Author Archives: Vigleik Brekke

Kari-Anne Landro skal leia fellesnemnda for ny kommune

Fellesnemnda for ny kommune valde i dag Sund-ordførar Kari-Anne Landro som leiar i fellesnemnda. Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden) vert nestleiarar. Fellesnemnda er samansett av 17 politikarar frå Sund, Fjell og Øygarden og skal vidareføra arbeidet med å etablera ein ny kommune frå januar 2020.

Kari-Anne Landro vart vald som leiar av fellesnemnda.

Møtet i dag var det første etter at førebuande fellesnemnd hadde sitt siste møte den 16. juni. Då fellesnemnda skulle konstituera seg på møtet, føreslo Silvia Haugland (Øygarden) Kari-Anne Landro som leiar og Børge Haugetun som nestleiar dersom det berre skal vera eín nestleiar. Jogeir Sognnæs (Sund) føreslo Marianne Sandahl Bjorøy som leiar. I drøftinga vart det semje om at det skulle vera to nestleiarar i fellesnemnda. Under avrøystinga om leiarvervet fekk Landro 10 røyster, medan Sandahl Bjorøy fekk sju røyster.

Den nyvalde leiaren seier at ho vil arbeida sterkt for at leiargruppa samansett av dei tre ordførarane fungerer godt som eit team.

– Eg vil takka for at folk har vist meg tillit til dette vervet. Vi er ei leiargruppe på tre, og det har fungert godt fram til no. Det må fungera godt i framtida også, seier Kari-Anne Landro.

Silvia Haugland føreslo Kari-Anne Landro som leiar av fellesnemnda.

 

 

 

 

 

Godkjende budsjett

Fellesnemnda godkjende budsjett for prosjektperioden fram til utgangen av 2019 slik det vart lagt fram frå prosjektleiaren. Ramma er 35,9 millionar kroner. Det er mellom anna sett av midlar til personressursar, digitalisering, IKT-drift/infrastruktur, juridisk kompetanse og deltaking i arbeidsgrupper for tillitsvalde. Prosjektleiaren legg fram revidert budsjett på møtet i fellesnemnda i desember.

Prosjektmandat

På møtet på måndag vart prosjektmandatet for arbeidet med å etablera Nye Øygarden kommune vedteke. Mandatet Pviser korleis arbeidet skal organiserast og forholdet mellom politisk leiing og administrasjon. Fellesnemnda tok også ei førebels skisse til «milepelsplan» til orientering.

Partssamansett utval

Fellesnemnda valde partsamansett utval. Fellesnemnda vedtok at partsamansett skal vera samansett av ni medlemer frå fellesnemnda. I tillegg kjem seks medlemer valde frå dei tillitsvalde.

Dei valde medlemene frå fellesnemnda er Marianne Sandahl Bjorøy, Tom Georg Indrevik og Anita Garlid Johannessen frå Fjell, Kari Anne Landro, Nils Kåre Skoge og Jogeir Sognnæs frå Sund og Børge Haugetun, Silvia Haugland og Espen Harkestad frå Øygarden.

Dei tillitsvalde som vart valde i inn i partssamansett utval er:

 • Fjell kommune
  – Medlem: Utdanningsforbundet ved hovudtillitsvald Nina Zandstra
  – Medlem: Fagforbundet ved hovudtillitsvald Bodil Aleksandersen
  – Varamedlem (ikkje avklart)
 • Sund kommune
  – Medlem: Utdanningsforbundet ved hovudtillitsvald Cathrine Olsen
  – Medlem: Fagforbundet ved hovudtillitsvald Hildegunn Høyland
  – Varamedlem: Delta ved hovudtillitsvald May Britt Hansen
  Øygarden kommune
 • – Medlem: Utdanningsforbundet ved hovudtillitsvald Vibecke Hodnekvam
  – Medlem: Fagforbundet ved hovudtillitsvald Solveig D. Rong
  – Varamedlem: Delta ved hovudtillitsvald Anne Grethe Andersen

Prosjektleiar Paul J, Manger

Utval for politisk organisering og eigarskapsmodellar

Det vart vedteke å nemna opp to utval. Det eine utvalet skal gå gjennom den politiske styringsstrukturen i prosessen fram mot etablering av ny kommune. Dette utvalet skal også føreslå delegasjonsreglement for Nye Øygarden kommune. Dette utvalet vert samansett av Marianne Sandahl Bjorøy (leiar), Ernst Einarsen, Kristin Brennhaug, Børge Haugetun, Ingrid Marie Toft, Jogeir Sognnæs og Jørgen Kausland.

