Category Archives: Aktuelt

Vedtok omstillingsavtale

Partssamansett utval (PSU) vedtok i dag omstillingsavtale for kommunane Sund, Fjell og Øygarden.

Frå møtet i dag.

Den 22. mars behandla PSU framlegget til omstillingsavtale for første gong. Då vart det fremja fleire endringsforslag som vart vedtekne skulle innarbeidast i avtalen før endeleg godkjenning.

Etter at endringsforslaga vart innarbeidde i avtalen, kunne PSU i dag vedta den endelege omstillingsavtalen med nokre små tekniske endringar. Avtalen gjeld frå avtalen er underskriven og ut omstillingsperioden. Avtalen gjeld då berre saker som har vore sak i omstillingsperioden fram til utgangen av 2019. Når Nye Øygarden kommune er etablert som eige rettssubjekt januar 2020, trer den nye kommunen inn i denne avtalen.

Omstillingsavtalen regulerer arbeidsgjevarpolitiske spørsmål og utfordringar i samanslåingsprosessen fram til nytt kommunestyre er konstituert i den nye kommunen.  Avtalen legg til grunn at kommunesamanslåinga inneber verksemdsoverdraging etter arbeidsmiljølova der alle dei tilsette vert overførte til Nye Øygarden kommune frå 1. januar 2020.

Alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har rett på jobb i den nye kommunen og skal ikkje få reduksjon i løna si. Ein del medarbeidarar vil få nye oppgåver og arbeidsstad. Omstillingsavtalen regulerer prinsipp for plassering av leiarar og tilsette. Ved einingar som vidareført utan vesentlege endringar inn i ny kommune, vert noverande leiar i stillinga si i den nye kommunen.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Kari-Anne Landro

 

Kommunestyra skal gje uttale til politisk styringsstruktur

På møtet i fellesnemnda i dag vart det vedteke å leggja sluttrapport for politisk styringsstruktur ut på høyring til kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden. Det må setjast ein frist som gjer det mogleg å rekkja tilbake med sak til fellesnemnda den 18. juni.

Frå møtet i fellesnemnda i dag.

I vedtaket heiter det også at før saka vert sendt ut på høyring, må det leggjast ved ei oversikt over fordelar og ulemper ved fire utval, tre eller to utval.

Elles legg fellesnemnda til grunn ein politisk organisasjonsmodell med formannskap, to hovudutval og kontrollutval. Fire medlemer røsta for å leggja tre hovudutval til grunn for den politiske organiseringa. Fellesnemnda vil ta endeleg stilling til saka når ho har vore på høyring

I intensjonsavtalen, vedteken i juni 2017,  er det lagt til grunn at det skal vera fire hovudutval, medan utval for politisk styringsstruktur no føreslår at den nye kommunen skal ha to hovudutval. På bakgrunn av dette føreslo leiar i fellesnemnda, Kari-Anne Landro, at saka må på høyring til kommunestyret fordi innstillinga frå utvalet er ei endring i forhold til vedtaket/mandatet frå kommunestyra.

Forslag til eigarstruktur

Etter ein lengre debatt, vedtok fellesnemnda å leggja sluttrapport for utval for eigarskapsmodellar til grunn for organisering av eigarskap i Nye Øygarden kommune. Etter fellesnemnda si første behandling vert rapporten sendt ut på høyring til dei som er nemnd i saksutgreiinga og i tillegg dei tre kommunestyra. Høyringsfristen vert sett til 23. mai, og fellesnemnda sluttbehandlar saka og rapporten i møtet den 18. juni.

Det vart vidare vedteke å be prosjektrådmannen å leggja fram eit forslag til prioritering av kva kva tenesteområde ein må starta prosessen først med, også knytt til juridiske vurderingar, og at dei enkelte kommunestyra eventuelt må gjera eigne vedtak om oppløysing eller liknande.

