Author Archives: Vigleik Brekke

Brei semje i Fjell om å danna ny kommune

Alle representantane for gruppene i Fjell kommunestyre støtta på møtet torsdag kveld forslaget om å danna ein ny kommune samansett av Fjell, Sund og Øygarden. Saka var ikkje til realitetsbehandling på møtet torsdag kveld, men til drøfting. 

Ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, orienterte om intensjonsavtalen og innbyggjarundersøkinga.
Ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, orienterte om intensjonsavtalen og innbyggjarundersøkinga.

Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy orienterte om intensjonsavtalen som felles forhandlingsutval (FFU) har forhandla fram på vegner av dei tre kommunane. Ho gav også informasjon om innbyggjarundersøkinga.

Nærtenesteprinsippet

Dei som tok ordet på møtet i Fjell kommunestyre, og som sjølv ikkje hadde vore med i forhandlingane, gav honnør til FFU for arbeidet med intensjonsavtalen.  Fleire viste til nærtenesteprinsippet som eit viktig mål for den nye kommunen og at ein særleg måtte hugsa på konsekvensane for utkantane i ein eventuell ny kommune. Bruk av eksisterande rådhus til kommunedelsenter er ein god måte å gje tilbod om tenester i nærområdet.

Eit par av dei som tok ordet, var kritiske til forslaget om å kalla den nye kommunen for Øygarden, og FrP og Sotralista ønskte at det etter eit eventuelt vedtak den 20. juni vert fremja ei eiga sak om namn på den nye kommunen.

SV og Miljøpartiet Dei Grøne var mellom anna opptekne av klima og miljø og at den nye kommunen må verta eit miljøfyrtårn. Fleire som tok ordet i drøftingssaka, peika på at det vil verta ei stor utfordring å sikra eit godt lokaldemokrati og at alle partia har eit ansvar for å sikra brei representasjon frå alle delane av kommunen.

Det vart også stilt spørsmål om lokaldemokrati og om korleis den politiske organiseringa skal verta og om komitéane skal innstilla direkte til kommunestyret. Elles vart det minna om at endringane vil auka i tida som kjem og at den nye kommunen må vera framtidsretta. Andre tema var økonomi, arbeidsgjevaransvaret, felles kultur og kor viktig det er å ha ein god tone og godt samarbeid med nabokommunane.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Utfyllande info om innbyggjarundersøkinga

Opinion har no kategorisert fritekstsvara på innbyggjarundersøkinga om kommunereforma.

Frå presentasjonen i SF Sotra Kino i dag.
Frå presentasjonen av innbyggjarundersøkinga den 20. mai.

 

 

 

 

 

 

Rapporten om innbyggjarundersøkinga vart presentert fredag den 20. mai. På møtet i felles forhandlingsutval same dag vart Opinion beden om å utarbeida ein rapport der dei 1125 fritekstsvara (spørsmål 6) vart kategoriserte.

Her kan du lesa rapporten.

Innbyggjarundersøking: Ja i Sund og Fjell, nei i Øygarden

Om lag to tredeler av innbyggjarane i Sund og Fjell er positive til at Fjell, Sund og Øygarden etablerer ein ny kommune saman. I Øygarden er det eit signifikant (klart) nei-fleirtal. Det går fram av ei innbyggjarundersøkinga som vart presentert for felles forhandlingsutval i dag.

Dei tre ordførarane i regionen; Kari-Anne Landro (Sund), Børge Haugetun (Øygarden) og Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell).
Dei tre ordførarane i regionen; Kari-Anne Landro (Sund), Børge Haugetun (Øygarden) og Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell).

Les heile rapporten her.

I undersøkinga, gjennomført for kommunane av Opinion, går det fram at 69 prosent av innbyggjarane i Fjell er for å etablera ein ny kommune, medan 15 prosent er imot. I Sund er 67 prosent positive til samanslåing, medan 18 prosent er imot. I Øygarden er 36 prosent av innbyggjarane for å danna ein ny kommune, medan 52 prosent er imot.

