Category Archives: Aktuelt

Listeforslag

Alle parti og grupper som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ønskjer å stille til val i. Frist for å levere listeforslag er måndag 1. april 2019, kl 12.00.

For parti og grupper

For parti og grupper som ikkje kjem inn under reglane om forenkla behandling, jf. valgloven § 6-3, må det samlast inn 300 underskrifter på listeforslaget frå personar med stemmerett i det valdistriktet lista skal stille.

Underskriftene er underlagt teieplikt og skal ikkje offentliggjerast, jf. valgforskriften § 13, valgloven § 15-4 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Skjema og rettleiing for innlevering av listeforslag

Ved innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet, er det ein fordel om forslagsstillarane bruker dei anbefalte skjemo og rettleiinga som det er lenka til nedanfor. Dette vil lette arbeidet for valmedarbeidarane ved behandling av listeforslaga.

I pdf-filene er det muleg å fylle inn data i alle dei blå felta før listeforslaget vert skrive ut. Dei blå felta vil skrivast ut som kvite – dei er berre der for å vise kor du kan fylle inn data.

Valadministrasjonen har hatt møte med partia som har meldt at dei kjem til å levera lister 06.02.19. Informasjon frå møtet med fristar for innlevering.

Lenker til dokumentmalar, rettleiingar og ytterlegare informasjon om listeforslag

Vedlegg til listeforslag

Saman med listeforslaget skal også følgjande vedlegg til listeforslag innleverast, jf. valgloven § 6-4

Tilbakekalling av listeforslag

Frist for forslagsstillarane til å kalle tilbake listeforslag, er seinast 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.

I 2019 er 20. april ein laurdag og påfølgande måndag er 2. påskedag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe næraste kvardag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er difor tysdag 23. april.

Her leverer du listeforslaget

Listeforslag til kommunestyrevalet med originale underskrifter skal sendast eller leverast til valstyret i «Nye Øygarden kommune».

Listeforslag som vert sendt i posten

Valsekretariatet i (nye) Øygarden kommune, postboks 184, 5342 Straume

Listeforslag som vert levert i kontortid (kl. 08:00-15:30)

Fjell rådhus, Foldnesvegen 1, 5354 Straume

Dersom seint ute – kan listeforslaget sendast på epost: postmottak@fjell.kommune.no, men då må dei originale listeforslaga sendast i posten same dag.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i valadministrasjonen for å få rettleiing i korleis listeforslaga skal fyllast ut.

Kontaktpersonar:

Unni Rygg, ansvarleg for behandling av listeframlegga
55 09 71 55
Unni.rygg@fjell.kommune.no

Grethe Bergsvik, valansvarleg
55 09 70 41

Beate Hetlevik, medvalansvarlig
56 38 54 03

StimuLab workshop – frå innsikt til eksperiment

Omlag 25 tilsette frå Sund, Fjell og Øygarden var samla i kultursalen mandag 4. mars for å delta på workshop i StimuLab-prosjektet. Tema for workshopen var «frå innsikt til eksperiment».

Workshop i kultursalen Fjell kommune
Workshop i kultursalen Fjell kommune

Saman med tenestedesignarane hadde prosjektgruppa i løpet av veke 8 gjennomført 11 intervju med brukarar og deira pårørande. Brukarane vart spurt om deira erfaring med å møta kommunen, og tilbakemeldingane frå desse intervjua gir eit verdifullt grunnlag for det vidare arbeidet med prosjektet. Innsikt som vart samla inn gjennom desse intervjua vart presentert på workshopen. Deltakarane på workshopen jobba mykje ein og ein, og vart utfordra med stadig nye oppgåver. Denne måten å jobba på vart i etterkant skildra som «krevande, men på ein god måte». Dei individuelle oppgåvene førebudde deltakarane på den siste og viktigaste oppgåva, som skulle gjennomførast gruppevis. Alle gruppene fekk i oppgåve å skissera eit eksperiment som handla om samordning av tenester. Etter workshopen sit prosjektet igjen med sju forslag til eksperiment. Prosjektgruppa vil jobba vidare saman med tenestedesignarane med å velgja ut fem av desse eksperimenta som skal prøvast ut i organisasjonen.