I tillegg vart det lagt til ein protokolltilførsel frå Marianne Sandahl Bjorøy på vegner av representantane frå Arbeiderpartiet som gjeld deira synspunkt på nokre enkelte punkt knytt til organisering av tenestene/områda som er omtalt i rapporten.

I sluttrapporten frå utvalet er det føreslått at ØyVAR AS vert eit nytt selskap for å samla alle VAR-tenestene (VAR: vatn, avlaup og renovasjon). Dersom BIR AS skal utføra renovasjonsløysingar, vert det det etablert eit selskap med namnet ØyVA AS (utan renovasjon. I rapporten er det vidare føreslått å etablera Øygarden næringseigedom AS. Dette selskapet skal arbeida med aktiv utvikling av næringseigedomar for å fremja strategiske og økonomiske mål på vegner av kommunen.

Forvaltning og drift av eigne bygg og anlegg føreslår utvalet å samla i eit eige føretak med namnet Øygarden eigedomsforvaltning KF. Det er også føreslått å etablera eit næringsutviklingsselskap med namnet Øygarden næring- og utvikling AS. Brann- og redningstenesta er føreslått teke inn i eit nytt kommunalt føretak, alternativt i kommunal etat saman med andre tenester.

Lokaldemokrati og identitet

Også i saka om lokaldemokrati og identitet – rammebudsjett for tiltak og
arrangement var det mange som tok ordet. Arbeidsgruppa for lokaldemokrati har lagt fram tiltakspakke og milepelsplan for fellesnemnda saman med budsjett som peikar tilbake på dei enkelte tiltaka.  Budsjettet har ei samla ramme på 1,5 millionar kroner for 2018 og 2019. Saka vart lagt fram utan innstilling.

Fellesnemnda vedtok å slutta seg til prosjekt og aktivitetar slik det er skissert i saka med nokre korrigeringar og føringar. Dette gjeld at kyrkja må involverast, bygdevandring som tillegg til Kystpass, Fjell festning light festival og andre samlande eksisterande arrangement må vurderast.

Fellesnemnda slutta seg til rammebudsjettet slik det er skissert for 2018, unntatt den posten som gjeld marknadsføring, kommunikasjon og profilering (inklusive bruk av logo). Prosjektrådmann kjem tilbake til denne posten i junimøtet. Budsjettet for 2019 må sjåast i samanheng med heile budsjettprosessen for fellesnemnda for 2019. Ein ber spesielt om at løyvingar til MOT-festival vert avklart snarast sett opp mot løyvingar som er gitt i kvar enkelt kommune.

Fellesnemnda ber om at det i august 2018 vert presentert ny status for prosjektet.

Overtar av ansvaret for tannhelsetenesta?

Fellesnemnda er positiv til å delta i Helse- og omsorgsdepartementet si prøveordning der kommunen overtek ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta i dei tre kommunane. Ei eventuell overtaking av dette ansvaret vil i tilfelle ha verknad frå januar 2020. Fjell kommune har allereie inngått ein intensjonsavtale med Hordaland fylkeskommune om leige av areal i lokalmedisinsk senter på Straume. Saka vert vidaresendt til dei kommunestyra til orientering.

Rune Lid vert prosjektrådmann

Fellesnemnda vedtok at Rune Lid vert prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune fram til utgangen av 2018. Det er leiargruppa, samansett av dei tre ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden, som i samråd med rådmennene har utarbeidd ei mellombels løysing for prosjektstyringa av Nye Øygarden kommune.

Etter at prosjektleiar Paul J. Manger slutta i stillinga som prosjektleiinga like før påske, har leiargruppa arbeidd med korleis prosjektorganisasjonen skal styrast heretter.

Vedtaket på møtet på måndag inneber at rådmennene i dei tre kommunane skal ha ei særskilt rolle i styringa av prosjektet fram til utgangen av 2018. Rune Lid er spurt og har sagt seg villig til å vera prosjektrådmann ut dette året inntil ny rådmann for den nye kommunen er tilsett. Rune Lid får tilbod om stillinga tilsvarande assisterande rådmann frå og med 1. januar 2020.

