Category Archives: Aktuelt

12 har søkt på stillinga som kommunalsjef for økonomi

Den endelege søkjarlista til stillinga som kommunalsjef for økonomi i Nye Øygarden kommune er klar. Fem av søkjarane er kvinner.

Ein av søkjarane er unnateke offentlegheit.

Her er søkjarlista:

 • Gaarder, Thorbjorn (64), chief credit officer, Oslo
 • Rong, Solfrid (58), økonomisjef Bergen
 • Lie, Stian Maarten van Dam (38), konserekneskapssjef, Bergen
 • Ravnanger, Siri (53), kontor- og økonomileiar, Mathopen
 • Nordby, Atle (60), revisor, Bergen
 • Losnegaard, Grethe Sophie (51), økonomisjef, Bergen
 • Erdal, Anne (55), kommunalsjef økonomi, Odda
 • uoff. § 25, kvinne
 • Johansen, Egil Robert (51), fagleiar økonomi og rekneskap, Øygarden
 • Stokke, Kenneth (44), økonomisjef, Bergen
 • Ellingbø, Svein Viktor (40), økonomisjef, Bergen
 • Olsen, Per Inge (56),  økonomisjef, Bergen

Klimaomstilling er nødvendig

Professor på Universitetet i Bergen, Håvard Haarstad, var tydeleg på at klimaomstilling er eit reelt vilkår for kommunalt handlingsrom då han heldt foredrag på felles kommunestyre for Sund, Fjell og Øygarden på Panorama Hotell & Resort på torsdag.

Håvard Haarstad

Professoren på Institutt for geografi snakka om bærekraftig samfunnsutvikling. Han forskar på grøn omstilling, forvaltning, byutvikling og mobilitet og tok utgangspunkt i det regionale perspektivet og utfordringane og moglegheitene til Nye Øygarden kommune i lys av Parisavtalen, fortetting og målet om nullvekst i personbiltrafikken.

I tillegg til at klimaomstilling er eit vilkår for kommunal handlingsrom, reknar Haarstad med at framtida vil gje vekst i folketalet, men at det er forventning om urbane kvaliteter. Det tredje framtidsscenarioet er nye teknologiske moglegheiter innan transport og mobilitet.

– Dette vert statlege og regionale føringar for planar på kommunalt nivå, sa han. Ifølgje Haarstad er Noreg mellom dei landa i vera som er minst utsette for direkte negativ påverknad.

– I globalt perspektiv er konsekvensane likevel store. Vi er ein del av den store verda som vil oppleva klimaflyktningar og nedgang i verdsøkonomien, sa professoren.

Målkonflikt

I innlegget kom han også inn på målkonflikten mellom krav til statlege og regionale krav om fortetting, sentrumsutvikling og redusert trafikk sett opp mot tydelege formuleringar i intensjonsavtalen for Nye Øygarden kommune om å ta heile kommunen i bruk, byggja betre vegar og anna utbygging. Kommunane må i framtida rekna med sterkare retningslinjer når det gjeld klima i framtida, som til dømes nullvekstmål, sentrumsutvikling, fortetting og knutepunkt. Samstundes vil Nye Øygarden kommune stå fram som ein sterk aktør etter samanslåinga.

Det var paneldebatt både etter foredraget til Håvard Haarstad og prosjektrådmann Rune Lid sitt innlegg som omtalte skuggebudsjettet (samanstilling av budsjett for dei tre kommunane).

Økonomiske utfordringar

Rune Lid gjorde medlemene i dei tre kommunestyra merksam på at den nye kommunen står framfor store økonomiske utfordringar i arbeidet med å få økonomien i balanse. Dei tre kommunane har i dag oppunder tre milliardar kroner i omsetnad. Prognosane for dei næraste åra er at Nye Øygarden kommune går mot negativt netto driftsresultat frå 2020. Teknisk berekningsutval legg til grunn at overskotet på drifta bør liggja på minst 1,75 prosent av omsetnaden, det vil seia vel 50 millionar kroner. Gjelda til den nye kommunen vil vera om lag 3,6 milliardar kroner frå januar 2020.