StimuLab-prosjektet skal jobba med korleis ein skal samordna tenester for utsette barn og unge og deira pårørande i Nye Øygarden kommune, og varer ut 2019. Prosjektet nyttar tenestedesign som metode, der ein set brukaren i sentrum og ser på tenestetilbodet med utgangspunkt i brukaren sitt perspektiv. StimuLab er ei stimuleringsordning for innovasjon i offentleg sektor, administrert av Difi og DOGA.

Tekst og foto: Kristina Espeseth, prosjektleiar for StimuLab-prosjektet.

Her er kommunalsjefen for Økonomi

Anne Erdal (54) er tilsett som kommunalsjef for Økonomi i Nye Øygarden kommune.

Anne Erdal

Erdal kjem frå stillinga som kommunalsjef økonomi i Ullensvang herad og bur i Odda. Før det var ho økonomisjef i Odda kommune i 11 år. Ho er utdanna siviløkonom frå Norges Handelshøyskole.

Ho kan ta til i stillinga 1. juni.

Med denne tilsetjinga er alle den fem kommunalsjefane i Nye Øygarden på plass. Her er kommunalsjefane for Helse og Velferd, Kultur og samfunn og Oppvekst og her er oppvekstsjef for Organisasjon og digitalisering.

Brei semje om administrativ organisering

Prosjektrådmann Rune Lid hausta mykje ros då saka om administrativ organisering av Nye Øygarden kommune stod på sakskartet i fellesnemnda i dag.

Børge Haugetun, ordførar i Øygarden, gav ros for godt arbeid med den administrative organiseringa.

Fellesnemnda drøfta dokumentet «Organisering av Nye Øygarden kommune» og tok utgreiinga til orientering. Fellesnemnda viser til sak i fellesnemnda av 18. juni i fjor der det vart gjeve fullmakt til prosjektrådmannen med å byggja opp organisasjonen i samsvar med måla i intensjonsavtalen og andre vedtak i fellesnemnda. I vedtaket heiter det også at prosjektrådmannen vert beden om å sikra framdrift i det vidare arbeidet med etablering av Nye Øygarden kommune.

Ordførar i Øygarden, Børge Haugetun takka for grundig presentasjon og rapport.

– Vi byggjer noko nytt med dette resultatet. Dette er eit svært godt utgangspunkt for Nye Øygarden kommune. Det er behov for omstillingsevne, og framleis må noko på plass. Med tilpassing skal dette verta bra, sa Haugetun.

Dei andre ordførarane og resten av fellesnemnda var gav mykje ros for det omfattande arbeidet som er gjort. Det vart mellom anna vist til at det er gjeve god orientering om arbeidet undervegs i prosessen. Fleire av medlemene i fellesnemnda takka alle medarbeidarane som har vore med i arbeidet med å leggja fram rapporten.

Det vart peika på at brukarfokuset må vera sentralt og at nærtenesteprinsippet, slik det er skissert i intensjonsavtalen, vert følgd opp. Ernst Einarsen understreka at det handlar om å få betre tenester og prioritera dei svakaste. Han var mellom dei som stilte spørsmål om splitting av barnvernet.

Andre tema som vart tekne opp i ordskiftet var leiarkultur, reduksjon i talet på einingsleiarar, «ei dør inn til tenestene», beredskap, informasjon og lokalisering.

Prosjektrådmann Rune Lid hadde på møtet ein grundig presentasjon av arbeidet med administrative organiseringa etter at fellesnemnda i juni fjor gjorde vedtak om nivå eín.

– Det har vore eit mål å arbeida for vi-kjensle i denne prosessen. Det har vore entusiasme og stort engasjement. Vi er no inne planleggingsfasen. No skal vi gjera det vi har sagt vi skal gjera. Eg har eit ansvar for at vi kjem i mål til første januar, sa Lid.
Her er presentasjonen til Rune Lid.

MOT i Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda slutta seg til tilrådinga frå interimsstyret for MOT i Nye Øygarden om hovudaktivitetar for MOT-arbeidet i den nye kommunen. Prioritering av aktivitetar vert sett i samanheng med budsjettarbeidet for 2020. Etter forslag frå Jogeir Sognnæs vart det lagt til at konkret organisering vil rådmannen ta stilling til i det vidare arbeidet med organiseringa av nivå eín og nivå to. Etter forslag frå Kari-Anne Landro slutta fellesnemnda seg til at dei tre ordførarane tek initiativ overfor Hordaland fylkeskommune/Sotra vidaregåande skule når det gjeld MOT i vidaregåande opplæring.

I saksutgreiinga går det fram at ressursbruk og budsjett for MOT-arbeidet i dei tre kommunane viser ein samla kostnad på om lag 2,5 millionar kroner. Aktivitetsplanen som vert tilrådd for MOT i Nye Øygarden vil gje større kostnader enn det som dei tre kommunane har sett av til MOT-arbeidet i budsjetta sine. Det vert rekna med at auken vert på om lag eín million kroner.

Regionleiar i MOT i Hordaland og Sogn og Fjordane, Regina Njåstad (i midten med kvit bluse), engasjerte fellesnemnda med positivt fokus og korleis ein kan arbeida mot utenforskap.

Årsmelding for 2018

Fellesnemnda tok årsmelding for Nye Øygarden 2018 til orientering. Les årsmeldinga her. .

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Prosjektrådmann Rune Lid fekk overrekt blomar frå leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy (biletet)

 

Fekk mykje støtte for arbeidet med administrativ organisering

Partssamansett utval (PSU) behandla i dag prosjektrådmannen sitt forslag til administrativ organisering av Nye Øygarden kommune. Prosjektrådmannen fekk brei støtte frå politikarane for framlegget til den framtidige organiseringa av den nye kommunen.

Frå møtet i PSU i dag. Rune Lid presenterer arbeidet med administrativ organisering.

PSU er samansett av ni politikarar og seks representantar frå dei tillitsvalde.  PSU vedtok med åtte røyster å visa til sak i fellesnemnda av 18. juni i fjor der det vart gjeve fullmakt til prosjektrådmannen med å byggja opp organisasjonen i samsvar med måla i intensjonsavtalen og andre vedtak i fellesnemnda. Mindretalet, dei seks representantane for dei tilsette, røysta for å ta saka om administrativ organisering til orientering slik det går fram av saksutgreiinga.

PSU er samla om å be prosjektrådmannen å sikra framdrift i det vidare arbeidet med etablering av Nye Øygarden kommune. Akademikerne leverte inn ein protokolltilførsel.

Presenterte framlegget til organisering

Prosjektrådmann Rune Lid hadde på møtet ein grundig presentasjon av arbeidet med administrative organiseringa etter at fellesnemnda i juni fjor gjorde vedtak om nivå eín.

– Det har vore eit mål å arbeida for vi-kjensle i denne prosessen. Det har vore entusiasme og stort engasjement. Det er gjort eit godt arbeid i delprosjekta, hovudprosjekta og i overordna styringsgruppe, sa Lid.

Han hadde forståing reaksjonane på at organisasjonane hadde ein kort høyringsfrist etter at hovuddokumentet vart offentleggjort i slutten av februar, men viste til at dette var nødvendig for å sikra framdrift og at dei tilsette skal vera plasserte i stillingar før sommarferien. Ei utfordring i arbeidet med organiseringa er at dei fleste fagmiljøa ønskte å samla seg i eiga eining direkte knytt opp mot nivå eín.

Støttar opp om framlegget

I drøftinga i PSU gav politikarane uttrykk for at dei støttar opp om det arbeidet som er gjort og at dette samsvarar med fullmakta som vart gjeve av fellesnemnda i juni i fjor. Dei hadde forståing for at dette er ein krevjande prosess og krevjande for dei tilsette, men at det har vore ein god prosess.

Tilhøyrarbenken. Lars Sverre Hausnes, til venstre, leverte protokolltilførsel  på vegner av Akademikerne.

Representantane frå dei tilsette gav også tilbakemelding på at det har vore ein stor takhøgde i prosessen, til dømes i overordna styringsgruppe, trass i at ein ikkje har vore samde om alt. Dei var likevel tydelege på at fristen for å gje uttale til framlegget om administrativ organisering var kort og at det var vanskeleg å samordna høyringsfråsegn. Ein del opplever seg utrygge for framtida. Dei minna også om at politikarane også har eit overordna ansvar for at dei tilsette kan levera gode tenester. Det vart også peika på at mange ikkje kjende igjen i hovudprosjektet det dei hadde produsert i delprosjekta. Synspunktet på at politikarane har eit overordna ansvar for dei tilsette vart også stadfesta frå politiske representantar i PSU.

Tema som vart tekne opp i innlegga var plassering av barn, unge og familie, kulturskulen, IKT, personalavdeling, HMT, arkiv, beredskap, informasjon og splitting av fagmiljø.

Prosjektrådmann Rune Lid sa at det kom inn mange gode innspel på møtet i PSU som han vil ta med i det vidare arbeidet.

– Dette er eit godt grunnlag for mange diskusjonar vidare. Vi er ikkje samde om alt, men eg opplever at vi har openheit og tillit til kvarandre i dette arbeidet, sa Lid.

Måndag 11. mars skal fellesnemnda behandla saka. Her er innkalling med saksdokument i fellesnemnda.

Her er presentasjonen til Rune Lid.
Her er protokolltilførsel frå Akademikerne.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Prosjektrådmannen legg fram sak om administrativ organisering

Partssamansett utval (PSU) skal fredag den 8. mars behandla prosjektrådmannen sitt framlegg til administrativ organisering nivå eín og to. Han rår både PSU og fellesnemnda, som har saka på bordet måndag den 11. mars, til å ta saka til orientering.

Prosjektrådmann Rune Lid legg no fram sak om administrativ organisering.

I saksutgreiinga går det fram at prosjektrådmannen har gjort nokre endringar i forhold til høyringsdokumentet basert på innkomne høyringsuttalar.

Prosjektrådmannen har forståing for arbeidstakarane sine synspunkt om at høyringsfristen var kor kort. Han viser til at alternativet ville vore å utsetja møta i PSU og fellesnemnda. Utsett frist ville fått konsekvens for tidsplanen når det gjeld plassering av leiarar og andre tilsette. Prosjektrådmannen valde difor å halda på den opphavleg høyringsfristen. For å kompensera litt for den korte fristen vart høyringsdokumentet sendt ut ein arbeidsdag tidlegare enn annonsert.

Reduserer talet på leiarar

Organiseringa som ligg føre viser ein reduksjon av talet på leiarar med full delegasjon frå 140 til 87. Dette vert grunngjeve med at tre kommunar vert ein og konsekvensar av organiseringa i ein to-nivå modell. Det har vore viktig for prosjektrådmannen å halda talet på leiarar på nivå eín og to så lågt som mogleg, men samstundes forsvarleg for å få ein effektiv, handlekraftig og framtidsretta organisasjon som er berekraftig økonomisk.

Robuste einingar

Det har vore gjennomgåande i heile prosessen at dei fleste fagmiljøa ønskjer å vera samla i eiga eining, direkte knytt til nivå eín. Prosjektrådmannen har lagt meir vekt på større, robuste einingar med tverrfaglege miljø som samhandlar og sikrar heilskaplege tenester, og mindre vekt på små og reindyrka fagmiljø.

Mange av høyringsuttalene handlar om at delprosjekta sine tilrådingar ikkje er teke omsyn til fullt ut i rapportane til hovudprosjekta eller i høyringsdokumentet frå prosjektrådmannen. Prosjektrådmannen skriv i saksutgreiinga at det er viktig å understreka at ei viktig oppgåve frå hovudprosjekta var å sjå delprosjekta i ein heilskapleg samanheng innafor kvart kommunalsjefområde.

Elles meiner prosjektrådmannen at oppretting av stillingar som assisterande kommunalsjefar stettar behovet for å kompensera utfordringa med det store kontrollspennet som er i kommunalsjefområdet Oppvekst, Helse og velferd og Kultur og samfunn. E

Vegen vidare

Den vidare framdrifta er at assisterande kommunalsjefar og leiarar på nivå to skal rekrutterast/plasserast seinast 30. april 2019, og alle medarbeidarane skal vera rekruttert/plassert før sommaren. Lokalisering skal vera avgjort seinast innan utgangen av oktober.

Leiarane på nivå to skal saman med kommunalsjefane utføra ei rekkje oppgåver før 31. desember 2019. Ei av oppgåvene i gjennomføringsfasen er å byggja resten av organisasjonen, med mellom anna avdelingar og avdelingsleiarar der det er behov for det. Når endeleg organisasjonskart er klart, vert det utarbeidd delegeringsreglement.

Prosjektrådmannen konkluderer med at organiseringa vil gje grunnlag for at den nye kommunen vil verta ein godt organisert kommune, med tydelege roller, ansvar og gode tenester til beste for dei tilsette og innbyggjarane.

Andre saker i fellesnemnda (11. mars)

  • MOT i Nye Øygarden kommune
  • Årsmelding for Nye Øygarden kommune 2018

Saka vert behandla i PSU fredag 8. mars kl. 09.00, og i fellesnemnda måndag 11. mars klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument til partssamansett utval.

Her er innkalling med saksdokument til fellesnemnda. Møte i fellesnemnda vert vist på nett-TV.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Presenterer høyringsdokument om administrativ organisering nivå to

Prosjektrådmannen presenterer no høyringsdokumentet for administrativ organisering på nivå to.

 

Høyringsinnspel må sendast inn innan måndag 4. mars klokka 12.00.

Her kan du lesa dokumentet.

Høyringsdokumentet baserer seg på eit omfattande arbeid med brei involvering i fem hovudporsjekt og 35 delprosjekt. Overordna styringsgruppe har i februar behandla, vurdert og drøfta rapportane frå hovudprosjekt og delprosjekt i ein heilskapleg samanheng opp mot føringane i intensjonsavtalen og tidlegare vedtak om overordna administrativ organisering på nivå 1. På denne bakgrunn har overordna styringsgruppe teke avgjerd om organisering innan dei fem kommunalsjefområda som avvik noko frå hovudprosjekta sine rapportar.

Styringsgruppe vedtok følgjande den 26. februar: Overordna styringsgruppe konkluderer med at det har vore jobba godt under knappe tidsfristar. Det har vore opne og gode diskusjonar med stor takhøgde. Tillitsvalde, hovudverneombod og leiarar har måtte gje og ta. Gruppa er samd i at dokumentet som no ligg føre vert lagt ut på høyring til alle arbeidstakarorganisasjonane v/hovudtillitsvalde. Dei tillitsvalde gjer prosjektrådmannen merksam på at dei ikkje er samde i alle delar av dokumentet, noko dei vil peika på i høyringa.

Prosjektrådmann Rune Lid er imponert over innsatsen.

– Tusen takk til alle som har bidrege og gjort ein ekstraordinær innsats i delprosjekt, hovudprosjekt og overordna styringsgruppe! Eg er imponert over innsatsen dykkar, vel vitande om at de samstundes har utført daglege oppgåver i eigen kommune. Dette set eg stor pris på!