Prosjektrådmann Rune Lid

Prosess for ny rådmann

Fellesnemnda vedtok at det vert sett i gang ein intern tilsetjingsprosess med delkjøp av ekstern konsulenthjelp for rådgjeving i arbeidet med å tilsetja rådmann for Nye Øygarden kommune. Dei tre ordførarane får fullmakt til å gjennomføra prosessen med tilsetjing av rådmann. Det vert etablert eit tilsetjingsutval samansett av sju personar. Arbeidsgjevarsida er samansett av dei tre ordførarane i tillegg til Odd Bjarne Skogestad. Utvalet er vidare sett saman av tre tillitsvalde, eín frå kvar kommune, valde av og blant dei tilsette.

I saksutgreiinga går det fram at utlysingstekst må vera ferdig i løpet av juni månad slik at utlysinga kan annonserast like etter sommarferien (august).  Det vert teke sikte på å tilsetja ny rådmann innan 1. oktober slik at den nye rådmannen kan vera på plass frå 1. januar 2019.
Fellesnemnda får tilbake ei drøftingssak i junimøtet som skildrar val av rådgjevande ressurs, korleis ein skal nytta administrativ ressurs, stillingsprofil, prinsipp for kompensasjon og vurdering knytt til fast stilling versus åremål.

Orientering

Etter saka om tilsetjing av rådmann, orienterte den nytilsette prosjektrådmannen Rune Lid om prosjektstrukturen der han og dei to andre rådmennene har definert ei styringsgruppe der rådmannsgruppa, delprosjektleiarar og tillitsvalde skal delta. Han har ambisjon om å leggja fram hovudstruktur for administrativ organisering i juni og håpar å ha på plass kommunalsjefar/kommunaldirektørar på seinsommaren/tidleg haust.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland

Omstillingsavtale klar for sluttbehandling

Partssamansett utval (PSU) skal på møtet den 17. april ta endeleg stilling til framlegget til omstillingsavtale.


Den 22. mars behandla PSU framlegget til omstillingsavtale for første gong. På møtet vart det fremja fleire endringsforslag som vart vedtekne skulle innarbeidast i avtalen før endeleg godkjenning.

No ligg den omarbeidde omstillingsavtalen klar til sluttbehandling. Det er føreslått at PSU vedtek omstillingsavtalen. Avtalen gjeld frå avtalen er underskriven og ut omstillingsperioden. Avtalen gjeld då berre saker som har vore sak i omstillingsperioden fram til utgangen av 2019. I framlegget til vedtak heiter det vidare at Når Nye Øygarden kommune er etablert som eige rettssubjekt januar 2020, trer den nye kommunen inn i denne avtalen.

Omstillingsavtalen regulerer arbeidsgjevarpolitiske spørsmål og utfordringar i samanslåingsprosessen fram til nytt kommunestyre er konstituert i den nye kommunen.  Avtalen legg til grunn at kommunesamanslåinga inneber verksemdsoverdraging etter arbeidsmiljølova der alle dei tilsette vert overførte til Nye Øygarden kommune frå 1. januar 2020.

Alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har rett på jobb i den nye kommunen og skal ikkje få reduksjon i løna si. Ein del medarbeidarar vil få nye oppgåver og arbeidsstad. Omstillingsavtalen regulerer prinsipp for plassering av leiarar og tilsette. Ved einingar som vidareført utan vesentlege endringar inn i ny kommune, vert noverande leiar i stillinga si i den nye kommunen.

Møtet i PSU vert halde på Skjenet 2 og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke

Føreslår Rune Lid som prosjektrådmann

Rune Lid

 

Rådmann i Sund, Rune Lid, er føreslått som prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune fram til utgangen av 2018. Det er leiargruppa, samansett av dei tre ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden, som i samråd med rådmennene har utarbeidd ei mellombels løysing for prosjektstyringa av Nye Øygarden kommune. Fellesnemnda tek stilling til forslaget på møtet den 16. april.

