Author Archives: Vigleik Brekke

Vil sikra ein god samanslåingsprosess

Fellesnemnda drøfta på møtet måndag denne veka korleis ein skal sikra ein god samanslåingsprosess for Nye Øygarden kommune.

Frå møtet den 20. november.

I saka som prosjektleiaren presenterte for nemnda, går det fram at Nye Øygarden kommune skal arbeida etter den føreslåtte modellen; effektmål, resultatmål og suksesskriterium. Etter drøftinga i møtet vart det vedteke at nokre formuleringar vert omarbeidde og at det vert sett opp ei skjematisk oppstilling som viser kva mål som er oppnådde og kva det skal arbeidast vidare med. Saka vert lagt fram for fellesnemnda igjen den 22. januar.

Røynslene frå andre kommunar som arbeider med å danna ein ny kommune viser at det er enkelte sentrale suksesskriterium som må vera til stades for at samanslåingsprosessen skal verta vellukka. I saksutgreiinga er det lista opp seks område for suksesskriteria. Det er til dømes viktig å etablera ein kompetent organisasjonskultur, endringsleiing, involvering/ kommunikasjon og innovasjon.

Identitét og samspel mellom innbyggjarane

Fellesnemnda vedtok å setja ned ei arbeidsgruppe som skal arbeida med identitetsbygging og samspel mellom innbyggjarane i kommunane i utviklinga av lokaldemokratiet. Arbeidsgruppa vert samansett av Tom Georg Indrevik (Fjell), Silvia Haugland (Øygarden) og Kim Dale Eide (Sund) med Anderas Sjalg Unneland (Fjell), Aud Karin Oen (Øygarden) og Elizabeth Toft Erichsen som personlege varamedlemer. Arbeidsgruppa konstituerer seg sjølv. To representantar i fellesnemnda gav uttrykk for at dei i dette tilfellet sakna informasjon om arbeidet i valnemnda.

I saksutgreiinga går det fram at i dette arbeidet skal det sikrast at grupper og interesser vert høyrde, og samstundes skal ein bidra til å skapa identitet til den nye kommunen. Døme på målgrupper som det vert retta tiltak mot, er barn/ungdom, nye innbyggjarar, eldre og frivillige. Tema og tiltak kan vera språkform, folkehelse, arrangement, samarbeid med lag og organisasjonar.

Andre saker til møtet i fellesnemnda den 20. november

 • Rutinar for behandling av spørsmål til fellesnemnda
  Fellesnemnda godkjende skisse til rutinar for dette. Spørsmål skal sendast inn skriftleg innan onsdag før møtet i fellesnemnda.
 • Møtegodtgjersle for politisk valde medlemmer i arbeidsutval
  Framlegget til godtgjersle vart vedteke. Det vert utbetalt ei godtgjersle på 950 kroner pr. møte til folkevalde medlemer i arbeidsutval sett ned av fellesnemnda.
 • Arkiv og sakssystem for prosjektorganisasjonen Nye Øygarden kommune
  Fellesnemnda godkjende at Fjell kommune er vertskommune for arkiv og sakssystem for Nye Øygarden kommune i prosjektperioden og at arkivleiar i Fjell får ansvaret for arkivet.
 • Ny matrikkel i Nye Øygarden kommune – oppgåver og mandat for arbeidet
  Det vart vedteke at det vert sett i gang eit arbeid med å etablera eit nytt felles system av eigedomsinformasjon/gardsnummer for Nye Øygarden kommune. Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eigedom og inkluderer mellom anna bygningar, bustader og adresser.
 • Milepelsplan for prosjekt Nye Øygarden kommune
  Milepelsplanen vert oppdatert undervegs og lagt fram for kvart møte i fellesnemnda. Fellesnemnda tok endringane i planen og endringar lagt fram i møtet til orientering.
 • Møteplan for fellesnemnda og partssamansett utval for 2018
  Møteplanen vart godkjent. Møtet i partssamansett utval vart endra frå 9. til 2. oktober 2018. I tillegg til møta i fellesnemnda og partssamansett utval, skal ein føra inn møtedatoar for andre utval sett ned av fellesnemnda.
Frå venstre; Kari-Anne Landro, Kjell Arve Vorland, Marianne Sandahl Bjorøy og Silvia Haugland.