Utvalet som skal sjå på eigarskapsmodellar vart samansett  av Atle Dåvøy (leiar), Per Eikeseth, Egil Haaland, Helena Morland Hansen og Daniel-Victor Sandvik.  I tillegg kjem varamedlemer i begge utvala.

Lokalisering av prosjektstab

Fellesnemnda godkjende at prosjektleiaren og staben hans er lokalisert i Vestnytt-bygget på Skjenet. I debatten vart det reist spørsmål om prosessen fram til avgjerd om lokalisering og om Skjenet er ei tenleg lokalisering. Framlegget om å lokalisera prosjektorganisasjonen på Skjenet fekk likevel full tilslutnad. Fellesnemnda sine møte og andre møte i regi av prosjektet skal i utgangspunktet lokalerast til Skjenet 2. Fjell kommune gjer ikkje krav på husleige frå prosjektet.

Overfører møta i fellesnemnda på nett-TV

Fellesnemnda vedtok at møta i fellesnemnda vert overførte på nett-TV. I utgreiinga er det vist til fleire løysingar. Fellesnemnda følgjer tilrådinga i saksutgreiinga om at det vert kjøpt inn eige utstyr og at eigne tilsette «driftar» overføringa på nett-TV.

Møtet vart halde i ikultursalen i Fjell rådhus.

Andre saker i fellesnemnda 2. oktober

 • Møteplan for fellesnemnda hausten 2017
  Møteplanen vart godkjent slik han låg føre. Dei komande møta før nyttår er etter planen 30. oktober, 20. november og 11. desember.
 • Møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste for medlemmer av fellesnemnda
  Møtegodtgjersla vert som innstilt (kr. 1 250 pr. møte)
 • Prosjektorganisering Nye Øygarden kommune
  Fellesnemnda legg framlagde modell for prosjektorganisering til grunn for det vidare arbeidet.
 • Kommunal representant i kyrkjeleg fellesnemnd
  Fellesnemnda oppnemnde Odd Bjarne Skogestad som medlem i kyrkjeleg fellesnemnd for Fjell, Sund og Øygarden. Atle Dåvøy vert 1. vararepresentant, medan Anita Garlid Johannessen vert andre vararepresentant.
 • MOT-Fest i Vest 2018
  Det låg føre informasjon om planlagt felles MOT-samling for dei tre kommunane i 2018. Fellesnemnda vil seinare ta stilling til evt. økonomisk bidrag. Då denne saka vart drøfta i dag, understreka fleire i fellesnemnda at det er viktig å halda fast på «gratisprinsippet» for dei som deltek på MOT-festen.
 • Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i regi av KS
  Saka vart utsett. Under drøftinga av denne saka før ho vart vedteken utsett, vart fleire kritiske til at departementet og KS i stor grad finansierer prosjektet med midlar frå medlemene i KS.

Under posten ymse vedtok fellesnemnda at det vert utarbeidd ei sak/utgreiing som kan belysa positive og negative sider ved å søkja om å ta over ansvaret for kollektivtransporten og fylkesvegane.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Historisk skuleleiarsamling på Knappskog skule

75 skuleleiarar og ressurspersonar frå Fjell, Sund og Øygarden var torsdag samla på Knappskog skule. Bakgrunnen var at opplæringslova vart endra frå 1. august med eit oppdatert kapittel 9A «Elevane sitt skolemiljø»

Frå felles leiarsamling på torsdag.

 

Samlinga vart opna av dei dei tre «skuleigarane» – Wilhelm Anglevik, skulesjef i Fjell, Jon Erik Egeland, kommunalsjef i Sund og Rune Landro, kommunalsjef i Øygarden, som markerte det historiske ved denne samlinga, som er den første samlinga av alle skuleleiarar etter vedtaket om å bygge ein ny kommune.

Grethe Fjeld og Kjetil Høvig frå opplæringsavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland orienterte om endringane i kapittel 9A og la opp til gode diskusjonar og refleksjonar om korleis skulane skal handtere dette arbeidet. Føremålet med kapittel 9A er at «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring». Endringane inneber at skulane no har ei handlingsplikt og at alle tilsette i skulen skal følgje med, gripe inn, varsle, undersøke og eventuelt sette inn tiltak og evaluere dei tiltaka som vert sett inn når ein elev ikkje har det trygt og godt.

Grethe Fjeld og Kjetil Høvig frå Fylkesmannen i Hordaland

Klagerett

Den største endringa i kapittel 9A er at eleven eller føresette etter ei veke kan klage til Fylkesmannen om dei ikkje er nøgde med skulens handtering. Dette er ei endring som får betyding for både skulen, Fylkesmannen og ikkje minst elevar og føresette. På denne skuleleiarsamlinga vart det drøfta korleis både skulen, skuleeigar og fylkesmann skal ivareta sine oppgåver. Ei viktig oppgåve som og vart drøfta var korleis skuleeigar og skulane kan informere elevar og føresette om endringane.

Det var stort engasjement på samlinga. Både skuleeigarnivå og skuleleiarane er tydelege på kor viktig forsterking av arbeidet mot krenkingar og mobbing, samstundes som det kan vere svært krevjande for skulane å handtere både sakene og den omfattande dokumentasjonen som den nye ordninga legg opp til.

Tekst og foto: Jorgeir Sognnæs

Klart for første møte i fellesnemnda

Konstituering, budsjett, overføring av møta i fellesnemnda på nett-TV og nedsetjing av utval er nokre av sakene på det første møtet i fellesnemnda.

Frå siste møte i førebuande fellesnemnd den 16. juni.

Fellesnemnda avløyser førebuande fellesnemnd som hadde sitt siste møte 16. juni. Fellesnemnda skal etter inndelingslova samordna og ta seg av førebuinga av samanslåingsprosessen. Like etter eit felles kommunestyremøte i Sund, vart det gjennomført separate kommunestyremøte der det vart vedteke at (den permanente) fellesnemnda skal vera identisk med den førebuande fellesnemnda.

Fellesnemnda skal vidareføra arbeidet med å etablera ein ny kommune frå 1. januar 2020 i samsvar med intensjonsavtalen vedteken av dei tre kommunestyra; Sund, Fjell og Øygarden, den 20. juni 2016.

Nemnda skal på møtet på måndag velja leiar og nestleiar.

Andre saker i fellesnemnda 2. oktober

 • Nye Øygarden kommune – konstituering av fellesnemnda
 • Skriv, meldingar og orienteringar
 • Budsjett for fellesnemnda, prosjektperioden 2017-2019
 • Møteplan for fellesnemnda hausten 2017
 • Møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste for medlemmer av fellesnemnda
 • Oppnemning av partssamansett utval og møteplan for partssamansett utval
  hausten 2017
 • Politisk organisering av Nye Øygarden kommune, utval som skal oppnemnast i
  prosessen
 • Prosjektmandat for arbeidet med å etablere Nye Øygarden kommune, inkl.
  utkast til milepelsplan
 • Prosjektorganisering Nye Øygarden kommune
 • Direkteoverføring av fellesnemnda sine møte via nett-TV
 • Kommunal representant i kyrkjeleg fellesnemnd
 • MOT Fest i Vest 2018
 • Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i regi av KS

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Møtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus. Til vanleg skal møta haldast i lokala til prosjektorganisasjonen for Nye Øygarden kommune på Skjenet (Vestnytt-bygget). Til det første møtet er ikkje møtelokala ferdig tilrettelagt for avvikling av møte. Neste møte den 30. oktober vert halde i lokala på Skjenet.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Prosjektleiaren er i full gang

Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul J. Manger, hadde sin første arbeidsdag i lokala på Skjenet (Vestnyttbygget)  på Straume den 1. september. Manger skal leia arbeidet med å danna ein ny kommune, samansett av Sund, Fjell og Øygarden, med verknad frå 1. januar 2020.

