Category Archives: Aktuelt

Startar arbeidet med å innplassera tilsette

I dag (24. mai) vert det sendt ut eit informasjonsskriv til alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden. I skrivet vert det gjeve informasjon om arbeidet med å innplassera dei tilsette i dei tre kommunane i Nye Øygarden kommune.

Foto: Colourbox

Dei tilsette som vert direkte berørte av ny organisering skal kompetansekartleggjast og ha ein individuell samtale med næraste leiar i dagens kommunar. Dette skal vera gjennomført innan 7. juni.

– Det er næraste leiar i noverande kommune som har ansvaret for å gjennomføra kartlegginga og den individuell samtalen. Vi ber den enkelte tilsette å fylla ut eit kompetansekartleggingsskjema i forkant av samtalen, seier prosjektleiar Rune Lid.

Etter planen skal alle tilsette i dei tre kommunane vera innplasserte i Nye Øygarden kommune innan 21. juni.

Her kan du lesa:

Lyser ut fire leiarstillingar

Onsdag i sist veke veke vart det gjort kjent at  tilsetjingsutvala har gjort tilsetjing i 29 leiarstillingar i Nye Øygarden kommune. No lyser Nye Øygarden kommune ut fire stillingar der det ikkje vart gjort tilsetjing i denne runden.

Dei stillingane som no vert lyste ut er:

 • Einingsleiar byggjesak
 • Einingsleiar heimetenesta
 • Einingsleiar flyktningtenesta
 • Leiar stabsavdeling service

Alle tilsette i dei tre kommunane kan søkja på desse stillingane.

Søknadsfristen for stillingane er 22. mai.

Her kan du søkja stillingane.

 

 

Digital transformasjon

– Vi skal gjennom ein digital transformasjon. Digitalisering omfattar heile den offentlege sektoren. Dette sa kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, då ho på tysdag ønskte 35 medarbeidarar i Sund, Fjell og Øygarden velkomen til arbeidsverkstad i Sund.

Dagen starta med konkurranse der samarbeid  var grunnleggjande for å lukkast.

 

Deltakarane har vore med i fleire delprosjekt knytt til Nesses kommunalsjefområde. Denne dagen handla det om å gå gjennom og definera oppgåvene knytt til dei fire avdelingane i Organisasjon og digitalisering; drift, utvikling, service og tryggleik.

– Vi har ein jobb å gjera her alle saman. Det forpliktar å ha fått digitalisering i namnet på kommunalsjefområdet. Vi har eit stykkje igjen, men det er det vi skal ta fatt på no, sa Nesse.

Det handlar om ei dør inn, enklare kvardag og auka produktivitet, brukarretta og effektiv offentleg forvalting, verdiskaping og deltaking for alle.

– Vér open og positiv, invester i tid og energi gjennom endringar og hald motet oppe, var oppmodinga frå kommunalsjefen.

Sissel Iren Nesse

Deltakarane var inndelte i grupper som skulle arbeida med forslag til korleis aktivitetane kan fordelast under dei fire avdelingane i kommunalsjefområdet. Seinare skulle gruppene sortera oppgåver/tenester og koma med forslag til avdelingar (grå boksar i organisasjonskartet).  Gruppene skulle også drøfta korleis det kan leggjast til rette for samhandling på tvers og «saumlause» tenester.

Under oppsummeringa gav mange uttrykk for at dette var ein nyttig dag og at stemninga hadde vore god i gruppene.

– Innan 31. mai skal me ha avklart dei grå boksane. På grunnlag av det arbeidet de har gjort i dag, skal vi sortera dette. Vi koplar på dei nye leiarane av dei fire avdelingane i kommunalsjefområdet for å konkludera. Eg ber om forståring for at vi kan gjera feil. Men då gjer vi det på nytt, sa Sissel Iren Nesse.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå samlinga:

 

 

 

 

Krevjande økonomi

Dei tre kommunane i vest skal laga ein økonomisk prognose for årsresultatet for 2019. Dette vert lagt fram på ein budsjettkonferanse i juni. Det vedtok fellesnemnda i dag.

