Author Archives: Vigleik Brekke

Inviterer til stort korslag 4. januar

I samband med overgangen til ny kommune, vert innbyggjarane inviterte til fleire arrangement den første veka i januar. På den store folkefesten laurdag 4. januar  vert det mellom anna KORSLAG.

Vi følgjer opp suksessen med korslaget i 2018 og inviterer til nytt stort korslag klokka 17.00 på den offisielle opningsdagen. Vi kan allereie no slå fast at mange kor er i full gang med trening med sikte på å nå heilt til topps i konkurransen.

Dersom du likar å syngja, kontakt eitt av dei kora som er lista opp her (PDF) og meld deg på.

Fotomontasje: Monica Hovland

Fellesnemnda: Slutta seg til prinsipp for lokalisering, KLP vert pensjonsleverandør

Fellesnemnda slutta seg i dag samrøystes til prinsippa for lokalisering av administrasjon og tenester. I vedtaket vert det mellom anna slått fast at det skal etablerast innbyggjartorg på Rong, Skogsskiftet og Straume.  Fellesnemnda vedtok også at Kommunal Landspensjonskasse (KLP) vert leverandør av pensjonstenester.

Ingrid Elisabeth Toft, Espen Harkestad, Silvia Haugland og Børge Haugetun frå Øygarden fekk tilslutnad til nytt punkt knytt til lokalisering.

Til liks med partssamansett utval på måndag understreka Børge Haugetun og Silvia Haugland kor viktig det er at intensjonsavtalen skal liggja til grunn for lokaliseringa av tenestene. Ein konsekvens av det er at til dømes heimetenester må ha Rong, og ikkje Ågotnes, som base. Også Jogeir Sognnæs understreka dette, men viste også forventning om rasjonalisering og robuste tenester.

Fire medlemer i fellesnemnda frå Øygarden fremja eit nytt punkt fem til innstillinga. Der heiter det at intensjonsavtalen er fundamentet for lokalisering av tenester i Øygarden kommune. Straume er kommunesenter med tilhøyrande oppgåver. Rong og Skogsskiftet skal som delsenter ha definerte tenestefunksjonar. Nærtenesteprinsippet er eit viktig prinsipp og skal i all hovudsak følgjast. Soneinndelinga bør leggjast til kommunesenter og dei definerte delsentera i intensjonsavtalen. Fellesnemnda slutta seg samrøystes til dette punktet og resten av innstillinga.

I vedtaket, der fellesnemnda slutta seg til innstillinga frå prosjektrådmannen, går det fram at innbyggjartorga skal lokaliserast saman med bibliotektenesta i eigna lokale. Tenester som har karakter av publikumskontakt, skal vera tilgjengelege i innbyggjartorga.

Eigde bygningsmassane skal takast i bruk i Nye Øygarden kommune. For å oppnå samhandlings-, effektivitets- og kostnadsgevinstar vert det lagt opp til samlokalisering av større fagmiljø og at oppgåver som naturleg høyrer saman, bør samlast i eín bygning/stad.

Funksjonar og tenester som naturleg ligg til rolla som kommunesenter, skal plasserast på Straume. Det same gjeld politisk leiing og øvste administrative leiing.

Som hovudprinsipp skal tenester som er organiserte, drifta og tilbydd brukarane i soner i den nye kommunen, skal nytta kommunedelsentera i Skogsskiftet (sone sør) og Rong (sone nord) som base/administrasjonssenter. Det er lagt til grunn at Straume vert eigen sone.

Innspel frå dei tillitsvalde, presentert i partssamansett utval på måndag, følgjer saka. Innspela omhandlar frikjøp, kontorlandskap, vaksenopplæringa  for flyktningtenesta og helsestasjon for flyktningar.  Dei tillitsvalde meiner mellom anna at heimetenesta Nord må leggjast til Rong for å ivareta intensjonsavtalen.

På grunnlag av behandlinga i partssamansett utval, vedtaket i fellesnemnda og det administrative førebuingsarbeidet, skal prosjektrådmannen innan 30. oktober ta endeleg stilling til lokalisering av administrasjon og tenester. Prosjektrådmann Rune Lid stadfesta på møtet i fellesnemnda at han vil ta intensjonsavtalen og nærtenesteprinsippet på største alvor når han skal konkludera om lokalisering.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) vert leverandør av pensjonstenester

Fellesnemnda vedtok at KLP skal vera leverandør av forsikra pensjonsløysing for Nye Øygarden kommune med verknad frå 1. januar 2020. Vedtaket vart gjort med 12 mot fem røyster.