Paneldebatt om økonomi. Frå venstre; Kari-Anne Landro, Nils Kåre Skoge, Børge Haugetun, Espen Harkestad, Silvia Haugland, Ernst Einarsen, Elna Nybakk, Marianne Sandahl Bjorøy og Ruben Håvik

Kommuneplanarbeid

Påtroppande kommunalsjef for Kultur og samfunn, Råmund Skjold, orienterte om arbeidet med kommuneplan for Nye Øygarden kommune. I oktober vedtok fellesnemnda at arbeidet med ny kommuneplan, arealdel med føresegner, skal starta opp tidleg i 2020. Det skal avklarast om det er mogleg å starta opp arbeidet med grunnlaget for samfunnsdelen. Han viste til at lovpålagt planprogram bør inkludera både arealdel og samfunnsplan.

– Gode og effektive planprosessar, bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og attraktive og klimavennlege by- og tenestestadområde er viktige hovudtema i dette arbeidet, sa Skjold.  Leiar av areal i Sund kommune, Ole Karsten Midtgård og avdelingsleiar hjå Plan- og eigedomssjefen i Fjell, Lena Svalastog Garnes, orienterte om planarbeidet i Sund og Fjell kommunar.

Paneldebatt om bærekraftig samfunnsutvikling. Frå venstre Råmund Skjold, Atle Dåvøy, Helge Nilsen, Lena Svalastog Garnes, Marianne Rosenvold, Svein Otto Jacobsen, Ole-Karsten Midtgård, Ottar Vik og Roberg Kaupang Sæle.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Sjå felles kommunestyre på nett-TV

Torsdag 17. januar er det felles kommunestyremøte for Sund, Fjell og Øygarden kommunar på Panorama Hotell & Resort i Sund. Møtet vert overført på nett-TV.

Frå felles kommunestyre på Panorama 21. juni 2017.


På dette møtet vert det drøfting av skuggebudsjett for dei tre kommunane og politisk debatt om den framtidige økonomiske situasjonen for den nye kommunen. Andre tema er kommuneplan for Nye Øygarden kommune og innlegg ved professor Håvard Haarstad som skal snakka om det regionale perspektivet og utfordringane for Nye Øygarden kommune i lys av Parisavtalen, fortetting og nullvekstmålet for trafikkvekst. I etterkant av foredraget vert det paneldebatt om dette temaet.

Nett-TV kan du sjå her.

 

Program:

Hovudtema: Økonomiutfordringar og kommuneplanarbeid i Nye Øygarden kommune

09.00 – 09.15 Innleiing ved ordførarane, Kari-Anne Landro (Sund), Børge Haugetun (Øygarden) og Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell).

09.15 – 09.30 Føremålet med dagen ved prosjektrådmann Rune Lid

09.30 – 09.45 Pause

09.45 – 10.15 Presentasjon av skuggebudsjett ved prosjektrådmann Rune Lid

10.15 – 11.15 Politisk debatt kring den framtidige økonomiske situasjonen ved ordførarane. Vidare oppfølging/arbeid med budsjett i 2019 og budsjett/økonomiplan 2020-2023

11.15 – 11.30 Innleiing om kommuneplan i Nye Øygarden kommune ved kommunalsjef Kultur og samfunn Råmund Skjold

11.30 – 12.15 Status kommuneplanar i dagens kommunar ved kommunalsjef Tekniske tenester og samfunnsutvikling Råmund Skjold (Øygarden kommune), leiar Areal Ole Karsten Midtgård (Sund kommune) og avdelingsleiar Plan Lena Garnes (Fjell kommune)

12.15 – 13.15 Lunsj

13.15 – 16.00 Bærekraftig samfunnsutvikling ved professor Håvard Haarstad, senterleder for Senter for klima og energiomstilling (CET) UIB

 • Haarstad sin forskingsaktivitet handlar om byutvikling og byane si rolle i klima- og energiomstillinga. Haarstad har skrive og halde foredrag om byar og planlegginga si rolle i klima- og energiomstillinga. Han er utfordra på å snakke om det regionale perspektivet og Nye Øygarden kommune sine utfordringar og moglegheiter i lys av Parisavtalen, fortetting og nullvekstmålet.
 • Paneldebatt og oppsummering, leia av Vigleik Brekke, informasjonsleiar Fjell kommune

Forventar godt resultat for brukarane

Prosjektrådmann Rune Lid har stor tru på at arbeidet i dei fem hovudprosjekta og dei mange delprosjekta vil gje gode resultat. På måndag hadde han hadde samla nærare 60 deltakarar på arbeidsverkstad på Panorama Hotell & Resort. 