Etter at prosjektleiar Paul J. Manger slutta i stillinga som prosjektleiinga like før påske, har leiargruppa arbeidd med korleis prosjektorganisasjonen skal styrast heretter. Dei tre ordførarane har fått vide fullmakter til å arbeida fram ei løysing.

I modellen fellesnemnda skal ta endeleg stilling til, skal rådmennene i dei tre kommunane ha ei særskilt rolle i styringa av prosjektet fram til utgangen av 2018. Rune Lid er spurt og har sagt seg villig til å vera prosjektrådmann ut dette året inntil ny rådmann for den nye kommunen er tilsett. Rune Lid har fått tilbod om stillinga som assisterande rådmann frå og med 1. januar 2020.

Prosess for ny rådmann

Administrasjonen for Nye Øygarden kommune føreslår at det vert sett i gang ein intern tilsetjingsprosess med delkjøp av ekstern konsulenthjelp for rådgjeving i arbeidet med å tilsetja rådmann for Nye Øygarden kommune. Fellesnemna er invitert til å godkjenna prosess og tidsplan for tilsetjinga. Det er føreslått at dei tre ordførarane får fullmakt til å gjennomføra prosessen med tilsetjing av rådmann. Det er vidare lagt opp til å etablera eit tilsetjingsutval samansett av sju personar. Arbeidsgjevarsida er samansett av dei tre ordførarane i tillegg til eitt medlem. Utvalet er vidare føreslått sett saman av tre tillitsvalde, eín frå kvar kommune, valde av og blant dei tilsette.

I saksutgreiinga går det fram at utlysingstekst må vera ferdig i løpet av juni månad slik at utlysinga kan annonserast like etter sommarferien (august).  Det vert teke sikte på å tilsetja ny rådmann innan 1. oktober slik at den nye rådmannet kan vera på plass frå 1. januar 2019.

Ny styringsstruktur

Eit utval, samansett av sju politikarar frå dei tre kommunane, går inn for ein politisk organisasjonsmodell i den nye kommunen med formannskap, to hovudutval og kontrollutval. Fellesnemnda skal på møtet den 16. april ta stilling til sluttrapporten frå utval for politisk styringsstruktur.

I intensjonsavtalen var det lagt opp til ein modell med fire hovudutval. I desember gav fellesnemnda utvalet fullmakt til å arbeida vidare med eit forslag der talet på hovudutval vert redusert frå fire til to. Det er føreslått at talet på medlemer i utvala skal vera 11. Mindretalet i utvalet på eín medlem ønskte ein modell med tre hovudutval.

Namna på dei to hovudutvala er hovudutval for miljø- og stadutvikling og hovudutval for tenester og levekår. Møtedag for kommunestyret er føreslått til torsdag, medan formannskapet held møta på tysdagar. Utvalet føreslår onsdag som møtedag for hovudutvala.

Forslag til eigarstruktur

Utval for eigarskapsstruktur føreslår at ØyVAR AS vert eit nytt selskap for å samla alle VAR-tenestene (VAR: vatn, avlaup og renovasjon). Dersom BIR AS skal utføra renovasjonsløysingar, vert det det etablert eit selskap med namnet ØyVAR AS (utan renovasjon.

Fellesnemnda skal ta stilling til om sluttrapporten for eigarskapsmodellar skal leggjast til grunn for organisering av eigarskap i Nye kommune. Dette gjeld også tilknyting til samarbeids- og interesseorganisasjonar og andre. Det er føreslått at rapporten vert sendt ut på høyring med høyringsfrist den 22. mai. Det vert teke sikte på at fellesnemnda behandlar rapporten i møtet den 18. juni.