Frå møtet i dag.

Fellesnemnda vedtok også, etter framlegg frå Espen Harkestad, at til møtet i juni skal det liggja føre oversyn over tapte inntekter som inntreffer i overgangen til 2020 og oversyn over forventa reduksjon i stillingar ved naturleg avgang.

Før behandlinga av økonomirapporten pr. første kvartal 2019 orienterte prosjektrådmann Rune Lid om status for økonomien samla for dei tre kommunane så langt i år. Økonomirapporten basert på økonomiske rapportar frå dei tre kommunane viser eit negativt avvik på 15,9 millionar kroner etter første kvartal 2019. Han har bedt dei tre rådmennene å laga prognose for 2019.

– Økonomien vert krevjande framover, og det er for stor ubalanse mellom utgifter og inntekter. Eigenkapitalen er liten, lånegjelda er høg, og økonomien er ikkje berekraftig i dag eller over tid. Dette er krevjande, men vi kjem til å få det til, sa Lid.

Endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda godkjende endring av 58 adressenamn i Sund, Fjell og Øygarden som følgje av kommunesamanslåinga. Vedtaket i fellesnemnda samsvarar med det som går fram av saksframlegg frå dei tre kommunane. Fellesnemnda ber administrasjonen å sikra at ny adressering er på plass til 1. januar 2020.

Arbeidet med å endra adressenamn i dei tre kommunane starta opp etter vedtak i fellesnemnda i januar 2018. Dei tre kommunane har arbeidd med å sikra eintydige vegnamn. Ut frå fastsette retningsliner vart det avklart kva vegnamn den enkelte kommune måtte endra. Det vart deretter opna for at grunneigarar, som ville få nye vegnamn, kunna koma med innspel til nye namn. Språkrådet har kome med sine vurderingar.

Nytt ordførarkjede

Fellesnemnda gjorde vedtak om val av leverandør for nytt ordførarkjede for Øygarden kommune 2020. Saka var unnateke offentlegheit. Vedtaket vert offentleg når partane er orienterte om vedtaket.

Status for arbeidet med den nye kommunen

Prosjektrådmann Rune Lid orienterte om status for Nye Øygarden kommune. Prosjektorganisasjonen er no inne i gjennomføringsfasen. Det er gjort tilsetjing i 29 stillingar som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune. Fire stillingar, det ikkje er gjort tilsetjing i, vert lyste ut internt i dei tre kommunane.

I arbeidet med den nye kommunen er det for tida fokus på kva som må vera ferdig innan 1. januar 2020. Avdelingsstrukturen skal etter planen vera på plass innan 31. mai, medan innplassering av alle tilsette er på plass innan 21. juni. Lokalisering skal vera på plass seinast 30. oktober. Rune Lide opplyste at Åse Vik, som i dag er kommunalsjef og assisterande rådmann i Øygarden kommune, vert assisterande rådmann for Nye Øygarden kommune i ein overgangsperiode. Han opplyste også at Bjarne Ulvestad er tilsett som dagleg leiar i det fusjonerte selskapet ØyVA(R) AS.

Øygardskonferansen 2019

Dagleg leiar i Vest Næringsråd (VNR), Rikard Ledang, gav informasjon om den planlagde konferansen, Øygardskonferansen 2019, som går av stabelen fredag 29. november med tittelen «Et HAV av muligheter».

– Det er viktig å stå fram som ein stor og sterk region, sa Ledang.

Målet med konferansen er mellom anna å vidareutvikla ein attraktiv møteplass for næringslivet og kommunane i regionen med fokus på samhandling og innovasjon på tvers av bransjar. Det er også eit mål å synleggjera kompetansen og potensialet i regionen.