Sverre Roos Mangrud snakka om relasjonell kapasitet.

Innan 18. januar skal delprosjekgruppene levera inn prosjektrapporten sin, og etter behandling i hovudprosjekta vert «det heile» overlevert til prosjektrådmannen innan 28. januar.

– No kjenner eg ikkje til innhaldet i det delprosjekta arbeider med. Eg er spent på resultatet, og eg forventar at mandata er svarte på og at resultata for brukarane er gode når eg får overlevert rapportane, sa Lid då han innleia på arbeidsverkstaden.

I innleiinga sa Lid at det er behov for leiarar som vågar å stå i eventuelle «gråsoner» mellom dei ulike nivåa og som har vilje til å ta ansvar med dei på «andre sida av gjerdet».

– Det handlar om å ta felles ansvar, sa prosjektleiaren.  Les presentasjonen til Sverre Roos Mangrud her.

I februar skal prosjektrådmannen gå gjennom alle rapportane som er komne inn, og sjølve samanslåingsprosessen startar opp i mars. Etter planen skal det gjerast vedtak om «nivå to» i organisasjonen innan 11. mars (orientering og ev. prinsippvedtak i fellesnemnda) og leiarstillingar på nivå to innan 30. april. Plassering i stillingar i den nye kommunen skal etter planen vera gjennomført seinast 21. juni. Avgjerdene om lokalisering av tenestene/avdelingar skal skje innan 21. oktober. Alle tilsette skal få informasjonsskriv om rettane og pliktene deira i prosessen.

Rune Lid opplyste at søkjarlista til stillinga som kommunalsjef for økonomi er venteleg klar i løpet av denne veka. Kommunalsjef for organisasjon og digitalisering, Sissel Iren Nesse, startar arbeidet i Nye Øygarden kommune den 7. mars.

Konsulent i KS (interesseorganisasjon for kommunane), Åsbjørn Vetti, bidrog med å leggja til rette arbeidsverkstaden og utfordra  deltakarane til å koma med innspel på kva som måtte til på arbeidsverkstaden for at ein skulle få eit best mogleg grunnlag for å levera.

Fleire av deltakarane var opptekne av organiseringa av den nye kommunen når det gjeld nivå to. Andre tema som prosjektleiar Rune Lid kommenterte frå deltakarane, var medverknad i prosessen og brukaren som måtte vera i sentrum for arbeidet med å byggja den nye kommunen.

Prosjektleiar Rune Lid i samtale med delprosjektleiarane,  Åsbjørn Vetti (KS) og Anne-Merete Vabø Haugane (påtroppande kommunalsjef for Oppvekst).

Relasjonell kapasitet

Sverre Roos Mangrud frå IML (Institutt for medskapande leiing) snakka om relasjonell kapasitet.

– Auka forandringsfart gjer planlegging vanskeleg og skapar frustrasjon. Korleis møter vi desse utfordringane? Vi må gå vekk frå å tenkja boksar til å tenkja samarbeidsrelasjonar. Organisasjonskart er berre eit mentalt bilete, ingen har sett ein organisasjon. Vi må ta ansvar for gråsonene. Eg siterer gjerne ei mor frå Bergen; – Dersom alle gjer jobben sin, vert ingenting gjort! Oppgåvene må stå i fokus og me må spørja oss kven me må samarbeida med for å få løyst oppgåvene, sa Roos Mangrud.

Etter lunsj var det samtale i grupper der det handla om kva som må til for å styrkja relasjonell kapasitet (samarbeid på tvers). Det handlar om å identifisera involverte aktørar, vurdera relasjonen mellom dei ulike aktørane og tiltak for å styrkja desse. Tiltak er kjennskap, informasjon, samarbeid, problemløysing, innovasjon og respekt.

Involvering var eit sentralt tema på arbeidsverkstaden. Men Roos Mangrud minna om at det er enklare sagt enn gjort.

– Involvering er eit enkelt omgrep, men vanskeleg å få til, sa han.