Leiar i fellesnemnda, Kari-Anne Landro, orienterte om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsett nye kommune- og fylkesnummer for nye kommunar frå januar 2020. Kommunenummeret for Nye Øygarden kommune vert 4626.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Klart for første møte i partssamansett utval

Prosjektleiar føreslår at hovudsamanslutningsmodellen vert mal for partsfohold i arbeidet med å etablera Nye Øygarden kommune.

Partssamansett utval er sett saman av seks representantar frå dei tillitsvalde og ni politiske representantar. Her er representantar frå dei tillitsvalde som tilhøyrarar på møtet i førebuande fellesnemnd den 9. november 2016.

Dei fire pilarane i partsarbeidet i prosjektorganisasjonen for Fjell, Sund og Øygarden vert LO kommune, YS kommune, Unio og Akademikerne. Til det første møtet i partssamansett utval (PSU) den 21. november vert det lagt fram forslag til struktur for arbeidsgrupper som skal nemnast opp.

I utgreiinga skriv prosjektleiaren at det er nødvendig at dette arbeidet har ei brei forankring hjå tilsette i alle dei tre kommunane. Den beste måten å ta i vare dei tilsette er å la arbeidstakarorganisasjonane gjennom deira samanslutningar representerer alle tilsette i arbeidsgruppene.

Det er føreslått at kvar arbeidsgruppe har tre representantar frå arbeidsgjevar og tre representantar frå hovudsamanslutningane. Det vert nemnt opp arbeidsgrupper innan personalområde, fleire tenesteområde og tverrfaglege grupper som til dømes i arkiv, IKT og personal.

Omstillingsavtale

Den første gruppa som er føreslått nemnt opp, er den gruppa som skal arbeida med omstillingsavtalen. Ei kommunesamanslåing er omfatta av reglane i arbeidsmiljølova om verksemdoverdraging. Dette inneber at dei tillitsvalde skal inkluderast i heile prosessen. Tema er til dømes medverknad, medråderett for tilsette, korleis og kva tid tilsette skal informerast, identifisering av tilsette som er særleg berørte, prinsipp for førsterett og innplassering i stillinga i den nye kommunen.

Hovudsamanslutningsmodellen ligg til grunn for samansetjinga, og det er føreslått at arbeidsgruppa vert samansett av dei tre personalsjefane i dei tre kommunane; Per Helge Martinsen (Øygarden), Lisbeth Grosvold (Fjell) og Kaja C. Pedersen (Sund), fire representantar frå hovudsamanslutningane og eitt hovudverneombod.

Etter planen skal arbeidsgruppa koma med si tilråding i februar før vedtak i fellesnemnda.

Møtet i PSU vert halde i Skjenet 2, Straume, og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke

Ønskjer å sikra identitét og samspel mellom innbyggjarane

Til møtet i fellesnemnda den 20. november ligg det føre forslag om å setja ned ei arbeidsgruppe som skal arbeida med identitetsbygging og samspel mellom innbyggjarne i kommunane i utviklinga av lokaldemokratiet.

Frå møtet i fellesnemnda den 30. oktober.

I saksutgreiing skriv prosjektleiaren at han ønskjer å etablera ei arbeidsgruppe som skal gå breitt ut på ulike område og sjå på tiltak som kan bidra til medverknad og identitetsbygging blant innbyggjarane i Nye Øygarden kommune. Arbeidsgruppa er føreslått sett saman av tre folkevalde og dei tre kulturleiarane i kommunane. Dette vert grunngjeve med at kulturområda er eitt av dei områda der samspel med innbyggjarane er viktig. Arbeidet skal vera avslutta innan november 2018.

Korleis sikra ein god samanslåingsprosess?

Til møtet presenterer prosjektleiar sine tankar om kva kriterium som skal liggja til grunn for suksess med gjennomføringa av kommunesamanslåinga. Prosjektleiaren meiner at Nye Øygarden kommune skal arbeida etter den føreslåtte modellen; effektmål, resultatmål og suksesskriterium. I saksutgreiinga er det vist til døme på dette frå Asker kommune.

Andre saker til møtet i fellesnemnda den 20. november

 • Rutinar for behandling av spørsmål til fellesnemnda
 • Møtegodtgjersle for politisk valde medlemmer i arbeidsutval
 • Arkiv og sakssystem for prosjektorganisasjonen Nye Øygarden kommune
 • Ny matrikkel i Nye Øygarden kommune – oppgåver og mandat for arbeidet
 • Milepelsplan for prosjekt Nye Øygarden kommune – oppdatering til møte i fellesnemnda 20. november 2017
 • Møteplan for fellesnemnda og partssamansett utval for 2018

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Møtet vert halde i Skjenet 2, Straume og tek til klokka 09.00.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Jublar for avgjerd om CO2-lagring i Øygarden

Ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, gler seg stort over at Gassanova og Statoil har avgjort at eit mottaksanlegg for C02 skal byggjast på grunnen til CCB Kollsnes AS i Naturgassparken i Øygarden. Dette vert viktig for den nye kommunen.

Naturgassparken i Øygarden. Foto: Øygarden kommune.

– Målet er at Nye Øygarden kommune skal vera eit regionalt og nasjonalt fyrtårn innan teknologi, energi og marine næringar, og denne avgjerda fører til at regionen får det fremste i landet på grøn teknologi, seier Børge Haugetun.

Ifølgje Sverre Overå i Statoil er valet av CCB Kollsnes basert på ei heilskapsvurdering av mellom anna tryggleik, tekniske og kommersielle forhold, kostnader og høve til utvidingar. Ei eventuell bygging av landanlegget og andre delar av fullskalaprosjektet er avhengig av at Stortinget vedtek denne investeringa, venteleg i 2019. Les pressmelding frå Statoil her.

Fremst i landet på miljøvennleg teknologi

I intensjonsavtalen for Nye Øygarden kommune står det at den nye kommunen skal vera framtidsretta og ha særskild fokus på alternative energiformer, forsking, miljøeffektive løysingar og å førebyggja klimaendringar gjennom lokal handling. Haugetun meiner at avgjerda til Gassanova og Statoil passar godt inn i denne tenkinga.

– No vert det reist eit anlegg som er det fremste i landet når det gjeld miljøvennleg teknologi. Dette vil både gje arbeidsplassar og synergiar som til dømes spelvarme til annan industri, seier Haugetun som rosar både Gassanova og Statoil for den faglege avgjerda om lokalisering og dei lokale kreftene knytt til CCB Kollsnes AS og Naturgassparken i Øygarden som har arbeidd med å få lokalsert anlegget i naturgassparken. I sluttfasen stod lokaliseringa mellom Mongstad, Stura og naturgassparken.

Børge Haugetun. Foto: Monica Hovland.

Etableringa i Øygarden er ein del av dei norske styresmaktene sitt arbeid for å byggja ut fullskala CO2-handtering i Noreg. Det skal fangast CO2 frå landbaserte industrianlegg på Austlandet som skal transporterast med skip frå fangsområdet på land. Ved mottaksanlegget vert CO2 pumpa over frå skip til tankar på land før han vert sendt i røyr og injisert og permanent lagra eín til to kilometer under havbotnen.

 

 

Tekst: Vigleik Brekke

God start på arbeidet i utvala for eigarskap og politisk organisering

To av utvala fellesnemnda har sett ned, hadde sine to første møte denne veka. På tysdag ønskte leiar i utval for politisk styringsstruktur, Marianne Sandahl Bjorøy, velkomen til sitt første møte, medan utval for eigarskapsmodellar, leia av Atle Dåvøy, var samla til sitt første møte torsdag føremiddag.

Frå møtet i utval for eigarskapsmodellar. Frå venstre Atle Justad, Helena Morland Hansen, Daniel-Victor Sandvik, Kari-Anne Landro, Jarle Kåre Oen (sekretær) og Atle Dåvøy.

Utval for eigarskapsmodellar skal mellom anna finna framtidsretta og tenlege organisasjonsmodellar om eigarskap og utarbeida framlegg til eigarskapsmodellar som skal vera økonomisk berekraftige. Leiar i utvalet, Atle Dåvøy, er glad for å koma i gang med arbeidet.

– Det er flotte og kompetente folk i utvalet, og vi hadde gode debattar. På det første møtet snakka vi om VAR-området (vatn, avlaup og renovasjon), eigedomsforvaltning og brann- og redning. Til neste møte vil vi fokusera på desse tre områda. Vi vil mellom anna nytta resursar frå Deloitte (revisjon og rådgjeving) for å få identifisert kva det vil innebera å gå frå eín selskapstype til ei anna selskapsform tids- og omfangsmessig, seier Atle Dåvøy. Under konstitueringa vart Kari-Anne Landro vald som nestleiar.