Paul J. Manger

– Den første dagen hadde eg møte med rådmennene og ordførarane i dei tre kommunane. Då fekk vi snakka om kva eg skal prioritera den første tida og kva forventningar dei har til meg. Denne veka har eg også møtt dei tillitsvalde og hovudverneomboda i  kommunane, seier Manger.

Prosjektleiaren er i gang med å førebu det første møtet i fellesnemnda. Fellesnemnda avløyser førebuande fellesnemnd som hadde seks møte i perioden november 2016 – juni 2017. Etter kvart skal han etablera ein prosjektstab på Skjenet.

– På det første møtet i fellesnemnda den 2. oktober står budsjett, møteplan og ein del konkrete saker på dagsorden, seier prosjektleiaren.

Frå møtet med tillitsvalde og hovudverneomboda på tysdag.

Møte med tillitsvalde

Tysdag denne veka hadde Manger møte med dei tillitsvalde og hovudverneomboda i Sund, Fjell og Øygarden.

– Eg opplevde at eg vart teken godt imot, samstundes som eg fekk informera om arbeidet med å danna ein ny kommune. Dei tillitsvalde har ein sentral plass i dette arbeidet. Mellom anna skal det dannast eit partssamansett utval som er samansett av dei 17 medlemene i fellesnemnda og seks valde representantar frå dei tillitsvalde, seier prosjektleiaren. Det skal veljast to tillitsvalde frå kvar av dei tre kommunane til det partssamansette utvalet.

– Dei som ønskjer det må gjerne ta kontakt med meg, seier prosjektleiaren.

Her er kontaktinfo:

 • Prosjektleiar Paul J. Manger
 • Tlf. 478 81 137
 • Paul.Manger@nyeoygardenkommune.no
 • Kontoradresse: Skjenet 2, 5354  STRAUME

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Sjå video frå felles kommunestyremøte

Det handla mellom anna om namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og samansetjinga av fellesnemnda då Lars Sponheim hadde kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort i Sund onsdag 21. juni.

Det vart ikkje fatta vedtak i felles kommunestyremøte, men dei 79 kommunestyrerepresentantane frå Sund, Fjell og Øygarden fekk drøfta spørsmål som skulle opp til formell behandling i separate kommunestyremøte seinare på dagen.

Ved dirigentbordet sat (frå venstre;) Lars Sponheim, Kari-Anne Landro (ordførar Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar Fjell) og Børge Haugetun (ordførar Øygarden).

Separate kommunestyremøte

I etterkant av felles kommunestyremøte, vart det gjennomført separate kommunestyremøte for dei tre kommunane. Her vart det mellom anna gjort konkrete vedtak knytt til namn, samansetjing av fellesnemnda, storleik på kommunestyre og formannskap (frå 1. januar 2020). I etterkant av møta, oppsummerte dei tre ordførarane kva som vart vedteke i kommunestyremøta.

Video: Kjell Andersland
Redigering: Fredrik von der Ohe

Namnet på den nye kommunen vert Øygarden

Onsdag ettermiddag vedtok kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden at namnet på den nye kommunen i region vest skal vera Øygarden. Dei tre kommunane vert slått saman med verknad frå 1. januar 2020.

Etter at dei tre kommunestyremøta var unnagjort, informerte dei tre ordførarane om resultatet av behandlinga av kommunreformsaka. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden).

På Panorama Hotel & Resort var det i dag først felles kommunestyre med 79 medlemer leia av fylkesmann Lars Sponheim. I etterkant gjennomførte dei tre kommunestyra separate møte der det mellom anna vart gjort vedtak om namn på den nye kommunen, storleik på kommunestyre og formannskap, val av fellesnemnd og politisk organisering.

Allereie i felles kommunestyremøte var det klart at det var spørsmålet om namn på den nye kommunen og storleiken og samansetjinga av den permanente fellesnemnda som det ville verta mest diskusjon om.

I Sund kommunestyre var det klart fleirtal for å kalla den nye kommunen Øygarden. Tre representantar (FrP) røysta for Skjergard, medan SV fekk si eiga røyst på å kalla kommunen Sotra-Øygarden. SV røysta subsidiært for Øygarden som namn på kommunen.

Etter ei prøveavrøysting i Fjell, der det vart røysta over tre forslag; Sotra-Øygarden, Skjergard og Øygarden, vart det ved endeleg avrøysting med 32 røyster vedteke å kalla kommunen for Øygarden. Tre representantar (FrP) røysta for å Skjergard. I Øygarden var heile kommunestyret samla om å kalla kommunen for Øygarden.

Endring i samansetjinga fellesnemnda

Fellesnemnda på 17 medlemer vert identisk med førebuande fellesnemnd, med eitt unnatak. Olav Kobbeltveit (Venstre, Fjell) erstattar Hilde Lohmann Sandal frå Ap (Fjell).  Dermed er alle partia i dei tre kommunane representert i fellesnemnda med unnatak av SV og Miljøpartiet Dei Grøne.

SV fekk berre si eiga røyst på eit forslag om å supplera fellesnemnda med to medlemer (til 19) slik at alle partia vert representerte. I Øygarden kommunestyre vart det presentert to listeforslag over kandidatane frå Øygarden. Det vart gjennomført avtaleval, og resultatet av dette er at Aud Karin Oen (SV) vert andre vara på felleslista frå Ap, Høgre og SV.  Fellesnemnda 17 medlemer.

SV ønskte å utvida storleiken på fellesnemnda. På biletet, Aud Karin Oen

SV fekk berre si eiga røyst på eit forslag om å auka talet på medlemer i kommunestyret (frå 1. januar 2020) frå 45 til 47 medlemer og formannskapet frå 11 til 13 medlemer. Den nye kommunen skal ha fire hovudutval; oppvekst og kultur, helse og omsorg, nærings- og samfunnsutvikling og areal- og plansaker.  Det skal også opprettast ein del andre utval, mellom anna partssamansett utval. Det partssamansette utvalet skal vera samansett av fellesnemnda og til saman seks tillitsvalde, to frå kvar kommune.

Fellesnemnda får ansvaret for å organisera kommuneval i 2019, og eingongstilskotet på 35 millionar kroner skal betalast til bankkontoen til Fjell kommune. Fjell kommune skal føra rekneskapen for fellesnemnda, og revisor til Fjell kommune skal revidera rekneskapen for nemnda.

Drøfting i felles kommunestyre

Det som dominerte innlegga i felles kommunestyremøte leia av Lars Sponheim var at dette var ein historisk dag for regionen. Fleire av talarane viste til intensjonsavtalen som er eit godt dokument og førande for det vidare arbeidet i den permanente fellesnemnda.

– Dette er ein god avtale. No står vi framfor ein periode der tre prosessar går parallelt. Det handlar om å byggja ein ny kommune, drifta eksisterande kommunar og leggja ned tre kommunar, sa ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy.

Øygarden-ordførar Børge Haugetun trekte historiske linjer og viste til milepælar som 1814 (grunnlova) og 1837 (formannskapslova) og at Sund og Fjell vart eigne kommunar frå januar 1838. I 1964 vart Øygarden etablert samstundes som Fjell då fekk den siste grensejusteringa.

– Vi skal ikkje tenkja partipolitikk. Vi skal lytta til innspel frå dei partia som ikkje vert representerte i fellesnemnda, sa Haugetun.

Sund-ordførar Kari-Anne Landro viste til at ein i arbeidet med kommunereforma har kikka både mot Nordhordland og Sandefjord. Også Sandefjord, som har fleire innbyggjarar enn våre tre kommunar til saman, har 17 medlemer i fellesnemnda.

Alte Justad (Ap, Fjell) gav ros til dei om har arbeidd fram prosjektet der ein har enda opp med eit godt namn og fyrtårn som gjev identitet.

Atle Justad

Sjølv om Aud Karin Oen (SV) har vore kritisk til kommunereforma, runda ho av med gratulasjon.

– Eg må, om enn noko motstrebande, gratulera med dagen. Det er viktig å inkludera arbeidstakarane, og demokratiet må ein skapa kvar einaste dag, sa Oen.