Regjeringa representert på konferansen. Det vert fleire innlegg knytt til hav og fornybar energi. Det er også lagt inn paneldebatt i programmet. Finn Tokvam vert konferansier.
Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Her kan du sjå opptak frå møtet (nett-TV).

Presentasjonar i møtet

Tekst: Vigleik Brekke

 

Vil du vere valmedarbeidar i (nye) Øygarden kommune?

Kommune- og fylkestingsvalet 2019 skal gjennomførast som om Fjell, Sund og Øygarden alt er slått saman til (nye) Øygarden kommune. Vi treng fleire samfunnsengasjerte personar til å delta i valgjennomføringa på valdagen.

Har du lyst til å vere med?

Kven ser vi etter?

 • Du må være fylt 18 år.
 • Du kan ikkje vere listekandidat ved kommunestyre- eller fylkestingsvalet i Øygarden kommune.
 • Du må vere serviceinnstilt, nøyaktig og ha gode kunnskapar om bruk av elektronisk verktøy (PC og Smart-telefon)
 • Du må ha god helse og arbeidskapasitet, og kunne vere aktiv store deler av dagen.
 • Du må kunne rettleie veljarar og vere fleksibel ved jobbrotasjon.
 • Du må ha tatt i bruk MinID eller BankID, og være kjent med bruken av dette. (pålogging til det valadministrative systemet).
 • Du må kunne delta på obligatorisk 3 timars opplæring i august.
 • Du treng ikkje vere busett i kommunane

Når skjer valet?

Valet foregår i 17 ulike vallokale mandag 9. september. Vallokala er opne for veljarane frå kl. 09:00 til kl. 21:00.
Arbeidsdagen for valmedarbeidarane kan verta delt inn i to skift, men det er opp til leiar i røystestyret å organisere arbeidet i vallokalet.

Arbeidsoppgåver:

 • Ta i mot og rettleie veljarar
 • Kontrollere legitimasjon
 • Søkje opp veljarane i elektronisk manntal og krysse av for avlevert røystesetel
 • Stemple røystesetlane
 • Sikre at veljarane legg setlane riktig i urnene
 • Telje røystesetlar når stemmegivinga er ferdig kl. 21:00
 • Også andre oppgåver kan verta lagt til valmedarbeidarane på valdagen

Vallokale i (nye) Øygarden kommune:

Noverande Sund kommune Noverande Fjell kommune Noverande Øygarden kommune
Sund skule/grendahus (01) Ulveset skule (07) Toftøy skule (14)
Stranda skule/hall (02) Skålvik skule (06) Hjeltefjorden Arena (15)
Glesnes skule (03) Ågotneshallen (13) Blomvåg skule (16)
Telavåg skule (05) Bildøyhallen (08) Tjeldstø skule (17)
Skogsvåg skule (04) Foldnes skule (12)
Brattholmen skule (10)
Bjorøy skule (09)
Hjelteryggen (11)
1. Sund skule/grendahus, 2. Stranda skule/hall, 3. Glesnes skule, 4. Skogsvåg skule, 5. Telavåg skule, 6. Skålvik skule, 7. Ulveset skule, 8. Bildøyhallen, 9. Bjorøy skule, 10. Brattholmen skule, 11. Hjelteryggen, 12. Foldnes skule, 13. Ågotneshallen, 14. Toftøy skule, 15. Hjeltefjorden Arena, 16. Blomvåg skule og 17. Tjeldstø skule.
Kart vallokaler 2019

Organisering og betaling:

Kvar krins/vallokale har eit røystestyre på tre personar; leiar, nestleiar og medlem. Desse har det formelle ansvaret og administrerer røystegivinga i vallokalet.

Alle som deltek vert godtgjort for arbeidet på valdagen og for den obligatoriske opplæringa.

Satsane er:

Medlemer i røystestyra og andre valmedarbeidarar: kr 225,- pr time
Leiar i røystestyret får eit funksjonstillegg på: kr 750 pr dag
For å delta på 3-4 timars obligatorisk opplæring: kr 500
For å delta i klargjering av vallokale før valdagen: kr 500.

