Author Archives: Vigleik Brekke

Klart for tilsetjing av prosjektleiar

Fjell rådhus

På det sjette og siste møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for ny kommune den 16. juni skal det tilsetjast prosjektleiar for arbeidet med å etablera ny kommune i regionen. Møtet vert halde på Fjell rådhus.

Det melde seg 25 søkjarar til stillinga som prosjektleiar då søknadsfristen gjekk ut den 21. mai. Åtte av dei trekte søknadene sine. Etter ein tilsetjingsprosess, gjennomført av tilsetjingsutvalet i samarbeid med rekrutteringsselskapet Mercuri Urval, står ein igjen med tre kandidatar. Førebuande fellesnemnd skal på møtet den 16. juni gjera vedtak om kven som skal få tilbod om/tilsetjast i stillinga.

På møtet den 16. juni skal FF også førebu saker som skal behandlast i dei tre kommunestyra og felles kommunestyre den 21. juni. Saker/tema  til møta den 21. juni er mellom anna namn på den nye kommunen, val av (permanent) fellesnemnd i samsvar med inndelingslova, tal på kommunestyremedlemer og politisk organisering.

Den 21. juni skal dei tre kommunestyra samlast på Panorama Hotell & Resort i Sund. Det er Fylkesmannen som kallar inn felles kommunestyremøte for Sund, Fjell og Øygarden. I etterkant av felles kommunestyremøte, vert det separate kommunestyremøte for dei tre kommunane.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Kjell Andersland

Utsleppet må reduserast kraftig

Forskingstopp Nils Røkke i SINTEF var tydeleg på det ansvaret vi har for å redusera klimautsleppet då vel 120 seminardeltakarar var samla på Panorama Hotell & Resort i Sund i går. Det var førebuande fellesnemnd for ny kommune i region vest som inviterte til framtidsseminar.

Direktør bærekraft Nils Røkke i SINTEF

– Vi må ta tak i utfordringa med klimautslepp på alvor. Kravet er at vi skal ned på eit trettitals millionar tonn utslepp innan 2030. I 2015 var utsleppet 54 millionar tonn, sa Røkke.

Nils Røkke skal no leia ein stor europeisk energiforskingsallianse (ERA). ERA ser samansett av 175 forskingsinstitutt- og aktørar i Europa, og målet er å betra koordineringa av energiforskinga i Europa.

– Det er transport, industri og petroleumsaktivitet som er dei største kjeldene til utslepp, sa Røkke som samstundes understreka at olje- og gass skal vi også utvinna i framtida. Då han summerte opp foredraget sa han mellom anna at vi bør bruka våre fortrinn, frå kapasitet til å lagra CO2, til offshoreindustrien (havvind) til vasskraft og miljøvennlege materiale.

Store ressursar i havrommet

Tidlegare konsernsjef i SINTEF, no seniorrådgjevar, Unni Merete Steinsmo, viste til at vi forvaltar eit havrom som er seks gonger større enn landarealet til landet vårt. Ho understreka at politikarane har ei viktig rolle i å styra utviklinga. Ho lista opp fem viktige framtidige inntektskjelder frå havrommet; biobasert industri, oljebasert industri, marin transport, offshore vind og marin turisme.

Seniorrådgjevar Unni Merete Steinsmo i SINTEF snakka om havromsnæringa og mogeleg utvikling i regionen vår.

Fylkesmann Lars Sponheim var også på plass på framtidsseminaret på måndag. Han snakka om kommunereforma og dei framtidige utfordringane for kommunane. Han meiner at med nye Øygarden kommune»,  kommunar i Nordhordland, Os/Fusa og Askøy vert Bergen omringa av fire store kommunar. Han såg ikkje bort frå at dei allereie vedtekne samanslåingane kan verta endra (utvida) om ikkje så altfor lenge.

– Men med nye Øygarden skal de få skapa ein ny kommune som er permanent. Utfordringa for alle kommunane framover vert å setja seg i stand til å løysa dei store velferdsoppgåvene som følgje av at det vert fleire eldre. Dei som har valt å vera liten, kan få problem med å løysa desse utfordringane, sa Sponheim.

