Author Archives: Vigleik Brekke

Avklarte representasjon i arbeidsgrupper for arbeidsgjevarpolitikk

På møtet i partssamansett utval (PSU) i dag var hovudsaka oppnemning av arbeidsgrupper knytt til arbeidsgjevarpolitikk. 

Representantane frå dei tilsette i PSU, bad om ein pause i møtet i samband med saka om oppnemning av arbeidsgrupper. Her er dei på veg ut frå det «interne» møtet. Fremst på biletet ser du Nina Zandstra og Vibecke Hodnekvam. I midten; Cathrine Olsen.

PSU slutta seg til tilrådinga frå prosjektleiar om å oppretta tre arbeidsgrupper. Dei tre arbeidsgruppene gjeld reglement og lønspolitikk, arbeidsgruppe for partssamarbeid og arbeidsgruppe for kompetanse og utvikling. Til møtet i dag (10.01.) låg det også føre mandat og framdriftsplan for arbeidsgruppa for reglement og lønspolitikk, og det er denne arbeidsgruppa som først skal gå i gang med arbeidet sitt.

Usemje om samansetjinga av ei av arbeidsgruppene

Det er lagt opp til at kvar arbeidsgruppe skal ha seks representantar, tre frå hovudsamanslutningane (ein frå kvar kommune) og tre frå arbeidsgjevar. Representantane frå dei tillitsvalde i PSU føreslo at i arbeidsgruppe for arbeidsreglement og lønspolitikk skal det vera eín representant frå kvar av dei fire hovudsamanslutningane (minst ein frå kvar kommune) og ikkje tre representantar slik innstillinga var. Forslaget fekk seks røyster og fall. Det vart vedteke med ni røyster (dei politiske medlemene) å stå fast på at alle dei tre arbeidsgruppene skal vera samansett av tre representantar frå dei tillitsvalde og tre representantar frå arbeidsgjevar.

I debatten peika representantane frå dei tilsette på at denne arbeidsgruppa (reglement og lønspolitikk) er ei så viktig arbeidsgruppe at alle dei fire hovudsamanslutningane burde vera representerte. Dei politiske representantane i PSU la vekt på at det viktigaste er at dei tre kommunane er likt representerte i arbeidsgruppene og at representantane for dei tilsette kan utveksla informasjon seg imellom i forkant av møta arbeidsgruppene.

Hovudsamanslutningane skal peika ut sine representantar til dei tre arbeidsgruppene innan utgangen av januar. Prosjektleiar peikar ut representantane frå arbeidsgjevarsida saman med rådmennene i Sund, Fjell og Øygarden.

Drøfting i pausen. Frå venstre; prosjektleiar Paul J. Manger, ordførar i Sund Kari-Anne Landro (leiar i fellesnemnda), ordførar i Øygarden Børge Haugetun og Silvia Haugland (medlem i PSU).

På møtet i PSU i dag vart endringar og korrigeringar til milepelsplan teken til orientering.  Neste møte i PSU vert 20. februar.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Føreslår å starta opp arbeidet med reglement og lønspolitikk

Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune føreslår at det vert oppnemnd tre arbeidsgrupper innan området arbeidsgjevarpolitikk. Dei tre arbeidsgruppene gjeld reglement og lønspolitikk, arbeidsgruppe for partssamarbeid og arbeidsgruppe for kompetanse og utvikling. Partssamansett utval (PSU) behandlar saka på møtet onsdag den 10. januar.

Frå møtet i partssamansett utval den 21. november.

Det er føreslått at kvar arbeidsgruppe skal ha seks representantar der tre kjem frå hovudsamanslutningane (eín frå kvar kommune og tre frå arbeidsgjevar). Desse representantane vert peika ut av prosjektleiar saman med rådmennene i Sund, Fjell og Øygarden.