Politisk organisering

På tysdag var det møte i utval for politisk organisering. styringsstruktur. Dette utvalet skal gå gjennom den politiske styringsstrukturen i prosessen fram mot etablering av ny kommune. Dette utvalet skal også føreslå delegasjonsreglement for Nye Øygarden kommune.  I intensjonsavtalen står det at ein skal byggja på formannskapsprinsippet, gjennomgåande representasjon og fire hovudutval.

Børge Haugetun og Marianne Sandahl Bjorøy.

 

– Allereie på det første møtet diskuterte vi om det kan vera tenleg å redusera talet på hovudutval frå fire til to eller tre. Det kan nok vera ulike syn på dette, men til neste møte ønskjer vi at administrasjonen legg fram forslag til tema og arbeidsområde ved to og tre hovudutval. Eg opplevde det første møtet som ein god start på arbeidet, og det er godt å koma i gang, seier Marianne Sandahl Bjorøy. Børge Haugetun vart vald som nestleiar i utvalet.

Neste møte i utval for eigarskapsmodellar vert 29. november klokka 09.00, medan møtet i utval for politisk styringsstruktur vert same dag klokka 14.30. Begge møta vert i Skjenet 2, Straume.

Når møteboka frå utvala er klare, finn du dei her.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Frå møtet i utval for politisk styringsstruktur. Frå venstre; Jørgen Kausland, Ingrid Marie Toft, Jogeir Sognnæs, Børge Haugetun, Marianne Sandahl Bjorøy, Willy Sørensen (sekretær), Ernst Einarsen og Kristin Brennhaug.

 

Atle Dåvøy

Ungdomspolitikarane er viktige for samfunnsutviklinga

På tysdag denne veka var ungdomsråda/ungdommens kommunestyre i Sund, Fjell og Øygarden samla til felles opplæringsdag.

Paul Manger

Etter at prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul Manger, hadde informert om den nye kommunen, var Synniva Henden frå Sund ungdomsråd frampå og ville vita om folk i dei ytre delane av den nye kommunen vil verta høyrt i arbeidet med å byggja den nye kommunen.

– Det var eit godt spørsmål. I intensjonsavtalen er det understreka at ein skal ta heile kommunen i bruk og at dette vil verta følgt opp, svarte Manger.

Prosjektleiaren presenterte arbeidet med å byggja ein ny kommune ved å visa til stortingsvedtak og at dei tre kommunane i juni i år hadde felles kommunestyremøte og separate kommunestyremøte med viktige vedtak knytt til kommunereforma.

– Vi legg opp til eit «blestarrangement» i februar mars neste år der vi inviterer folk til å verta kjent med og å medverka i arbeidet. Det vert også lagt opp til eit framtidsseminar i mai 2018, sa Manger.

Sunniva Henden

Synniva Henden går tredjeåret på Sotra vidaregåande skule og har hatt sete i ungdomsrådet der sidan 2016. Etter eit avbrekk på grunn av studium i USA, er ho tilbake i ungdomsrådet.

– Det er interessant å vera med på dette, men ettersom vi berre er eit råd, har vi ikkje så mykje makt og høve til å ta avgjerder. No er vi lova at ordføraren skal vera meir med på arbeidet i ungdomsrådet, og det trur eg vil hjelpa oss til å få meir å seia, seier Synniva.

– Oppgåva dykkar er viktig!

Det var ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, som ønskte ungdomspolitikarane velkomen til felles opplæringsdag.

– Hugs at oppgåva dykkar i ungdomsråda er svært viktig. Ungdomane er kanskje dei som er minst representerte i dei organa som tek avgjerder. Kvar og ein av dykk er her fordi de engasjerer dykk, og det er behov for di stemme. Politikk handlar om å gjera ein forskjell, og de kan vera med på å realisera den forskjellen, sa Børge Haugetun.

Leiar i komité for drift og forvaltning, Ernst Einarsen, snakka om demokrati og starta med grunnleggjande prinsipp om folkestyre og maktfordelingsprinsippet (lovgjevande forsamling, Konge/regjering og domstolane).

– Politikk handlar om å fordela goder, men mykje er låst. Til dømes har Fjell kommune eit budsjett på 1,8 milliardar kroner, og vi politikarar «flyttar gjerne» berre på ti millionar kroner. I Fjell går vi mot eit underskot i 2017 på 30-40 millionar kroner, og difor har vi sett oss nøydd til å vurdera nedlegging av skular, sa Einarsen og viste til forslag/vurdering om å leggja ned Tellnes og Liljevatnet skular og mellombels flytting av elevane på Skålevik.

