppdraget med å gjennomføra prosessen med å tilsetja rådmann for Nye Øygarden kommune. Søknadsfristen går ut 12. september. Haugetun opplyste det har vore god interesse for stillinga og at fleire aktuelle kandidatane har teke kontakt.

Han viste også til spørsmål som er stilte knytt til journalføring og arkivering. Det vert no lagt til rette for tilgang til journalført post til og frå Nye Øygarden kommune.

Haugetun opplyste at det har vore møte med Hordaland fylkeskommune for å presentera Nye Øygarden sine innspel (jf. vedtak i fellesnemnda 18. juni) til lokalisering av ny vidaregåande skule på Straume/Bildøyna.

Valstyre

Fellesnemnda slutta opp om tilrådinga frå prosjektrådmannen om å velja eit valstyre på ni medlemer som skal ha ansvaret for kommunevalet i 2019. Valstyret vert samansett slik:

Fjell

Marianne Sandahl Bjorøy (leiar)
Tom Georg Indrevik
Anita Garlid Johannessen
Varamedlem: Odd Bjarne Skogestad

Sund

Kari-Anne Landro
Nils Kåre Skoge
Jogeir Sognnæs
Vara: May Elin Limevåg

Øygarden

Børge Haugetun
Espen Harkestad
Ingrid Marie Toft
Vara: Silvia Haugland

Møtet i fellesnemnda i dag var altså i hovudsak prega av informasjon om status i arbeidet med kommunereforma. Fleire av medlemene i fellesnemnda gav uttrykk for at dei var takksame for å verta oppdaterte om status og framdrift.

Tekst: Vigleik  Brekke
Foto: Jøran Ingvaldsen

Her er fleire bilete frå møtet i fellesnemnda:

Børge Haugetun og Jogeir Sognnæs
Nærast kamera; Silvia Haugland og Ernst Einarsen
Tom Georg Indrevik presenterte undersøking.

 

 

 

 

 

 

 

Søkjer etter fire kommunalsjefar

I dag vert dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden kommune lyst ut. Søknadsfristen er 10. oktober.

Det vert lyst ut etter fire kommunalsjefar til områda Organisasjon og digitalisering, Oppvekst, Helse og velferd og Kultur og samfunn.

I utlysingane vert personlege eigeskapar tillagt stor vekt.

– Det skal setjast saman eit team der det skal leggjast vekt på at teamet totalt sett har eit mangfald av persontypar og eigeskapar, heiter det i utlysinga.

Her er annonsane for dei fire stillingane:

Førebur seg til valet i 2019

Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune går inn for at det vert valt eit valstyre på ni medlemer som skal ha hovudansvaret for gjennomføringa av kommunestyrevalet i 2019. Fellesnemnda skal ta stilling til forslaget måndag den 10. september.

I reglementet for fellesnemnda går det fram at fellesnemnda skal organisera arbeidet med kommunevalet i 2019 og fungera som  valstyre. Fellesnemnda er samansett av 17 medlemer, og i saksutgreiinga skriv prosjektrådmannen at det kan vera ei praktisk utfordring å få utført det nødvendige arbeidet med valet. Det vert difor tilrådd å velja eit valstyre med maksimalt ni medlemer, tre medlemer frå kvar kommune. Det er føreslått at ordførarane utgjer tre av medlemene i valstyret.

På møtet i fellesnemnda vert det informasjon om Stimulab-prosjektet «Samordna teneste for utsette barn og unge og dei pårørande, ny teneste i ny samanslått kommune», arbeidsgruppa for  lokaldemokrati og identitet og oversyn og reglar om gildskap i samband med kommunale selskap, stiftingar m.m.

Prosjektrådmann Rune Lid skal mellom anna gje informasjon om status for prosjektorganiseringa, arbeidet med tilsetjing av kommunalsjefar, pågåande prosjekt og frigjering av ressursar til ulike prosjekt.

Møtet vert halde på Skjenet og tek til klokka 09.00. Du kan følgja møtet på nett-TV.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke
Ill.: Monica Hovland

Lyser også ut oppvekstsjefstillinga eksternt 

Også stillinga som kommunalsjef for oppvekst for Nye Øygarden kommune vert lyst ut eksternt.

Utvalet som fellesnemnda har peika ut til å tilsetja kommunalsjefar i Nye Øygarden kommune avgjorde i sist veke at dei tre stillingane, helse og velferd, organisasjon og digitalisering og kultur og samfunn, skal lysast ut eksternt.

Utvalet har hatt 2. gongs intervju med søkjarar til stillinga som kommunalsjef for oppvekst og konkludert med at også denne stillinga vert lyst ut eksternt. Dermed skal alle dei fire kommunalsjefstillinga lysast ut på denne måten.