Endrar vedtektene for Øygarden bustadutvikling

Fellesnemnda vedtok å endra vedtektene for Øygarden bustadutvikling KF (føretak) slik at det også får ansvaret for å formidla og drifta utleigebustader som er eigd og leigd av (Nye) Øygarden kommune.

Endrar organiseringa av opningsarrangementa

Fellesnemnda slutta seg til forslaget om å la programkomitéen for opningsarrangementet i samband med overgangen til ny kommune vera styringsgruppe for ei prosjektgruppe leia av Christel Møvik-Olsen. Leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, er leiar av programkomitéen.

Folkevaldopplæring

Fellesnemnda godkjende plan for folkevaldopplæring. Det er lagt opp til 10 opplæringsdagar i perioden 21. oktober 2019 til 10. mars 2020.

– Er det vanleg at ein i dei større samanhengane her inne har så mykje folkevaldopplæring , spurte Børge Haugetun og fekk munter respons frå salen.

Marianne Sandahl Bjorøy og Tom Georg Indrevik sa at dette er ein ny kommune, og utval for politisk styringsstruktur har vurdert dette som ein bra opplæringsplan. Det vart også vist til den nye kommunelova som er på trappene.

Lovlegkontroll av vedtak om forsikra pensjonsløysing for Nye Øygarden kommune

Tre kommunestyrerepresentantar i Fjell kommunestyre har fremja lovlegkontroll av vedtaket den 23. september om revidert anbodsprosess på forsikra pensjonsløysing for den nye kommunen. Dei tre representantane (Svein Bergh, Jan Utkilen og Kjell Rune Garlid) vil mellom anna ha lovlegkontrollert om fellesnemnda kan ha ei ny og framtidig pensjonsordning på plass for avtalane med tidlegare pensjonsleverandør er sagde opp.

Elna Nybakk sa at det viktigaste spørsmålet som må stillast er knytt til at rådmannen må seia opp avtalen med Fjell kommunale pensjonskasse før behandlinga i kommunestyret.

Fellesnemnda tok kravet om lovlegkontroll til orientering og vedtok å senda lovlegkontrollen til Fylkesmannen i Vestland for endeleg behandling.

Tekst og foto:  Vigleik  Brekke

Lokalisering må vera forankra i intensjonsavtalen

I dag (7. oktober) drøfta partssamansett utval (PSU) saka som omhandlar lokalisering av administrasjon og tenester. PSU slutta seg samla til framlegget frå prosjektrådmannen. Dei tillitsvalde la ved innspel til saka. Dette følgjer saka fram til behandlinga i fellesnemnda på onsdag.

Børge Haugetun var ein av flleire politikarar som var opptekne av at lokaliseringa må forankrast i intensjonsavtalen. Til venstre; Espen Harkestad og til høgre; Bodil Aleksandersen.

Under drøftinga var fleire av politikarane opptekne av kva tenester som skal lokaliserast i kommunedelsentera Skogsvåg og Rong. Det vart mellom anna vist til eit dokument i saka der det vert stilt spørsmål om rekruttering av tilstrekkeleg med fagfolk ved å plassera sone nord for heimetenesta på Rong og at dette kan oppfattast å vera i strid med intensjonsavtalen. Signala frå politikarane i PSU er at avgjerda om lokalisering må forankrast i intensjonsavtalen.

Prosjektrådmann Rune Lid opplyste at vedlegga i saka omtalar innspel frå arbeidsgrupper. Leiargruppa skal sjå på forslaga og vurdera dei opp mot intensjonsavtalen. Lid understreka at han tek intensjonsavtalen på det djupaste alvor når lokalisering skal konkluderast.

Dei tillitsvalde presenterte eit skriv med innspel i saka. Desse innspela følgjer saka vidare til behandlinga i fellesnemnda på onsdag. Dei omhandlar frikjøp, kontorlandskap, lokalisering av helsestasjon for ungdom, vaksenopplæringa  for flyktningtenesta og helsestasjon for flyktningar.  Dei tillitsvalde meiner mellom anna at heimetenesta Nord må leggjast til Rong for å ivareta intensjonsavtalen.