Obligatorisk opplæring:

Alle må møte på opplæring i regelverk, rutinar og datasystem. Det er sett opp tre opplæringsdatoar – 20., 21. og 28. august frå kl 17.00 til kl 20.00 i Fjell rådhus. Du treng berre delta på ei opplærings-samling.

Kommunikasjon mellom valmedarbeidar og valsekretariat vil skje via ein App.

I søknadsskjemaet kan du krysse av for kva lokale du vil føretrekkje å arbeide i eller om du er fleksibel og kan arbeide i kva som helst av dei 17 lokala.

Du vil og få spørsmål om du har høve til å arbeide heile valdagen (frå  08.00 – ca 23.00) eller om du ønskjer å arbeide halv dag.

 Gå til søknadsskjema

Søknadsfrist 31. mai.

Tilsetjing i leiarstillingar Nye Øygarden kommune

Fem tilsetjingsutval har gjort tilsetjing i 29 stillingar som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.

Her er oversyn dei som har fått tilbod om og har takka ja til leiarstillingar:

Organisasjon og digitalisering

 • Leiar stabsavdeling drift – Kaja Pedersen
 • Leiar stabsavdeling utvikling – Lennart Fjell
 • Leiar stabsavdeling tryggleik – June Johannesen

Økonomi

 • Leiar stabsavdeling økonomistyring – Svend Fredrik Untiedt
 • Leiar stabsavdeling innkjøp og investering – Marius Flesland Sylta

Kultur og samfunn

 • Assisterande kommunalsjef kultur og samfunn – Rune Landro
 • Einingsleiar reinhald – Ruth Paulson
 • Einingsleiar kultur – Christel Møvik Olsen
 • Einingsleiar eigedom, drift og vedlikehald – Knut Eivind Nygård
 • Einingsleiar plan og folkehelse – Hanna Gjesdal

Helse og velferd

 • Assisterande kommunalsjef Helse og velferd – Tove Helleland
 • Assisterande kommunalsjef Helse og velferd – Marita Hilleren
 • Einingsleiar helse, meistring og rehabilitering – Liv Møen
 • Einingsleiar rus og psykisk helse – Monica Landro
 • Einingsleiar rus og psykisk helse – Frode Andvik
 • Einingsleiar rus og psykisk helse – Therese Helgesen
 • Einingsleiar heimetenesta – Marianne Våge Berland
 • Einingsleiar heimetenesta – Kate Samland Løland
 • Einingsleiar Tednebakkane – Britt Jorun Landro
 • Kommuneoverlege – Stein Inge Stigen
 • Einingsleiar menneske med nedsett funksjonsevne – Hildegunn C Vengen
 • Einingsleiar menneske med nedsett funksjonsevne – Marit Nielsen
 • Einingsleiar menneske med nedsett funksjonsevne – Kristin Straume

Oppvekst

 • Assisterande kommunalsjef oppvekst – Jon Erik Egeland
 • Assisterande kommunalsjef oppvekst – Anna Nesje Nes
 • Einingsleiar barn, unge og familietenester – Berit Algrøy
 • Einingsleiar barnevernet – Bård Tyldum
 • Einingsleiar PPT – Jogeir Sognnæs
 • Einingsleiar vaksenopplæring – Nina Håvik Pettersen

I nokre stillingar er det ikkje tilsett nokon i denne runden. Dette gjeld følgjande stillingar:

 • Einingsleiar byggesak
 • Einingsleiar heimetenesta
 • Einingsleiar flyktningtenesta
 • Leiar stabsavdeling service

Desse stillingane vert utlyste internt i Sund, Fjell og Øygarden så snart som råd og vert annonsert på heimesida til Nye Øygarden kommune. Alle tilsette i dei tre kommunane kan søkja på desse stillingane.

Nokre av søkjarane fylte ikkje kriteria som var lagt til grunn for å søkje leiarstillingar i Nye Øygarden kommune.

Assisterande rådmann i Øygarden kommune Åse Vik trekte sine søknader på utlyste stillingar då ho er tiltenkt innplassert i ein overordna funksjon i ein tidsavgrensa periode. Rådmannen har behov for bistand til ulike arbeidsoppgåver i oppstarten av ny kommune som ikkje fell naturleg inn i dei ulike kommunalsjefområda, mellom anna sikra avslutning av årsrekneskap og årsmelding for dei tre «gamle» kommunane.

Utfordrande økonomisk situasjon

Økonomirapporten basert på økonomiske rapportar frå Sund, Fjell og Øygarden viser eit negativt avvik på 15,9 millionar kroner etter første kvartal 2019.

Det går fram av saka prosjektrådmannen for Nye Øygarden legg fram for behandling i fellesnemnda den 13. mai. Økonomirapporten er basert på økonomiske rapportar kvar av dei tre kommunane har utarbeidd til sine respektive politiske organ.

Det negative avviket på 15,9 millionar kroner er i forhold til periodisert budsjett knytt til netto driftsresultat. I saka går det fram at det negative avviket kjem frå Fjell kommune som isolert sett har eit meirforbruk på 20,1 millionar kroner. Sund kommune har balanse i drifta, medan Øygarden kommune rapporterer eit positivt budsjettavvik på 4,2 millionar kroner. Rådmannen i Fjell har gjort framlegg om innsparingstiltak for dei resterande åtte månadene i 2019. Prosjektrådmannen vurderer den økonomiske situasjonen etter tre månader i 2019 til å vera alvorleg og ikkje tilfredsstillande.

Andre saker i fellesnemnda den 13. mai

 • Endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune
 • Val av leverandør for ordførarkjede Øygarden kommune 2020, unnateke offentlegheit

På møtet vert det orientering om Øygardskonferansen v/ dagleg leiar Vest Næringsråd, Rikard Toft Ledang og  orientering frå prosjektrådmann Rune Lid om prosjektstatus og status for økonomi pr. 1. kvartal 2019.

Møtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Møtet vert overført på nett-TV.

Vi feirer Nye Øygarden kommune

Nye Øygarden kommune inviterer lag og organisasjonar til å delta i feiringa av at Sund, Fjell og Øygarden vert ein ny kommune frå januar 2020.

I tida fram til nyttår oppmodar vi våre gode lokale kulturressursar til å gjennomføra arrangement og andre tiltak i lys av at vi byggjer ein ny kommune saman.

Kontakt oss og send inn dykkar forslag til tiltak til leiar av fellesnemnda og programkomitéen, Marianne Sandahl Bjorøy: ordforar@fjell.kommune.no

Tilbod om leiarstillingar er sendt ut

Fem tilsetjingsutval har vurdert alle søknadene som er komne inn på stillingane som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.

I dag (fredag 3. mai) har fleire kandidatar fått tilbod om leiarstillingar. Fristen for å gje tilbakemelding er 7. mai. Dagen etter (8. mai) vert det gjort kjent kven som har fått tilbod om stillingar i den nye kommunen.

Lanserer nettside for Elev i Nye Øygarden

I dag lanserer vi nettsida for tiltaket Elev i Nye Øygarden. På denne sida finn du informasjon om korleis grunnskuleelevane i Sund, Fjell og Øygarden kan engasjera seg i bygginga av den nye kommunen.

På nettsida er det undervisningsopplegg, informasjon om korleis klassane kan verta venskapsklasse, konkurranse og mykje anna.

Den 24. april var det startsamling for prosjektet. 90 elevrådsrepresentantar og vaksenkontaktar frå alle skulane i dei tre kommunane var på plass. Ordførarane sparka prosjektet i gang.

Den 29. april vert det sendt ut e-post til alle skulane der det vert informert om kva som skulane bør gjera før ferien. Sjølve prosjektperioden er hausten 2019.

Her er lenkje til Elev i Nye Øygarden.