I rapporten er det vidare føreslått å etablera Øygarden næringseigedom AS. Dette selskapet skal arbeida med aktiv utvikling av næringseigedomar for å fremja strategiske og økonomiske mål på vegner av kommunen.

Forvaltning og drift av eigne bygg og anlegg føreslår utvalet å samla i eit eige føretak med namnet Øygarden eigedomsforvaltning KF. Det er også føreslått å etablera eit næringsutviklingsselskap med namnet Øygarden næring- og utvikling AS. Brann- og redningstenesta er føreslått teke inn i eit nytt kommunalt føretak, alternativt i kommunal etat saman med andre tenester.

Lokaldemokrati og identitet

Arbeidsgruppa for lokaldemokrati legg fram tiltakspakke og milepælsplan for fellesnemnda saman med budsjett som peikar tilbake på dei enkelte tiltaka.  Budsjettet har ei samla ramme på 1,5 millionar kroner for 2018 og 2019.

Aktuelle tiltak er felles frivilligforum, 0-baromterundersøking, friluftsforum, idrettsforum, kulturforum, ungdomshøyring, kulturparaplyen Øygarden 2020 (profil), felles tilskotsordningar  Øygardskonferansen og MOT-festival. Øygardskonferansen er tenkt gjennomført i samarbeid med Vest Næringsråd. Saka vert lagt fram utan innstilling.

Overtar av ansvaret for tannhelsetenesta?

Ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden er positive til å delta i Helse- og omsorgsdepartementet si prøveordning der kommunen overtek ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta i dei tre kommunane. Ei eventuell overtaking av dette ansvaret vil i tilfelle ha verknad frå januar 2020. Fjell kommune har allereie inngått ein intensjonsavtale med Hordaland fylkeskommune om leige av areal i lokalmedisinsk senter på Straume. Det er innstilt på at Nye Øygarden er positiv til å delta i prøveordninga. Saka er føreslått vidaresendt til dei kommunestyra til orientering.

På bakgrunn av svar frå kommunane vil departementet seinare senda brev til kommunar som er interesserte i år delta.

Møtet i fellesnemnda vert halde på Skjenet 2 på Straume. Tidsramme for møtet er kl. 09.00 – 15.00. Møtet vert overført på kommune-TV.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

 

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Omstillingsavtale nærmar seg endeleg godkjenning

Partssamansett utval (PSU) behandla på møtet i dag framlegg til omstillingsavtale for dei tre kommunane som byggjer ny kommune. Det vart ikkje gjort endeleg vedtak, men det vart vedteke å gjera fleire endringar i avtaleutkastet. Administrasjonen innarbeider endringane i avtaleutkastet før det kjem tilbake til endeleg vedtak i neste møte i PSU.

Frå møtet i dag.

Omstillingsavtalen regulerer arbeidsgjevarpolitiske spørsmål og utfordringar i samanslåingsprosessen fram til nytt kommunestyre er konstituert i den nye kommunen.  Avtalen legg til grunn at kommunesamanslåinga inneber verksemdsoverdraging etter arbeidsmiljølova der alle dei tilsette vert overførte til Nye Øygarden kommune frå 1. januar 2020.

Alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har rett på jobb i den nye kommunen og skal ikkje få reduksjon i løna si. Ein del medarbeidarar vil få nye oppgåver og arbeidsstad. Omstillingsavtalen regulerer prinsipp for plassering av leiarar og tilsette. Ved einingar som vidareført utan vesentlege endringar inn i ny kommune, vert noverande leiar i stillinga si i den nye kommunen.

Her er endringar knytt til omstillingsavtalen som fekk fleirtal på møtet i dag:

 • I innleiinga skal ein visa til kva som står om dette temaet i intensjonsavtalen.
 • Punkt 2: Sitat frå arbeidsmiljølova går ut.
 • Punkt 6: «Allereie etablerte stillingsgrupper og omstillingsutval i kommunane held fram med arbeidet sitt» vert erstatta med «Det vert oppretta ei felles overordna stillingsgruppe som dekkjer alle tre kommunane».
 • Punkt 7: Med åtte mot sju røyster vart det vedteke at stillingsgarantien knytt til eventuelle oppseiingar som kan relaterast til innskrenkingar og effektivisering som følgje av kommunesamanslåinga gjeld fram til 31.12.2021. Mindretalet røysta for at garantien gjeld fram til 31.12.2020.
 • Punkt 7: I samband med «overtalighet» vert det lagt inn ei ekstra formulering slik: Det vert som hovudregel gjeve eitt tilbod, men med det kan opnast for inntil to tilbod».
 • Punkt 7: Avsnittet om «Nærare om rettskrav» vert redigert og korta ned.
 • Punkt 8: Avsnittet om «Kompensasjon for skifte av arbeidsstad» går ut. Dette vart vedteke med ni og mot seks røyster.
 • Punkt 9: Tillegg under om «Sluttvederlag og støtte til studium»: Dersom verkemidlane i punkt 9 skal nyttast, skal det gjerast i samråd med PSU.
 • Punkt 12: «Endringar i omstillingsavtalen» vert «strama opp».
 • Det vart også gjort nokre tekniske endringar i avtaleutkastet

To forslag frå representantar frå dei tilsette knytt til «Direkte innplassering» under hovudpunkt sju fekk ikkje fleirtal.

Det eine forslaget var å erstatta setninga «Dersom stillinga er aktuelle for fleire, vert det ei vurdering ut frå kompetanse og kven som er best skikka for jobben (Kvalifiseringsprinsippet» med «Om det er fleire kvalifiserte arbeidsstakarar som konkurrerer om same ledige stilling, vert det lagt vekt på røynsle».

Eit forslag om å ta vekk følgjande setning, fekk heller ikkje fleirtal: «Dersom ein tilsett ikkje takkar ja til tilbodet ein får, og eventuelle andre tiltak er vurdert, så vert det å betrakta som ei oppseiing frå arbeidsgjevar og arbeidstilhøvet går til i opphøyr 31.12. 2019.

Administrasjonen skal altså innarbeida desse endingane i avtaleutkastet før PSU gjer endeleg vedtak på neste møte.

Representasjon i arbeidsgrupper

PSU slutta seg til innstillinga frå prosjektleiaren om at partssamansett utval vedtek representasjon i partssamansette arbeidsgrupper fortløpande.

Med ni røyster vart det vedteke at det vert frikjøp for eín representant frå Akademikarane og eín representant frå YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) for kommunane Sund Fjell og Øygarden i 20 prosent stilling fram til utgangen av 2019. Mindretalet på seks medlemer i PSU røysta for at Delta/YS og Akademikarane får 20 prosent frikjøp kvar for kommunane Fjell, Sund og Øygarden for perioden 1. april 2018 til 31. desember 2019 til arbeid i samband med kommunesamanslåing.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Sluttar som prosjektleiar

Paul J. Manger har slutta som prosjektleiar i Nye Øygarden kommune med verknad frå i dag.

Paul J. Manger

Leiar i fellesnemnda, Kari-Anne Landro, opplyser at Manger avsluttar arbeidsforholdet etter eige ønske.

– På vegner av dei tre ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden, vil eg takka Manger for samarbeidet og ønskjer han lukke til vidare, seier Landro.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Avklarar kommunal tenestepensjon hausten 2018

Fellesnemnda ber om at det i løpet av hausten 2018 vert lagt fram ei sak for fellesnemnda om kommunal tenestepensjon for den nye kommunen. Saka skal mellom anna ha bakgrunn i ei gjennomført kartlegging frå juni 2016 om noverande tenestepensjon i dei tre kommunane.

Frå møtet i fellesnemnda i dag.