Innstillinga går vidare til fellesnemnda

PSU slutta seg til innstillinga frå prosjektrådmannen. Det innebér at det skal etablerast innbyggjartorg på Rong, Skogsskiftet og Straume.  Innbyggjartorga skal lokaliserast saman med bibliotektenesta i eigna lokale. Tenester som har karakter av publikumskontakt, skal vera tilgjengelege i innbyggjartorga.

Frå møtet i PSU i dag.

Eigde bygningsmassane skal takast i bruk i Nye Øygarden kommune. For å oppnå samhandlings-, effektivitets- og kostnadsgevinstar vert det lagt opp til samlokalisering av større fagmiljø og at oppgåver som naturleg høyrer saman, bør samlast i eín bygning/stad.

I innstillinga til fellesnemnda heiter det vidare at funksjonar og tenester som naturleg ligg til rolla som kommunesenter, skal plasserast på Straume. Det same gjeld politisk leiing og øvste administrative leiing.

Som hovudprinsipp går det fram at tenester som er organiserte, drifta og tilbydd brukarane i soner i den nye kommunen, skal nytta kommunedelsentera i Skogsskiftet (sone sør) og Rong (sone nord) som base/administrasjonssenter. Det er lagt til grunn at Straume vert eigen sone.

PSU behandla også val av leverandør av forsikra pensjonsløysing for Nye Øygarden kommune. Denne saka vart drøfta for lukka dører og vert sluttbehandla i fellesnemnda onsdag 9. oktober.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument til møtet i fellesnemnda på onsdag.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Tek stilling til prinsipp for lokalisering

Partssamansett utval (PSU) og fellesnemnda skal i neste veke behandla saka om lokalisering av administrasjon og tenester i den nye kommunen. Det vert mellom anna føreslått å etablera innbyggjartorg på Rong, Skogsskiftet og Straume. 

PSU behandlar saka måndag den 7. oktober,  medan fellesnemnda gjer vedtak på møtet den 9. oktober.

Prosjektrådmannen føreslår at som hovudprinsipp at tenester som er organiserte, drifta og tilbydd brukarane i soner i den nye kommunen, skal nytta kommunedelsentera i Skogsskiftet (sone sør) og Rong (sone nord). Det er lagt til grunn at Straume vert eigen sone.

I saksutgreiinga går det fram at dei eigde bygningsmassane skal takast i bruk i Nye Øygarden kommune. Prosjektrådmannen meiner det er viktig å leggja til rette for større og samlokaliserte fagmiljø. Likevel er det klart at ikkje alle fagmiljø og tenester skal plasserast på  Straume. I forslaget til vedtak heiter det at funksjonar og tenester som naturleg ligg til rolla som kommunesenter, skal plasserast på Straume. Det same gjeld politisk leiing og øvste administrative leiing.

Prosjektrådmannen ser dette saksframlegget som det første steget fram mot endeleg lokaliseringsvedtak den 30. oktober.

Val av leverandør for forsikra pensjonsløysing

Den 16. september slutta fellesnemnda seg til revidert tidsplan for anbodsprosess på forsikra pensjonsløysing for Nye Øygarden kommune. Saka er no klar til behandling på møtet på måndag. Saka er unnateke offentlegheit.

Andre saker i fellesnemnda den 9. oktober

 • Øygarden Bustadutvikling KF, innspel frå interimstyret til endring av vedtektene
 • Forslag til endring av programkomité til styringsgruppe for opningsarrangementet Øygarden 2020
 • Folkevaldopplæring – framlegg til program for nytt kommunestyre
 • Lovlegkontroll av vedtak – fellesnemnda 16.09.2019, sak 47/19 Revidert anbodsprosess for forsikra pensjonsløysing for Nye Øygarden kommune

Møtet i PSU vert halde på Skjenet 2 klokka 09.00 den 7. oktober, medan fellesnemnda vert gjennomført i kultursalen i Fjell rådhus klokka 09.00 den 9. oktober.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument til PSU, og her er dokumenta til fellesnemnda.

Møtet i fellesnemnda vert overført på nett-TV.

Tekst: Vigleik Brekke

Første samling for einingsleiarane i Oppvekst

På onsdag var einingsleiarane i Oppvekst i Nye Øygarden kommune samla for første gong. Kommunalsjef for Oppvekst, Anne-Merete Vabø Haugane opplevde dette som ei god samling.

Frå samlinga på Knappskog skule.

Også mange hovudtillitsvalde og dei assisterande kommunalsjefane, Jon Erik Egeland og Anna Nesje Nes, var til stades på samlinga på Knappskog skule.

Kommunalsjef Vabø Haugane seier at det vart tid til å verta meir kjende med kvarandre.

– Dette er vesentleg for kvaliteten i samarbeidet framover. Vi fekk avklart ein del knytt til kva vi alt no veit om oppvekst i den nye kommunen og kva hovudprosjektgruppa til Oppvekst har meldt inn som ønske når det gjeld lokalisering. Stemninga var god og open. Vi kunne heldigvis kjenna på starten av vi-kjensla og profesjonsarbeidet vi veit vil gje god kvalitet i tenestene, seier ho.

Anne-Merete Vabø Haugane seier at eit oppvekstshus kan hjelpa oss til å få til eit samarbeid og meir skreddarsaum i tenestene. Det må til om brukarrøysta skal verta teken på alvor.

– Vi vil også ta med innbyggjarane i det å laga løysingar som passar dei. Eit oppveksthus krev også at vi har gode og systematiske samarbeid desentralisert i ulike einingar og i innbyggjartorg, seier kommunalsjefen.

Her er fleire bilete frå samlinga:

Ber avtalepartnarar om å kontakta Nye Øygarden kommune

Nye Øygarden kommune vil, dersom anna ikkje vert avtalt, overta alle kontraktar, leverandøravtaler, plikter og rettar, som dei tre gamle kommunane hadde, frå 01.01.2020

På denne bakgrunn ber prosjektadministrasjonen i Nye Øygarden kommune at alle avtalepartar, leverandørar, samarbeidspartnarar og andre med løpande avtaler i ein av dei tre kommunane (Fjell, Sund og Øygarden) om å ta kontakt med Nye Øygarden kommune på epostadressa

Grunnen til at ein må gjera dette slik, er at den nye kommunen har behov for å rydde og reorganisere avtaleportefølje inn i ny kommune. Ta kontakt så snart som råd er, så unngår alle partar mistydingar på denne e-postadressa: avtalar@nyeoygardenkommune.no

Les varselbrevet her

Lokalisering: Sjå kva som er neste steg!

Arbeidet med å lokalisera administrasjon og tenester i den nye kommunen held fram. I steg to handlar det mellom anna om å arbeida fram forslag til tenester som skal leggjast til lokale servicesenter.

Sund kommunehus i Skogsskiftet, Fjell rådhus på Straume og Øygarden rådhus på Rong

Innan 25. september skal hovudprosjekta innan dei fem kommunalsjefområda (Helse og velferd, Oppvekst, Kultur og samfunn, Økonomi og Organisasjon og digitalisering) levera sine forslag til lokalisering. Dei tillitsvalde er representerte i hovudprosjektgruppene og dermed involverte i dette arbeidet.

Eli Janette Fosso er saksbehandlar for arbeidet med lokalisering av administrasjon og tenester.

– På grunnlag av forslaga frå dei fem hovudprosjekta, skal prosjektrådmannen utarbeida ei sak til behandling i partssamansett utval den 7. oktober og fellesnemnda den 9. oktober. Basert på vedtaket i fellesnemnda, skal prosjektrådmannen innan 30. oktober ta endeleg stilling til lokalisering av administrasjon og tenester, seier Fosso

Men i første omgang skal altså hovudprosjekta innan 25. september fremja forslag til lokalisering. Konkret gjeld dette:

 • tenester i lokale innbyggjartorg (Skogsskiftet, Straume og Rong)
 • andre brukarretta tenester som bør få ei desentralisert/brukarnær lokalisering (jf. at brukarar må forståast som innbyggarar og tilsette)
 • tenester som innbyggjarane ikkje nyttar dagleg, og kan sentraliserast til Straume, Skogsskiftet eller Rong
 • sjefsområde, einingar, fag, stab etc. som av samhandling- og effektivitetsomsyn bør vera lokaliserte fysisk nær kvarandre
 • kompetansar som kan vera vanskeleg å behalda/rekruttera dersom det skjer vesentlege lokaliseringsendringar

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Jøran Invgvaldsen

Konkurranseinstinktet vakna på Pyttane

Det var mange skjulte talent som kom for ein dag då eit 50-tals medarbeidarar var samla på Pyttane i ekte vestlandsver torsdag kveld. Det var kommunalsjef for organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, som hadde samla folka sine til fagleg påfyll, konkurranse, hygge og godt matfellesskap.

Det måtte godt samarbeid til for å løysa oppgåvene.

 

I det sure veret på Pyttane 330 meter over havet hadde Sotra Villmarskssenter laga til konkurransar som kravde samarbeid på alle plan. Konkurranseinstinktet vakna hjå mange, og det stod tydelegevis mykje prestisje på spel. Av ein eller annan merkeleg grunn gjekk dei såkalla «Einarane» med Jørgen Kausland i spissen av med sigeren. Mykje tyder på at det heile handlar om dommartabbe. Men dei fem andre laga tok tapet med god sportsånd.

I den nye kommunen er det om lag 100 medarbeidarar som skal arbeida under kommunalsjefområdet Organisasjon og digitalisering. Samlinga, der medarbeidarane for første gong møtte kvarandre samla på denne måten, starta med foredrag ved kommunalsjef Sissel Iren Nesse i Straume Teknologisenter der 60-70 medarbeidarar var på plass.

Utfordrar etablerte sanningar

Ho innleia med at vi no er inne i den fjerde industrielle revolusjonen der digitale teknologiar smeltar saman med biologiske og økonomiske system. Mange arbeidsplassar vert erstatta med ny teknologi.

– Korleis skal menneska jobba saman for at stat og kommune kan utføra samfunnsoppdraget. Det handlar om innovasjon der vi tek ansvar saman. Vi må utfordra etablerte sanningar. Det er det eg lærer i morgon som er interessant, ikkje det eg lærte i går. Vi skal byggja den nye organisasjonen saman, men på ein annan måte, sa Nesse og understreka at vi må vera fleksible og robuste samstundes.

Frå venstre; Sissel Iren Nesse, Kaja Pedersen, June Johannesen, Grethe Bergsvik og Lennart Fjell.

Kommunalsjefen avslutta med å gje nokre råd til medarbeidarane.

– Vér open og positiv og bruk tid og energi i endring. Hald motet oppe og ver ein god støttespelar, sa Nesse.

Ho presenterte dei fire einingsleiarane for stabsavdelingane drift, utvikling, service og tryggleik. Kaja Pedersen, som i dag er personalsjef i Sund kommune, skal leia stasavdeling drift, medan kultursjef i Fjell, Lennart Fjell, skal leia utvikling. Servicetorgsjef i Fjell, Grethe Bergsvik, er konstituert som leiar av service, medan June Johannesen skal leia stabsavdelinga for tryggleik.

Etter harde tak på Pyttane bar vegen til Panorama Hotell og Resort for ein god buffé og underhaldning ved Vivian Steinsland.

Tekst og bilete: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå samlinga:

Vivian Steinsland

 

Løyver 1,5 millionar kroner til Gründerparken Vest

Fellesnemnda vedtok i dag å løyva 1,5 millionar kroner i tilskot til Gründerparken Vest for 2020. Formelt vart det vedteke å innarbeida beløpet i budsjettet for neste år.

Frå drøfting i ein av pausane.

Det vart vidare vedteke at den føreslåtte framtidige driftsmodellen for gründerparken vert arbeidd med når det gjeld storleiken på det kommunale tilskotet og at kostnadene vert balansert i samsvar med dei forventa inntektene. Det skal leggjast fram budsjett, rekneskap og årsmelding for Nye Øygarden kommune kvart år.

Etter framlegg frå Tome Georg Indrevik vart det vedteke eit nytt punkt om at fellesnemnda vil peika på behovet for årlege bidrag frå Vestland fylke. Det vert vist til at Fjell, Sund og Øygarden vart hardt ramma av oljenedturen. Det er difor viktig å satsa på utvikling av nye bedrifter for å motverka dei negative effektane av konjunktursvingingar.  Fellesnemnda ber difor om at Vestland Fylke prioriterer å bidra til denne utviklinga gjennom faste årlege løyvingar.

Dei tre kommunestyra løyvde i 2018 kvar 500 tusen kroner til vidareføring av Gründerparken Vest for 2019 (totalt 1,5 millionar kroner).  Med vedtaket i dag vert storleiken på det kommunale tilskotet på same nivå i 2020.

Løyver 1,5 millionar kroner til opningsarrangement.