Også på dette møtet var fleire av talarane opptekne av namnet på kommunen og samansetjinga og storleiken på fellesnemnda som gjekk igjen. På dette møtet lanserte Svein Otto Jacobsen i FrP (Sund) at namnet Skjergard ville verta  føreslått i det separate kommunestyret. Også Anita Garlid Johannessen (FrP, Fjell) gjorde kjent at ho hadde landa på dette namnet. Symphorien Pombe i SV (Sund) signaliserte at han ville røysta for Sotra-Øygarden som namn på den nye kommunen. Aud Karin Oen (SV, Øygarden) og Andreas Skjalg Unneland (SV, Fjell) meinte at samansetjinga av fellesnemnda ikkje var tilstrekkeleg demokratisk ettersom ikkje alle partia/gruppene vert representerte i nemnda med det forslaget som låg i bordet.

Lars Sponheim runda av ved å visa til at fellesnemnda får sine fullmakter frå kommunestyra. Nemnda får ei meir sjølvstendig rolle enn andre organ som går ut frå kommunestyret.

– Det er viktig at ordførarane gjev god informasjon undervegs og tek imot gode råd, Det har vore ein god tone på møtet i dag, der de har vist respekt for kvarandre, sa Sponheim då han oppsummerte møtet.

Avslutningsvis var det presentasjon av prosjektleiar Paul J. Manger. Les meir her.

Her finn du innkallingar og protokollar frå dei separate kommunestyremøta.

Dei tre kommunestyra var samla på Panarama Hotell & Resort i dag. Mellom ordførarane framme står fylkesmann Lars Sponheim.

Foto: Ingunn Teigen, Kjell Andersland og Vigleik Brekke
Tekst: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete:

Sund kommunestyre

 

Fjell kommunestyre

 

Øygarden kommunestyre

 

Diverse

Klart for felles kommunestyremøte

Onsdag den 21. juni vert det ein ny historisk dag for kommunereformarbeidet for Sund, Fjell og Øygarden. Fylkesmann Lars Sponheim har kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort, og i etterkant skal dei tre kommunestyra ha separate møte for mellom anna å vedta namn på den nye kommunen.

Fylkesmann Lars Sponheim har kalla inn til felles kommunestyremøte den 21. juni.

Dagen tek til med felles kommunestyremøte (kl. 09.00) leia av fylkesmannen. Der vert det drøftingar i medhald av inndelingslova. Tema er namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og kriterium for samansetjing og funksjonar til fellesnemnda.

Etter lunsj (kl. 13.00) har ordførarane i dei tre kommunane kalla inn til separate kommunestyremøte der det vert gjort formelle vedtak. Då skal det mellom anna avgjerast namn på den nye kommunen, val av permanent fellesnemnd, tal på kommunestyremedlemer og storleik på formannskapet. Det er vidare føreslått å oppretta fire hovudutval; oppvekst og kultur, helse og omsorg, nærings- og samfunnsutvikling og areal- og plansaker.

Det skal også opprettast ein del andre utval, mellom anna partssamansett utval og val av revisor for fellesnemnda. Den 16. juni slutta førebuande fellesnemnd seg til saksframlegget som vert behandla i kommunestyra den 21. juni.

Oppgåver for fellesnemnda

Det er føreslått at den permanente fellesnemnda er identisk med førebuande fellesnemnd. Oppgåvene og fullmaktene til fellesnemnda er synleggjort i reglementet. I framlegget til reglement går det fram at fellesnemnda skal vidareføra arbeidet med å etablera ein ny kommune frå første januar 2020 i samsvar med intensjonsavtalen (vedteken av kommunestyra den 20. juni 2016) og inndelingslova.

Fellesnemnda skal etablera arbeidsutval, underutval og arbeidsgrupper etter behov. Nemnda skal disponera eingongsstønaden frå staten (35 millionar kroner) og ha ansvar for tilsetjing av ny rådmann, ny administrativ leiing og anna personale i den nye kommunen. I reglementet går det også fram at nemnda kan drøfta og uttala seg i saker som er til behandling i dei ordinære utvala i kommunen. Nemnda skal også førebu budsjett og gjennomføra budsjettprosessen for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

Kommunane vil disponera ein eingongsstønad på 35 millionar kroner etter vedtaket den 21. juni. Etter at kommunen er etablert i 2020, vert det utbetalt ein reformstønad på 25 millionar kroner.

Felles kommunestyre tek til klokka 09.00.
Separate kommunestyremøte tek til klokka 13.00.