Prosjektleiar føreslår at det er arbeidsgruppa for reglement og lønspolitikk som først startar opp med arbeidet sitt. I mandatet er det føreslått at denne gruppa skal arbeida med arbeidsreglement og reglement for permisjonar, arbeidstid, tilsetjing og påskjønning, lønspolitiske retningslinjer, prinsipp for lønsdanning og harmonisering og velferdstilbod.

Utkast til arbeidsreglement og reglement for permisjonar, arbeidstid, tilsetjing og påskjønning vil etter planen liggja klar til behandling i PSU i løpet av første halvår 2018.

Til møtet i PSU den 10. januar ligg det også føre oppdatert milepelsplan.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Fastset Øygarden som namn på den nye kommunen

I dag fekk 23 nye kommunar fastsett kommunenamn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift  avgjort at den nye kommunen samansett av Sund, Fjell og Øygarden frå 2020, skal ha namnet Øygarden kommune.

Biletet er få den 20.  juni 2016 då kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gratulerte dei tre kommunane for å ha vedteke intensjonsavtalen for Nye Øygarden kommune.

I dei fleste samanslåingane har det vore semje om kva namnet på den den nye kommunen skal vera. NRK melder at det har vore spenning knytt til tre av dei nye kommunane, mellom anna samanslåinga av Førde, Jølster, Gaular og Naustdal der namnet vert Sunnfjord kommune.

Stortingsproposisjonen (Prop 96 S (2016-2017) vart vedteken av Stortinget den 8. juni i år. Då vart det mellom anna vedteke å slå saman Sund, Fjell og Øygarden. Totalt vart det gjort vedtak om å slå saman 108 kommunar til 42 kommunar.

For kommunane Sund, Fjell og Øygarden vart namnet på den nye kommunen, Øygarden, vedteke i kommunestyra for dei tre kommunane den 21. juni i år.

Avgjerda i departementet i dag gjeld namna på 23 nye kommunar.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland

Kan trainee i Nye Øygarden kommune vera noko for deg?

Nye Øygarden kommune søkjer etter ein trainee som skal bidra til å styrkja og komplettera det eksisterande arbeidet med digitalisering i samband med å byggja Nye Øygarden kommune.

 

 

 

 

 

 

 

Nye Øygarden kommune er meldt inn i trainee-programmet til Trainee Vest, Bergen Næringsråd. Formålet med å vera med i Trainee Vest er å  auka rekrutteringa av nyutdanna kandidatar til det regionale arbeids- og næringslivet.

– Det kan jo henda at ein ung nyutdanna kandidat frå Sund, Fjell eller Øygarden ønskjer å koma tilbake til kommunane som ein viktig ressursperson. Det å få inn ein nyutdanna kandidat til områda innovasjon og digitalisering vil vera svært viktig for det arbeidet som skal gjerast før 1. januar 2020, seier prosjektleiar Paul J. Manger.

I utgangspunktet vil ei prosjektstilling for trainee gjelda i perioden august 2018 til juli 2019. Søkjarane må ha utdanning på masternivå og ha god kunnskap om IKT og sterk interesse for teknologi og nye digitale løysingar. Administrasjonsspråket for Nye Øygarden kommune er nynorsk.

Les meir på nettsida til Trainee Vest, Bergen Næringsråd.

På nettsida til Bergen Næringsråd kan du lesa meir om alle dei ledige trainee-stillingane.

Utsette behandling av søknad frå kyrkjeleg fellesnemnd

Fellesnemnda for Nye Øygarden vedtok på møtet i dag å utsetja behandling av søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd på 2,9 millionar kroner for 2018 og 2019.

Frå venstre; Børge Haugetun (ordførar i Øygarden), prosjektleiar Paul J. Manger og Sund-ordførar Kari-Anne Landro.

Prosjektleiar Paul J. Manger hadde innstilt på at fellesnemnda løyvde 300 tusen kroner i 2018 og 300 tusen kroner i 2019 til kyrkjeleg fellesnemnd sitt arbeid med å slå saman dei kyrkjelege fellesråda. Kyrkjeleg fellesnemnd er samansett av kyrkjeleg fellesråd i dei tre kommunane. Odd Bjarne Skogestad føreslo at saka vart utsett til neste møte og at leiargruppa (dei tre ordførarane) og prosjektleiar i mellomtida tek initiativ til eit møte med leiinga for den kyrkjelege fellesnemnda for å drøfta økonomi og prosess for samanslåing av dei kyrkjelege fellesråda.

I debatten var det fleire som etterlyste ei grunngjeving på kvifor ein i innstillinga hadde konkludert med å gje 300 tusen kroner i støtte for kvart av dei komande to åra.

Det vart vedteke å utsetja saka, men fleirtalet i fellesnemnda støtta eit forslag frå leiar Kari Anne Landro om at saka vert utdjupa om kva som ligg til grunn for tilrådinga frå prosjektleiar. Fellesnemnda legg til grunn at prosjektleiar har dialog med kyrkjeleg fellesnemnd ved behov og gjev orientering om grunngjevinga for innstillinga før behandling i fellesnemnda.

Kyrkjeleg fellesnemnd har altså søkt om ei rammeløyving på 2,9 millionar kroner for heile prosjektperioden fram til og med desember 2019. Sentrale punkt i prosjektplanen er kulturbygging, harmonisering og formålstenleg drift og organisering, og digitale system og IKT-løysingar.

Drøfta budsjett for fellesnemnda

Departementet har utbetalt 35,9 millionar kroner i tilskot til dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden for å dekkja eingongskostnader med kommunereforma. Då saka vart lagt for behandling på møtet i fellesnemnda dag, var det fleire som tok til orde for at tilskotet frå staten er i knappaste laget sett opp mot dei ambisjonane kommunane har for byggja ein ny kommune.

Prosjektleiaren har lagt til grunn at talet på årsverk aukar frå 4,5 i 2017 til seks i 2018 og om lag fire årsverk i 2019. I 2018 har budsjettet ei ramme på 17,6 millionar kroner. Han skriv i utgreiinga at tilskotet på 35,9 millionar kroner ikkje vil dekkja alle kostnadene med å etablera den nye kommunen fram mot 2020.

Etter forslag frå leiar Kari-Anne Landro vart eit framlegg frå Tom Georg Indrevik justert og samrøystes vedteke. Fellesnemnda tek årsprognose for 2017 med ei ramme på 3,8 millionar kroner til orientering. Fellesnemnda ber om at det innan første april 2018 vert lagt fram eit revidert budsjett for prosjektperioden fram til og med 2019. Det vert bede om ei prinsippavklaring på grensesnittet mellom prosjektøkonomien og driftsøkonomien i dei tre kommunane. Døme på dette kan vera personell som vert overførte frå kommunane til prosjektorganisasjonen for Nye Øygarden kommune.

Frå møtet i dag.

Skal utarbeida mandat for lokaldemokrati og identitet

Fellesnemnda ber om at arbeidsgruppa for lokaldemokrati og identitet utarbeider eit framlegg til mandat for arbeidet i gruppa. Framlegget skal også innehalda eit budsjett for perioden fram til november 2018. Framlegget vert behandla i fellesnemnda på møtet den 22. januar.

I drøftinga vart det oppmoda om å leggja til rette for samarbeid med organisasjonar som til dømes turlag, Aktiv+ og Treff+. Andre innspel var å inngå samarbeid med turlaga og å leggja til rette for eit kystpass for dei tre kommunane slik Sund kommune allereie har etablert og å lysa ut ein konkurranse for ein eigen «Øygarden-genser». Det var også forslag om å stimulera til lokale festivalar (jf Periferifestivalen som er avvikla), samarbeid med kyrkja og bruk av digitale løysingar. Det vart også nemnt at «Songen frå vest», som er nytta ei rekkje gonger i kommunereformprosessen, er svært aktuell som kommunesong.

Andre saker i fellesnemnda den 11. desember

 • Korleis sikra ein god samanslåingsprosess? Tilbakemelding og konkretisering av suksesskriterium.
  Fellesnemnda tok statusoppdatering til orientering og ber om at prosjektleiar konkretiserer innhaldet i suksesskriteria ved å utarbeida måleindikatorar for kvart suksesskriterium
 • Milepelsplan for Nye Øygarden kommune, oppdatering.
  Fellesnemnda tok endringar og korrigeringar i milepelsplanen til orientering.
 • Val av politiske varamedlemer til partssamansett utval.
  Sjå vedtak her.

Digitalisering

Ved starten av møtet hadde direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune, Kjetil Århus, orientering om digitalisering knytt til kommunar, nasjonalt og regionalt. Nye Øygarden kommune deltek i eit prosjekt om samordna regional digitalisering. I oktober vedtok fellesnemnda å delta i eit digitaliseringsprosjekt i regi av KS (organisasjon for kommunesektoren). Sjå presentasjonen her.

Fellesnemnda vart i dag før førte gong overført på nett-TV (kommune-TV). Her kan du sjå opptak frå heile møtet.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Sjå møtet frå fellesnemnda på Nett-TV

På det siste møtet i fellesnemnda før jul, ligg det føre forslag til budsjett for 2018 og 2019. Det er også presentert årsprognose for 2017. Møtet i fellesnemnda den 11. desember vert overført direkte på nett-TV her.

Møtet i fellesnemnda vert direkte overført på nett-TV. Overføringa startar klokka 09.00

Departementet har utbetalt 35,9 millionar kroner i tilskot til dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden for å dekkja eingongskostnader med kommunereforma. Prosjektleiaren har lagt til grunn at talet på årsverk aukar frå 4,5 i 2017 til seks i 2018 og om lag fire årsverk i 2019. I 2018 har budsjettet ei ramme på 17,6 millionar kroner. Han meiner at tilskotet på 35,9 millionar kroner ikkje vil dekkja alle kostandene med å etablera den nye kommunen fram mot 2020.

Søknad frå kyrkjeleg fellesnemnd

Prosjektleiar føreslår at fellesnemnda løyver 300 tusen kroner i 2018 og 300 tusen kroner i 2019 til kyrkjeleg fellesnemnd som tilskot til arbeidet med å slå saman og etablera ein ny kyrkjeleg fellesorganisasjon for Nye Øygarden kommune. Som følgje av at dei tre kommunane slår seg saman, vert dei kyrkjelege fellesråda i dei tre kommunane også slått saman. Kyrkjeleg fellesnemnd har søkt om ei rammeløyving på 2,9 millionar kroner for heile prosjektperioden fram til og med desember 2019. Sentrale punkt i prosjektplanen er kulturbygging, harmonisering og formålstenleg drift og organisering, og digitale system og IKT-løysingar.

Andre saker i fellesnemnda den 11. desember

 • Val av politiske varamedlemer til partssamansett utval.
 • Korleis sikra ein god samanslåingsprosess? Tilbakemelding og konkretisering av suksesskriterium.
 • Arbeidsgruppe for lokaldemokrati og identitet.
 • Milepelsplan for Nye Øygarden kommune, oppdatering.

Ved starten av møtet skal direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune, Kjetil Århus, orientera om digitalisering knytt til kommunar, nasjonalt og regionalt.

Møtet i fellesnemnda vert overført direkte på nett-TV. Møtet vert halde i lokala til Nye Øygarden kommune i Skjenet 2 på Straume og tek til klokka 09.00. Fellesnemnda er samansett av 17 politikarar frå Sund, Fjell og Øygarden.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

På nettsida til Nye Øygarden kommune finn du lenkje til nett-TV.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Føreslår modell med formannskap og to hovudutval

Med seks mot eí røyst går utval for politisk styringsstruktur inn for å leggja ein modell med formannskap og to hovudutval til grunn for det vidare arbeidet med ny kommune. Mindretalet går inn for ei løysing med tre hovudutval.

Utval for politisk styringsstruktur.

Utvalet var samla til møte onsdag denne veka. Til møtet låg det føre alternative modellar for politisk organisering av Nye Øygarden kommune; ein modell med to hovudutval og eín modell med tre hovudutval.

I samtalen vart det mellom anna drøfting av på kva måte ein er bunden av intensjonsavtalen; prinsipp eller detaljnivå, tal på medlemer i formannskap og hovudutval og arbeidsmåtar med bruk av underutval, arbeidsgrupper, saksordførar m.v.

I tillegg til formannskap og hovudutval kjem utval som til dømes kontrollutval, administrasjonsutval, lovfesta utval som eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Til neste møte skal sekretæren presentera eit oversyn over kva råd og utval som er i dei tre kommunane.

Her kan du lesa protokoll frå møtet.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Vil involvera innbyggjarane

Tysdag denne veka var arbeidsgruppa som skal arbeida med lokaldemokrati og identitet, samla til sitt første møte. Arbeidsgruppa konstituerte seg med Tom Georg Indrevik som leiar og Christel Møvik-Olsen som nestleiar.

Tysdag denne veka hadde utvalet sitt første møte. Frå venstre; Laila Klemetsaune, Silvia Haugland, Kim Dale Eide, Paul J. Manger (prosjektleiar), Christel Møvik-Olsen. Lennart Fjell og Tom Georg Indrevik.

 

Indrevik er optimistisk etter det første møtet.

– Denne arbeidsgruppa er viktig for å skapa felles identitet saman med frivillige organisasjonar, tilsette og andre som har ambisjonar for den nye kommunen, seier leiaren av arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppa er samansett av tre politikarar og tre kulturleiarar. Dei politisk utnemnde er Kim Dale Eide frå Sund, Silvia Haugland frå Øygarden og Tom Georg Indrevik frå Fjell. I tillegg er kulturleiar i Sund, Laila Klemetsaune, kulturleiar i Øygarden Christel Møvik-Olsen og kultursjef i Fjell, Lennart Fjell, med i arbeidsgruppa.

I drøftinga vart det presisert at det er utval for politisk styringsstruktur som skal arbeida med den politiske organiseringa. Denne arbeidsgruppa (lokaldemokrati og identitet) skal leggja vekt på medverknad frå innbyggjarane og identitetsskapande arbeid.

Tema i drøftinga var mellom anna involvering av den frivillige sektoren, tiltak særleg retta mot nærmiljøet i grendene, korleis ein kan engasjera ungdom som til dømes MOT, merkevarebygging, retorikk, felles arrangement og tiltak, bruk av biblioteka og å sjå tiltaka opp mot intensjonsavtalen og kommunikasjonsplanen.

Det vart konkludert med at prosjektleiar legg fram ei drøftingssak med spørsmål/problemstillinga knytt til arbeidet til arbeidsgruppa for fellesnemnda den 11. desember. På bakgrunn av drøftinga i fellesnemnda utarbeider arbeidsgruppe for lokaldemokrati og identitet eit framlegg til mandat som vert lagt for behandling i fellesnemnda den 22. januar. I saka vert det også lagt fram eit budsjett for arbeidet i arbeidsgruppa.

Neste møte i arbeidsgruppa vert tysdag den 19. desember kl. 08.30.

Om kort tid vert det lagt ut referat frå møtet på nettsida til Nye Øygarden kommune.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Ønskjer avklaring om kompensasjon for tillitsvalde

På det første møtet i partsamansett utval (PSU) drøfta dei 15 medlemene partsforhold og struktur for arbeidsgruppene. PSU var samla til møte på Skjenet tysdag denne veka.

Frå møtet i partssamansett utval på tysdag.

Partssamansett utval er sett saman av seks representantar frå dei tillitsvalde og ni politiske representantar. Leiar i PSU er Kari-Anne Landro.

Utvalet ønskjer ei oppstilling av korleis ein kan løysa utfordringa med kompensasjon for tillitsvalde som skal delta i arbeidsgruppene. Dette gjeld dei tillitsvalde som allereie er frikjøpt 100 prosent. Spørsmålet er om det kan verta nødvendig med anna type kompensasjon i tillegg til frikjøp.

I denne saka vart det elles vedteke at ein skal nytta hovudsamanslutningsmodellen som mal for partsforhold i arbeidet med etablera Nye Øygarden kommune. PSU slutta seg til det framlagte forslaget til struktur for arbeidsgruppene.

Dei fire pilarane i partsarbeidet i prosjektorganisasjonen for Fjell, Sund og Øygarden vert LO kommune, YS kommune, Unio og Akademikerne. Ein konsekvens av vedtaket på tysdag er at  kvar arbeidsgruppe har tre representantar frå arbeidsgjevar og tre representantar frå hovudsamanslutningane. Det vert nemnt opp arbeidsgrupper innan personalområde, fleire tenesteområde og tverrfaglege grupper som til dømes i arkiv, IKT og personal. Den første gruppa som vert etablert er gruppa som skal arbeida med omstillingsavtalen. Denne gruppa er samansett av dei tre personalsjefane, fire representantar frå hovudsamanslutningane og eitt hovudverneombod.

Frå venstre; Anita Garlid Johannessen, Børge Haugetun, Paul Manger, Kari-Anne Landro, Marianne Sandahl Bjorøy og Nils Kåre Skoge (med ryggen til).

Arbeidet med omstillingsavtalen

Etter innkomne forslag til namn på medlemer på arbeidsgruppa for omstillingsavtalen, vart følgjande medlemer oppnemnde:

Arbeidsgjevar – medlemer:

 • Personalsjef Per Helge Martinsen, Øygarden kommune
 • Personalsjef Lisbeth Grosvold, Fjell kommune
 • Personalsjef Kaja C. Pedersen, Sund kommune

Hovudsamanslutningane – medlemer:

 • Hovudtillitsvald (HTV) Bodil Aleksandersen, Fagforbundet Fjell kommune
 • Hovudtillitsvald (HTV) Vibecke Hodnekvam, Utdanningsforbundet Øygarden kommune
 • Hovudtillitsvald (HTV) May Britt Hansen, Delta Sund kommune
 • Hovudtillitsvald (HTV) Lars Sverre Hausnes, Akademikarane Fjell kommune

Hovudsamanslutningane – varamedlemer:

 • 1) Tillitsvald Kristoffer Barhaug, Akademikarane Fjell kommune
 • 2) Tillitsvald Hanne Opsal, Akademikarane Fjell kommune

Hovudverneomboda – medlem:

 • Hovudverneombod (HVO) Trude Erstad Villanger, Fjell kommune

Alle namna på varamedlemene er pr. dato ikkje peika ut. Etter planen skal arbeidsgruppa koma med si tilråding i februar før vedtak i fellesnemnda.

Møteplan

Utvalet vedtok møteplan for 2018. Det vert møte i PSU 10.01., 20.02., 17.04., 12.06., 02.10. og 11.12. Alle møta vert haldne på Skjenet 2 frå klokka 09.00.

I samband med referatsakene vart det stilt spørsmål om «Milepelsplanen» som var til behandling i fellesnemnda den 20. november. Leiar i PSU, Kari-Anne Landro, opplyste på møtet at milepelsplanen for prosjektet Nye Øygarden kommune heretter vert lagt fram som referatsak til alle møta i PSU.

Tekst og foto: Vigleik Brekke