Høyringsuttalar kan sendast på e-post til line.markhus@nyeoygardenkommune.no
Deltakarar i overordna styringsgruppe:

Overordna styringsgruppe har vore samansett slik:

Prosjektrådmann
– Rune Lid

Rådmann
– Siri F. Pettersen

Prosjektleiarar/ kommunalsjefar
– Helse og velferd: Åse Vik/ Line Barmen
– Økonomi: Svend Fredrik Untiedt
– Organisasjon og digitalisering: Lillian Torsvik
– Kultur og samfunn: Lennart Fjell/ Råmund Skjold
– Oppvekst: Jon Erik Egeland/ Anne Merete Vabø Haugane

HTV / HVO

– Solveig Rong (LO)
– Anne Grethe Andersen (Delta YS)
– Nina Zandstra (Unio)
– Lars Sverre Hausnes (Akademikerne)
– Trude Erstad Villanger (HVO)

Stor interesse for å strikka Øygardsgenseren i alle kommunane

Det var godt oppmøte på den første strikkekaféen der Øygardsgenseren var det store temaet. Leiar i fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, er oppglødd etter kafébesøk med prat, kaffi og strikking på Fjell folkeboksamling tysdag ettermiddag.

Frå strikkekaféen på Fjell folkeboksamligng tysdag ettermiddag.

Denne veka har Sotra Husflidslag invitert til strikkekafe på biblioteka både i Fjell, Sund og Øygarden.

– Det var stor interesse for å strikka Øygardsgenseren og kø for å kjøpa garnpakkar. Husflidslaget selde 11 garnpakkar og nokre mønster i tillegg på strikkekaféen på Straume. No er det totalt seld 15 pakkar, og dermed må husflidslaget køyra til lageret og skaffa seg fleire før strikkekaféen i Skogsskiftet onsdag ettermiddag og i Øygarden på torsdag, seier Sandahl Bjorøy.

Ordføraren og leiaren av fellesrådet har sjølv lova å strikka (minst) fire genserar og kjenner nok på presset.

– På strikkekaféen møtte det opp hovudsakleg kvinner i alderen 30 til 70 år. Einaste hane i korga denne dagen var Sund-politikar og nestleiar hjå Skulesjefen i Fjell, Jogeir Sognnæs. Dette var ein god start, seier Sandahl Bjorøy optimistisk.

Det er laga til mønster for både liten, medium og stor, med både dame- og herremodell. Mønster for barnegenser er under arbeid og klar om kort tid. På strikkekaféane kan du kjøpa mønster og garnpakkar. Sotra Husflidslag har også med hespetre og garnvinde du kan nytta. Det er mogleg å tinga mønster og garnpakkar hjå Sotra Husflidslag sotra.husflidslag@gmail.com. Det er også råd å få kjøpt dette hjå Hillesvåg Ullvarefabrikk (ull.no), Hobbykjelleren på Sartor Storsenter, Norwegian Spirit Strikk og Garn og Norsk Flid Husfliden Bergen, Vågsalmenningen.

Det er Mary-Ann Foldnes Fiske som har utforma Øygardsgenseren. Genseren vert strikka i Tinde Pelsullgarn og Sol Lamullgarn.

I Øygarden var det strikkekafé på torsdag. Her kan du les om korleis det gjekk.

Frå strikkekaféen i Øygarden. Foto: Ingunn Tegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også på strikkekaféen på biblioteket i Sund onsdag ettermiddag var det god stemning, (bilete nedanfor).

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Marianne Sandahl Bjorøy

Her er fleire bilete frå strikkekaféen i Fjell:

 

 

No kan du kjøpa mønster og garnpakke til Øygardsgenseren

I samarbeid med Hillesvåg Ullvarefabrikk er det utarbeidd mønster til Øygardsgenseren. No er tida inne for å finna fram strikketøyet.

Ein av dei første kjøparane av mønster og garnpakke er leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy. På fredag  plukka leiar i Sotra Husflidslag, Gunvor Bråthun Moe, fram alt som skulle til for å strikka Øygardsgenseren. Sandahl Bjorøy har så langt lova å strikka fire eksemplar.

– Eg er klar over lovnadene, men eg strikkar forholdsvis fort. Rett nok kan det vera ei utfordring for meg å fullføra strikkeoppdraga, men eg har tross alt lova å strikka fire eksemplar, seier ho.

Strikkekafé

Gunvor Bråthun Moe opplyser at det er mønster for både liten, medium og stor. Det er både dame- og herremodell. Mønster for barnegenser er under arbeid. I veka som kjem er det strikkekafé i biblioteka i Fjell (19. februar kl. 15.30), Sund (20. februar kl. 15.00) og Øygarden (21. februar kl. 15.00). På desse samlingane kan du kjøpa mønster og garnpakkar. Sotra Husflidslag har også med hespetre og garnvinde du kan nytta. Marianne Sandahl Bjorøy er på plass på samlingane både i Fjell og i Sund (den første timen).

– No er det tid for å strikka. Eg opplever at folk er interesserte og er klare for å ta fatt på strikkinga. Sjølv bør eg nok strikka genser til heile familien, seier Gunvor optimistisk.

I dag fekk Marianne Sandahl Bjorøy overlevert den første garnpakken.

Fjell-ordføraren, som den 1. februar tok over som leiar av fellesnemnda for Nye Øygarden kommune håpar at Øygardsgenseren slår om seg og vert allemannseige. Det er 10 og ein halv månad til den nye kommunen er eit faktum, og Sandahl Bjorøy håpar mange finn fram strikketøyet.

– Eg utfordrar heile kommunestyret til å stilla i genser ved opninga av den nye kommunen 1. januar, seier ho.

Det er mogleg å tinga mønster og garnpakkar hjå Sotra Husflidslag sotra.husflidslag@gmail.com. Det er også råd å få kjøpt dette hjå Hillesvåg Ullvarefabrikk (ull.no), Hobbykjelleren på Sartor Storsenter, Norwegian Spirit Strikk og Garn og Norsk Flid Husfliden Bergen, Vågsalmenningen.

Det er Mary-Ann Foldnes Fiske som har utforma Øygardsgenseren. Genseren vert strikka i Tinde Pelsullgarn og Sol Lamullgarn.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Andreas Fiske og Vigleik  Brekke

Her er fleire bilete

 

 

Gav status for arbeidet med den administrative organiseringa

På fredag i sist veke gav prosjektrådmann Rune Lid dei hovudtillitsvalde og hovudverneomboda i dei tre kommunane status for arbeidet med den administrative organiseringa. Det er eit stramt løp fram til behandlinga i fellesnemnda den 11. mars.

Arkivfoto

Lid opplyste at dei om lag 35 delprosjekta leverte hovudrapportane sine innan fristen 18. januar. Konseptfasten vart avslutta med at dei fem hovudprosjekta leverte rapportane sine i slutten av januar. Her er det mellom anna framlegg til organisering på nivå to.

– Eg takkar for det gode arbeidet som er gjort. Dette er eit godt grunnlag for det vidare arbeidet, sa Rune Lid.

Fram til utgangen av februar skal hovudprosjekta utarbeida prosjektplan og konkretisera arbeidsoppgåver og aktivitetar. Dei siste to vekene i februar skal prosjektrådmannen og overordna styringsgruppe gjera greie for og drøfta forslaga til organisering. Når rapportane vert drøfta på dette nivået må det gjerast ei vurdering av  heilskapen på tvers av alle kommunalsjefområda

I perioden 28. februar til 4. mars (klokka 12.00) er det samanfatta dokumentet ute til høyring hjå arbeidstakarorganisasjonane. På grunnlag av dette skal prosjektrådmannen fremja si innstilling til fellesnemnda den 11. mars.

Her er presentasjonen til Rune Lid på møtet den 8. januar.

Tekst og foto: Vigleik Brekke