Her er innkalling til felleskommunestyremøte.
Innkalling til kommunestyremøte Sund
Innkalling til kommunestyremøte i Fjell
Innkalling til kommunestyremøte Øygarden

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland

Presenterte kartlegging av pensjonsordningane

På det siste møtet i førebuande fellesnemnd (FF) i Fjell i dag (16.06.) vart kartlegginga av pensjonsordningane i dei tre kommunane presentert. Totalt er om lag 2 500 tilsette medlem i den felles kommunale pensjonskassen KLP og Fjell kommunale pensjonskasse (FKP).

Frå pausen i møtet i føremiddag. Frå venstre; Karstein Sæverås (journalist Vestnytt), Kari-Anne Landro (ordførar Sund) og Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar Fjell).


Økonomisjef i Fjell, Svend-Fredrik Untiedt, presenterte kartlegginga. Han sa at den verdijusterte avkastninga for FKP har variert i perioden.

– Over tid har avkastninga i FKP og KLP vore på det næraste lik, sa Untiedt. Han gjekk gjennom tema som kapitalbase, premiereserve, avkastning og flyttreglar.

Øygarden og Sund har KLP som pensjonskasse, medan Fjell kommune har hatt eigen pensjonskasse sidan 2006. Det er likevel ein del skilnader. Lærarane har pensjonsordning i Statens pensjonskasse (lovfesta). Sjukepleiarane har tariff-festa at deira pensjonsordning skal vera i KLP. Sotra Brannvern er med i FKP, medan FjellVAR, Fjell kyrkjelege fellesråd, Sund sokn og Øygarden kyrkjelege fellesråd har KLP som leverandør.

KLP er eit gjensidig eigd elskap med avgrensa medråderett, medan FKP er ein sjølvstendig juridisk eining klassifisert som pensjonskasse. Etter finanslova skal FKP vera uavhengig av kommunen. Styremedlemene er peika ut av kommunestyret, medan eitt styremedlem ikkje skal ha tilknyting til kommunen.

Førebur felles kommunestyremøte

I møtet i dag var det gjennomgang av felles sak som skal behandlast i kommunestyra og felles kommunestyremøte i Sund den 21. juni. Då skal det mellom anna avgjerast namn på den nye kommunen, val av permanent fellesnemnd, tal på kommunestyremedlemer og storleik på formannskapet. Det er vidare mellom anna føreslått å oppretta fire hovudutval; oppvekst og kultur, helse og omsorg, nærings- og samfunnsutvikling og areal- og plansaker. Det skal også opprettast ein del andre utval, mellom anna partssamansett utval. FF slutta seg til saksframlegget som vert behandla i kommunestyra den 21. juni.

I samband med gjennomgangen av saksframlegget informerte Daniel-Victor Sandvik (FrP, Fjell) om at det ville koma forslag om alternativt namn på den nye kommunen når saka skal til behandling den 21. juni. Det vart ikkje opplyst kva alternativt namn som vil verta føreslått.

 

Daniel-Victor Sandvik (Fjell, FrP) opplyste om at det ville koma forslag om alternativt namn på kommunen når saka vert behandla 21. juni.

Kommunane vil disponera ein eingongsstønad på 35 millionar kroner etter vedtaket den 21. juni. Etter at kommunen er etablert i 2020, vert det utbetalt ein reformstønad på 25 millionar kroner.

Oppsummering av seminar

På møtet i dag tok FF ei oppsummering av framtidsseminaret i Sund den 15. mai. Fleire meinte at dette var eit nyttig seminar der ein fekk sjå framover. Nokre gav likevel uttrykk for at seminaret var «høgtravande» med til dels krevjande tema. Det vart også peika på at det er nyttig å tileigna seg omstillingskompetanse i arbeidet med kommunereforma.

Silvia Haugland, Nils Kåre Skoge og Trude Erstad Villanger orienterte om seminar på Scandic Berge Airport i april, «Mål og visjonar for ny kommune – gevinstrealisering i praksis». Tema var mellom anna digitalisering, frykt for feil, medverknad, prosjektorganisering, innovative anskaffingar, kartverket og arkiv. Det er viktig å skapa ein kultur for å våga å gjera feil og at ein kan læra av feila.