Seinare på dagen handla det om miljøengasjement, ungdom og psykisk helse, ungdom og rus, og praktiske oppgåver. Robin Dale Oen gav informasjon om The Dale Oen-exp

Prosjektleiar Paul Manger informerer om den nye kommunen på ei rekkje arenaer. Onsdag denne veka informerer han om kommunereforma på ei personalsamling i regi av IKKUS (kultursamarbeid mellom Sund, Fjell, Øygarden og Askøy kommunar).

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland og Vigleik Brekke

 

Startar opp arbeidet i arbeidsutvala

Komande veke skal to utval oppnemnd av fellesnemnda ha sine to første møte.

Utval for politisk styringsstruktur vert leia av Marianne Sandahl Bjorøy, medan Atle Dåvøy (til høgre på biletet til høgre) leiar utval for eigarskapsstruktur. Biletet til høgre er frå eit folkemøte i Øygarden våren 2016.

Tysdag den 7. november kl. 15.00 vert det møte i utval for politisk styringsstruktur. Dette utvalet skal gå gjennom den politiske styringsstrukturen i prosessen fram mot etablering av ny kommune. Dette utvalet skal også føreslå delegasjonsreglement for Nye Øygarden kommune. Utvalet vert leia av Marianne Sandahl Bjorøy.
Her kan du lesa innkalling og saksdokument.

Det andre utvalet som skal sjå på eigarskapsmodellar har sitt møte torsdag den 9. november klokka 09.00. Dette utvalet skal mellom anna finna framtidsretta og tenlege organisasjonsmodellar om eigarskap og utarbeida framlegg til eigarskapsmodellar som skal vera økonomisk berekraftige. Utvalet vert leia av Atle Dåvøy.
Her kan du lesa innkalling og saksdokument.

Møta vert haldne på Skjenet 2 på Straume.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland og Vigleik Brekke

Leiarvervet i fellesnemnda går på omgang

Med 16 mot eí røyst vedtok fellesnemnda i dag at leiarvervet i fellesnemnda skal gå på omgang mellom dei tre ordførarane i regionen.

Frå møtet i fellesnemnda dag. Frå venstre; prosjektleiar Paul Manger, leiar i fellesnemnda, Kari-Anne Landro (ordførar i Sund) og Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell)

Dette innebér at Kari-Anne Landro vert leiar i perioden oktober 2017 – mai 2018, ordførar Børge Haugetun perioden juni 2018 – januar 2019, medan Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy leiar fellesnemnda i perioden januar 2019 til september 2019.

På møtet i fellesnemnda den 2. oktober vart Sund-ordførar Kari-Anne Landro vald som leiar. På møtet i dag innleia Landro ved å visa til at det var mangelfull og ingen god debatt i fellesnemnda den 2. oktober, og det låg noko usagt og uforløyst i saka. Ho stilte også spørsmål om ikkje spørsmålet om leiarskap for fellesnemnda burde vore avklart i samband med arbeidet med intensjonsavtalen. Landro tok initiativ til eit møte med dei to andre ordførarane i midten av oktober, og dei konkluderte med at det skulle fremjast eit forslag om leiarverv på omgang fram til kommunevalet om to år (september 2019).

– Vi må sjå framover, og det er mi plikt å sjå korleis vi kjem oss framover på best måte. Eg vel å sjå på det positive med ei slik løysing. Denne løysinga tek i vare at vi er likeverdige partar, og vi får tett kommunikasjon mellom ordførarane. Vi kan ta fokus vekk frå leiarvervet og over på arbeidet i fellesnemnda, sa Kari-Anne Landro.

Svein Bergh (Fjell) røysta imot å dela leiarvervet.

I debatten var det fleire som uttrykte glede over forslaget om delt leiarverv. Nokre meinte likevel at det ville vera best med eín leiar i heile perioden fram til hausten 2019. Ved avrøystinga støtta altså 16 av dei 17 medlemene i fellesnemnda løysinga med å la leiarvervet gå på omgang. Svein Bergh (Fjell) røysta imot.

 

 

Deltek i digitaliseringsprosjekt

Fellesnemnda vedtok å løyva inntil 750 tusen kroner til finansieringsordning for eit digitaliseringsprosjekt i regi av KS. Formålet med prosjektet er å utvikla felles digitale løysingar for den kommunale sektoren. Bergen kommune har teke på seg eit regionalt digitalt koordineringsansvar som kommunane Askøy, Fjell og Lindås har knytt seg til. Kommunane seier enkeltvis ja til å vera med på finansieringsmodellen der kvar kommune går inn med 20 kroner pr. innbyggjar. For dei tre kommunane i regionen vår, må det dermed løyvast 750 tusen kroner for å delta i prosjektet.

Godkjende kommunikasjonsplan for fellesnemnda

Til møtet i dag låg det føre kommunikasjonsplan for fellesnemnda, fase 3 (oktober 2017-desember 2019).  Planen vart godkjent slik han låg føre. Tiltaksdelen i planen skal vera eit levande dokument som vert oppdatert etter behov.

I planen vert det vist til fleire aktuelle verkemiddel som til dømes vidareutvikling av nettstad, bruka av sosiale medium, overføring av fellesnemnda og evt. andre møte på nett-TV, trykt materiell, pressemeldingar, folkemøte, framtidsseminar og bruk av promoteringsfilm. På møtet i dag var det også presentasjon av grafisk utforming, fornya nettside for Nye Øygarden kommune og redigert promoteringsfilm.

Oppretting og val av medlemer til ei valnemnd for fellesnemnda

Det vart vedteke å oppretta ei valnemnd og at nemnda skal vera samansett av leiargruppa (dei tre ordførarane).

Val av varamedlemer og nyval til arbeidsutval

På sist møte var det val av medlemer til arbeidsutval for politisk styringsstruktur og eigarskapsmodellar. Det vart då ikkje vald varamedlemer frå Fjell til utvala. I tillegg tilfredsstilte ikkje valet av utval for eigarskapsmodellar kravet til kjønnsbalanse.

Hilde Elisabeth Lohmann Sandahl, Cecilie Rathem og Johannes Kobbeltveit vart valde som varamedlemer for politisk styringsstruktur frå Fjell. Varamedlemer frå Fjell for eigarskapsmodellar vert Atle Justad, Fredrik Alexander Knudtsen Indrevik og Hege Misje.
I utval for eigarskapsmodellar vert Per Eikeseth (Sund) erstatta med Kari-Anne Landro (Sund).

Godkjende mandat for utval

Fellesnemnda godkjende mandata for utval for eigarskap og politisk styringsstruktur. Når det gjeld mandatet for politisk utval for eigarskap vart innstillinga når det gjeld frist for sluttrapport endra til at utvalet kjem tilbake med plan for arbeidet som legg opp til vedtak i løpet av første halvår 2018.

Fellesnemnda samla utanfor Skjenet 2. Frå venstre; Anita Garlid Johannessen (Fjell), Ernst Einarsen (Fjell), Jørgen Kausland (Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund), Jogeir Sognnæs (Sund), Ingrid Marie Toft (Øygarden), Børge Haugetun (Øygarden), Silvia Haugland (Øygarden), Tom Georg Indrevik (Fjell), Espen Harkestad (Øygarden), Egil Haaland (Fjell), Nils Kåre Skoge (Sund), Odd Bjarne Skogestad (Fjell), Svein Bergh (Fjell), Johannes Kobbeltveit (Fjell) og Kjell Arve Vorland (Sund).

Andre saker i fellesnemnda den 30. oktober

 • Milpelsplan for prosjekt Nye Øygarden kommune
  Planen pr. medio oktober 2017 vart teken til orientering.
 • Eigedomsskatt i samband med kommunesamanslåing – Søknad om utsett frist
  KS sitt eigedomsskatteforum tilrår overfor kommune i samanslåingsprosess å be om utsett frist til å gjennomføra taksering og utskriving av samordna eigedomsskatt. På bakgrunn av dette søkjer fellesnemna på vegner av kommunane Fjell, Sund og Øygarden om unntak for taksering og utskriving av samordna eigedomsskatt fram til 2022. (KS: Interesseorganisasjonen for kommunane).

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Kjell Andersland og Vigleik Brekke

Føreslår leiarverv av fellesnemnda på omgang

Ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden føreslår at dei tre ordførarane deler på leiarvervet for fellesnemnda fram til kommunevalet i september 2019.

Dei tre ordførarane leiar fellesnemnda på omgang dersom fellesnemnda sluttar seg til forslaget.

På møtet i fellesnemnda den 2. oktober vart Sund-ordførar Kari-Anne Landro vald som leiar. Framfor møtet i fellesnemnda den 30. oktober vert det føreslått at dei tre ordførarane tek leiarvervet for Nye Øygarden på omgang fram til september 2019. Dersom fellesnemnda sluttar seg til framlegget, vert Kari-Anne Landro leiar i perioden oktober 2017-mai 2018, ordførar Børge Haugetun perioden juni 2018-januar 2019, medan Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy leiar fellesnemnda i perioden januar 2019 til september 2019.

I saksutgreiinga vert det vist til at tillit mellom aktørane er avgjerande i arbeidet som skal gjerast. Ei formålstenleg organisering av arbeidet legg til grunn at roller og vedtaksprosessar er klåre og tydelege for å leggja til rette for å etablera Nye Øygarden kommune som ein framtidsretta og kunnskapsbasert organisasjon.

Dei tre ordførarane utgjer ei leiargruppe som samarbeider tett og sørgjer for at prosjektorganisasjonen løyser sine oppgåver for fellesnemnda på ein måte som sikrar god dokumentasjon i arbeidet.

– Ei organisering med rullering av leiarvervet vil styrkja målet i intensjonsavtalen om at kommunane er likeverdige partar, heiter det i saksutgreiinga.

Andre saker i fellesnemnda den 30. oktober

 • Oppretting og val av medlemer til ei valnemnd for fellesnemnda
 • Val av varamedlemer og nyval til arbeidsutval – Politisk styringsstruktur og
  eigarskapsmodellar
 • Mandat – Politisk utval for eigarskap
 • Mandat – Politisk utval for politisk styringsstruktur
 • Milepelsplan for prosjekt Nye Øygarden kommune – oppdatering pr.medio
  oktober 2017
 • Invitasjon frå KS til å delta i finansieringsordning for etablering av digitaleløysingar – Oppfølging frå møtet 02.10.27
 • Kommunikasjonsplan, fase 3 – oktober 2017-desember 2019
 • Eigedomsskatt i samband med kommunesamanslåing – Søknad om utsett frist

Møtet tek til klokka 09.00 og vert halde på Skjenet 2 (Vestnytt-bygget) der prosjektorganisasjonen for Nye Øygarden kommune held til.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Kjell Andersland

Orienterte om kommunereformarbeidet

– Gjennom dialog og møte ønskjer vi å skapa ei felles forståing for kva oppgåver og utfordringar vi har framfor oss i arbeidet med å slå saman tre kommunar til Nye Øygarden kommune. Dette var oppsummeringa til prosjektleiar Paul Manger då han møtte kommunestyret og den administrative leiinga i Fjell kommune på budsjett- og strategisamlinga på Flesland på tysdag denne veka.

Paul Manger delte tankar om vidare framdrift for arbeidet med å danna ein ny kommune.

I innlegget tok Manger utgangspunkt i intensjonsavtalen vedteken i juni 2016 som er utgangspunktet for alt som skal gjerast i kommunereformarbeidet. Han refererte til «milepelsplanen» som viser progresjonen for arbeidet med politisk organisering, arbeidsgjevarspørsmål, IKT/digitalisering, sak/arkiv, administrativ organisasjonsmodell og informasjon/kommunikasjon.

Han er oppteken av at det vert gjeve god informasjon der målgruppene er innbyggjarane og dei tilsette.

– På nyåret ser eg for meg at vi gjennomfører eit arrangement som skapar blest om kommunereforma. Det er også aktuelt å gjennomføra eit framtidsseminar i mai 2018 som kan vera ei oppfølging av framtidsseminaret i mai i år, sa Manger.

Det er mange som har teke kontakt med prosjektleiaren etter at han tok til i stillinga 1. september. Døme på dette er kommunar, lag og organisasjonar, eksterne aktørar, NAV og næringslivet. Han har allereie teke kontakt med andre kommunar som har same oppdrag.

– Vi kan læra og vi kan læra bort, sa Manger.

I samtalen etter innlegget kom det spørsmål knytt til vilkår for tilsette, eigarskap, barn og unge og innsparing/effektivisering ved samanslåing av kommunar.

Staten har løyvd 35,9 millionar kroner til kommunereformarbeidet i regionen. Etter at den nye kommunen er ein realitét, vert det gjeve ei reformstøtte på om lag 25 millionar kroner. Pr. dato er det 3,7 årsverk knytt til prosjektorganisasjonen.

Tekst og foto: Vigleik Brekke