Fellesnemnda vedtok å løyva 1,5 millionar kroner til opningsarrangement for innbyggjarane i Nye Øygarden kommune. Ein programkomité leia av leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, har planlagt fleire arrangement i opningsveka for den nye kommunen.

I saksutgreiinga går det fram at det er planar om nyttårskonsert med brassband og ev. musikkorps onsdag 1. januar, personalsamlingar 2. og 3. januar, ein stor opningsfest laurdag den 4. januar og felles gudsteneste sundag 5. januar. Det er lagt opp til å oppretta ei prosjektgruppe leia av kulturleiar for Nye Øygarden kommune, Christel Møvik-Olsen.

Økonomisk status

Økonomisk status pr. 31. juli vart teken til orientering. Resultat etter dei sju første månadene viser eit negativt driftsresultat på 26,2 millionar kroner. Det auka avviket skuldast meirutgifter knytt til løn og kjøp av varer og tenester. Fjell kommune har intensivert innsparingstiltaka sine sidan mai, og effekten av desse er venta utover hausten.

Prosjektrådmann Rune Lid sa på møtet at han er glad for dei tiltaka rådmannen i Fjell og dei andre kommunane gjennomfører når det gjeld økonomien.

Før behandlinga av sakene orienterte Robin Dale Oen og gode medhjelparar om The Dale Oen Experience

Anbodsprosess for forsikra pensjonsløysing

Fellesnemnda slutta seg til revidert tidsplan for anbodsprosess på forsikra pensjonsløysing for Nye Øygarden kommune. Den 9. oktober vert det ekstramøte i fellesnemnda for å velja leverandør for forsikra pensjonsløysing. Fellesnemnda legg til grunn at avtalane i dag om leveranse av pensjonstenester som er omfatta av nytt anbod vert sagt opp innan 30. september 2019. Dette gjeld også for Øygarden brann og redning IKS. Innstillinga frå prosjektrådmannen vart vedteken med 15 mot eí røyste (Svein Bergh).

Opprettheld vedtak knytt til krav om innsyn

Rettferdig Offentleg Saksbehandling (ROS) har kravd innsyn i dokument knytt til arbeidsutvalet for ordførarane. ROS meiner at utvalet er eit offentleg folkevald organ. Kommuneadvokaten har behandla kravet og konkludert med at arbeidsutvalet ikkje er å rekna for eit offentleg folkevald organ, men at innsyn i eventuelle dokument kan gjevast innanfor ramma av offentleglova. Det ligg ikkje føre utarbeidde dokument er anna skriftleg materiale som ROS kan få innsyn i. Innsynskravet er formelt gjeve, men det er ikkje sendt ut dokument.

ROS har ikkje akseptert vedtaket frå kommuneadvokaten, og fellesnemnda tok difor stilling til innsynskravet. Fellesnemnda vedtok å oppretthalda vedtaket treft av kommuneadvokaten den 17. juli 2019.

Økonomisk status prosjektrekneskap pr. 03.09.19 og status forskotering reformstøtte

Fellesnemnda tok saka til orientering og ber prosjektrådmannen å følgja opp med ny statusrapportering om prosjektrekneskapen og eventuell forskottering av reformstøtte i seinare møte. For 2019 er det overført 21,3 millionar kroner til prosjektorganisasjonen. Pr. 3. september er det brukt om lag 17 millionar kroner. Så langt har ikkje prosjektrådmannen hatt behov for å forskottera midlar frå reformstøtta (som staten løyver i januar). I saksutgreiinga går det fram at  det likevel verta behov for ei slik forskottering i løpet av hausten.

Budsjettprosess 2020

Framdriftsplan for budsjettprosess for økonomiplan 2020-2023/budsjett 2020 vart vedteken slik han låg føre. I planen går det fram at kommunestyret for Nye Øygarden kommune vedtek budsjettet og økonomplan den 19. desember. I vedtaket er det tidfesta kva tid økonomireglement, finansreglement og harmonisering av tenestene skal leggjast fram. Avdrag skal budsjetterast etter minimumskravet i kommunelova 2020.

Val av tilbydar for sekretariatstenester til kontrollutvalet

Fellesnemnda vedtok å tildela oppdraget med sekretariatstenester for kontrollutvalet til kontrollutvalssekretariatet til Hordaland fylkeskommune (14 røyster). Svein Bergh og Anita Garlid Johannessen røysta for å gje oppdraget til Nordhordland utviklingsselskap IKS.

Det vart vedteke eit ekstrapunkt om at fellesnemnda ber om at det vert utarbeidd eiga sak om framtidig løysing for sekretariat for kontrollutvalet, som seinast vert lagt fram hausten 2020

Før behandlinga av sakene, var det informasjon om Gründerparken Vest, The Dale Oen Experience, organisering av oppvekst og statusmelding frå prosjektrådmann Rune Lid.

Her er fleirte bilete frå møte ti fellesnemnda:

Kommunalsjef Anne-Merete Vabø Haugane orienterte om status for Oppvekst.
Kjetil Nordås, The Dale Oen Experience
Dagleg leiar i Vest Næringsråd, Rikard Ledang orienterte om Gründerparken Vest

 

 

 

 

Følgjer opp ROS-analyse

Leiinga i Nye Øygarden kommune følgjer opp ein ROS-analyse som er gjennomført i samband med etableringa av den nye kommunen.

Frå møtet i overordna styringsgruppe på onsdag.

På møtet i overordna styringsgruppe på onsdag vart det presentert fleire tiltak som følgje av ROS-analysen (risiko- og sårbarheitsanalyse).  Overordna styringsgruppe er samansett av leiarteamet i Nye Øygarden kommune og dei hovudtillitsvalde,

På møtet var det også drøfting av korleis arbeidet med ressursgruppa skal følgjast opp. I neste veke er dei tilsette som er i ressursgruppa er inviterte til møte. På dette møtet deltek rådmann Rune Lid og assisterande rådmann, Åse Vik, og fire tillitsvalde.

– For meg er det viktig at dette vert eit godt møte for dei som er i ressursgruppa, seier prosjektrådmann Rune Lid.

Ni til ti-timen

Kommunalsjef for Oppvekst, Anne-Merete Vabø Haugane, orienterte om fleire tiltak retta mot dei tilsette. Prosjektmandata og eventuelle oppdateringar for prosjektgruppene skal leggjast ut på nettsida til Nye Øygarden kommune. Det skal sikrast meir tilgjengeleg informasjon undervegs via sosiale medium, og det skal gjevast leiarstøtte og direkte hjelp til leiarar. Leiarteamet skal invitera seg sjølv til å gje informasjon på leiarmøta i kommunane. I det heile skal ein prioritera positiv merksemd overfor både innbyggjarar og tilsette.

Og på faste tidspunkt kvar veke skal representantar frå leiinga i Nye Øygarden kommune ha uformelle møtepunkt på rådhusa/kommunehusa i Skogsskiftet, Straume og Rong frå klokka 09.00 til 10.00 der leiarar og andre tilsette i dei tre kommunane kan ta ein prat med kommunalsjefar i Nye Øygarden kommune.

Informasjon om uberørte einingar

Hovudprosjekta for dei fem kommunalsjefområda har utarbeidd eit dokument der det er kartlagt kva einingar som ikkje vert involverte av endringar i lokaliseringa. Om kort tid sender kommunalsjefane ut informasjon om dette til leiarane i dei tre kommunane.

– Det er verdt å merkja seg at mesteparten av dei tilsette ikkje vert berørte av endringar i lokaliseringa, seier Rune Lid.

Framdrift for lokaliseringa er slik:

 • Steg 1: Kartleggja einingar som ikkje vert involverte av endringar i lokaliseringa.
 • Steg 2: Arbeida fram forslag til mellom anna tenester som skal leggjast til lokale servicesenter. Fristen for dette er 25. september. Det skal fremjast ei sak for partssamansett utval 7. oktober og fellesnemnda 9. oktober om steg 2.
 • Steg 3: Prosess fram mot endeleg vedtak 30. oktober byggjer på steg 2.

Overordna styringsgruppe vert stillingsgruppe

På møtet i overordna styringsgruppe var det drøfting av korleis stillingsgruppa skal vera samansett. Styringsgruppa samla seg om at overordna styringsgruppe skal vera stillingsgruppe.

Overordna styringsgruppe drøfta også prinsipp for leiarressurs og peika ut kven frå dei tillitsvalde som skal sitja i tilsetjingsutvalet for dagleg av Øygarden Bustadutvikling KF. Bodil Aleksandersen (fagforbundet) og May Britt Hansen (delta) vart valde til å sitja i tilsetjingsutvalet.

Tekst og foto: Vigleik Brekke