Leiar av førebuande fellesnemnd, Marianne Sandahl Bjorøy, gjekk gjennom oppsummeringa av arbeidet i nemnda (sjå innkallingsdokumenta).

Her kan du finna dokument til møtet.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå møtet i dag:

Frå venstre; Heine Kleppe (Fjell, økonomiavdelinga), Svend-Fredrik Untiedt og Egil Haaland (Fjell, Ap)
Frå venstre; Børge Haugetun (Øygarden, TVØ, Tom Georg Indrevik (Fjell, Høgre), Elna Nybakk (Fjell, Sotralista) og Silvia Haugland (Øygarden, TVØ)
Frå venster; Kjell Arne Vorland (Sund, Sp), Nils Kåre Skoge (Sund, Høgre), Espen Harkestad (Øygarden Ap) og Ingrid Toft (Øygarden (Høgre)
Møtet vart halde i kultursalen i Fjell rådhus.

 

 

Her er prosjektleiaren for «Nye Øygarden kommune»

Paul J. Manger

Paul J. Manger (58) vart i dag tilsett som prosjektleiar for «Nye Øygarden» kommune. Manger er no assisterande rådmann i Os kommune (Hordaland). Det var førebuande fellesnemnd (FF) som gjorde tilsetjinga i dag etter innstilling frå tilsetjingsutvalet.

Leiar i FF, Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy, opplyser at tilsetjingsutvalet har lagt vekt på at Manger har kommunal erfaring, er relasjonssterk, løysingsorientert,  strukturert og er ein god organisator.  Manger skal leia det administrative arbeidet med å slå saman Sund, Fjell og Øygarden kommune og er tilsett fram til den nye kommunen er ein realitét i januar 2020.

– Han er skildra som ein som sikrar at ting vert gjort utan at han går ned i detaljane, sa Sandahl Bjorøy til fellesnemnda i dag.

Paul J. Manger har stadfesta at han tek imot stillinga som prosjektleiar for arbeidet med å etablera ein ny kommune. Han tek til i stillinga 1. september.

– Eg takkar for tilliten som er gitt meg. Eg ser fram til å samarbeida med politikarar, administrasjonen og tillitsvalde i dei tre kommunane i arbeidet med å etablera ein ny kommune. Vi har ei spennande og krevjande tid framfor oss. God motivasjon og sterk lagånd er viktig for å nå dei måla som er sette for den nye kommunen, seier den Paul J. Manger.

Opphavleg kjem Paul J. Manger frå Manger i Radøy kommune. I Os kommune er han assisterande rådmann. Han er også prosessleiar for arbeidet med kommunereforma. Han har også i to periodar vore fungerande /konstituert rådmann i Os. Av utdanning har han hovudfag i administrasjon- og organisasjonsvitskap på Universitetet i Bergen. Han vert til stades og presentert på felles kommunestyremøte den 21. juni.

Tekst: Vigleik Brekke

Stortinget vedtok å slå saman kommunane i regionen

Torsdag kveld (8. juni) vedtok Stortinget å slå saman kommunane Sund, Fjell og Øygarden. Totalt vart det gjort vedtak om å slå saman 108 kommunar til 42 kommunar. Stortingvedtaka inneber at  talet på kommunar vert redusert frå 428 til 354 kommunar. I ti sammenslåinger skjer det ved bruk av tvang.Vedtaket om samanslåing har verknad frå 1. januar 2020.

Kommune- og fylkesreformdebatten tok ni timar. Debatten knytte seg til tre saker; kommunereforma, inndeling av regionalt nivå og oppgåveoverføring til kommunane.

Vedtaket i Stortinget om kommunereforma samsvarar med vedtaket dei tre kommunane (Sund, Fjell og Øygarden)  gjorde i juni 2016.

Den 21. juni i år har Fylkesmannen kalla inn til felles kommunestyre for dei tre kommunane der det mellom anna vert gjort formelt vedtak om namn på den nye kommunen, val av (permanent) fellesnemnd, tal på kommunestyremedlemer og politisk organisering. På møtet i førebuande fellesnemnd den 16. juni skal nemnda førebu det felles kommunestyremøtet den 21. juni.

På nettsida til Stortinget kan du lesa meir om saka og merknader frå kommunal- og forvaltningskomitéen.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland