Category Archives: Aktuelt

Ønskjer å medverka i bygginga av ny kommune

Både prosjektrådmann i Nye Øygarden kommune, Rune Lid, og leiar i Norsk Forbund for utviklingshemma (NFU) Sotra, Svein Arthur Pedersen, er nøgde etter møtet i går.

Rune Lid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var NFU Sotra som hadde invitert prosjektrådmannen for å få informasjon om status for arbeidet med Nye Øygarden kommune og korleis lokallaga i NFU kan verta involverte i det vidare arbeidet. NFU Sotra og NFU Øygarden vert slått saman til eitt lokallag frå januar 2019 med namnet NFU Øygarden.

– Det viktigaste for oss med møtet var å oppretta ein god dialog. Vi opplevde møtet i går som positivt. Rune Lid hadde mange gode tankar om korleis vi kan verta involverte i prosessen vidare. Vi ønskjer å vera ei referansegruppe inn i dette arbeidet, seier Svein Arthur Pedersen.

På møtet orienterte Rune Lid om arbeidet med prosjektet og at fem prosjektgrupper (Oppvekst, Helse og velferd, Kultur og samfunn, Økonomi og Organisasjon og digitalisering) er i full gang med arbeidet innanfor kvar sitt felt. Etter kvart skal kommunalsjefar innanfor dei same felta vera på plass.

– Eg meiner at forholda for dei psykisk utviklingshemma er svært viktig, og eg brenn for dette feltet også personleg. Vi ønskjer innspel og medverknad frå brukarane og innbyggjarane. Når vi har tilsett kommunalsjefane, vil eg gjerne møta NFU igjen saman med den kommunalsjefen som har dette som ansvarsområdet sitt, seier Rune Lid.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Svein Arthur Pedersen

Tillit er avgjerande for prosessen

På onsdag denne veka var fleire representantar frå fellesnemnda og rådmennene i dei tre kommunane i vest på fellessamling for samanslåingskommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane.  Tidlegare rådmann i Sandefjord og no kommunerådgjevar i eige firma, Gudrun Grindaker, var tydeleg på at tillit er avgjerande for heile prosessen med å byggja ein ny kommune.

Gudrun Grindaker

Møtet vart arrangert i regi av KS (fellesorganisasjon for kommunane). I innlegget «Vi byggjer ny kommune – eitt år igjen til samanslåinga» viste Grindaker til erfaringa med å slå saman Stokke, Andebu og Sandefjord til ny kommune med verknad frå 1. januar 2017.

– Tillit vert skapt i møte mellom menneske. God informasjon, kommunikasjon, dokumentasjon, openheit og legitimitet nødvendig for å lukkast, sa Grindaker.

Innleiingsvis stilte ho spørsmål om kva prosjektrådmennene er opptekne av no. Det handlar om framdrift, mange er slitne og dei stiller spørsmål om kva grad det vert nok tid til utforming av politikk. Ho viste også til at mange prosjektrådmenn er opptekne av korleis økonomistyringa er i dei eksisterande (gamle) kommunane, og i kva grad dei klarer å halda budsjettet for 2019.

– Spørsmålet er også om administrasjonen er flink nok til å leggja til rette for dei politiske diskusjonane, sa Grindaker.

Ho understreka også kor viktig det er å halda motivasjonen oppe og at ein løftar fram saker både i dei eksisterande kommunane og i den nye kommunen.

– Mellom anna er det viktig å tydeleggjera korleis ein kan nytta kommunedelsentera, nærdemokratiet og stadutvikling. Her ligg det det motsetnader, også frå tilsette, men det er dei folkevalde som avgjer desse spørsmåla, sa den tidlegare rådmannen i Sandefjord. Ho rådde dei frammøtte til avklara slike spørsmål i god tid før den nye kommunen er ein realitet.

Etter foredraget fekk ho spørsmål om kva ho kunne gjort annleis.