I vedtaket går det fram at det skal gjerast greie for fordelar og ulemper knytt til mellom anna kostnader, risiko, påverknad og demografi ved val av KLP eller eigen pensjonskasse. Prosjektleiar skal leggja til rette for medverknad for tillitsvalde i samsvar med avtaleverket.

Partssamansett utval (PSU) vert styringsgruppe for arbeidet som skal leggjast fram til ei endeleg sak i fellesnemnda. Innstilling frå PSU følgjer saka til fellesnemnda. I saka må ein ta stilling til verknadstidspunkt for felles pensjonsordning. På bakgrunn av dette må det skisserast kva vedtak som eventuelt er nødvendig i det enkelte kommunestyre i etterkant av at fellesnemnda har vald pensjonsordning.

Budsjett

Fellesnemnda godkjende framlegg til budsjett for fellesnemnda for 2018 og 2019. Budsjettet vert teken opp til vurdering og revidering gjennom prosjektperioden. Departementet har utbetalt 35,9 millionar kroner i tilskott til dei tre kommunane for å dekkja eingongskostnader med kommunereforma. 2018-budsjettet har ei ramme på 18,1 millionar kroner, medan ramma for 2019 er på 14,6 millionar kroner. I saksutgreiinga skriv prosjektleiaren at tilskotet frå departementet på 35,9 millionar kroner ikkje vil dekkja alle kostnadene med å etablera den nye kommunen fram mot 2020.

Prinsippavklaring om økonomi

Fellesnemnda vedtok grensesnitt mellom prosjektøkonomien i Nye Øygarden kommune og driftsøkonomi i den enkelte kommune. Prosjektleirstaben vert frikjøpt med finansiering av prosjektmidlar. Prosjektdeltakarar vert frigjevne av rådmennene og kostnadsført i den enkelte kommune. Driftsutgifter til kontormøblar, rekvisita, utstyr etc. vert i hovudsak dekte av prosjektmidlane, medan kontorleige og reinhald vert dekt av Fjell kommune.

Medlemer i politisk referansegruppe for gebyr

I møtet i februar vedtok fellesnemnda organisering mandat for arbeidet med å etablera gebyrreglement for tekniske tenester i Nye Øygarden kommune.

På møtet i dag valde fellesnemnda følgjande medlemer i referansegruppa;

 • Sund: Nils Kåre Skoge og May Britt Hevrøy
 • Fjell: Anne Hestenes og Daniel-Victor Sandvik
 • Øygarden: Remi Oen og Silvia Haugland

Ved innleiinga i møtet orienterte prosjektleiar om magasin/blad for tilsette som kom ut med det første nummeret i mars, tilsetjing av trainee-medarbeidar, arbeidet med å få på plass prosjekteringsverktøy, arbeidsgrupper innan området arbeidsgjevarpolitikk erfaringsseminar i regi av KS i april og studietur til København i mai.

Her kan du sjå opptak frå møtet på kommune-TV.

Tekst: Vigleik Brekke

Presenterer framlegg til omstillingsavtale

Til møtet i partssamansett utval (PSU) den 22. mars ligg det føre framlegg til omstillingsavtale.

Frå møtet i partssamansett utval den 21. november i fjor.

 

Ei arbeidsgruppe leia av Kaja Pedersen har utarbeidd avtaleutkastet. Avtalen regulerer arbeidsgjevarpolitiske spørsmål og utfordringar i samanslåingsprosessen fram til nytt kommunestyre er konstituert i den nye kommunen. I framlegget heiter det at når den nye kommunen er etablert som eige rettssubjekt frå 1. januar 2020, trer den nye kommunen inn i denne avtalen.

Omstillingsavtalen legg til grunn at kommunesamanslåinga inneber verksemdsoverdraging etter arbeidsmiljølova der alle dei tilsette vert overførte til Nye Øygarden kommune frå 1. januar 2020. Alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har rett på jobb i den nye kommunen og skal ikkje få reduksjon i løna si. Ein del medarbeidarar vil få nye oppgåver og arbeidsstad.