Prosjektrådmann Rune Lid opplyser at stillingane vert lyst ut med det aller første. Målet er å få kommunalsjefane på plass så raskt som mogleg.

Tekst: Vigleik Brekke

Lyser ut tre kommunalsjefstillingar eksternt

Utvalet som fellesnemnda har peika ut til å tilsetja kommunalsjefar i Nye Øygarden kommune, har hatt samtalar med alle søkjarane. Det er avgjort at tre av stillingane vert lyste ut eksternt.

Dei tre kommunalsjefstillingane som vert utlyste eksternt er;

 • Helse og velferd
 • Organisasjon og digitalisering
 • Kultur og samfunn.

Prosjektrådmann Rune Lid opplyser at for kommunalsjefstilling oppvekst vert det om kort tid gjennomført 2. gongs intervju med aktuelle kandidatar. Eventuell ekstern utlysing for denne stillinga, vert først vurdert etter at 2. gongs intervju er gjennomført.

– Felles idrettsråd vil stå sterkt

Måndag kveld var 40 engasjerte idrettsfolk på plass i Hjeltefjorden Arena på felles idrettsforum for å snakka om framtida for idretten lokalt. Våren 2019 ligg det i korta at dei tre idrettsråda i Sund, Fjell og Øygarden vert slått saman til eit nytt felles idrettsråd.

40 personar møtte opp på felles idrettsforum i den nye idretts- og kulturhallen på Rong måndag kveld.

–  Det er svært viktig å samarbeida i idretten. Erfaringa viser at godt samarbeid med politikarane og administrasjonen i kommunane fører til at ting skjer, seier leiar i Øygarden idrettsråd, Kenneth Oen, etter møtet på måndag.

Oen reknar med at dei formelle vedtaka i dei tre idrettsråda vert gjennomførte våren 2019 og at eit nytt felles idrettsråd kan vera ein realitet kort tid etter. I tillegg til Oen orienterte Eli Årland Berland (Fjell) og Ronny Kausland (Sund) om status for arbeidet med å etablera felles idrettsråd.

På møtet i på måndag viste Anne-Kristine Aas i Hordaland idrettskrets til at når offentlege forvaltningsledd vert slått saman, skal idretten sine tilsvarande organisasjonsledd gjera det same. Ifølgje Aas er hovudmåla for idretten å ta med dei beste ordningane frå dei tidlegare kommunane og skapa rammevilkår for idretten i den nye kommune slik at dei samla vert betre.

Stort engasjement i idretten

Arbeidsgruppa for lokaldemokrati og identitet for Nye Øygarden kommune «fasiliterte» samlinga på måndag. Leiar Tom Georg Indrevik synleggjorde eit omfattande lokalt idrettsengasjement ved å visa til at det no er registrert 41 idrettslag i dei tre kommunane.

– Ifølgje Statistisk sentralbyrå er det over åtte tusen personar i alderen seks til 19 år i dei tre kommunane. Det er ei utfordring å få engasjert alle desse i lag og organisasjonar. Ambisjonen vår kan vera å verta den sprekaste kommunen i Noreg, frå dei yngste til dei eldste, sa Indrevik.

Også Kenneth Oen er oppteken av at alle må vera med, både barn unge og vaksne.

– Lag turløyper i tilknyting til idrettsanlegga som foreldra kan nytta medan barna er på trening, er rådet frå Oen.

På møtet på måndag orienterte Bjørn Ove Myking om samanslåing av Nye Alver idrettsråd (Lindås, Meland og Radøy). Han meinte at det var viktig å få på plass ein samarbeidsavtale mellom “nytt” idrettsråd og den nye kommunen så raskt som mogleg.

Gruppearbeid

Kulturleiar i Øygarden, Christel Møvik-Olsen, presenterte Hjeltefjorden Arena som vert offisielt opna onsdag 22. august. Ho opplevde møtet på måndag som positivt og at det også var gode drøftingar i gruppearbeidet mot slutten av samlinga.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Ivar Einarsen

Lyser ut stillinga som rådmann for Nye Øygarden kommune

I dag vert stillinga som rådmann for Nye Øygarden kommune lyst ut. Den som vert tilsett, går i første omgang inn som prosjektleiar og vert permanent rådmann i den nye kommunen frå januar 2020.

I annonseteksten står det at det vert søkt etter ein tydeleg, drivande og samlande leiar som har evne til å byggja tillit og få til god samhandling med politisk leiing og tilsette/tillitsvalde i kommunen.

Søknadsfristen er 12. september.

Sjå stillingsannonse her.

Her finn du utlysinga med søknadsskjema.