– Vi burde vore tydelegare på kva vi ville rekka og kva vi ikkje ville rekka. Vi burde også brukt meir tid på å konkretisera ambisjonane våre, sa Gudrun Grindaker.

Lokaldemokrati

Avdelingsdirektør i KS (fellesorganisasjon for kommunane), Frode Lindvedt, hadde lokaldemokrati som tema. Han innleia med å sjå på korleis demokratiet fungerer globalt.  Når han pensa over til lokaldemokratiet, slo han fast at det står rimeleg bra til med lokaldemokratiet i landet vårt.

Frode Lindtvedt

– Tilliten til lokaldemokratiet er avhengig av at innbyggjarane kjenner seg godt representert og at dei folkevalde set dagsorden og styrer ressursbruken. Dessutan må kommunane levera det dei lovar, sa avdelingsdirektøren.

Lindtvedt viste til resultat av undersøking i regi av KS. Undersøkinga viser at folk opplever det lett å koma i kontakt med politikarar i Noreg, men vanskelegare å få saker på dagsorden.

Tillitsbarometeret 2018 (Respons Analyse) viser at tilliten til kommunestyret i eigen kommune kjem eit stykkje ned på lista bak aktørar som ideelle organisasjonar, Stortinget, arbeidstakarorganisasjonar, arbeidsgjevarorganisasjonar og regjeringa. Men dersom folk får spørsmål om kva kanalar dei vil bruka dersom dei vil har fram synspunkta, kjem folkvalde i kommunestyra på andreplass, berre slått av norske medium.

Tome Georg Indrevik, Børge Haugetun, Siri Fahlvik Pettersen, Rune Lid og Lillan Torsvik var nokre av deltakarane frå regionen vår som var på plass på samlinga i Bergen på onsdag.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Mange oppgåver for prosjektgruppene

Arbeidet i alle dei fem prosjektgruppene er i full gang. I prosjektgruppemøta er det teke opp ein del generelle tema, men etter kvart går gruppa inn i oppgåver og tema knytt opp til det enkelte kommunalsjefområde.

Frå det første møtet i prosjektgruppe for Kultur og samfunn.

 

Prosjektleiar for Kultur og samfunn, Lennart Fjell, opplyser at på det første møtet den 26. oktober vart det peika på at det må fokuserast på kor stor moglegheit dette er for å forma den nye storkommunen.

– Prosjektgruppa hadde ein lengre prosess i møtet det alle fekk presenterta seg. Det var gjennomgang av prosjektstyringsverktøyet Projectplace og møteplan for tida framover, seier Fjell.

Prosjektgruppa for kultur og samfunn har i utgangspunktet fast møtedag kvar torsdag i tida som kjem.I neste møte vil prosjektgruppa snakka om føringar for prosjektet, prosjektleveransar, kartlegging av tenester og oppgåver innanfor kommunalsjefområdet, utfordringar og vidare innføring i Projectplace.

Helse og velferd

Prosjektgruppe for Helse og velferd hadde sitt første møte på måndag denne veka. Prosjektleiar Åse Vik seier at møtet vart opplevd som positivt.

– Vi kjenner oss privilegerte som skal få vera med å byggja den nye kommunen. Alle var innstilte på å bidra for å koma i mål i tråd med framdriftsplanen, sjølv om han vart opplevd som svært stram, seier Åse Vik.

I møtet vart det konkludert med at Projectplace skal nyttast som verktøy i prosjektarbeidet. Til neste møte skal det kartleggjast korleis alle tenestene som kjem inn under kommunalsjefområdet Helse og velferd er organiserte i kvar kommune. I møtet gjekk ein mellom anna gjennom intensjonsavtalen og mandat for prosjektgruppa.

Økonomi

Prosjektgruppa for Økonomi er også i full gang. Tema så langt har mellom anna vore val av utgreiar for val av pensjonsleverandør, tidsplan, projectplace og gjennomgang av prosjektorganisering, styringsdokument og prosjektmandat.

Leiar Svend-Fredrik Untiedt opplyser at det er oppretta tre delprosjekt; val av pensjonsleverandør, skuggebudsjett og eigedomsskatt. Skuggeprosjektet skal visa korleis budsjettet for 2019 vert om ein legg saman budsjetta for dei tre kommunane.

– Vi har fleire prosjekt rett rundt hjørnet, til dømes utarbeiding av ny felles kontostruktur, seier Untiedt.

Frå det første møtet i prosjektgruppe for Helse og velferd

 

 

Også prosjektgruppene for Oppvekst og Organisasjon og digitalisering er godt i gang med arbeidet.

Tekst: Vigleik Brekke

Rune Lid vert rådmann i Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda vedtok i dag å tilsetja Rune Lid (51) som rådmann i Nye Øygarden kommune. Vedtaket vart gjort samrøystes. Rune Lid er i dag prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune og rådmann i Sund.

Rune Lid

Fellesnemnda følgde ei samrøystes innstilling frå tilsetjingsnemnda. Fram til januar 2020 vert han prosjektleiar for Nye Øygarden kommune.

Rune Lid møtte fellesnemnda like etter at møtet vart heva.

– Eg takkar for tilliten. Vi står framfor ein krevjande jobb. Eg skal gjera alt det som står i mi makt for å byggja den nye kommunen. Eg trur det er bra for organisasjonen at det er avklart kven som skal vera rådmann i den nye kommunen. Det er viktig at den nye rådmannen vert med i prosessen med å tilsetja kommunalsjefane, seier Rune Lid.

På møtet i fellesnemnda orienterte leiar Børge Haugetun om prosessen med å tilsetja rådmann. Tilsetjingsutvalet samarbeidde med rekrutteringsselskapet Headvisor, og det vart gjennomført to intervjurundar. Haugetun sa at ein var priviligert i og med at fem kandidatar var kvalifiserte til stillinga. Dermed var det ikkje mangel på kandidatar. For vel ei veke sidan stod utvalet igjen med to kandidatar; Rune Lid og ein av søkjarane som hadde fått innvilga søknad om at namnet ikkje skulle offentleggjerast.

– Rune Lid leverte to knallsterke intervju. Han har personlege eigenskapar, gode referansar og fagleg tyngde med høgare utdanning. Rune Lid har også rådmannserfaring, og når me ser på kva han har utretta sidan mars, har prosjektet gjort eit kvantesprang. Han oppfyller alle kravspesifikasjonane som er lista opp for stillinga, sa Haugetun.

Leiar av fellesnemnda og tilsetjingsnemnda, Børge Haugetun, gratulerte Rune Lid med rådmannsstillinga.

Dei i fellesnemnda som tok ordet, slutta opp om arbeidet tilsetjingsnemnda hadde gjort og at det var gjort ein grundig jobb.

Tilsetjingsnemnda har vore samansett av dei tre ordførarane, ein representant frå fellesnemnda og tre representantar frå dei tillitsvalde.


Tekst og foto: Vigleik Brekke

Korleis kan vi skapa endringsvilje?

Juridisk rådgjevar på Arbeidsmiljøsenteret, Hilde Hus Svanevik, stilte  mange spørsmål då ho snakka om endring og omstilling på arbeidsverkstaden i Sund i dag.

Hilde Hus Svanevik

– Er mennesket endringsvillig? spurte Hus Svanevik og svarte delvis på spørsmålet sjølv.

– I utgangspunktet har vi ikkje lyst å endra oss. Vi er tryggleikssøkjande.

Hus Svanevik illustrerte vegen mot den nye kommunen ved ei skisse der det må byggjast ei bru frå situasjonen no til den nye kommunen .

– Det må lagast ei bru for at den enkelte skal kunna gå vegen. Dette må risikovurderast. Kva kan gå gale? spurte Hus Svanevik.