Førarlause køyretøy

Seniorrådgjevar i SINTEF, Terje Moen, snakka mellom anna om automatisering av vegtransporten. Positive konsekvensar av dette kan vera færre drepne og skadde i trafikken, meir effektiv trafikkavvikling, betre mobilitet og gevinstar for miljø og klima. Utfordringane er mellom anna tryggleik og personvern, lovgjeving, konkurranseendring og å sikra gode sensorsystem. Han viste også døme på korleis tungtransporten kan elektrisiferast. Det er venta at godstransporten vil auka med 65 prosent fram mot 2050.

Seniorrådgjevar i tranportforsking Terje Moen, SINTEF snakka om transportløysingar for framtida.

Claus Kjeldsen i Instituttet for Fremtidsforskning i København (IFF) presenterte megatrendar og ulike scenario. Megatrendane påvirkar samfunnet over tid. Han delte haldningane til dette inn i tre grupper; fortidsorientert («De góe gamle dage»), nåtidsorientert («Seeing is believing») og framtidsorientert («Bring the change»).

– Det handlar om korleis vi skal få desse til å arbeida saman. Vi har ein  tendens til å overvurdera konsekvensane av megatrendane på kort sikt og undervudera dei på lang sikt, sa Kjeldsen.

Forskingssjef Tore Nilssen i SINTEF sitt tema var «Den norske modellen i eit framtidsperspektiv». Han var oppteken av at det måtte sikrast tillit mellom folk, partar og aktørar. Dagleg leiar i SenseNet, Ole Berrefjord snakka om framtidig samfunns- og næringsutvikling.

– Strategisk suksess føreset scenarisk tenking og handlekraft. Ofte manglar det strategisk handlekraft, sa Berrefjord,

Det var dei tre ordførarane Kari-Anne Landro (Sund), Børge Haugetun (Øygarden) og Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell) som ønskte velkomen til seminaret. Dei deltok også saman med Tore Nilssen og Claus Kjeldsen på panelsamtalen på slutten av seminaret. Panelsamtalen vart leia av Vestnytt-redaktør Marit Kalgraf.

Dei tre kommunane har slått fast i intensjonsavtalen at den nye kommunen skal vera ein MOT-kommune og arbeida for dei verdiane MOT representerer. På samlinga imponerte ti MOT-ungdomar frå dei tre kommunane med song- og musikkinnslag.

Fotogalleri

Her er presentasjonar frå seminaret

Ole Berrefjord: Framtidig samfunns- og næringsutvikling
Terje Moen: Transportløysingar for framtida, regionalt og lokalt
Nils Røkke: Energi og klima i eit bærekraftig framtidsperspektiv
Unni Merete Steinsmo: Havromsnæringa og mogleg utvikling i regionen vår
Tore Nilssen: Den norske modellen i eit framtidsperspektiv
Claus Kjeldsen: Megatrender og ulike scenario

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland

Ser fram i tida

Det handlar om framtida når førebuande fellesnemnd gjennomfører framtidsseminar på Panorama Hotell & Resort i Sund den 15. mai.

Panorama Hotell & Resort

Det skal handla om framtidig samfunns- og næringsutvikling, transportløysingar for framtida, havromsnæringa og energi og klima. Frå Instituttet for Fremtidsforskning i København kjem Claus Kjeldsen som skal snakka om «Megatrender og ulike scenario».

Dagen vert avslutta med oppsummering og  panelsamtale.

Les programmet her, )PDF)

Søkjer etter prosjektleiar for ny kommune

Dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden, søkjer etter prosjektleiar som skal følgja opp kommunereforma. Prosjektleiaren skal ha det administrative hovudansvaret for å gjennomføra samanslåinga av dei tre kommunane.

Her kan du lesa heile utlysingsteksten.

Tilsetjingsutvalet, samansett av dei tre ordførarane og tre representantar for organisasjonane til dei tilsette, skal etter planen i midten av juni gje innstilling til kven som bør tilsetjast. Då kan førebuande fellesnemnd gjera vedtak om tilsetjing av prosjektleiar den 16. juni.