Nøgde ordførarar

I Øygarden er det eit fleirtal imot å danna ein ny kommune. Ordførar Børge Haugetun seier likevel at det er ei solid undersøking som er lagt fram.

– Undersøkinga gjev oss eit nødvendig grunnlag til å fatta vedtak. Resultata støttar opp om at innbyggjarane er opptekne av det som går fram av intensjonsavtalen, seier Haugetun.

Sund-ordførar Kari-Anne Landro seier at undersøkinga gjev eit godt svar på at innbyggjarundersøkinga var ein god måte å få fram folkemeiningar på.

– Resultatet gjev meg tryggleik som politikar når endeleg avgjerd skal takast, seier Landro.

Også Fjell- ordførar Marianne Sandahler er nøgd med undersøkinga.

– Rapporten gjev svar på mange spørsmål og viser at intensjonsavtalen har fanga opp det som folk er opptekne av seier, Sandahl Bjorøy.

Den 20. juni er det kommunestyremøte i alle dei tre kommunane. Då skal det avgjerast om kommunane ønskjer å danna ein ny kommune saman, eller om dei vil halda fram kvar for seg.

Det var senorrådgjevar i Opinion Henrik Høidahl som presenterte innbyggjarundersøkinga.
Det var seniorrådgjevar i Opinion, Henrik Høidahl, som presenterte innbyggjarundersøkinga.

Dei yngste er mest skeptisk

Undersøkinga viser elles at det er fleire menn enn kvinner og fleire over 45 år enn under 45 år i Fjell som er for å danna ny kommune. I Sund er det ein tendens til at dei mellom 30 og 44 år i større grad enn dei andre aldersgruppene er for å skipa ein ny kommune. Generelt viser undersøkinga at det er størst motstand mot å danna ny kommune blant den yngste aldersgruppa (16-29 år).

Innbyggjarane vart også inviterte til å gje graderte svar på kva dei meiner om å danna ein ny kommune. Her går det mellom anna fram at det framleis er 52 prosent i Øygarden som er negative (svært negativ 21 prosent og ganske negativ 31 prosent). Men «veit ikkje» og «korkje for eller imot» er redusert i favør av positive (28 prosent ganske positive og svært positive 13 prosent). Til saman vert då 41 prosent positive til å danna ny kommune på spørsmålet der svara var graderte.

Kommunale tenester

Både i Fjell, Sund og Øygarden er det auka kvalitét på dei kommunale tenestene som har høgast skår på spørsmålet om kva innbyggjarane meiner er det viktigaste måla for ein framtidig kommune. Som nummer to og tre kjem 2) ei meir kostnadseffektiv kommunal drift og 3) betre nærings- og samfunnsutvikling. God tilgang til dei kommunale tenestene kjem  på fjerdeplass, men i Øygarden er dette sett opp som det nest viktigaste målet etter auka kvalitét på dei kommunale tenestene.

Frå presentasjonen i SF Sotra Kino i dag.
Frå presentasjonen i SF Sotra Kino i dag.

I undersøkinga vart det også spurt om korleis innbyggjarane trur tenestene vert i ein ny kommune.  Høgast skår fekk næringsutvikling, helsetenester, kultur/idrett/fritid og økonomistyring. Lågast skår på dette spørsmålet fekk å «gje innbyggjarane høve til å påverka utviklinga i kommunen».

Det vart vidare spurt om kor viktig avstanden er til tenestene. Dei tre viktigaste tenestene med omsyn til avstand var helsetenester, skule- og fritidsordning og pleie og omsorg.

Bjørgedalen barnehage i Bergen skulle på kino i nabolokalet og sjå filmen "Gråtass". Men først ønskte dei å få sjå dei tre ordførarane, og det fekk dei.
Bjørgedalen barnehage i Bergen skulle på kino i nabolokalet og sjå filmen «Gråtass». Men først ønskte dei å få sjå dei tre ordførarane, og det fekk dei.

