Author Archives: Vigleik Brekke

Vedtok etiske retningslinjer

Kommunestyret i Nye Øygarden vedtok i dag etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i den nye kommunen. I retningslinjene er det teke inn eit ekstra avsnitt om seksuell trakassering.

Gruppeleiar i Arbeidarpartiet, Marianne Sandahl Bjorøy, engasjerte seg sterkt i debatten om godtgjersle til dei folkevalde.

Utval for politisk styringsstruktur har sidan januar 2018 arbeidd med etiske retningslinjer. Det er teke utgangspunkt i retningslinjene til Sund kommune, men også dei etiske retningslinjene til Øygarden og Fjell har vore ein viktig del av drøftingane. Etter framlegg frå rådmannen, vart det vedteke å synleggjera temaet om seksuell trakassering. I dei vedtekne retningslinjene står det mellom anna at i «Øygarden kommune er det null toleranse for seksuell trakassering, og det vert ikkje tolerert at tilsette eller folkevalde vert utsette for, eller utøver slik maktmisbruk.

Rådmannen vert kommunedirektør

Med 26 mot 19 røyster vedtok kommunestyret at tittellen til rådmannen skal endrast til kommunedirektør. Vedtaket vart gjort under behandlinga av saka om politisk delegeringsreglement. Dermed får Rune Lid frå dags dato tittelen kommunedirektør. Kommunestyret vedtok elles framlegget til politisk delegeringsreglement med nokre mindre endringar. I retningslinjene vert det mellom anna slått fast at dei folkevalde ikkje skal ta avgjerd i enkeltsaker, med unnatak av enkeltvedtak av prinsipiell karakter. Dersom det er uklart om ei sak er prinsipiell eller kurant, skal kommunedirektøren avklara dette med ordførar.

Rune Lid, presenterte hovudlinjene i budsjettet for 2020. Etter vedtak i kommunestyret på torsdag, skifta han tittel frå rådmann til kommunaldirektør for den nye kommunen.

Debatt om godtgjersle

Den mest engasjerte debatten i kommunestyret denne kvelden var saka om økonomiske vilkår for folkevalde for perioden 2019 til 2023. Posisjonspartia Høgre, FrP, KrF, Sotralista og Venstre føreslo å auka godtgjersla for fleire av verva i forhold til det fellesnemnda vedtok i sluttrapport for politisk styringsstruktur. Dette framlegget vart vedteke med 24 røyster. Arbeidarpartiet og andre opposisjonsparti var kritiske til dette og røysta imot å auka godtgjersla. Vedtaket inneber at godtgjersla til ordførar vert 100 prosent av løn for stortingsrepresentant (som innstilt), medan varaordførar får 49 prosent av løna til ordføraren. Leiar av utvala får 30 prosent av ordførarløna, medan nesteleiarane i utvala får 15 prosent. Det vart mellom anna vedteke at medlemene i formannskapet og hovudutval får ei fast godtgjersle tilsvarande åtte prosent av ordførarløna. Det vart vedteke at leiar av kontrollutvalet får åtte prosent av ordførarløna.

Raudt fekk tre røyster på eit forslag om at ordførarløna skulle vera 87 prosent av løna til stortingsrepresentant. Fire kommunestyremedlemer røysta for at leiar av kontrollutvalet skulle få auka godtgjersla frå åtte til 20 prosent av ordførarløna.

Reglement for folkevalde organ

Kommunestyret godekjende reglement for folkevalde organ med nokre endringar. Det vart samrøystes lagt til at det skal leggjast til rette for teleslynganlegg i alle møterom der det går føre seg offentlege møte. I det vedteke reglementet for folkevalde organ går det mellom anna fram at alle møte i dei tre utvala skal haldast på onsdagar mellom klokka 14 og 19. Utval for tenester og levekår og utval for samfunnsutvikling vert halde på onsdagar, medan utval for plan vert halde på torsdagar. Dersom ikkje særlege forhold tilseier det, vert kommunestyremøta avvikla på torsdagar, medan formannskapsmøta vert haldne på tysdagar.

Styringsstruktur for MOT

Kommunestyret slutta seg til framlegget til styringsstruktur for MOT-arbeidet i den nye kommunen. Det innebér at MOT skal leiast på eit overordna plan av eit styre samansett av ordførar, MOT-koordinator frå kommunalsjefområdet Kultur og samfunn, kommunalsjef for Oppvekst, MOT-manager, MOT-coach og rektorane på dei fire kommunale ungdomsskulane. Arbeidarpartiet fekk med seg heile kommunestyret på eit framlegg om eit ekstrapunkt om at også ein MOT-coach frå kvar av dei fire ungdomsskulane skal delta i styret.

regionleiar i MOT, Regina Njåstad Vestrheim orienterte om MOT.

Vedtok nynorsk som administrasjonsspråk

Kommunestyret vedtok samrøystes å godkjenna språkbruksplanen slik han ligg føre. Det inneber at nynorsk vert administrasjonsspråket for den nye kommunen og at Nye Øygarden kommune vert medlem av Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Språkbruksplanen er tilpassa den språklege situasjonen i dag som er prega av sterk påverknad frå media og omfattande bruk av digitale plattformer. Alle dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden, har i dag nynorsk som administrasjonsspråk. I planen vert det vist til at det er ei nær samanheng mellom språk, identitet og kultur.

Harmoniserer satsane for økonomisk sosialhjelp

Det var vedteke å harmonisera satsane for økonomisk sosialhjelp. Einslege utan barn får 6 150 kroner pr. månad frå 2020, medan ektepar/sambuarar får 10 250 kroner pr. månad.  Barnetrygd vert halden utanfor ved utrekninga, medan andre inntekter vert medrekna. Satsane skal regulerast i samsvar med konsumprisindeksen.

Det vart også vedteke satsar til personar som deler hushald og for barn. Den nye kommunen skal følgja dei statlege rettleiande retningslinjene når det gjeld satsar for utmåling av økonomisk sosialhjelp. Konkret vart det difor vedteke å auka satsane for barn i alderen seks til 10 år til 3 100 kroner pr. månad og til fire tusen kroner for barn i alderen 11 til 17 år. Det vert ikkje gjeve barnetillegg frå barn nummer fire.

MDG, KrF, Raudt og SV føreslo at det skal ytast stønad for alle barn tilsvarande alder i samsvar med satsane til staten. Dette forslaget fekk 11 røyster og fall.

Diverse val

Det vart gjennomført fleire val til utval og råd.

Administrasjonsutval

Administrasjonsutvalet vert samansett av Tom Georg Indrevik (H, leiar),  Torill Selsvold Nyborg (KrF, nestleiar), Espen Harkestad (Ap) og Anita Skjold Hellesø (Sp). Organisasjonane til dei tilsette vert inviterte til å velja to medlemer med varamedlemer for to år om gongen.

Eldreråd

Svein Olaf Drageland, Marit Karin Schmidt Lie, Sverre Lorentz Bungum, Turid Kahrs, Arne Magne Herdlevær og Johnny Eide. Politiske representantar vert John Kjell Fjeld, Berit Anita Larsen og Vigdis James.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Enrid Andersen (FFO), Britt-Marikon Nonos (FFO), Gunnar Angeltveit (FFO), Frode Solberg (SAFO), Helene Arefjord (SAFO), Christel Borge Bersaas-Nesse (SAFO), Ann-Karin Gørbitz (Frp), Sinde Andre Andreassen (SV) og Ernst Morten Einarsen.

Ungdommens kommunestyre (UKS)

Adrian Aas Kleppe (Fjell ungdomsskule), Marte Fjell Brommeland (Tranevågen ungdomsskule), Ingrid Skjold (Danielsen ungdomsskule), Håkon Øvretveit (Sund uungdomsskule), Rowena Risløw (Øygarden ungdomsskule), Stine Lundmark (Sotra vidaregåande skule), Viktoria Gushkova (Sotra vidaregåande skule), Geir Ove Spjeld (Sotra vidaregåande skule), Emil Øvretveit (Amalie Skram vidaregåande skule), Karoline Sæle Einevoll (MOT) og Thomas Mikal Hornnes (MOT).Varaordførar Torill Selsvold Nyborg (KrF) vert politisk kontaktperson for UKS.

Kommunal medlem og varamedlem til Øygarden kyrkjelege fellesråd

Fast medlem vert Hege Misje (Sotralista), medan Helge Nilsen (KrF) vert varamedlem.

Representantar til Vestland vassregionutval og vassområdeutval

Ordførar Tom Georg Indrevik vert medlem, medan varaordførar Torill Selsvold Nyborg vert varamedlem.

Styre for Øygarden brann og redning KF

Per Rune Eikeseth (H), leiar, Elna Nybakk (Sotralista, nestleiar), Åse Gunn Husebø (Ap), Terje Strandtun.

Fritak frå politisk verv

Kommunestyret gav Sølvi Kobbeltvedt (Senterpartiet) fritak frå sine politiske verv i kommunestyret og formannskapet i perioden 1. januar til 1. juli 2020. 1. varamedlem for Senterpartiet får automatisk opprykk frå 1. varamannsplass.

Møteplan og møtetidspunkt

Kommunestyret godkjende framlegget til møteplan. Det vart presentert fleire forslag til å endra tidspunkt for møta, men ingen av dei fekk fleirtal. Dette inneber at kommunestyret, formannskapet, politisk arbeidsutval, dei tre utvala tek til klokka 14.00.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Folkehelseoversikt er klar til nyttår

Planleggjarar og folkehelsekoordinator i Sund, Fjell og Øygarden har invitert til to arbeidsverkstader i oktober og november. Til nyttår skal det liggja føre ei folkehelseoversikt.

På seminaret denne veka var det mellom anna gruppesamtalar.

Målet med dette arbeidet er å få ei felles forståing for folkehelsearbeidet i den nye kommunen og å samla seg om eit felles utfordringsbilete.

– Det er viktig at folkehelseoversikta ikkje vert liggjande i ei skuff, sa planleggjar Kristina Espeseth på samlinga i kultursalen i Fjell rådshus på måndag denne veka. Oversikta er ei samanstilling av data frå ulike kjelder. Oversikta skal nyttast i arbeidet med planar i den nye kommunen.

På den siste samlinga (18.11.) gjekk planleggjarane Espeseth og Elin Helland-Jooste gjennom den førebelse folkehelseoversikta. Funna så langt viser at det er større risiko for uhelse blant den delen av befolkninga som har lågt utdanningsnivå. Befolkningsutviklinga i regionen vår har vore prega av ung befolkning, relativt få eldre, innvandrarar og einslege. Dette biletet har endra seg, og det er også i vår region i framtida forventa fleire eldre, fleire innvandrarar og fleire einslege.

Den førebelse folkehelseoversikta viser mellom anna at det er registrert fleire urolege barn og fleire barn med åtferdsvanskar. Utdanningsnivået i regionen vår har vore lågare enn landsgjennomsnittet, men dette biletet har endra seg dei siste 20 åra.

Fleire barnevernstiltak

Det er registrert ein auke i talet på barn med barnevernstiltak i Fjell og nedgang i Øygarden. Styrking av barnevernet har bidrege til at ein i større grad har klart å avdekka dei som har eit hjelpebehov. Arbeidsløysa har gått ned. Det same gjeld fråfallet i den vidaregåande skulen. Det vert likevel understreka at dette framleis er ei utfordring.

Den førebelse folkehelseoversikta har kartlagt ei rekkje område. Døme på dette er barnefattigdom, helsetilstand (mellom anna røyking og oververkt), nærmiljø, kriminalitet, rus, skader i trafikken, luftkvalitet, vasskvalitet, støy og innlegging i spesialisttenesta.

I paneldebatten vart det mellom anna peika på at folkehelseoversikta bør seia noko meir om den eldre delen av befolkninga og gjeldssituasjonen for utsette grupper.

Her er den førebelse helseoversikta for Nye Øygarden kommune.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Presenterer hovudlinjene i budsjettet

På kommunestyremøtet på torsdag den 21. november skal prosjektrådmann Rune Lid presentera hovudlinjene i budsjettet for 2020 for den nye kommunen. Budsjettet med detaljar vert sendt ut måndag 25. november.

Det nye kommunestyret. Biletet er teke på det konstituerande møtet den 24. oktober.

Budsjettet står også på dagsorden i formannskapet den 2. desember. Formannskapet vil då vedta å leggja budsjettet ut til offentleg høyring. Kommunestyret gjer endeleg vedtak den 19. desember.

På kommunestyremøtet komande torsdag skal det også vedtakast etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Øygarden kommune. Utval for politisk styringsstruktur har sidan januar 2018 arbeidd med etiske retningslinjer. Det er teke utgangspunkt i retningslinjene til Sund kommune, men også dei etiske retningslinjene til Øygarden og Fjell har vore ein viktig del av drøftingane. Prosjektrådmannen meiner at temaet seksuell trakassering burde kome tydelegare fram i retningslinjene. Dette er synleggjort ved at dette temaet er teke med i ekstra avsnitt der det går fram at «I Øygarden kommune er det null toleranse for seksuell trakassering, og et vert ikkje tolerert at tilsette eller folkevalde vert utsette for slik maktbruk.»

Andre saker i kommunestyret den 21. november:

 • MOT i nye Øygarden kommune, styringsstruktur
 • Etiske retningsliner for folkevalde og tilsette i Øygarden kommune
 • Politisk delegeringsreglement
 • Reglement for møte i folkevalde organ
 • Harmonisering av satsar for økonomisk sosialhjelp
 • Utkast til møteplan for 1. halvår 2020 for folkevalde i
 • Øygarden kommune
 • Språkbruksplan for Øygarden kommune
 • Val av administrasjonsutval for perioden 2019-2023
 • Val av eldrerådet for perioden 2019-2023
 • Val av råd for menneske med nedsett funksjonsevne, for perioden 2019-2023
 • Val av ungdommens kommunestyre (UKS)
 • Val av kommunalt medlem og varamedlem til Øygarden
 • Val av representantar til Vestland vassregionutval og vassområdeutval 2019 -2023
 • Søknad om fritak frå politisk verv i kommunestyret og formannskapet
 • Økonomiske vilkår for folkevalde for perioden 2019-2023
 • Interpellasjonar og spørsmål

Kommunestyremøtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 14.00. Møtet startar ved at prosjektrådmann Rune Lid orienterer om budsjettet for 202. Det vert informasjon om MOT, byvekstavtalen og skuleprosjektet Elev i Nye Øygarden.

Møtet vert overført på nett-TV.

Frå klokka 09.00 til 14.00 er det folkevaldopplæring.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Her er vekerapport for den nye kommunen

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 45. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. 

Inviterer til stor folkefest

Den første veka vert innbyggjarane i dei tre kommunane i vest og alle andre interesserte inviterte til stor fest for å markera overgangen til Nye Øygarden kommune.
– Vi ønskjer å skapa begeistring ved starten av den nye kommunen. Møt gjerne opp i Øygardsgenseren, seier leiar i styringsgruppa for programmet for opningsveka, Marianne Sandahl Bjorøy.
Les meir. 

Knivskarp plantekappleik

Konkurransen om å få erteblomsten til å veksa raskast og lengst skjerpar seg. Det er no knappe tre veker igjen før konkurransen vert avslutta. Rundt 20 klassar deltek i konkurransen i regi av Elev i Nye Øygarden. Vi tok turen innom Landro skule tidleg i denne veka. Både klasse 2a og klasse 3b deltek i konkurransen. I klasse tre stod det tre planter i vindauget.
Les meir.

Stinn brakke på Brattholmen skule

Sju-åtte hundre personar vandra rundt i skuleanlegget på Brattholmen då skulen torsdag kveld inviterte foreldre, elevar og andre interesserte til presentasjon av elevarbeidet i Annleisveka. Også dette året var «Når tre blir til eín – Nye Øygarden kommune» tema for Annleisveka på Brattholmen skule. Elevane har denne veka både sett på fortid, notid og framtid.
Les meir. 

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. Denne veka kan du sjå og høyra, Nora frå Landro skule,  Emma frå Sund ungdomsskule  og Aurora frå Toftøy skule.
Les meir.

Øygarden eigedomsutvikling har tilsett dagleg leiar

Nina Glesnes er tilsett som dagleg leiar i Øygarden Eigedomsutvikling. Glesnes er 57 år gamal og bur på Glesvær i Sund. Styreleiar Kari-Anne Landro opplyser at interimstyret no vil saman med dagleg leiar jobba vidare med dei andre punkta som vi er beden om å få på plass i mandatet som vart gitt frå fellesnemnda i juni 2019.
Les meir.

Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (46)

 • 11.11.: Sentralstyre møte i Høgre
 • 12.11.: Politisk arbeidsutval, Fjell kommune
  Formøte vedr. Byvekstavtale
  Møte med masterstudent (kommunereforma)
 • 13.11.: Innlegg på leiarsamlinga Fjell kommune1
  KS vest samling og fylkesmøte (KS: fellesorganisasjon for kommunane)
  Årsmøte i Øygarden Høgre
  Innlegg for kystreiarlaga
 • 14.11.: KS vest samling og fylkesmøte
  Møte utbyggjar Knut Jørgen Hauge
 • 15.11.: Byvekstforhandlinger

Ordføraren neste veke (47)

 • 18.11.:  Presentasjon av ny modell for næringsutvikling i NØK
  Politisk arbeidsutval
  Møte med Equinor Kollsnes
  Nabokontaktmøte Equinor
 • 19.11.:  Møte med Therese Hellesøy som har gitt ut dikt om angst
  Fjell ungdomsskule presentasjon av jubileumsbok
  Samling Fylkesmannens Solstrand
 • 20.11.:  Samling Fylkesmannen Solstrand
  Opning av Spildepolden skule
 • 21.11.:  Kommunestyre + opplæring
 • 22.11.:  Møte med Fabtec
  Budsjettmøte Vestland Høgre, fylkestingsgruppe
 • 23.11.:  Opning av Hengjo på Hellesøy saman med Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • 24.11.:  Deltek på opptaksfest for Kolltveit Blå Kors speidergruppe

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg dene veka (46)

 • 11. og 12. 11.:  Møte i Nettverk for petroleumskommunar i Hammerfest
 • 13.og 14. 11.:   Fylkesårsmøte i KS (fellesorganisasjon for kommunane)
 • 14. 11.:             Styremøte i Fjell kommunale pensjonskasse
 • 15. 11.:             Heildagsmøte om byvekstavtalen
 • 16. 11.:             Fylkesrådsmøte KrF, Fløyen
 • 17. 11.:              Møte med fleirtallskoalisjonen,  Rong

Varaordføraren neste veke (47)

 • 18. 11.:  Kalendermøte
  PAU
  Styremøte i Verdighetssenteret,  Litteraturhuset, Bergen
 • 19. 11.:   Skjenet, førebuing
 • 20.11.:    Styreseminar Solli sykehus
 • 21. 11.:   Heildags kommunestyremøte med opplæring
                Møte med gruppeleiarar og utvalsleiarar
 • 22. 11.:  Synfaring til Fabtec, Basen
  Hellesøy, opningsarrangement

 

 

 

 

Øygarden bustadutvikling har tilsett dagleg leiar

Nina Glesnes er tilsett som dagleg leiar i Øygarden bustadutvikling KF. Glesnes er 57 år gamal og bur på Glesvær i Sund.

Leiar i styret for Øygarden bustadutvikling KF, Kari-Anne Landro, seier at det vart gjennomført ei intern utlysing i dei tre kommunane.

– Det kom inn fleire gode søkjarar. Etter gjennomføring av intervju og ei grundig vurdering, fekk Nina Glesnes tilbod om stillinga. Ho har takka ja, og interimstyret er glad for at vi har nådd ein viktig milepæl i arbeidet, seier Landro.

Interimstyret har saman med to representantar frå dei hovudtillitsvalde (Fagforbundet og Delta) utgjort tilsetjingsutvalet. Styret har i tillegg hatt god støtte frå ein personalressurs frå Fjell kommune.

Landro opplyser at interimstyret no vil saman med dagleg leiar jobba vidare med dei andre punkta som vi er beden om å få på plass i mandatet som vart gitt frå fellesnemnda i juni 2019.

Stinn brakke på Brattholmen skule

Sju-åtte hundre personar vandra rundt i skuleanlegget på Brattholmen då skulen torsdag kveld inviterte foreldre, elevar og andre interesserte til presentasjon av elevarbeidet i Annleisveka.

Benjamin og dei andre elevane i 4b har laga eit stor plansje om livet i sjøen.

Også dette året var «Når tre blir til eín – Nye Øygarden kommune» tema for Annleisveka. Elevane har denne veka arbeidd med både fortid, notid og framtid.

Benjamin Bjørvik Lillebø i 4b viser stolt fram den store plansjen på veggen i klasserommet der elevane har laga alt tenkjeleg som finst i sjøen.

– Vi har laga sjømotiv. Sjølv har eg teikna hai og manet, seier Benjamin.

Kva tenkjer du om at det no vert ny kommune frå nyttår av?

– Det vert nok ei forandring, men eg veit ikkje heilt kva det går i. Men det er fint at vi kan skryta litt av at vi har blitt ein større kommune, seier Benjamin.

Når vi vandrar frå klasserom til klasserom får opplever vi eit breitt spekter av elevarbeid. Vel vitande om at kommunevåpenet er avklart for den nye kommunen, har nokre klassar har drista seg til å teikna kommunevåpen. Her var det mange kreative forslag. Nokre har skrive om favorittstaden sin, og andre har arbeidd med industriutvikling i regionen.

Brattholmen skule er mellom dei som konkurrerer om å få ein erteblomst til å veksa raskast i Plantekappleiken. Det var blomar å sjå fleire stader på Brattholmen skule, også den erteblomsten som er eit resultat av ei ertespire vatna av statsminister Erna Solberg då ho besøkte skulen den 14. oktober.

Besøk av besteforeldre

Det mangla ikkje på kaker og andre godbitar denne torsdagskvelden. Nora, Milene og Emma var klar for å hjelpa til med serveringa.

– Denne veka har vi arbeidd med korleis det såg ut her ute på Sotra, lese i forskjellige bøker, seier dei.

Elevane er klare for hjelpa til med servering av kaker. Frå venstre; Nora Mjøs, Emma H. Karlsen og Milene R. Knudsen.

Det kom også besøk frå fleire besteforeldre og fortalde om livet her ute.

– Bestefar min, Leif Nygård, som har vakse opp her kom og fortalde om livet på Sotra då han var ung. Her på Brattholmen var det ferjeavgangar og trafikkaos om sundagane. Det var kø heilt opp til Straume på det meste. Slik vil vi ikkje ha det no, seier Caroline og legg til at bestefaren også fortalde om korleis det var på Sotra under krigen.

I klasserommet til 7c har lærar Frank Kålås teke med seg gamle reiskapar frå naustet og garden sin på Angeltveit. Mellom anna er det utstilt ein fiskekasse som er langt over hundre år gamal. Desse brukte strilane då dei rodde til byd`n og tok med seg levande fisk for sal til kravstore bergensarar på Torget i Bergen.

– Tippoldefaren min, Mikkel Mikkelsen har brukt fiskekista som du ser her, seier Kålås.

Klassen hans, 7c, har også presentert modell av Sotrabrua.

– Den nye brua bør få namnet Øygardsbrua, meiner han.

Tekst og foto: Vigleik  Brekke

Her er fleire bilete frå Annleisveka på Brattholmen skule:

Inviterer til stor folkefest

Den første veka vert innbyggjarane i dei tre kommunane i vest og alle andre interesserte inviterte til stor fest for å markera overgangen til Nye Øygarden kommune.
– Vi ønskjer å skapa begeistring ved starten av den nye kommunen. Møt gjerne opp i Øygardsgenseren, seier leiar i styringsgruppa for programmet for opningsveka, Marianne Sandahl Bjorøy.

Velkomen til fest! seier dei ansvarlege for folkefesten. Frå venstre; Børge Haugetun, Kari-Anne Landro, Christel Møvik-Olsen, Marianne Sandahl Bjorøy og Tom Georg Indrevik,

Saman med i planlegginga har ho hatt ordførar i Sund, Kari-Anne Landro, øygardsordførar Børg Haugetun og i den siste tida ordførar for Nye Øygarden Tom Georg Indrevik. Kulturleiar i den nye kommunen, Christel Møvik-Olsen har leia prosjektgruppa som arbeider med alle dei eksterne arrangementa.

Festar i seks dagar

Det startar med ei formell markering ved fyrlykta i Skogsskiftet på nyttårsaftan og endar opp med fellesgudsteneste i Sotra Arena sundag den 5. januar. Den store folkefesten med offisiell opning, korslag og dans med gruppa Gardsbruk vert laurdag den 4. januar. Det vert også nyttårskonsert med storband og brassband den 1. januar i Hjeltefjorden Arena.

– Vi ønskjer at dette skal verta ein folkefest der flest mogleg får vera ein del av den nye kommunen frå dag eín, seier Sund-ordførar Kari-Anne Landro. Alle arrangement, med unnatak av de dansen laurdag kveld, er gratis.

– Det er ope for alle, til og med byfolk kan få koma, seier Tom Georg Indrevik.

Marianne Sandahl seier at på den offisielle opninga klokka 13.00 på laurdagen vil statsminister Erna Solberg stå for den offisielle opninga.

– Då kan vi trygt seia at vi blir eitt klokka eitt. Bli med på det gøya over heile øya, legg den poetiske Børge Haugetun til.

Allereie frå klokka 10 på den store opningsdagen er det aktivitetar og konkurransar for alle. Målet er at dette skal verta ein stor myldredag for folket her vest. Seinare på dagen, klokka 18.00 er det klart for det store korslaget der 18 kor skal delta i ein knivskarp konkurranse.

Om kvelden er det invitert til gamaldags striladans med gruppa Gardsbruk. Dette arrangementet har 18-års aldersgrense og har inngangsbillett. Alle dei andre arrangementa er gratis.

– Vi klarte å skapa begeistring og få folk med under Sykkel-VM i 2017. Då får vi det til denne gongen også, seier Sandahl Bjorøy.

Dette kan du vera med på:

 • Tysdag 31. desember kl. 23.30:   Markering ved fyrlykta i Skogsskiftet med bl.a. fyrverkeri. Fire ordførarar deltek.
 • Onsdag 1. januar kl. 18.00:   Nyttårskonsert med storband og brassband i Hjeltefjorden Arena på Rong. Rong Brass og Sotra storband. Dørene opnar kl. 17.00. Det vert parkering ved kulturhuset, grusplassen ved sida av bensinstasjonen og ved rådhuset på Rong.
 • Laurdag 4. januar: Den store folkefesten i Sotra Arena
  10.00:  Aktivitetar og konkurransar ute og inne for store og små.
  13.00:  Offisiell opning. Statsminister Erna Solberg deltek.
  18.00:  Det store korslaget.
  23.00:  Dans med Gardsbruk. Dørene opnar kl. 22.00.
 • Sundag 5. januar kl. 11.00: Fellesgudsteneste i Sotra Arena. Kyrkjekaffi.

Til følgjande arrangement må det tingast billettar:

 • Nyttårskonsert 1. januar kl. 18.00 (gratis)
 • Offisiell opning 4. januar kl. 13.00 (gratis)
 • Det store korslaget 4. januar kl. 18.00 (gratis)
 • Dans med Gardsbruk 4. januar kl. 23.00 (kr. 200,-) 18 års aldersgrense.

Billettar kan tingast hjå ticketmaster.no (søkjeord: Øygarden).

Du kan også henta billettar på biblioteka i Skogsskiftet, Rong og Straume.

Les plakat for folkefesten her.

Velkomen til folkefest for Øygarden kommune!

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Knivskarp plantekappleik

Konkurransen om å få erteblomsten til å veksa raskast og lengst skjerpar seg. Det er no knappe tre veker igjen før konkurransen vert avslutta.

Elevane i både 2a (biletet) og 3b viser stor engasjement i plantekappleiken.

 

Rundt 20 klassar deltek i konkurransen i regi av Elev i Nye Øygarden.

Vi tok turen innom Landro skule tidleg i denne veka. Både klasse 2a og klasse 3b deltek i konkurransen. I klasse 3b stod det tre planter i vindauget.

–  Vi tømte først jord i potta og la ertene i vatn ein dag før vil planta ertespira, fortel Sonja.

– Vi såg det tok til å spira etter fire –fem dagar, fortel Arian.

I klasse 2a på Landro skule er engasjementet stort, fortel lærar Anette Lynglund Kroken.

– Sidan konkurransen starta har engasjementet i 2a vore høgt! Både lærar og elevar har eit høgt konkurranseinstinkt, og går «all in» for å leggja til rette for gode vekstvilkår for planta. Vi har sanka gode (forhåpentlegvis) tips til korleis planta kan veksa og trivast. Nokre av tipsa vil vi ikkje heilt røpa, før konkurransen er over!:) Men vi kan meddela at t.o.m foreldre har kome på bana med tips/midlar for å ta best mogleg vare på planta. Så her er engasjementet stort. Kvar dag i lunsjen går vi inn på grafen for å sjå korleis planta vår ligg an i forhold til andre sine, seier Lynglund Kroken.

I forkant av pensum

Ho opplyser at elevane har ikkje lært kva centimeter er ennå (som pensum), men brukar no dette ordet flittig når dei skal skildra kor lang planta er i forhold til grafen. I starten var dette eit ukjent fenomen, no viser dei stor forståing ved at dei også kommentarar som «korleis kan ei plante starte på 10 centimeter, den må vel være 0 centimeter når den vart planta» osv..  På vekeplanen har dei også fått utdelt lenkja til grafen, slik at dei kan følgja med heime.

– Elevane er flinke til å minna læraren på å vatna planta flittig, dei brukar også å syngja til ho! Dei har allereie laga seg nokre tankar om kva dei vil bruka pengane på, dersom vi skulle være så heldig å vinna. Då er forslaga alt i frå badeland, spel til klassa, badebasseng på skulen, skuleballar etc. Planten har verkeleg bidrege til å skapa samhald via eit felles samarbeidsprosjekt! Dette er GØY! seier læraren.

Avsluttar konkurransen 30. november

Plantekappleiken starta den 15. oktober og vert avslutta den 30. november. Det starta med at  klassane la erter i vatn den første dagen før dei vart planta dagen etter, den 16. oktober. På nettsida til Elev i Nye Øygarden registrerer klassane veksten, og dermed kan alle følgja med korleis ein ligg an i konkurransen. På opningsfesten den 4. januar har vi bedt statsminister Erna Solberg om å dela ut premiane til dei tre beste klassane.

Henrik i 3b gjev vatnar planten.

Mor og far bryr seg meir om kommunesamanslåinga enn meg!

Den 1. januar vert dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden slått saman Vi spurte elevane i 3b om kva dei dei tenkjer om at det vert ein ny kommune med namnet Øygarden.

– Kommunen vert større. Elles bryr eg meg ikkje så mykje. Mor og far bryr seg meir, seier ein av elevane.

Klasse 3b er mellom 70 klassar som har delteke i konkurransen om å «tippa» folketalet i den nye kommunen 1. januar.

– Me er spente på resultatet, seier elevane. Det offisielle folketalet ved nyårsskiftet er klart om lag den 20. februar når Statistisk sentralbyrå offentleggjer tala.

Her er fleire bilete frå Landro skule:

 

He er vekerapport for den nye kommunen

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 45. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. 

Tilrår satsar for økonomisk sosialhjelp

Formannskapet for den nye kommunen går inn for å harmonisera satsane for økonomisk sosialhjelp. På møtet den 5. november gav formannskapet tilråding til satsar for 2020. Einslege utan barn får 6 150 kroner pr. måndag frå 2020, medan ektepar/sambuarar får 10 250 kroner pr. måndag dersom kommunestyret sluttar seg til tilrådinga frå formannskapet.
Formannskapet vedtok elles at formannskapet skal vera styringsgruppe for prosessen med forhandlingar om byvekstavtale.
Les meir.


Tilrår å godkjenna språkbruksplan

Utval for tenester og levekår (UTL) for Nye Øygarden kommune rår kommunestyret til å godkjenna framlegget til språkbruksplan for Nye Øygarden slik han ligg føre. På møtet onsdag denne veka var det også møte i utval for samfunnsutvikling og utval for plan. I desse to utvala var det orienteringar.
Utvalet utsette fleire saker. Sakene om framlegg til nye vedteker for SFO (skulefritidsordninga) og kommunale barnehagar vart utsette. Det vart vedteke å oppretta ei arbeidsgruppe på fire personar som skal førebu sak og koma med framlegg til vedtekter for SFO og vedtekter for kommunale barnehagar innan utgangen av april. (Høgre).
Les meir.


Tankar om framtida denne veka

På onsdag vart tre nye videoar i serien Tankar om framtida presentert. Fram mot jul presenterer prosjektet Elev i Nye Øygarden tre videoar der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. Denne veka kan du sjå og høyra Lena frå Foldnes, Martin frå Danielsen barneskule og Hedda frå Knappskog skule.
Les meir.


Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (45)

 • 04.11.:  Styreseminar Bergen Havn AS på Ågotnes
 • 05.11.:  Formannskapsmøte
 • 06.11.:  Politikk møter næring. Møte med Vest Næringsråd
 • 07.-08.11: Deltek på dagtid på Sjømat Norges årskonferanse

Ordføraren neste veke (46)

 • 11.11.: Sentralstyre møte i Høgre
 • 12.11.: Politisk arbeidsutval, Fjell kommune
 • 13.11.: Innlegg på leiarsamlinga Fjell kommune
  KS vest samling og fylkesmøte (KS: fellesorganisasjon for kommunane)
  Årsmøte i Øygarden Høgre
 • 14.11.: KS vest samling og fylkesmøte
  Lunsj hos Robin Dale Oen
  Møte utbyggjar Knut Jørgen Hauge
  Kystbykarusellen
 • 15.11.: Årskonferanse Bergen Næringsråd
  Byvekstforhandlinger

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg denne veka (45)

 • 04.11.:  Styreseminar Bergen Havn AS på Ågotnes
 • 05.11.:  Formannskapsmøte
 • 06.11.:  Politikk møter næring. Møte med Vest Næringsråd
  Møte med Pitstop
 • 07.-08.11: Deltek på dagtid på Sjømat Norges årskonferanse
 • 07.11.:  Interimstyremøte i Øygarden bustadutvikling
 • 09.11.:  Apell i samband med Krystallnatta-arrangement
 • 10.11.:  Reise til Hammerfest på styremøte i Norsk petroleumskommunar
 • 11.11.: Hammerfest, Styremøte, NPK

Varaordføraren neste veke (46)

 • 12.11.: Heimreise
 • 13. 11.: KS Vestland (KS: fellesorganisasjon for kommunane)
 • 14. 11.: KS-Vestland
  Styremte Fjell pensjonskasse
 • 15. 11.: Byvekstavtale. Møte i Bergen, heile dagen
 • 16. 11.: Rådsmøte
 • 17. 11.: Fellesmøte H, FrP, SL, V, og KrF,  Øygarden rådhus, Rong

 

 

 

 

 

Tilrår å godkjenna språkbruksplan

Utval for tenester og levekår (UTL) rår kommunestyret til å godkjenna framlegget til språkbruksplan for Nye Øygarden slik han ligg føre. I dag var det også møte i utval for samfunnsutvikling og utval for plan. I desse to utvala var det orienteringar.

Jan Utkilen (Sotralista) er tilbake i kommunalt leiarverv. Han skal leia utval for tenester og levekår i den nye kommunen. Nestleiar vert Ernst Einarsen (Høgre).

I tilrådinga frå UTL til kommunestyret går det også fram at nynorsk skal vera administrasjonsspråket for den nye kommunen og at Øygarden kommune vert medlem i Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK).

Språkbruksplanen er tilpassa den språklege situasjonen i dag som er prega av sterk påverknad frå media og omfattande bruk av digitale plattformer. Dersom kommunestyret vedtek skriftleg språkform innan 16. desember, vil Øygarden kommune koma med i målvedtaksforskrift gjeldande frå 1. januar. Dersom det ikkje vert gjort vedtak denne hausten, vert Øygarden kommune inntil vidare registrert som språknøytral kommune. Alle dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden, har i dag nynorsk som administrasjonsspråk. I planen vert det vist til at det er ei nær samanheng mellom språk, identitet og kultur.

Nynorskprosenten i skulane i Sund og Øygarden er vesentleg høgare enn i Fjell. Medan nynorskdelen i Fjell ved inngangen til 2019 var på 31,7 prosent, hadde 86,5 prosent av elevane i Sund og 91,6 prosent av elevane i Øygarden nynorsk som hovudmål. I planen vert det understreka at ein klar og brukarvennleg nynorsk må leggjast til rette for ein aktiv bruk på dei nye digitale plattformene. Det er mellom anna understreka at all digital programvare må vera tilgjengeleg på nynorsk.

Utsette fleire saker

Utvalet utsette fleire saker. Sakene om framlegg til nye vedteker for SFO (skulefritidsordninga) og kommunale barnehagar vart utsette. Det vart vedteke å oppretta ei arbeidsgruppe på fire personar som skal førebu sak og koma med framlegg til vedtekter for SFO og vedtekter for kommunale barnehagar innan utgangen av april. Eksisterande vedtekter i dei tre kommunane vert vidareførte inntil nye vedtekter venteleg er på plass frå 1. august 2020.

Saka om nye satsar for SFO vart trekt frå sakskartet. Formannskapet utsette denne saka då ho stod på sakskartet på møtet i går.

Også saka om krisesenterløysing for Nye Øygarden vart utsett. Det kom på bordet to utsetjingsforslag som vart omarbeidd til eit fellesforslag. Utvalet ønskjer også å få belyst alternativet med eige krisesenter.

Saka om interkommunalt tilsyn med barnehagar i Øygarden kommune vart utsett. Utvalet ønskjer at det vert lagt fram ein avtale om fordeling av kostnadene med tilsyn før det vert teke avgjerd om interkommunalt tilsyn med barnehagane.

Frå møtet i utval for tenester og levekår i dag.

 

 

 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan

Utvalet vedtok at det skal ut arbeidast ein alkoholpolitisk handlingsplan for Nye Øygarden kommune innan juni 2020. Eksisterande handlingsplanar for kommunane i dag skal gjelda innanfor sitt geografiske område inntil ny samla handlingsplan er vedteken. Det vart vald ei arbeidsgruppa som skal utarbeida ny alkoholpolitisk handlingsplan. Gruppa vert samansett av Roberg Kaupan Sæle (H), Eva Aarskog (SV), Espen Cornell Jakobsen (Ap) og Kristin Børve Jakobsen (FrP).

Skjenking på opningsarrangement den 4. juni

UTL vedtok at det kan skjenkast alkohol i samband med opningsfesten i Sotra Arena for den nye kommunen laurdag den 4. januar. Skjenkinga er knytt til eit dansearrangement om kvelden.

Ønskjer samarbeid

Ved innleiinga til det første møtet i utvalet sa leiar Jan Utkilen (Sotralista) at han ønskjer at det vert eit godt samhald og ein god tone i utvalet.

– Vi må tenkja nytt og kreativt, sa Utkilen. Nestleiar i utvalet er Ernst Einarsen (Høgre).

Orienteringar i dei andre utvala

I dei andre utval, utval for samfunnsutvikling og utval for plan var det orienteringar.

Andreas Kallekleiv (Høgre), er leiar i utval for samfunnsutvikling, medan Svein Berger Bjørge (FrP) er nestleiar.
Svein Otto Jacobsen (FrP), til høgre, er leiar utval for plan, medan Michael Sangolt (Høgre,) er nestleiar.