Prosjektleiaren får ansvar for å utarbeida ein konkret gjennomføringsplan for skipinga av den nye organisasjonen og konkretisera den politiske og administrative organiseringa. Ho eller han skal etablera og leia ei intern prosjektgruppe, som skal støtta gjennomføringa av prosessen.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Colourbox

Førebur felles kommunestyremøte

På det femte møtet i førebuande fellesnemnd (FF) i dag vart det brukt god tid på å førebu felles kommunestyremøte den 21. juni. Det er Fylkesmannen som kallar inn til dette møtet.

Frå møtet i førebuande fellesnemnd i dag.

Møtet i FF vart denne gongen halde i velferdsbygget på Kollsnesanlegget i Øygarden.

Sund-ordførar Kari-Anne Landro innleia om det felles kommunestyremøtet i juni. På det møtet skal det mellom anna gjerast vedtak om namn på kommunen og kor mange representantar det skal vera i kommunestyret.  På møtet i dag gav FF tilråding om kva som skal gå fram i saksframlegg til møtet i juni.

Tilrår Øygarden

Med 12 mot fire røyster gjekk FF inn for at namnet på det nye kommunen skal vera Øygarden. Dette samsvarar med det felles forhandlingsutval gjekk inn for i februar 2016. Mindretalet var samansett av Anita Garlid Johannessen (Frp, Fjell), Elna Nybakk (Sotralista, Fjell), May Elin Limevåg (FrP, Sund) og Nils Kåre Skoge (Høgre, Sund). Garlid Johannessen og Nybakk gav i ordskiftet uttrykk for at det burde vore gjennomført ein prosess der folk fekk seia si meining om namnet før endeleg vedtak. Mindretalet hadde ikkje konkret forslag om noko anna namn enn Øygarden. Øygarden-ordførar Børge Haugetun meinte det hadde vore ein demokratisk prosess også når det gjeld namnet på kommunen. Endeleg vedtak om namn på den nye kommunen vert altså gjort den 21. juni i eit felles kommunestyremøte for dei tre kommunane.

Elna Nybakk (til venstre) og Anita Garlid Johannessen røysta imot å nytta namnet Øygarden på den nye kommunen.

 

Politisk struktur

Leiar i den førebuande fellesnemnda Marianne Sandahl Bjorøy understreka at det er intensjonsavtalen og inndelingslova som er grunnlaget for tilrådingane fram mot det felles kommunestyremøtet i juni.

Det er semje om at kommunestyret skal vera samansett av 45 medlemer, medan formannskapet skal ha 11 medlemer. Det vert lagt opp til gjennomgåande representasjon med ni medlemer i kvart hovudutval. Dei fire hovudutvala er oppvekst og kultur, helse og omsorg, nærings- og samfunnsutvikling og areal- og plansaker. Administrasjonsutvalet skal ha sju medlemer (fire politiske og tre medlemer frå organisasjonane til dei tilsette).  Kontrollutvalet, eldrerådet og kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne er føreslått å vera samansett av sju medlemer. Forliksrådet skal ha tre medlemer. Fellesnemnda (den endelege etter vedtak i juni) får i tillegg fullmakt til å oppretta andre utvalet etter behov.

Det er vidare føreslått at medlemene i førebuande fellesnemnd (17 stk.) vert vald til å utgjera den formelle fellesnemnda. Det er fellesnemnda sjølv som vel leiar og nestleiar(ar). Vidare skal det opprettast eit partsamansett utval som gjeld forholdet mellom den nye eininga som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Alle dei tre kommunane har same revisor, men av formelle grunnar går FF inn for at revisor til Fjell kommune vert revisor for verksemda i fellesnemnda. Rekneskapen vert ført av Fjell kommune. Fellesnemnda kan oppretta eventuelt andre fellesorgan etter behov.

Desse føringane skal innarbeidast i eit felles saksframlegg og først behandlast i eit felles kommunestyremøte den 21. juni. I etterkant av fellesmøtet, den same dagen, vert det separate kommunestyremøte med endeleg behandling av saka. Møta vert haldne på Panorama Hotell og Resort i Sund.

Frå venstre;  Rune Lid (rådmann i Sund), Kari-Anne Landro (ordførar i Sund) og Nils Kåre Skoge (varaordførar i Sund).

 

 

Kartlegging av selskapsstruktur

Rådmann i Sund, Rune Lid, presenterte kartlegging av selskapsstrukturen i dei tre kommunane. Det er ei administrativ arbeidsgruppe som har gjennomført kartlegginga.

Det er både likskapar og ulikskapar mellom dei tre kommunane når det gjeld selskapsstrukturen. De mest vanlege selskapsformene er aksjeselskap, men også interkommunale selskap, interkommunalt samarbeid og stiftingar er vanlege selskapsformer i dei tre kommunane.

Førebuande fellesnemnd ønskjer at arbeidsgruppa held fram med arbeidet og lagar ei prioritetsliste der det går klart fram kva som er det viktigtaste å få utgreidd når det gjeld konsekvensar ved samanslåing til ny kommune. Døme på prioritert område kan vera vatn, avlaup og renovasjon.

Status tilsetjing ny prosjektleiar

Børge Haugetun orienterte om status for tilsetjing av ny prosjektleiar. Mercuri Urval har fått oppdraget med å hjelpa til med tilsetjinga. Tilsetjingsutvalet, samansett av dei tre ordførarane og tre representantar for organisasjonane til dei tilsette, skal etter planen i midten av juni gje innstilling til kven som bør tilsetjast. Då kan førebuande fellesnemnd gjera vedtak om tilsetjing av prosjektleiar den 16. juni.

Frå venstre; Ernst Einarsen (Fjell), Unni Rygg (sekretær for FF) og Tom Georg Indrevik (Fjell, varaordførar).

 

Andre saker

 • Det vart orientert om seminar 4 i region av KS om «Mål og visjonar for ny kommune, gevinstrealisering i praksis». Både tillitsvalde og politiske medlemer av FF deltek.
 • Framtidsseminaret den 15. mai vert arrangert på Panorama Hotell og Resort. Tema er mellom anna transport, energi/klima, samfunns- og næringsutvikling, «Den norske modellen» og framtidstrendar.
 • Under posten «Ymse» tok dei tillitsvalde i FF opp spørsmålet om informasjon. Dei etterlyste meir tilrettelagt informasjon retta mot alle dei tilsette i dei tre kommunane.

Etter møtet i førebuande fellesnemnd gav leiinga for Kollsnes og Sture informasjon om dei to store anlegga i Øygarden. Statoil er operatør av Stureterminalen og driv Kollsnes prosessanlegg på vegner av operatør Gassco. Det var plassjef Olav Bådsvik og kommunikasjonsleiar Kjersti Nordøy som informerte FF om dei to anlegga. Det er om lag 530 personar som arbeider på dei to anlegga. Om lag 350 er tilsett som faste, mellombelse eller lærlingar på Kollsnes og Sture.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Drøftar politisk styringsstruktur

På det femte møtet i førebuande fellesnemnd skal dei 17 politikarane og dei tre tillitsvalde drøfta dei politiske føresetnadene for etablering av den nye kommunen. Møtet vert halde i velferdsbygget på Kollsnes-anlegget i Øygarden.

Kollsnesanlegget

I samband med drøftinga av den politiske styringsstrukturen, vert det innleiing om «Demokratimodellen» slik han er omtalt i intensjonsavtalen for nye Øygarden kommune. Der heiter det at kommunestyret skal vera samansett av 45 medlemer, medan formannskapet skal ha 11 medlemer.  Det er vidare lagt opp til gjennomgåande representasjon med fire hovudutval; oppvekst og kultur, helse og omsorg, nærings- og samfunnsutvikling og areal- og plansaker (ni medlemer i kvart hovudutval). I tillegg kjem ein del andre råd og komitéar. Etter innleiinga vert det gruppeoppgåver med politisk organisering som tema.

Felles kommunestyremøte

Den 21. juni vert det invitert til felles kommunestyremøte for dei tre kommunane. Formelt er det Fylkesmannen som kallar inn til dette møtet. I fellesmøtet den 21. juni skal ein mellom anna ta stilling til namn på den nye kommunen og talet på medlemer i det nye kommunestyret. Aktuelle tema på møtet den 24. april er status og drøfting av det arbeidet førebuande fellesnemnd har gjort så langt.

Andre saker i førebuande fellesnemnd den 24. april

 • Presentasjon av gjennomført kartlegging av selskapsstruktur
 • Status tilsetjing prosjektleiar
 • Opplegg for framtidsseminar den 15. mai

Her kan du lesa innkalling, notat og vedlegg til møtet.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Øygarden kommune

 

Skreiv under kontrakt med Mercuri Urval

I går skreiv dei tre ordførarane under kontrakten med rekrutteringsselskapet Mercuri Urval. Dette selskapet skal helpa til i arbeidet med å tilsetja prosjektleiar for kommunereforma.

Frå venstre; Kari-Anne Landro (ordførar i Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell), Gro Reinertsen i Mercuri Urval og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden)

Mercuri Urval var representert ved Gro Reinertsen og Ole Petter Bratteberg då dei tre ordførarane skreiv under kontrakten. Det er tilsetjingsutvalet, samansett av dei tre ordførarane og tre tillitsvalde som skal gje innstilling til førebuande fellesnemd om kven som vert prosjektleiar.

– Planen er at stillingsannonsen for stillinga vert publisert på nett og i aviser (papir) i slutten av april. Eg reknar med at prosjektleiaren vert tilsett i midten av juni. I så fall kan vedkomande presenterast for det felles kommunestyremøtet den 21. juni, seier leiar av førebuande fellesnemnd Marianne Sandahl Bjorøy.

Den nye prosjektleiaren er venteleg på plass i august/september.

– Dette er ein av dei mest attraktive stillingane i regionen for tida. Eg håpar på stor interesse og mange søkjarar. Eg er trygg på at vi vil få ein god prosjektleiar, seier Sandahl Bjorøy.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

 

Eldreråda førebur seg på ny kommune

Eldreråda i Sund, Fjell og Øygarden var samla i Fjell rådhus i går for å drøfta framtida for eldreråda i den nye kommunen frå januar 2020.

På møtet drøfta eldreråda mellom anna storleiken på eit nytt felles eldreråd for nye Øygarden kommune. I dag er det sju medlemer i eldreråda i Sund og Fjell og fem medlemer i eldrerådet i Øygarden. Nokre av medlemene er valt inn frå organisasjonar (pensjonistlag), og nokre av medlemene er valde av kommunestyra.

– Det nye eldrerådet må sjå til at Intensjonsavtalen for den nye kommunen vert følgd opp, særleg med tanke på at tenestenivået skal oppretthaldast. Sjølv tenkjer eg at eldrerådet kanskje bør ha ein storleik på om lag 10 medlemer, sa leiar av Sund eldreråd, Sverre Bungum.

Leiar i Fjell eldreråd, Berit Anita Larsen, leia møtet i kultursalen i går.

– Eg syns sju medlemer er nok, men eg meiner vi kan venta med å ta stilling til storleiken på det nye eldrerådet. Vi kan gje uttale om dette seinare, sa Larsen og fekk støtte for at dette kan ein koma tilbake til.

Oppgåver

Forsamlinga drøfta kva oppgåver og utfordringar som skal takast med vidare inn i ein ny storkommune. Eldrerådet er lovpålagt, og rettleiaren til Statens seniorråd  «Eldrerådets oppgåver og funksjon (2011)» gjev god informasjon om korleis arbeidet kan organiserast.

I samtalen vart det understreka at det er viktig å følgja opp det frivillige arbeidet og sikra eldrerådet vert teken med på råd i det som skjer i den nye kommunen.  Dette må skje før sakene er vedtekne.

– Vi vil ikkje ha sakene etterpå, sa Berit Anita Larsen.

Det vart også peika på at det bør oppmuntrast til at fleire «yngre eldre» (65+) vert engasjert i dette arbeidet. Ole Konrad Ekerhovd (Fjell) oppmoda eldrerådsmedlemene til å vera aktive i nominasjonsprosessen fram til kommunevalet i 2019 og sikra representasjon frå seniorar i partia. Andre tema i samtalen var prosjektet «Sjef i eige liv», einsemd, tilrettelagde bustader, velferdsteknologi, informasjon og tilbod for demente.

Det vert lagt opp til eit nytt fellesmøte for eldreråda i dei tre kommunane tidleg i 2018.

Foto

Sund eldreråd
Fjell eldreråd
Øygarden eldreråd

 

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Drøfta arbeidsgjevarpolitikk

Hovudtema på det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for kommunereforma  dag var arbeidsgjevarpolitikk, personalreglement og løns- og arbeidsvilkår. Møtet vart halde på Sund kommunehus måndag føremiddag.

Frå møtet i førebande fellesnemnd i Sund i dag.

Utgangspunktet for drøftinga er intensjonsavtalen som seier at «….alle tilsette har rett på jobb i den nye kommunen og skal ikkje få reduksjon i løna si, men ein del medarbeidarar vil få nye oppgåver og ny arbeidsstad, gode prosessar skal sikra at tilsette vert høyrde og kan bidra til omstilling gjennom drøftingar og utarbeiding av ein omstillingsavtale».

– Det er rikeleg med skilnader mellom kommunane når det gjeld arbeidsvilkåra, sa personalsjef i Øygarden, Per Helge Martinsen, som presenterte kartlegginga av personalreglementa i dei tre kommunane. Kartlegginga er gjennomført av dei tre personalleiarane i Sund, Fjell og Øygarden.

Arbeidsgruppa peikar særleg på skilnader som arbeidstid og tidsregistrering for kontortilsette, pensjonsordningane, retningslinjer for mellombels tilsetjing, HMR-system (løns- og personalsystem) og personforsikringar.

– Oppsummerande bør vegen vidare mot ein felles arbeidsgjevarpolitikk vera å identifisera alle planar, styringsdokument og  avtalar på overordna nivå og i alle sektorar, for først å avdekka likskapar og ulikskapar fullt ut. Deretter kan ein ta stilling til kva prinsipp og praksis som skal gjelda på  løn, personal og HMS i den nye kommunen, sa Martinsen.

Han viste også til arbeidsgruppa som har konkludert med at prinsipp som prosjektorganisasjonen tilrår i sitt utgreiingsarbeid, vert omsett til praktisk arbeidsgjevarpolitikk i kommunane når det ligg føre. Gruppa kan ikkje sjå at dette skal venta til kommunesamanslåinga er gjennomført. Før kommunesamanslåinga er det også aktuelt å samordna arbeidsgjevarpolitikken ytterlegare når det til dømes gjeld lønsforhandlingar og tilsetjingar.

Gruppearbeid

Temaet vart drøfta i grupper før resultatet av gruppearbeidet vart presentert i plenum. I gruppearbeidet vart det stilt spørsmål om kva politiske føresetnader som skal leggjast til grunn for omstillingsavtalen. Omstillingsavtalen omhandlar faste retningslinjer som til dømes medverknad, informasjon og kompetanseutvikling. I gruppearbeidet vart det stilt spørsmål om lengda på omstillingsavtalen og om det skal stillast garanti til stilling på eit visst nivå. Det vart vidare drøfta om garantien også skal omfatta seinare nedbemanningar innanfor lengda på garantien og andre politiske føringar.

Det var brei semje om at omstillingsavtalen skulle gjelda fram til og med 31. desember 2019, det vil seia fram til ny kommune er ein realitét. Prinsippa frå intensjonsavtalen om at løna ikkje skal reduserast og at alle tilsette har rett på jobb vart understreka. Det vart presisert kor viktig det er å ha ein god prosess på dette og sikra tryggleik for arbeidstakarane. Det var ønske om vidare kartlegging av arbeidsvilkåra i dei tre kommunane. Dette gjeld mellom anna kompetansekartlegging.

Ny prosjektleiar kan vera på plass i august/september

Ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, orienterte om status i arbeidet med å få tilsett prosjektleiar for kommunereforma. Fire rekrutteringsselskap har gjeve tilbod innan fristen, og ut frå dei kriteria som vart fastsette, har leiargruppa (ordførarane) vald Mercuri Urval som rekrutteringsselskap. Mercuri Urval har teke imot tilbodet om oppdraget. Dei tillitsvalde skal delta i tilsetjingsutvalet ved tilsetjing av prosjektleiar. Ifølgje Haugetun kan prosjektleiar vera på plass i august/september.

Kommunane deltek i prosjekt om lokaldemokrati

Alle kommunestyra har vedteke at dei vert med i det to-årige prosjektet om lokaldemokrati; «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommunar med vedtak om samanslåing». Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som leiar prosjektet. Dei tre ordførarane vert med som deltakarar i tillegg til eín representant frå administrasjonen i kvar kommune. I tillegg vert det arrangert prosjektleiarsamlingar for ansvarlege i administrasjonen i kommunane.

Frå venstre; Lillian Torsvik (leiar av sekretariatet), Børge Haugetun (ordførar i Øygarden), Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) og Kari-Anne Landro (ordførar i Sund).

 

Andre saker i førebuande fellesnemnd

Seminarrekkje

Sund-ordførar Kari-Anne Landro orienterte om seminarrekkje i regi av KS. På det tredje seminaret i mars (Oslo) var det ikkje deltaking frå dei tre kommunane i region vest. Fleire deltakarar frå dei tre kommunane skal delta på det fjerde seminaret i Bergen den 26. – 27. april.

Framtidsseminar

Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy orienterte om framtidsseminar på Panorama i Hotell & Resort i Sund den 15. mai. Målgruppe for seminaret vert kommunestyra i dei tre kommunane, Ungdommens kommunestyre/ungdomsråda, eldreråda, råda for menneske med nedsett funksjonsevne, administrativ leiing i kommunane, hovudtillitsvalde og den nye leiaren i Vest Næringsråd. Programmet for seminaret vert presentert på det femte møte i FF den 24. april.

Felles kommunestyremøte

Det er no avklart at Fylkesmannen vil kalla inn dei tre kommunestyra til eit felles kommunestyre den 21. juni. På møtet vert det mellom anna val av ordinær fellesnemnd og namn på den nye kommunen.

Her er fleire bilete frå det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd:

Frå venstre; Egil Haaland, Ernst Einarsen og Odd Bjarne Skogestad.
Frå venstre; Kjell Arve Vorland, Jorgeir Sognnæs og Ingrid Toft.
Bodil Aleksandersen (hovudtillitsvald Fagforbundet, Fjell), og Kristine Berdal (hovudtillitsvald Utdanningsforbundet, Fjell).
Frå venstre; Hildegunn Høyland, Egil Haaland, Nils Kåre Skoge, Marianne Sandahl Bjorøy og Silvia Haugland.
Frå venstre; Tom Georg Indrevik, Elna Nybakk, Espen Harkestad, Nina Zandstra og Kari-Anne Landro.
Frå venstre; Odd Bjarne Skogestad, Ingrid toft, Trude Erstad Villanger, Kjell Arve Vorland og Hilde Elisabeth Lohmann Sandahl.
Anita Garlid Johannessen, Ernst Einarsen, May Elin Limevåg, Jorgeir Sognnæs og Børge Haugetun.

Drøftar kommunen som arbeidsgjevar

Måndag den 27. mars er Sund kommune vertskap for det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen skal fellesnemnda (kommunereforma) mellom anna drøfta politiske føresetnader for etablering av den nye kommunen.

Møtet i førebuande fellesnemnd den 27. mars vert halde i Sund kommunehus.

 

Utgangspunktet for denne drøftinga er intensjonsavtalen kapittel 11 som omhandlar kommunen som arbeidsgjevar. Det vert innleiing og gruppearbeid.

På møtet vert det også orientert om det to-årige prosjektet om lokaldemokrati; «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommunar med vedtak om samanslåing». Kommunestyra i Sund og Øygarden har vedteke at kommunane skal vera med i prosjektet. Kommunestyret i Fjell gjer vedtak den 23. mars.  Innan den 7. april må Kommunal- og moderniseringsdepartementet få melding om kommunane skal delta i prosjektet.

Andre tema på det fjerde møtet i FF er:

 • Kartlegging personalreglement
 • Status tilsetjing prosjektleiar
 • Prosjekt lokaldemokrati
 • Seminarrekkje
 • Framtidsseminar (15.05.)

Møtet vert halde i Sund kommunehus og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling og saksdokument.  Merk at det det vert lagt ut fleire dokument knytt til møtet seinare i veka.

Tekst og foto: Vigleik Brekke