Av dei totalt 2 200 personane som svarte på undersøkinga, har 1 125 nytta seg av høvet til å seia noko om kommunereforma med eigne ord.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland

 

Flest nei på Fjell ungdomsskule

Det vart travelt for ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og varaordførar Tom Georg Indrevik då dei i føremiddag skulle presentera arbeidet med kommunereforma trinnvis for elevane på Fjell ungdomsskule.IMGP2470-H800

Også på Fjell ungdomsskule vart elevane utfordra til å svara på om dei er for eller imot å skapa ein ny kommune. I ei Kahoot-undersøking svara 132 av 293 deltakarar (45 prosent) at dei var imot å danna ein ny kommune, medan 100 elevar (34 prosent) røysta for. 61 av elevane (21 prosent) svara «veit ikkje».  Motstanden mot å danna ein ny kommune var nokså lik for alle alderstrinna og varierte mellom 42 og 47 prosent. 45 prosent nei på Fjell ungdomsskule er identisk med resultatet på Danielsen ungdomsskule.

Når det gjaldt kva mål elevane meinte var viktigast for ein ny kommune, var det  «billegare drift» av kommunen og «Betre nærings- og samfunnsutvikling» som fekk høgast skår.

8. klasse
8. klasse

Stor spørjelyst

Også på Fjell ungdomsskule var spørjelysten stor. Fleire stilte spørsmål frå salen. I tillegg kom det inn ei stor mengde med spørsmål på SMS som vart vidareformidla til dei to politikarane.  Fleire gav uttrykk for at dei ikkje var samde med felles forhandlingsutval sitt forslag om å kalla kommunen Øygarden.

Andre tema var kollektivtransport (særleg for Bjorøy og Tyssøy), bompengar, bybane til Sotra, målform, bygging av nye skular, ordførarval, økonomi, kvalitet på tenestene, konsekvensane for utkantane i ein ny kommune og kva som var tanken bak å starta prosessen med å danna ein ny kommune. Det kom inn eit par hundre spørsmål på SMS i løpet av føremiddagen.

På samlinga i dag var Skulesjefen representert ved fungerande skulesjef Jogeir Songnnæs og pedagogisk konsulent Eva Finstad. Det skal også vera tilsvarande samling på Tranevågen ungdomsskule den 7. juni.

Her er fleire bilete frå samlingane på Fjell ungdomsskule i dag:

9. klasse
9. klasse
10. klasse
10. klasse
Marianne Sandahl Bjorøy
Marianne Sandahl Bjorøy
Tom Georg Indrevik
Tom Georg Indrevik

IMGP2485-H800

Ja-fleirtal på Bildøyna

24 av 45 deltakarar på undersøkinga på Sotra vidaregåande skule røysta for å skapa ein ny kommune samansett av Fjell, Sund og Øygarden. Seks av dei som deltok på undersøkinga svarte «veit ikkje».

I dag var det møte med elevane på Sotra vidaregåande skule, Bildøyna.
I dag var det møte med elevane på Sotra vidaregåande skule, Bildøyna.

I dag møtte dei tre ordførarane i regionen 55 av elevane på Sotra vidaregåande skule på Bildøyna. Det var medlemer og varamedlemer i elevråda som i dag fekk informasjon om kommunereforma.

I Kahoot-undersøkinga vart det også stilt spørsmål om meir nyanserte svar på hovudspørsmålet. Her viste det seg at ni var svært negative, åtte ganske negative, 21 ganske positive og sju svært positive til å etablera ein ny kommune i regionen.

Etter at fungerande ordførar i Sund, Nils Kåre Skoge, ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy og Øygarden-ordførar Børge Haugetun hadde presentert informasjon om kommunereforma og intensjonsavtalen var det klart for spørsmål frå dei interesserte elevane.

Relevante spørsmål

Fleire ville har meir grunngjeving kvifor felles forhandlingsutval har landa på Øygarden som namn på ein eventuell ny kommune. Andre tema var folkeavrøysting, eigedomsskatt, målform plassering av ny vidaregåande skule og eventuelle konsekvensar for kommunereforma ved evt.  regjeringsskifte.

Ein av elevane utfordra særleg fungerande ordførar i Sund, Nils Kåre Skoge, om kva han meinte om planane om å skapa ein ny kommune. Skoge stadfesta at han har vore skeptisk, men at han ikkje har teke endeleg standpunkt ennå.

Elevane kunne også senda inn spørsmål på SMS. Ein av dei stilte spørsmål om utkantar som til dømes nokre plassar nord i Øygarden vil verta prioriterte i ein ny sentrert kommune og kva vanskar dei vil få. Ein annan stilte spørsmål om kvifor det vert satsa på ny sotrabru i staden for undersjøisk tunnel frå Sund til Flesland. Spørsmålsstillaren meinte det var for dårlege vegar i Sund.  Det kom også forslag om å kalla den nye kommune for Øyriket.

Frå venstre; Børge Haugetun, Marianne Sandahl Bjorøy og Nils Kåre Skoge
Frå venstre; Børge Haugetun, Marianne Sandahl Bjorøy og Nils Kåre Skoge

I undersøkinga vart det også spurt kva elevane meinte var dei viktigaste måla for ein ny kommune. Her var det god tilgang til kommunale tenester og betre nærings- og samfunnsutvikling som fekk høgast skår.

Fredag den 13. mai vert det besøk på Fjell ungdomsskule der alle årstrinna får informasjon om kommunereforma.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Danielsen: Flest imot ny kommune

Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og varaordførar Tom Georg Indrevik fekk mykje å svara for då dei møtte 250 elevar på Danielsen ungdomsskule i dag.

Det var populært å koma på bilete saman med ordførar Marianne Sandahl Bjorøy.
Det var populært å koma på bilete saman med ordførar Marianne Sandahl Bjorøy.

Etter presentasjon av kommunereformarbeidet og mange spørsmål og svar, var det knytt stor spenning til kva elevane meinte om å skapa ein ny kommune.

På Kahoot-undersøkinga svarte 66 elevar nei til å danna ein ny kommune, 51 røysta for å danna ein ny kommune, medan 31 trykte på alternativet «veit ikkje».  Dermed kan ein konkludera med det er noko større motstand på Danielsen enn på Sotra vidaregåande skule, avdeling Skogvåg, til å danna ein ny kommune. Det var på måndag at elevane i Skogsvåg sa sitt om kommunereforma. Der var forholdet mellom ja og nei 50/50.

På spørsmålet om meir nyanserte svar, svarte 26 svært negativ, 54 ganske negativ, 47 ganske positiv og 19 svært positiv.

Alle elevane var samla i gymnastikksalen i dag.
Alle elevane var samla i gymnastikksalen i dag.

Elevane vart også utfordra til å seia kva dei meiner er dei viktigaste måla for ein ny kommune. Her var det god tilgang på kommunale tenester og betre nærings- og samfunnsutvikling som fekk høgast skår.

Det kom inn mange spørsmål frå elevane, både direkte frå elevane i salen og via SMS. Fleire var opptekne av namnet på ein eventuell ny kommune, bompengar og kollektivtransport. Nokre ville vite konkret kva forskjellen vert på økonomi og tenester ved ein ny kommune og korleis folk konkret ville merka denne forskjellen.

Skulesjefen var representert ved fungerande skulesjef Jogeir Sognnæs.

Tekst og foto: Vigleik  Brekke

Her er fleire bilete frå samlinga på Danielsen i dag:

IMGP2438-H800IMGP2425-H800

 

Delt i synet på ny kommune

Elevane på Sotra vidaregåande skule, avdeling Skogsvåg, er delt i synet på om dei tre kommunane bør halda fram som eigne kommunar eller om dei bør skapa ein ny kommune saman.

Dei tre ordførarane presenterte planane om å skapa ein ny kommune. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Børge Haugetun (Øygarden) og Nils Kåre Skoge (fungerande ordførar i Sund).
Dei tre ordførarane presenterte planane om å skapa ein ny kommune. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Børge Haugetun (Øygarden) og Nils Kåre Skoge (fungerande ordførar i Sund).

Dei tre ordførarane i regionen møtte elevane i Skogsvåg i føremiddag. Etter ein presentasjon av planane om ein ny kommune og spørsmål frå elevane, viste ei elektronisk undersøking (Kahoot) at 21 elevar var for å etablera ein ny kommune, medan 21 var imot. 13 svara «veit ikkje». Elevane vart utfordra til å gje uttrykk for nyansar i dette svaret, og då kom det fram at det var litt fleire som var ganske positiv enn ganske negativ, og det var fleire heilt negative enn heilt positive.

Gundre hundre elevar var på plass i kantina for å få med seg informasjon om kommunereforma.
Godt over hundre elevar var på plass i kantina for å få med seg informasjon om kommunereforma.

Mange spørsmål frå elevane

Elevane kunne stilla spørsmål både direkte i salen eller senda spørsmål via SMS. Ikkje minst via SMS «ramla» spørsmåla inn. Det handla om korleis den planlagde samanslåinga vil gå ut over økonomien, tener Fjell og Sund mykje på ein ny kommune med namnet Øygarden, kvifor ikkje ha det slik det er i dag, korleis vert bussrutene i ein ny kommune, kva med sjukehus på Sotra og om ekstrakostnader med endring av skilt etc. ved namneskifte.

Nokre sende også inn synspunkt om at vi neppe har noko val og at kommunane vert slått saman med tvang. Ein av dei som sende inn synspunkt på SMS, skreiv at Øygarden hadde vore eit fint namn, og det berre ikkje var oppbrukt.

Fredrik Oterhals i ivrig samtale med Nils Kåre Skoge.
Fredrik Oterhals i ivrig samtale med Nils Kåre Skoge.

Mål for ein ny kommune

Elevane vart også spurde om kva dei meinte var dei viktigaste måla for ein ny kommune. Her prioriterte elevane auka kvalitet på dei kommunale tenestene, god tilgang på kommunale tenester, billig drift og betre nærings- og samfunnsutvikling. Godt lokaldemokrati var det området som fekk lågast skår på undersøkinga.

På torsdag skal dei tre ordførarane, Børge Haugetun (Øygarden), Nils Kåre Skoge (fungerande ordførar i Sund) og Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell) møta dei vidaregåande elevane som går på Bildøyna.  Det er også møte med elevar på fleire av ungdomsskulane i regionen.

Marianne Sandahl Bjorøy i samtale med elevar.
Marianne Sandahl Bjorøy i samtale med elevar.

 

 
Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

 

Stort engasjement på Tjeldstø

Dei om lag 105 personane som møtte opp på folkemøtet på Tjeldstøy skule i Øygarden torsdag kveld viste stort engasjement.

Frå folkemøtet på Tjeldstø.
Frå folkemøtet på Tjeldstø.

I gymnastikksalen i den nye flotte skulen på Tjeldstø vart det stilt mange kritiske spørsmål til ordførarane som saman med 10 andre i felles forhandlingsutval har forhandla fram ein intensjonsavtale.

I løpet av dei seks folkemøta i Fjell, Sund og Øygarden har det møtt opp om lag 540 personar. Oppslutnaden har vore størst i Øygarden og Sund.

Mange tema

Spørsmål på folkemøtet på Tjeldstø var i kva grad ein ny kommune vil føra til større avstandar, både geografisk og mentalt og om ein ny større kommune vil oppretthalda lågterskeltilboda. Ein av dei frammøtte tok opp spørsmålet om lokaldemokrati. Han støtta framlegget om å byggja på formannskapsmodellen når det gjeld politisk styring, men at det ikkje bør vera høve til å inngå fleirtalskonstellasjonar.

Det kom også fram spørsmål knytt til lokal infrastruktur, mellom anna gjaldt dette vegstrekninga mellom Stura og Hellesøy. Andre tema på folkemøtet var eigedomsskatt, levande bygder, innbyggjarundersøking, storleiken på byråkratiet/talet på offentleg tilsette, nærtenesteprinsippet , rapporten frå Telemarksforsking, konsekvensar av sentrumsutbygging, namn på kommunen og om kommunereforma kan reknast som ei tvangsreform.

Gjestekommentator Regine Oen Hatten frå MOT gav uttrykk for at ho er positiv til å danna ein ny kommune og at ho ser fram til å utvikla vidare samarbeidet om MOT i dei tre kommunane. Til hausten skal ho arbeida i ei full stilling som regional MOT-leiar.

Egil Sæle (i midten) og Børge Haugetun hadde nokre "kraftige tak" i diskusjonen, men fekk ein god og lang prat etter at møtet vart avslutta. Til venstre; Anne Lise Grøm.
Egil Sæle (i midten) og Børge Haugetun hadde nokre «kraftige tak» i diskusjonen, men fekk ein god og lang prat etter at møtet var avslutta. Til venstre; Anne Lise Grøm.

Også på det siste av dei seks folkemøta, framførte Roy Vorland hadde framført «Songen frå vest».  Nils Kåre Skoge (fungerande ordførar i Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden) presenterte intensjonsavtalen og anna arbeid med kommunereforma.

Andre informasjonstiltak i tida som kjem er møte med ungdom på Sotra vidaregåande skule og ungdomsskulane i regionen. Fram mot slutten av april gjennomfører Opinion innbyggjarundersøkinga i alle kommunane.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå folkemøtet på Tjeldstø skule:

IMGP2263-H800

IMGP2265-H800

Dei tillitsvalde og kommunereforma

På folkemøtet i Telavåg onsdag kveld vart det stilt fleire spørsmål om korleis dei tillitsvalde har vore og er involverte i arbeidet med kommunereforma.

Frå møtet i Telavåg onsdag kveld.
Frå møtet i Telavåg onsdag kveld.

Vel 50 personar var til stades på folkemøtet i Sund onsdag kveld.

Dei tillitsvalde er med i styringsgruppene i dei tre kommunane. Hildegunn Høyland, som er hovudtillitsvald for Fagforbundet i Sund, sa at dei tillitsvalde ikkje hadde uttalerett i forhandlingane. Ho gav likevel ros til forhandlingsutvala, særleg til representantane frå Sund.

Det vart stilt spørsmål i kva grad intensjonsavtalen er bindande etter at ein eventuell ny kommune er etablert frå januar 2020 og kvifor politikarane seier nei til folkeavrøysting og ja til innbyggjarundersøking. Andre tema var byråkrati i ein ny kommune, tenestene i kommunedelsentera, NAV-tenester, fagmiljø og namnet på den nye kommunen.

God tone i praten etter at møtet var avslutta. Frå venstre; May Elin Limevåg, Stig Arne Thune og Tom Georg Indrevik.
God tone i praten etter at møtet var avslutta. Frå venstre; May Elin Limevåg, Stig Arne Thune og Tom Georg Indrevik.

 – Eg heiar på dykk!

Det vart stilt fleire kritiske spørsmål også på folkemøtet i Telavåg. Men det vart også delt ut ros. Else Øvretveit helsa ein ny kommune velkomen.

– Dette verkar veldig bra. Eg har venta på at vi skal verta ein ny kommune. Eg heiar på dykk og håpar på ja til ein ny kommune, sa Øvretveit.

Roy Vorland hadde framførte «Songen frå vest», medan intensjonsavtalen og arbeidet med kommunereforma vart presentert av Nils Kåre Skoge (fungerande ordførar i Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden).

Serien med folkemøte vert avslutta på Tjeldstø skule i Øygarden torsdag 21. april klokka 19.00. Gjestekommentator torsdag kveld vert MOT-leiar Regine Oen Hatten.

Her er fleire bilete frå folkemøtet i Telavåg

IMGP2203-H800

IMGP2218-H800