Gruppesamtale

Drøfta to-nivåmodell

Mot slutten av dagen utfordra Åsbjørn Vetti forsamlinga på organiseringa av den nye kommunen bygd på to-nivåmodellen. Eksempelvis kan ein kommunalsjef  få svært mange einingsleiarar under seg med ein slik modell. Ei mogleg løysing på ei slik utfordring er å ha fagsjefar på nivået mellom kommunalsjef og einingsleiarar.

Prosjektleiar Rune Lid summerte opp med å seia at det hadde vore eit stort engasjement i samtalane rundt borda.

– Eg synest denne dagen har vore svært gjevande. Eg trur og håpar vi har klart å nå måla med dagen om å få inspirasjon i innspurten av det arbeidet vi no held på med. Mellom anna er det viktig å ta med oss brukarperspektivet og samhandling. Dette vert krevjande, men vi får det til, sa Rune Lid. Les presentasjonen til Rune Lid her.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Første workshop med tenestedesignarar i StimuLab-prosjektet

Tysdag 8. januar 2019 var om lag 20 deltakar frå Sund, Fjell og Øygarden samla til første workshop i StimuLab-prosjektet. Rådmenn, ordførarar og tenesteleiarar frå dei tre kommunane jobba seg fram til felles ambisjonar for prosjektet saman med prosjektgruppa.

Deltakarane jobba også med å identifisera suksesskriterier og risikofaktorar i løpet av workshopen, som vart leia av to tenestedesignarar. Tenestedesignarane skal jobba med StimuLab-prosjektet gjennom heile 2019, og det vil bli arrangert fleire workshopar i løpet av våren.

StimuLab-prosjektet skal jobba med korleis ein skal samordna tenester for utsette barn og unge og deira pårørande i Nye Øygarden kommune. StimuLab er ei stimuleringsordning for innovasjon i offentleg sektor, og prosjektet som no vert sett i gang i Sund, Fjell og Øygarden har fått midlar på 1,2 millionar kroner til innkjøp av kompetanse på tenestedesign. Ordninga er administrert av Difi og DOGA, og er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tenestedesign er eit verktøy for innovasjon, der ein set brukaren i sentrum og ser på tenestetilbodet med utgangspunkt i brukaren sitt perspektiv. I løpet av prosjektperioden som går ut 2019 skal ein testa ut ulike løysingar for korleis ein kan samordna tenestene til utsette barn og unge og deira pårørande på best mogleg måte i Nye Øygarden kommune.

Tekst og foto: Kristina Espeseth, prosjektleiar StimuLab-prosjektet

Workshop for Nye Øygarden kommune – delprosjekt barnehage

Tysdag 08.01.19 var det workshop for Nye Øygarden – delprosjekt Barnehage. 86 deltakarar frå dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden var samla i kultursalen for å drøfte framtidige satsingsområde for barnehage, organisering av barnehagesektoren, «beste praksis» og tverrfagleg samarbeid i Nye Øygarden kommune.

Delprosjekt barnehage er del av hovudprosjektet Oppvekst. Leiar for delprosjekt Barnehage, Margun Landro (barnehagesjef i Fjell) innleia med å presentere mandat og overordna føringar frå den politiske intensjonsavtalen, samt viste utdrag av kartleggingsarbeidet som gruppa i delprosjekt barnehage hadde utarbeida. Denne gruppa består av representantar frå barnehageområdet på ulike nivå i alle dei tre kommunane.

Oppsummeringa frå dagen viser at barnehagane  i dei 3 kommunane ønskjer å vera ein samla sektor inn i ny storkommune. Sektoren vil då innehalde 17 kommunale og 21 private barnehagar, ca 2300 barnehagebarn, vel 400 tilsette i kommunal sektor og vel 300 tilsette i privat del av sektoren.

Dagen var prega av gruppearbeid på tvers av kommunane, gode drøftingar, god stemning og stort engasjement. Det er tydeleg at barnehagefolket brenn for gode barnehagar til beste for innbyggjarane i Nye Øygarden kommune!

Tekst: Margun Landro, prosjektleiar delprosjekt barnehage

Workshop for Nye Øygarden delprosjekt Skule

Måndag 07.01.19 var det workshop for Nye Øygarden delprosjekt Skule. 100 deltakarar frå dei tre kommunane Fjell, Sund og Øygarden var samla i kultursalen for å drøfte framtidige satsingsområde for skule, organisering av skulesektoren, «beste praksis» og lokalisering av skuleadministrasjonen i nye Øygarden kommune.

Delprosjekt Skule er del av hovuddelprosjektet Oppvekst. Leiar for delprosjekt Skule, Rune Landro (kommunalsjef skule og barnehage Øygarden) leia workshopen og opna med å presentere mandat og overordna føringar, samt gav ei oppsummering av kartleggingsarbeidet som gruppa i delprosjekt skule hadde i forkant utarbeida. Denne gruppa består av representantar frå skuleområdet på ulike nivå i alle dei tre kommunane. I etterkant av workshopen vil gruppa for delprosjekt Skule bearbeide det som har kome ut av workshopen og formidle dette vidare til hovuddelprosjektet Oppvekst.

Workshopen har vore prega av god stemning, engasjement og gode drøftingar. Det blir spanande å følgje vegen vidare for skulen i Nye Øygarden kommune!

Tekst og bilete: Helge Andreas Pareli Notland, Prosjektstøtte Delprosjekt skule – Pedagogisk IKT-konsulent, skulesjefen Fjell kommune

Gav tillitsvalde oppdatert informasjon

 I dag gav prosjektrådmann Rune Lid 19 hovudtillitsvalde status for arbeidet med å byggja den nye kommunen.
– Det handlar om å ha eit kaldt hovud og eit varmt hjarta, sa Lid då han orienterte om skuggebudsjettet Nye Øygarden kommune.

Frå møtet med dei tillitsvalde i dag

Skuggebudsjettet for den nye kommunen var eitt av mange tema prosjektrådmannen tok opp. Skuggebudsjettet er enkelt sagt ei samanstilling av budsjetta for dei tre kommunane.

– Legg vi saman dei tre budsjetta, ser vi at det er høg lånegjeld og lagt opp til svake økonomiske resultat (netto driftsresultat), sa Lid.

Han innleia møtet med å visa til korleis arbeidet i prosjektfasen er organisert. Under dei fem hovudprosjekta (Oppvekst, Helse og velferd, Kultur og samfunn, Økonomi og Organisasjon og digitalisering) er det sett i gang om lag 30 delprosjekt. Han understreka at det er eit mål at medlemene i delprosjekta skal ha kunnskap om «kvar skoen trykkjer».

Fram til 28. januar (konseptfasen) skal delprosjekta klarleggja no-situasjonen og koma med forslag til organisering, dimensjonering, framtidig satsingsområde og prioriteringsplan. Lid orienterte om ordninga med frigjering av ressursar, tilsetjing av kommunalsjefar, val av pensjonsleverandør og informasjonstiltak. Han understreka at det er eit sterkt ønske frå leiinga i prosjektorganisasjonen å sikra god medverknad frå representantane til dei tilsette.

I samtalen vart det understreka frå dei tillitsvalde at det er skilnad på informasjon og meverknad. Det er ønske om at prosjektleiinga konkretiserer korleis medverknad kan sikrast i delprosjekta. Det vart også minna om at det så langt ikkje er gjennomført ROS-analyse om prosjektarbeidet. Rune Lid stadfesta at arbeidet med dette tek til etter nyttår.

Hovudtillitsvald for Fagforbundet i Sund, Hildegunn Høyland, avslutta med å understreka kor viktige desse møta er og takka Rune Lid for den jobben han gjer.

– Eg vil gje ros for innsatsen din så langt og at du er oppteken av medverknad. Eg ønskjer deg og dine ein god jul, sa Høyland.

 

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Fellesnemnda vedtok pensjonsløysing med forsikra løysing i KLP

Fellesnemnda vedtok i dag samrøystes at dei tilsette i Nye Øygarden kommune skal ha forsikra løysing i KLP.

Frå møtet i fellesnemnda i dag.

Vedtaket samsvarar med innstillinga frå prosjektrådmannen og partsamansett utval. Det vart likevel lagt til i vedtaket at det skal undersøkast om det er lovleg å gjennomføra forsikra løysing med KLP (Kommunal Landspensjonskasse) utan anbod. Prosjektrådmannen skal koma tilbake med konkrete framlegg til vedtak i dei respektive kommunestyra og orientering om vidare prosessar.

På møtet i dag brukte fellesnemnda mest tid på å avklara om saka skulle utsetjast eller ikkje. Etter at saka vart drøfta i kommunestyret i Fjell i sist veke, hadde representantar i fellesnemnda frå Fjell ønske om å utsetja saka og at det felles kommunestyremøtet den 17. januar (for dei tre kommunane) skulle få informasjon om saka før fellesnemnda gjorde endeleg vedtak. Etter ein lengre debatt, fekk utsetjingsforslaget fem røyster og fall.

Før det endelege vedtaket i fellesnemnda, vart det røysta over eit forslag om å forsikra løysing med ei tilleggsformulering om at det skulle avklarast om pensjonssaka kunne avgjerast etter anbodsrunde. Dette forslaget fekk seks røyster (Tom Georg Indrevik, Odd Bjarne Skogestad, Ernst Einarsen, Svein Bergh, Anita Garlid Johannessen og May Elin Limevåg). Etter at dette forslaget ikkje fekk fleirtal, samla fellesnemnda seg om at dei tilsette i Nye Øygarden skal ha forsikra løysing i KLP og at det skal avklarast om dette kan gjennomførast utan anbod.

Litt gruppesamtalar måtte til i pausen.

Løyver 200 tusen til OTD-messa

Fellesnemnda vedtok i dag å løyva inntil 200 tusen kroner til finansiering av standen Nye Øygarden kommune hadde på OTD-messa i oktober. Nye Øygarden kommune hadde felles stand med Vest Næringsråd. I utgreiinga går det fram at det var nærare 12 tusen personar som besøkte messa og at messa var vellukka med mange positive tilbakemeldingar. Fleire i fellesnemnda gav uttrykk for at Nye Øygarden kommune sine kostnader med OTD-messa burde vorte avklart på førehand.

Økonomisk ramme for nytt ordførarkjede

Fellesnemnda fastsette ramme for totalkostnad med nytt ordførarkjede til 200 tusen kroner eksklusive meirverdiavgift. I intensjonsavtalen er det slått fast at kommunevåpenet til Sund kommune skal nyttast for den nye kommunen.

Løyver 300 tusen kroner til tiltak i skulen

Det vart vedteke å setja av 300 tusen kroner til tiltaket «Elev i Nye Øygarden kommune» i budsjettet for 2019. Formålet med tiltaket er å involvera barn og unge i arbeidet med å byggja den nye kommune. Våren 2019 vert det presentert eit undervisningsopplegg for skulane i regionen med sikte på at det kan verta innarbeidd i fagplanane for hausten 2019.

Avtale for prosjektrådmann Rune Lid

Fellesnemnda vedtok at eit utval samansett av dei tre ordførarane får fullmakt til å følgja opp arbeidsgjevaransvaret for prosjektrådmannen. Det er inngått ein arbeidsavtale mellom Nye Øygarden kommune og Rune Lid for perioden fram til 31. desember 2019. Rune Lid held fram som rådmann i Sund fram til utgangen av 2019. Sund sender refusjonskrav til Nye Øygarden kommune tilsvarande 80 prosent av lønskostnadene. Frå 1. januar 2020 vert Rune Lid rådmann for Nye Øygarden kommune.

Orienteringar

Før behandlinga av sakene, var det orientering ved prosjektrådmann Rune Lid som gav status for arbeidet med Nye Øygarden kommune. Det er tilsett fire av fem kommunalsjefar, og 35 delprosjekt er starta opp. Les presentasjonen her. 

Leiar av kyrkjeleg fellesråd for Sund, Fjell og Øygarden, Harald Rød, og dagleg leiar av fellesrådet (kyrkjeverje), Olav Martin Vik, orienterte om arbeidet i kyrkjeleg fellesråd for dei tre kommunane. Totalbudsjettet for det nye fellesrådet har frå 2020 ei ramme på om lag 41 millionar kroner. Les presentasjonen her.

Her kan du sjå opptak frå møtet (nett-TV).

Tekst og foto: Vigleik Brekke