Involvering

I samtalen med deltakarane på arbeidsverkstaden kom det nokså tidleg fram at kommunikasjon og involvering er viktig for å lukkast med å byggja den nye kommunen. Nokre peika på at involvering er vel så viktig som informasjon.  Resultatet vert gjerne at det vert informasjon om det som allereie er avgjort. Då går informasjonen på kostnad  av involvering. Føredragshaldaren utfordra forsamlinga på korleis ein skal få til ei verkeleg involvering.

I samtalen vart det stilt spørsmål om risiko. Døme på dette kan vera risiko knytt til jobbar og lokalisering. Det  er ein risiko for å mista gode folk i prosessen med å byggja ein ny kommune. Ifølgje Hus Svanevik er det tre typar menneske i ein prosess som dette; dei som er lojale, dei som vel å slutta og dei som seier frå (voicer).

Hilde Hus Svanevik avslutta med å trekkja fram sentrale tema i samtalen med deltakarane på arbeidsverkstaden. Involvering er viktig, leiarane må visa veg, skuffelsar må taklast, og det er fare for å mista folk. Det handlar ikkje berre om å få med seg det beste frå alle, med å laga det beste i den nye kommunen.

Stimulab

Prosjektleiar Kristina Espeseth orienterte om status for arbeidet med Stimulab-prosjektet «Samordna teneste for utsette barn og unge og deira pårørande, ny teneste i ny samanslått kommune». Målet med dette prosjektet er at innbyggjarane i Nye Øygarden kommune skal oppleva eit heilskapleg  og tilgjengeleg tenesteapparat, som tilbyr koordinert og behovstilpassa hjelp til barn og unge.

Kristina Espeseth

– Dette er eit ope prosjekt der vi ikkje no kan seia så mykje om kva vi kan få ut av prosjektet. Brukarane er hovudmålgruppe for dette prosjektet, sa Espeseth.

Dei tre rådmennene i Sund, Fjell og Øygarden er styringsgruppe for prosjektet. Målet er at innbyggjarane i Nye Øygarden kommune skal oppleva eit heilskapleg og tilgjengeleg tenesteapparat som tilbyr koordinert og behovstilpassa hjelp til utsette barn og unge.

Utfordringar i prosjektet er at kommunane har ulik organisering, kultur og samhandlingsmetodikk, ulike forvaltningsnivå (kommune-stat), teieplikt og journalsystem og tidsfristar når det gjeld kommunesamanslåinga.

Prosjektet har ei økonomisk ramme på 1,2 millionar kroner. Det er gjeve støtte frå DOGA (Design og arkitektur Norge) og Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt)

Nye Øygarden kommune går inn med 100 tusen kroner til arbeidsverkstad og 90 tusen kroner til dekkja reisekostnader. Eigeninnsatsen er 1,25 prosent stilling. Etter planen skal det signerast kontrakt med samarbeidsaktør i desember.  Målet er at prosjektet og metoden vil ha stor overføringsverdi både i eigne kommunar og for andre.

Les presentasjonen til Kristina Espeseth her.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Arbeidsverkstad for den nye kommunen: – Vi er privilegerte!

Prosjektrådmann Rune Lid peika på at medarbeidarane får vera med på noko stort då han ønskte dei 45 deltakarane på arbeidsverkstaden på Panorama Hotell & Resort i Sund velkomen på måndag. På samlinga var leiarar, hovudtillitsvalde, hovudverneombod og andre administrativt tilsette samla.

Deltakarane på arbeidsverkstaden i Sund på måndag.– Vi er privilegerte som får vera med på denne reisa. I hovudet mitt er det ikkje Sund, men Nye Øygarden kommune vi er på veg til, sa Rune Lid som ikkje la skjul på at vi no går inn i ein hektisk og spennande periode.

Då klokka hadde passert 17.15 kunne Lid runda det heile av. Han meiner at det han opplevde i dag lovar godt for framtida.

– Dette har vore ein kjekk dag der vi har fått mange gode innspel. Vi som er her i dag har eit stort ansvar. Det er viktig at vi har respekt for kvarandre og er rause med kvarandre. Då kjem vi i mål på ein god måte, sa Lid før han ønskte deltakarane god tur heim.

Han starta arbeidsverkstaden på føremiddagen med å gje status for kvar arbeidet med den nye kommunen står. Prosjektorganisasjonen er på plass og det ligg føre både overordna prosjektkart og administrativ prosjektorganisering. Han gjekk vidare gjennom prosjektmandat for dei fem prosjektleiarane og ansvaret til dei fem prosjektgruppene; Oppvekst, Helse og velferd, Kultur og samfunn, Økonomi og Organisasjon og digitalisering.

Godkjenning av mandat, endring av mandat, organisering, dimensjonering og lokalisering av tenester og oppgåver skal leggjast fram for overordna styringsgruppe (rådmennene, fem prosjektleiarar og hovudtillitsvalde/hovudverneombod). Det same gjeld saker av politisk og prinsipiell karakter, tema på tvers av kommunalsjefområda, økonomiske rammer og jamleg statusrapportering.

Rune Lid

– Det er viktig at vi talar vel om prosjektet og kvarandre og viser eit positivt  engasjement. Vi må laga vegen medan vi går. Dette skal vi klara saman, sa Lid og viste til at tverrfagleg samarbeid, innovasjon, digitalisering og brukarar i fokus er sentrale forventningar frå prosjektdeltakarane. Han understreka også at dei rådmennene ugjer eit svært godt team i arbeidet med å byggja den nye kommunen. Han presenterte også trainee Line Markhus som gjer ein svært viktig jobb i prosjektorganisasjonen.

Her er presentasjonen til Rune Lid.

Anne Grethe Andersen representer Delta (arbeidstakarorganisasjon i YS) i overordna styringsgruppe.

– Dette har vore ein interessant dag med diskusjonar og mykje informasjon om spennande tema. Det er viktig å koma i gang. Tema som endring og omstilling er viktige tema for oss tillitsvalde. Informasjon er viktig, men utan involvering manglar informasjonen eigarskap, seier Andersen.

Gruppeopppgåver

Det var gruppearbeid både etter at Rune Lid hadde snakka om tverrfaglege utfordringar og innlegget til verksemdsarkitekt i Bergen kommune,Tom Svellingen.

Etter innlegget frå Lid skulle gruppene drøfta korleis ein skal sikra samhandling på tvers av tenestene på kommunalsjefområda, kven ein må samarbeida med og korleis det kan opprettast delprosjekt basert på dette. I gruppene vart det lagt vekt på at brukarperspektivet skal stå høgt og at samhandling handlar mykje om kultur og tverrfagleg organisering. Det var også ønske om at det vert lagt til rette for ein større arena for å få presentert arbeidet/resultatet i prosjektgruppene. Gruppedeltakarane understreka også at det trengs opplæring i bruk av prosjektverktøyet «Projectplace».

– Løysinga er felles arkitekturmodell

Verksemdsarkitekt i Bergen kommune, Tom Svellingen, snakka om innovasjon, digitalisering og tverrfagleg samarbeid. Han starta innlegget sitt med å gje definisjonar på omgrep som digitalisering, transformasjon, digital transformasjon, innovasjon og radikal innovasjon. Verksemdsarkitektur handlar om korleis verksemda er organisert. Han baserte seg mellom anna på Difi-modellen med konseptfase, planlegging, gjennomføring, avslutning og realisering. Han vedgjekk at samhandling mellom offentlege aktørar er ikkje enkelt.

Tom Svellingen

– Løysinga er ein felles arkitekturmodell for kommunal sektor, sa Svellingen.

Bergen kommune har teke initiativ til å etablera samordna regional digitalisering. Etter kvart har alle kommunane i Hordaland meldt seg på dette samarbeidet. Svellingen minna om at brukarane er ikkje berre innbyggjarane, men også dei offentlege tilsette og næringslivet.

Ei av gruppeoppgåvene tok utgangspunkt i intensjonsavtalen om at storkommunen skal ha gode digitale løysingar. Spørsmålet var kva tenester og oppgåver dette kan vera innan dei ulike kommunalsjefområda. Då gruppene summerte opp drøftingane sine i plenum vart det mellom anna peika på behov for utvikling av «Mi side», datatryggleik e-læring, bruk av «robotsvarar», velferdsteknologi, elektronisk medisinhandtering, utvikling av t.d. karttenester og digitale foreldremøte. I gruppene vart det også drøfta korleis ein kan arbeida med samspelet mellom oppgåvene i gruppene og mennesket, prosess, informasjon og teknologi/IKT.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Jøran Ingvaldsen og Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå arbeidsverkstaden:

Helge Grønhaug innleia samlinga med ein minikonsert.

 

 

 

 

Arbeidet i prosjektgruppene er i gang

Denne veka starta arbeidet i prosjektgruppene i Nye Øygarden kommune.

frå det første møtet i prosjektgruppa for Oppvekst

Prosjektleiarar i dei fem gruppene er Jon Erik Egeland (Oppvekst), Åse Vik (Helse og velferd), Lennart Fjell (Kultur og samfunn), Svend-Fredrik Untiedt (Økonomi) og Lillian Torsvik (Organisasjon og digitalisering).

I går var det møte i prosjektgruppe for Oppvekst, Økonomi og Organisasjon og digitalisering. Jon Erik Egeland er leiar for Oppvekst-gruppa.

– Det var god stemning på det første møte i prosjektgruppa. Alle var samde om at det no var godt å koma i gang med arbeidet, seier Egeland.

På møtet drøfta prosjektmedlemene motivasjon og forventningar, spelereglar i gruppa, drøfting av mandat, prosjektmetodikk, møteplan og oppgåver til neste møte.

Motiverte medlemer i gruppa

Lillian Torsvik hadde også sitt første møte med prosjektgruppa for Organisasjon og digitalisering i går. Prosjektgruppa drøfta mykje av det same som i gruppa for Oppvekst. Andre tema var prosjektkart, allereie etablerte delprosjekt, kartlegging av tenester, utfordringar, milepelar og prosjektstyringsverktøyet Projectplace.

– Eg opplevde det første prosjektmøtet som særs positivt saman med flotte og motiverte prosjektdeltakarar og prosjektstøtte. Det var god stemning og folk var engasjerte. Vi la stor vekt på at prosjektgruppa skal vera ein god stad å vera, der det er høgt under taket og høg trivsel.

Frå møtet i prosjektgruppa for Organisasjon og digitalisering i går.

Torsvik seier at medlemene i prosjektgruppa skal gjera kvarandre gode og sikra høg grad av involvering for å gjennomføra prosjektet i tråd med oppdrag og tidsplan. Ho fekk tilbakemelding om at gruppa hadde ei positiv oppleving av første møtet og gler seg til vidare arbeid i prosjektet.

I mandatet for prosjektgruppene er det teke utgangspunkt i intensjonsavtalen for Nye Øygarden kommune med vekt på tema for det enkelte kommunalsjefområde. I mandata er det konkretisert prosjektbestillingar og korleis ein skal nytta prosjektmetodikken som er tilrådd av Difi. Mandatet viser også ansvaret som er pålagt prosjektleiar og prosjektgruppa.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Øygardsgenseren – Stem på din favoritt!

Ordførarane ønskjer at den nye storkommunen, Øygarden kommune, skal få sin eiga og nydesigna strikkejakke eller genser der mønster eller fargar/strikketeknikk skal symbolisera kystkommunane her vest.

Kommunane her vest har mykje til felles allereie før vi vert ein samanslått kommune. Alt frå felles tradisjonar og tidlegare kystkulturhistorie til nyare tider med olje, innovasjon, havbruk og fiske.

Ein ny strikkejakke eller genser kan symbolisera kulturarven vår – ny og gamal – og ta oss med inn i framtida.

Innsendte forslag

I strikkekonkurransen er det kome inn seks forslag:

Klikk på bilete for å sjå det i full storleik.

Informasjon om dei ulike alternativa:

  1. Mønster og fargar både symboliserer og vert assosiert med den felles identiteten i dei tre kommunane og tilhøyrsle som kystkommunar med maritime røter. Fortid, notid og framtid vert knytt saman. Gensaren har ein stram komposisjon med elementer av klassisk design og nyvinning.
  2. Inspirert av kystkulturen – stein, hav og fisk. Motivet på genseren er henta ut frå gamle kommunevåpen i tillegg til nytt. Dei gamle kommunevåpena er no historie, derfor er motiva bak på ryggen. Dei tre motiva framme viser at tre no er eitt.
  3. Fargar: Himmel, hav, berg, knausar og lyngheiar. Her er vrangbord laga i fletter: Vi treng å bli fletta saman som kommunar og einskildpersonar. Dei ulike mønstera skal bli sett som abstrakte. Tradisjon; henta frå tidlegare sotragenserar, sjølve landskapet, rikt pynta med dei nydelege fargane i lyngen. Bølger, skyer, knausar og berg. Bruene – mellom øyane her ute og bruer som må bli bygd mellom alle oss som bur her.
  4. Blåfargen symboliserer sjøen og himmelen. Gråfargen viser svaberga. Med raudfargen på nausta kjenner vi på det ramsalte kystlandskapet og kystkulturen. Fyrtårnet i vest – kommunevåpenet kan brukast som lomme og plasserast der ein ønskjer.
  5. Havet og dønningane, som rullar og glir i kvarandre. Dag etter dag, år etter år, generasjonar etter generasjonar. Dei dannar eit “evigheitsmønster”, og lusene i kofta er sett saman av tre prikkar som dannar ei eining. EHer er en prikk for kvar kommune som estetisk sett ser ut som eitt.
  6. Fargane er valde etter inspirasjon frå øygardsnaturen. Åtteblaroser går igjen i mange tekstilar i vårt  område. Borda med kors symboliserer den religiøse tanken.

Utstilling

Forslaga vert utstilte desse dagane på biblioteka i Sund, Fjell og Øygarden kommunar:

  • Fjell folkeboksamling 22. -29. oktober
  • Sund folkeboksamling 30. oktober – 5. november
  • Øygarden folkeboksamling 6. – 14. november

Stem på din favoritt!

Du kan stemma ved bibliotekene i kommunen, eller elektronisk her innan onsdag 14. november 2018.

Stem her

Vinnar vert kunngjort på julemessa til Sotra Husflidslag laurdag 17. november 2018.

Prioriterer godt arbeidsmiljø

Tilsette i Helsestasjon- og skulehelsetenesta i dei tre kommunane som skal slå seg saman, har hatt felles samling der ein har hatt fokus på arbeidsmiljø. Det arbeider ein solid gjeng både i Sund , Fjell og Øygarden.

Tilsette i Helsestasjon- og skulehelsetenesta i dei tre kommunane

Hovudoppgåva vår er å driva med førebyggjande helsearbeid. Det er ein stor gjeng med  helsesøstrer, jordmødrer, legar, miljøarbeidar, familierettleiar og sekretærar som står på for at innbyggjarane i kommunane skal få rettleiing og hjelp når dei treng det.

Vi er vane med å vera ute i god tid og førebyggja. No har vi hatt fokus på eige arbeidsmiljø i to dagar. Det var svært lærerikt og interessant. For at vi skal kunne hjelpa andre må vi ha det bra sjølv.

På samlinga arbeidde vi med utfordringar vi såg for oss kunne oppstå ved samanslåing. Samstundes var ein oppteken av korleis ein skulle løysa dei. Prosessen i gruppa var det viktigaste. Ein vart betre kjend med kvarandre og det vart mykje humor og underhaldning om kvelden. Dersom ein treng deltakarar til revyar eller teaterlag i den nye kommunen er det berre å ta kontakt med dei tilsette i tenesta vår.

Berit Algrøy, leiande helsesøster Fjell kommune