Omstillingsavtalen regulerer prinsipp for plassering av leiarar og tilsette. Ved einingar som vidareført utan vesentlege endringar inn i ny kommune, vert noverande leiar i stillinga si i den nye kommunen.

Representasjon i arbeidsgrupper

På møtet i PSU den 10. januar vart det vedteke å oppretta arbeidsgrupper innan området arbeidsgjevarpolitikk. I saksframlegget var det lagt opo til at arbeidsgruppene vert samansett av tre representantane frå hovudsamanslutningane og tre frå arbeidsgjevar.

Arbeidstakarorganisasjonane fekk ikkje fleirtal på møtet i januar for eit forslag om at eín frå kvar hovudsamanslutning, med minst eín frå kvar kommune , vert representert i arbeidsgruppene. No ber arbeidstakarorganisasjonane om at saka vert teken opp igjen. Det vert vist til protokoll i hovudavtalen om at alle forhandlingssamanslutningar som er «berørte» som hovudregel skal vera representerte i administrative partssamansette arbeidsgrupper

På bakgrunn av dette føreslår prosjektleiaren representasjon for partssamansette arbeidsgrupper fortløpande. Han føreslår også frikjøp for eín representant frå Akademikerne og eín representant frå YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) for kommunane Sund Fjell og Øygarden i 20 prosent stilling fram til utgangen av 2019.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Innspelssamling for frivillige lag og organisasjonar

Alle frivillige lag og organisasjonar vert invitert til Innspelssamling for kommunesamanslåing og Frivilligforum torsdag 22. mars kl. 18.00-20.30 i kulturhuset ved Fjell rådhus.

Stad: Kultursalen ved Fjell rådhus.
Kl. 18.00 – 20.30

Dørene opnar kl. 17.30

Agenda

 • Kulturinnslag
 • Presentasjon av Øygarden 2020
 • Innlegg om plastinnsamlingane våren 2018

Her kan du sjå invitasjonen.

Lag og organisasjonar kan og gje innspel gjennom denne lenka.

Velkomen!

Føreslår analyse av kommunal tenestepensjon

Fellesnemnda skal på møtet den 19. mars ta stilling til prosjektleiar sitt forslag til oppfølging av val av leverandør for kommunal tenestepensjon.

 

I 2017 vart det etter vedtak i førebuande fellesnemnd gjennomført ei kartlegging av kommunal tenestepensjon. Prosjektleiaren føreslår at det vert utarbeidd ein ny analyse av situasjonen i dag og situasjonen for Nye Øygarden kommune når det gjeld kommunal tenestepensjon. Moment i analysen er økonomi og risiko i val av pensjonskasse og demografiske forhold no og i framtida. Krav om eventuell formell drøfting med arbeidstakarorganisasjonane må også koma fram som ein del av analysen eller den endelege saksutgreiinga.

Prosjektleiaren føresår vidare at det vert utarbeidd eit mandat for arbeidet saman med ein tidsplan som gjer greie for prosessen i arbeidet. Det handlar om høyring, behov for politisk arbeidsgruppe, fellesnemnda og partsamansett utval sine roller i abeidet.

Dei tre kommunane har ulike leverandørar for å ta hand om pensjonsordningane. Kommunane Sund og Øygarden har KLP som pensjonskasse, medan Fjell kommunehar eigen kasse, Fjell kommunale pensjonskasse.

Andre saker i fellesnemnda den 19. mars

 • Budsjett for fellesnemnda 2018-2019
 • Prinsippavklaring, grensesnitt mellom prosjektøkonomi og driftsøkonomi i dei eksisterande kommunane
 • Nye gebyr for tekniske tenester, oppnemning av politisk referansegruppe

Møtet vert halde i lokala til Nye Øygarden kommune på Skjenet 2 på Straume. Møtet tek til klokka 09.00. Du kan følgja møtet direkte på kommune-TV.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke