Author Archives: Vigleik Brekke

Presenterer framlegg til omstillingsavtale

Til møtet i partssamansett utval (PSU) den 22. mars ligg det føre framlegg til omstillingsavtale.

Frå møtet i partssamansett utval den 21. november i fjor.

 

Ei arbeidsgruppe leia av Kaja Pedersen har utarbeidd avtaleutkastet. Avtalen regulerer arbeidsgjevarpolitiske spørsmål og utfordringar i samanslåingsprosessen fram til nytt kommunestyre er konstituert i den nye kommunen. I framlegget heiter det at når den nye kommunen er etablert som eige rettssubjekt frå 1. januar 2020, trer den nye kommunen inn i denne avtalen.

Omstillingsavtalen legg til grunn at kommunesamanslåinga inneber verksemdsoverdraging etter arbeidsmiljølova der alle dei tilsette vert overførte til Nye Øygarden kommune frå 1. januar 2020. Alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har rett på jobb i den nye kommunen og skal ikkje få reduksjon i løna si. Ein del medarbeidarar vil få nye oppgåver og arbeidsstad.

Omstillingsavtalen regulerer prinsipp for plassering av leiarar og tilsette. Ved einingar som vidareført utan vesentlege endringar inn i ny kommune, vert noverande leiar i stillinga si i den nye kommunen.

Representasjon i arbeidsgrupper

På møtet i PSU den 10. januar vart det vedteke å oppretta arbeidsgrupper innan området arbeidsgjevarpolitikk. I saksframlegget var det lagt opo til at arbeidsgruppene vert samansett av tre representantane frå hovudsamanslutningane og tre frå arbeidsgjevar.

Arbeidstakarorganisasjonane fekk ikkje fleirtal på møtet i januar for eit forslag om at eín frå kvar hovudsamanslutning, med minst eín frå kvar kommune , vert representert i arbeidsgruppene. No ber arbeidstakarorganisasjonane om at saka vert teken opp igjen. Det vert vist til protokoll i hovudavtalen om at alle forhandlingssamanslutningar som er «berørte» som hovudregel skal vera representerte i administrative partssamansette arbeidsgrupper

På bakgrunn av dette føreslår prosjektleiaren representasjon for partssamansette arbeidsgrupper fortløpande. Han føreslår også frikjøp for eín representant frå Akademikerne og eín representant frå YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) for kommunane Sund Fjell og Øygarden i 20 prosent stilling fram til utgangen av 2019.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Føreslår analyse av kommunal tenestepensjon

Fellesnemnda skal på møtet den 19. mars ta stilling til prosjektleiar sitt forslag til oppfølging av val av leverandør for kommunal tenestepensjon.

 

I 2017 vart det etter vedtak i førebuande fellesnemnd gjennomført ei kartlegging av kommunal tenestepensjon. Prosjektleiaren føreslår at det vert utarbeidd ein ny analyse av situasjonen i dag og situasjonen for Nye Øygarden kommune når det gjeld kommunal tenestepensjon. Moment i analysen er økonomi og risiko i val av pensjonskasse og demografiske forhold no og i framtida. Krav om eventuell formell drøfting med arbeidstakarorganisasjonane må også koma fram som ein del av analysen eller den endelege saksutgreiinga.

Prosjektleiaren føresår vidare at det vert utarbeidd eit mandat for arbeidet saman med ein tidsplan som gjer greie for prosessen i arbeidet. Det handlar om høyring, behov for politisk arbeidsgruppe, fellesnemnda og partsamansett utval sine roller i abeidet.

Dei tre kommunane har ulike leverandørar for å ta hand om pensjonsordningane. Kommunane Sund og Øygarden har KLP som pensjonskasse, medan Fjell kommunehar eigen kasse, Fjell kommunale pensjonskasse.

Andre saker i fellesnemnda den 19. mars

 • Budsjett for fellesnemnda 2018-2019
 • Prinsippavklaring, grensesnitt mellom prosjektøkonomi og driftsøkonomi i dei eksisterande kommunane
 • Nye gebyr for tekniske tenester, oppnemning av politisk referansegruppe

Møtet vert halde i lokala til Nye Øygarden kommune på Skjenet 2 på Straume. Møtet tek til klokka 09.00. Du kan følgja møtet direkte på kommune-TV.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke

Vil involvera dei frivillige

Arbeidsgruppa for lokaldemokrati og identitet i Nye Øygarden kommune  har møtt representantar både i Øygarden og Sund denne og sist veke. I Øygarden var det samling den 7. mars, medan møtet med dei representantar for dei frivillige Sund var 12. mars.

Frå møtet i Øygarden i sist veke.

Leiar av arbeidsgruppa Tom Georg Indrevik er godt nøgd med møtet i Øygarden. Han er oppteken av å involvera det frivillige arbeidet i arbeidet med å byggja ein ny kommune.

– Vi utfordrar lag og organisasjonar til å koma med forslag til aktivitetar som kan knytast opp mot arbeidet med å skapa ein identitet til den nye kommunen. Det kan vera klokt å byggja på aktivitetar laga og organisasjonane gjer i dag og koma med nye innspel. Vi inviterer til ein dugnad for å skapa ein god identitet for Nye Øygarden kommune, seier Indrevik.

På møtet i går presenterte Indrevik mandatet for arbeidsgruppa. Målet er å skapa ei god heilskapleg vi-kjensle i Nye Øygarden kommune og mobilisera engasjement hjå befolkninga, dei tilsette, lag og organisasjonar.

Meld inn innspel her

 

God start på frivilligsamlingar

Dette er det første av tre frivilligsamlingar i regionen. Også kulturleiar i Øygarden, Christel Møvik-Olsen er godt nøgd med møtet i går der rundt 20 representantar frå lag, organisasjonar, FAU og velforeiningar møtte opp.

– Eg opplevde dette som eit positivt møte. No kan lag og organisasjonar via nettsida til Nye Øygarden kommune melda inn både forslag til nye tiltak og eksisterande arrangement som kan knytast opp mot den nye kommunen, seier Møvik-Olsen

Den 12. mars vert det frivilligsamling i Sund. I Fjell vert det invitert til samling den 22. mars.

Den 6. juni vert det også kalla inn til eit møte for frivillige lag som arbeider med friluftsliv. Då vil ein mellom anna ta opp spørsmålet om felles kystpass for 2019. Dette møtet vert halde på Hissøyna.

Meld inn forslag til aktivitetar!

Gjennom profilen «Øygarden 2020» sikrar ein fellesprofilering og strategisk bruk av omdømebygging. På nettsida til Nye Øygarden kommune er det laga til elektronisk skjema der lag og organisasjonar frå alle dei tre kommunane kan melda inn forslag og innspel til arbeidsgruppa.

Meld inn innspel her

Møtet i Øygarden i går var den årlege samlinga kulturavdelinga inviterer til. I tillegg til å snakka om lokaldemokrati og identitet knytt til Nye Øygarden kommune var det informasjon om tilskotsordningar. Bergen og Omland Friluftsråd og FjellVAR orienterte om innsamlinga av plast i strandsona.

Samling i Sund

36  personar møtte opp på frivilligforum i Sund måndag kveld (12.03.). Ordførar Kari-Anne Landro, som også leiar fellesnemnda for Nye Øygarden kommune, seier at Sund kommune har underteikna ei frivilligerklæring saman med Sund idrettsråd og Folkeakademiet. Ein konsekvens av erklæringa er at det vert arrangert to frivilligforum i året. På møtet orieterte Tom Georg Indrevik om arbeidet til arbeidsgruppa for demokrati og identitet, medan Landro gav generell informasjon om arbeidet med Nye Øygarden kommune. Kulturleiar i Sund, Laila Klemetsaune og Vivian Steinsland gav dei frammøtte ei musikalsk oppleving i form av havpop.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Christel Møvik-Olsen og Kari-Anne Landro

Her er bilete frå samlinga i Sund

Laila Klemetsaune og Vivian Steinsland

 

Leiar i idrettsrådet i Sund: Ronny Kausland.
Leiar for saksgruppe levekår og nærmiljø i Sund kommune Robert Kaupang Sæle og Sund kommune sitt medlem i lokaldemokrati og identitet Kim Dale Eide.

 

 

 

 

 

 

 

Møtte leiarar i kommunale selskap

For to veker sidan møtte utval for eigarskapsmodellar for Nye Øygarden kommune representantar for kommunale selskap i dei tre kommunane i regionen.

Møtet med dei kommunale selskapa vart halde på Skjenet.

I kommunane er ein del tenester lagt til aksjeselskap, interkommunale selskap, kommunale føretak eller stifting. På møtet i fellesnemnda i januar vart det vedteke å be utvalet å gå i dialog med dagleg leiar/tilsette i selskapa i kommunane med tanke på å gje tidleg informasjon om arbeidet i utvalet.

Leiar i utvalet, Atle Dåvøy, presenterte status for arbeidet i utvalet. Utvalet skal koma med forslag og har ikkje mandat til å vedta selskapsformer for Nye Øygarden kommune. Fellesnemnda har mellom anna bedt utvalet å presentera ein eigarstruktur som har færrast mogleg einingar og som gjev best mogleg demokratisk styring. Etter planen skal utvalet presentera ein rapport for behandling i fellesnemnda i april i år.

På møtet med selskapa var det fleire deltakarar som hadde synspunkt på vidare involvering og spørsmål knytt til prosessen framover. Involvering og dialog kan sikrast ved at involverte selskap og deira fagtillitsvalde får høve til å koma med innspel til utvalet.

Atle Dåvøy presiserte på møtet at i tillegg til innspel og kommentarar til arbeidet, vil utvalet sjå til andre kommunar som kan visa til gode resultat knytt til organisering av eigarskap. Det vert lagt opp til å gje meir informasjon til dei kommunale selskapa etter at saka vert lagt fram for fellesnemnda.

Tekst: Jarle Kåre Oen
Foto: Vigleik Brekke

Kommunalministeren møtte Nye Øygarden kommune

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte leiinga i Nye Øygarden kommune på Skjenet i dag. Statsråden opplever at kommunane i regionen arbeider godt saman om kommunereforma.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Til venstre; Silje Hjemdal.

– Mitt inntrykk er at det er stor vilje til samarbeid mellom kommunane og at det ligg til rette gode tenester for innbyggjarane i framtida, seier statsråden.

Ho er varsam med å gje konkrete råd til dei som arbeider med å byggja den nye kommunen.

– Eg skal vera varsam med å gje råd, men det er viktig at innbyggjarane kjenner ein identitet til Nye Øygarden kommune og opplever at dei høyrer til her, seier Monica Mæland. Ho minner også om at det er avgjerande at ungdomane vert engasjerte i arbeidet med å byggja den nye kommunen.

På møtet i dag fekk ho generell informasjon om arbeidet med å byggja den nye kommunen, IKT-arbeid og situasjonen for næringslivet. Ho tek også med seg tilbake ein del problemstillingar som vart tekne opp på møtet i dag.

– Det er stilt spørsmål om pensjon, stifting som selskapsform og økonomien for reformarbeidet som eg tek med meg tilbake, seier Monica Mæland.

Ønskte kunnskap om kommunereformarbeidet

Bakgrunnen for at statsråden ønskte å møta leiinga i dei tre kommunane som arbeider med å byggja den nye kommunen i regionen var å høyra om erfaringar, kva moglegheiter kommunane har sett i arbeidet med samanslåinga og kva utfordringar dei har møtt på. Ho ønskte også å få kunnskap om korleis lokalsamfunnet er prega av oljenedturen og kva tiltak som har fungert.

Ordførar Kari-Anne Landro, som også leiar fellesnemnda, gav informasjon om status for arbeidet med kommunereforma ved mellom anna å visa til korleis arbeidet er organisert. Dei statlege bidraga til dette arbeidet er eingongsstønad på 35,9 millionar som vert utbetalt før den nye kommunen er ein realitet og reformstøtta som vert utbetalt etter at kommunen er etablert i januar 2020. Landro stilte spørsmål om kva som er bakgrunnen for at reformstøtta vert utbetalt etter 2020. Monica Mæland viste til at det er døme på kommunereformprosessar som har stranda og at det dermed er klokt å venta med heile utbetalinga. Ho merka seg likevel denne problemstillinga og vil vurdera utbetalingstidspunktet i departementet.

IKT-leiar i Sund, Jørgen Kausland orienterte om regionale digitale samarbeid og status for IKT-samarbeidet i kommunane. Målet er å få på plass teknisk grunnmur i løpet av september 2018 og å utvikla og gjera grunnmuren klar for å ta imot tenester frå desember 2018.

Frå venstre: Tom Georg Indrevik, Monica Mæland, Kari-Anne Landro, Paul J. Manger,  Børge Haugetun, Henning Hauso, Elizabeth Toft Erichsen, Marianne Sandahl Bjorøy og Terje Handal.

Nøktern optimisme i næringslivet

Dagleg leiar i Vest Næringsråd, Henning Hauso, viste til tre hovudutfordringar for regionen. Det er å leggja til rette for næringsutvikling og å sikra innovasjon og samarbeid på tvers og lokalt. For det tredje må kompetansen utnyttast regionalt og nasjonalt. Både Hauso og andre rundt bordet gav uttrykk for at det no går betre for næringslivet etter oljenedturen, men at nokre av næringsaktørane gjerne «held litt igjen».

Ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, presenterte olje- og gassklyngja i Øygarden og Hjeltefjorden som er eit område med sterk næringsklyngje. Det siste store tilskotet i Øygarden er planane om å plassera karbonfangstanlegg i naturgassparken. Dette prosjektet vert svært viktig for regionen om det vert realisert som planlagt.

Ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy orienterte om vedtaket i kommunestyret i Fjell i går om å kjøpa aksjar for 40 millionar kroner i Ågotnes Næringspark AS og at dette er eit strategisk grep med tanke på næringsutvikling og Ågotnes som framtid hamn for bergensområdet. Ho viste også til at Fjell kommune satsar sterkt på å tilby lærlingplassar.

I tillegg til dei tre ordførarane, Henning Hauso og Jørgen Kausland, var prosjektleiar Paul J. Manger og fungerande rådmann i Fjell, Terje Handal, på plass på møtet på Skjenet. Dei andre deltakarane var varaordførar i Fjell, Tom Georg Indrevik, og politikarane Silje Hjemdal (fylkespolitikar for Frp) og kommunepolitikar Elizabeth Toft Erichsen (V) frå Sund.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå samlinga i dag:

 

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Samordnar gebyra for den nye kommunen

Fellesnemnda vedtok i dag å setja ned ei administrativ arbeidsgruppe som skal utarbeida et framlegg til nytt reglement og nye satsar for dei tekniske tenestene i den nye kommunen. Det vart også vedteke å setja ned ei politisk referansegruppe på seks medlemer, to frå kvar kommune.

Frå møtet i fellesnemnda 19. februar.

I framlegget til vedtak var det føreslått å setja ned ei administrativ arbeidsgruppe. I debatten i fellesnemnda vart det gjeve støtte til dette, men det kom også klart til uttrykk at dette var ei politisk sak og at det var nødvendig med politisk medverknad i arbeidet med å leggja fram forslag til nytt reglement for dei tekniske tenestene i den nye kommunen. Det vart difor samrøystes vedteke å setja ned ei politisk referansegruppe i tillegg til den administrative arbeidsgruppa. I dette arbeidet skal ein også avdekka forholdet til eksisterande sjølvkostfond.

I saksutgreiinga går det fram at når dei tre kommunane går saman til ein, krev det ei samordning slik at alle innbyggjarane i den nye kommunen får eit felles gebyrreglement med felles satsar. Det tekniske tenestene her er definert som areal- og reguleringsplanar, byggje- og delesaker, kart- og oppmålingssaker, miljø- landsbrukssaker og vatn, feiing, avlaup og renovasjon. Framlegget til nytt reglement skal ha gjeldande reglement- og takstsystem i dei tre kommunane som referanse, men gruppa står fritt til å koma med eit nytt forslag basert på alternative kriterium. Målet er at nytt reglement- og takstsystem vert vedteke hausten 2018.

Arbeider med å etablera felles NAV-kontor

Fellesnemnda gav prosjektleiar og rådmennene i dei tre kommunane oppgåve med å utarbeida eit mandat for arbeidet med å etablera eit felles NAV-kontor. Fylkesdirektør i NAV Hordaland har i brev bedd om at det så raskt som mogleg vert starta eit prosjekt med sikte på å slå saman dei tre NAV-kontora i regionen.

I utgreiinga viser prosjektleiar til intensjonsavtalen der det vert lagt vekt på prinsippa om nærtenester og publikumsretta tenester. Dette skal ein sjå i lys av funksjonar som bibliotek, publikumsretta del av NAV, servicekontor og tenestekontor.

I vedtaket heiter det at mandatet skal inkludera prosess, milepelar og tidsplan for eit framtidig NAV-kontor i Nye Øygarden kommune. I tillegg til innstillinga frå prosjektleiar vart det lagt til to nye punkt. Mandatet skal ha med eit punkt som inneheld kartlegging av ulike IKT-system som NAV i dag nyttar. Mandatet må også innehalda forslag til ny digital struktur og forslag til implementering av føreslåtte strukturar. Utkastet til mandatet vert presentert på møtet i fellesnemnda i april.

IKT og infrastruktur, statusrapport for samordna løysingar og system

Leiar i arbeidsgruppa som arbeider med IKT og infrastruktur, samordna løysingar og system, Jørgen Kausland, gav status for arbeidet. Arbeidsgruppa arbeider etter tilrådingar frå KS (interesseorganisasjonen til kommunane) sine tilrådingar og har kartlagt kva område ein må ta stilling til i samsvar med rapporten «Digitale konsekvensar av ei kommunesamanslåing».

Målet er at Nye Øygarden kommune skal ha gode digitale løysingar, både publikumsretta og i tenesteyting. Det er eit overordna mål at ein teknisk grunnmur er på plass i løpet av september 2018. Det er også eit mål å utvikla å gjera grunnmuren klar for å ta imot tenester frå desember 2018. Fellesnemnda tok saka til orientering. Under drøftinga av saka gav fleire av medlemene ros for at gruppa var kome godt i gang med arbeidet.

Oppdatert milepelsplan

Fellesnemnda tok dei siste oppdateringane av milepelsplanen til orientering. Milepelsplanen skal mellom anna sikra framdrift i kommunereformarbeidet. Planen vert drøfta med rådmennene før oppdatert plan vert presentert på det neste møtet i fellesnemnda. Willy Sørensen hadde ein gjennomgang av planen og opplyste at det vert arbeidd med å gjera milepelsplanen meir oversiktleg.

Frå venstre; Espen Harkestad, Børge Haugetun, Paul J. Manger, Kari-Anne Landro og Silvia Haugland.

Referansegruppe til arbeid med endring av adressenamn

Det vart vedteke å setja ned ei politisk referansegruppe samansett av leiargruppa (dei tre ordførarane) og Olav Kobbeltveit knytt til arbeidet med å etablera eit samordna adressesystem for Nye Øygarden kommune. Les meir om saka her (frå sist møte i fellesnemnda).

Møtet vart overført på nett-TV. Her er opptak frå møtet den 19. februar.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Ønskjer felles NAV-kontor


 

Fylkesdirektør i NAV Hordaland har i brev bedd om at det så raskt som mogleg vert starta eit prosjekt med sikte på å slå saman dei tre NAV-kontora i regionen. Til møtet i fellesnemnda den 19. februar ligg det føre forslag om å gje prosjektleiar og dei tre rådmennene i oppgåve å utarbeida eit mandat for dette arbeidet.

I utgreiinga viser prosjektleiar til intensjonsavtalen der det vert lagt vekt på prinsippa om nærtenester og publikumsretta tenester. Det er peika på å sjå dette i lys av funksjonar som bibliotek, publikumsretta del av NAV, servicekontor og tenestekontor.

I framlegget til vedtak heiter det at mandatet skal inkludera prosess, milepelar og tidsplan for eit framtidig NAV-kontor i Nye Øygarden kommune. Utkastet til mandatet vert presentert på møtet i fellesnemnda i april.

Nytt gebyrreglement for tekniske tenester

Prosjektleiar føreslår at det vert sett ned ei arbeidsgruppe på ein til to medarbeidarar frå dei tre kommunane som får i oppgåve å etablera gruppa i samråd med rådmennene. I innstillinga heiter det at arbeidsgruppa skal utarbeida framlegg til nytt reglement og nye takstar for dei tekniske tenestene i Nye Øygarden kommune. Framlegget skal i utgangspunktet ha gjeldande reglement- og takstsystem i dei tre kommunane som referanse.

Andre saker i fellesnemnda den 19. februar

 • Oppdatert milepelsplan
 • IKT og infrastruktur, statusrapport for samordna løysingar og system
 • Endring av adressenamn, oppnemning av referansegruppe

Møtet vert halde i lokala til Nye Øygarden kommune på Skjenet 2 på Straume. Møtet tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke

Leiarar på kafé i Sund

På måndag var 55 leiarar og tillitsvalde i Sund, Fjell og Øygarden kommunar på kafé. Som ein del av arbeidet med administrativ organisering var dei på vandring i storsalen frå bord til bord på Panorama Hotell & Resort for å drøfta fem hovudtema.

Praten gjekk livleg rundt kaféborda.

I «kafédiskusjonen» drøfta deltakarane alternative organisasjonsmodellar, samhandling, beste praksis, satsingsområde og suksessfaktorar.

Ein av dei som var med på samlinga i Sund var Nils-Arthur Amundsen. Han reknar seg som ganske ny i denne samanhengen. Om to veker forlét han lærarposten på Blomvåg i Øygarden og tek over som hovudverneombod i kommunen.

– Eg opplevde dette som ei god samling der eg fekk høve til å verta kjent med medarbeidarar både i min eigen kommune og nabokommunane. Med denne metoden opplevde eg å verta involvert i diskusjonen, seier Amundsen på tampen av dagen.

Nils-Arthur Amundsen

Ein del var nok litt spente på kva som vart konklusjonen på temaet om alternative organisasjonsmodellar. Kaja Pedersen var ein av dei fem kafévertane summerte opp dette temaet ved å visa til kva som trengst for å få ein god organisasjonsmodell.

– Det handlar om å ha ei overordna strategisk leiing der det vert vist stor innovasjonskraft og evne til å tenkja nytt. Også når vi skal velja organisasjonsmodell må vi spørja kva innbyggjarane har bruk for, sa Pedersen og nemnde kjerneord som sterkt fagmiljø, tid til leiing, myndiggjorte leiarar, utviklingsfokus, omstillingsevne og korte avgjerdsprosessar.

Jørgen Kausland presenterte ein mogleg modell der rådmannen har fire kommunalesjefar i leiarteamet og ei rekkje stab/støttefunksjonar som personal, økonomi, IKT osb. Ingen konklusjonar vart trekte denne dagen, men det var ingen i salen som kom med dei store protestane til modellen Kausland presenterte.

Godt nøgd prosjektleiar

Prosjektleiar Paul J. Manger hadde alliert seg med prosessleiar Trond Wincentsen på fellessamlinga i Sund på måndag. Manger seier at målet var å skapa ein god arena for å møta kvarandre og diskutera og gje innspel til overordna prinsipp og føringar for administrativ organisering.

– Eg registrerte at mange helsa på medarbeidarar dei ikkje har møtt før. Det var stor entusiasme, engasjement og idémuldring rundt kaféborda. På notisboka mi noterte eg mange viktige stikkord som samhandling, utvikling, innovasjon, nærleik, effektive og gode fagmiljø og evne til å våga å gjera noko annleis. I dag har eg fått mange gode idear, sa Manger som la til at han ikkje rekna modellen Kausland presenterte som nokon brannfakkel. Han meite at det viktigaste er korleis organisasjonsmodellen vert operasjonalisert.

Felles kultur

I tillegg til å vurdera organisasjonsmodellar var formålet med dagen å identifisera suksess- og risikofaktorar for prosessen, bidra til engasjement og motivasjon, skapa eigarskap til prosessen og byggja felles kultur.

Lisbeth Gosvold var kafévert for gruppa som drøfta samhandling.

– Ei viktig oppgåve er å byggja ein samlande kultur i den nye kommunen, sa Grosvold og nemnde stikkord som leiarutvikling, digitalisering,  myndiggjorte leiarar/medarbeidarar, og at dette var godt forankra og nedfelt i styringsdokument.

Jørgen Kausland våga seg frampå med ein mogleg organisasjonsmodell.

 

Forsking og utvikling

Det tredje kafébordet hadde beste praksis eller «positivt sladder» som tema. Line Barmen leia denne gruppa.

– Vi ser kommunen som eit reiarlag. Den nye kommunen må vera utviklings- og forskingsbasert. Det er ønske om at den nye kommunen får ei eiga FOU-avdeling (FOU: forsking- og utviklingsarbeid), sa Barmen og nemnde konkret at psykisk helse og rus bør liggja under same leiing. Ho ønskte også eiga informasjonsavdeling. Anne Grete Hareide viste til leiingsplattforma i Sund kommune som mellom anna handlar om verdiar, delegering, kvalitetsutvikling og prosjektstyringsmetodikk.

Også kafévert Per Helge Martinsen, som leia gruppa som drøfta satsingsområde, nemnde forsking og utvikling som ei viktig satsing for den nye kommunen. Når det gjeld tenestene må det leggjast til rette for eit saumlaust grensesnitt mellom sentralt og lokalt nivå. Prioriterte prosessar eller tenester som særskilt må styrkast i den nye organisasjonen er beredskap, HMT, næring, digitalisering, juss, IKT og informasjon.

Frå venstre; Geir Barsnes, Christel Møvik-Olsen, Laila Klemetsaune og Lennart Fjell.

Suksessfaktorar og fallgruver

Rune Landro leia gruppa som drøfta dei viktigaste suksessfaktorane og ei vellukka innføring av ny organisasjonsmodell og kva type fallgruver ein bør styra unna.

– Vi treng plan for implementering av ein ny organisasjonsmodell. Rett informasjon til rett tid i rett kanal, er viktig, sa Landro. Han la også vekt på at det skal vera opne prosessar og at ein byggjer på felles verdiar. Han nemnde også at ein må visa lojalitet og styra unna omkampar. Moglege fallgruver er forholdet mellom «storebror og veslebror», romantisering av eigen kommune, manglande overordna styring, framandgjering og redsle for det som ligg framfor.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå fellessamlinga i dag:

 

Løyver 780 tusen kroner til kyrkjeleg fellesnemnd

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok i dag å løyva 780 tusen kroner til kyrkjeleg fellesnemnd. Midlane skal gå til arbeidet med å slå saman og etablera ein ny kyrkjeleg fellesorganisasjon for Nye Øygarden kommune.

Frå møtet i fellesnemnda på måndag.

Fellesnemnda slutta seg dermed til innstillinga frå prosjektleiar då nemnda var samla til møte i dag. Odd Bjarne Skogestad føreslo som eit alternativt å løyva 1,2 millionar kroner. Både innstillinga frå prosjektleiar og Skogestad sitt framlegg fekk åtte røyster, og det var dermed dobbeltrøysta til leiar av fellesnemnda, Kari-Anne Landro, som vart utslagsgjevande for løyvinga til kyrkjeleg fellesnemnd.

Midlane vert fordelte med 390 tusen kroner i 2018 og det same beløpet året etter. Kyrkjeleg fellesnemnd hadde søkt om 2,9 millionar kroner for perioden fram til utgangen av 2019. Saka var til behandling i fellesnemnda i desember. Då hadde prosjektleiar innstilt på å løyva 600 tusen kroner. Saka vart då utsett for å få saka utdjupa kva som ligg til grunn for tilrådinga frå prosjektleiar.

Ønskjer dialog med kommunaleigde selskap

På møtet i fellesnemnda orienterte leiar av utval for eigarskapsmodellar, Atle Dåvøy, om arbeidet i utvalet så langt. Utvalet arbeider med eit dokument som ikkje er ferdig, men Dåvøy orienterte om ein del førebelse konklusjonar. Sentrale tema så langt er juridiske utfordringar knytt til samanslåing av FjellVAR og Sund vatn og avlaup AS, eigedom- og bustadforvalting og i kva grad det er høve til å leggja ned stiftingar.

Moglege løysingar er å etablera Øyvar AS som eit samanslått selskap (FjellVAR AS og Sund vatn og avlaup AS), inkludera ansvar for kommunale vegutbygging i dette selskapet og etablera Øygarden eigedomsforvaltning AS som forvaltar alle eigedomane i den nye kommunen.

Etter drøfting i fellesnemnda i dag vart orienteringa teken til orientering. Fellesnemnda slutta seg til nokre merknader til saka fremja av Marianne Sandahl Bjorøy og Kari-Anne Landro. Fellesnemnda ber utvalet å sjå nærare på oppløysing av stiftingar sett i lys av kommunesamanslåinga og at utvalet må oppretta dialog med Fjell Bustadstifting med sikte på oppløysing av stiftinga. Vidare må utvalet gå i dialog med dagleg leiar/tilsette i selskapa i kommunane med tanke på tidleg informasjon om utvalet sitt arbeid.

Ønskjer «skuggebudsjett» for 2019

Fellesnemnda ber om at det vert utarbeidd eit «skuggebudsjett» for 2019. «Skuggebudsjettet» bør visa til moglegheiter for effektivisering for det første driftsåret for den nye kommunen (2020).

Det var i samband med saka om fråsegn til budsjettet og økonomiplanar for kommunane at forslaget om «skuggebudsjett» vart fremja ved Tom Georg Indrevik. Fellesnemnda slutta seg til innstillinga frå prosjektleiar om at kommunane sine vedtekne investeringar for budsjettåret 2018 og økonomiplanar for perioden fram til 2021 er forsvarlege og i samsvar med dei avtalte målsetjingane for den nye kommunen. Det vart også lagt til grunn at dei vedtekne investeringsplanane i dei tre kommunane er i samsvar med framtidige behov og at det er for tidleg å gje uttale om investeringane er på eit økonomisk forsvarleg nivå for den nye kommunen. Fellesnemnda ber kommunane å koordinera bruken av føresetnadene for budsjettarbeidet for 2019.

Fellesnemnda slutta seg også til Indrevik sitt forslag om at det vert utarbeidd ei skisse til korleis prosessen fram mot eit budsjett for 2020 bør leggjast opp. Eit tredje tilleggspunkt om at det skal leggjast fram ei orientering som viser status for balansane i til dei tre kommunane knytt til lån og garantiar fekk ikkje fleirtal.

Gav føringar til arbeidet med lokaldemokrati og identitet

Fellesnemnda slutta seg til mandat for arbeidsgruppa for lokaldemokrati og identitet og at ein skal nytta Øygarden2020 som omdømebyggingsnamn i prosjektfasen fram til 2020. Etter drøftinga på møtet i dag, vert forslaget om interne kulturarrangement for tilsette teke ut av mandatet. Fellesnemnda ber prosjektleiar å koma tilbake med ei vurdering av korleis slike arrangementet skal løysast. Fellesnemnda vedtok at det i 2018 skal arrangerast eit framtidsseminar.

Det vart vidare vedteke at fellesnemnda skal vera ein støttespelar til gjennomføring av MOT-festival i 2018 og at utvalet for lokaldemokrati og identitet skal gå i dialog med turlaga knytt til Kystpass. Utvalet skal gå gjennom eksisterande venskapsavtalar i dei tre kommunane og koma med forslag til kva ein kan gjera på dette området i Nye Øygarden kommune.

Utvalet kjem tilbake med forslag til rammebudsjett og tiltak/arrangement til møtet i fellesnemnda i april.

I saka om tilskot til kyrkjeleg fellesnemnd føreslo Odd Bjarne Skogestad  (i midten) å løyva 1,2 millionar kroner. Forslaget fekk ikkje fleirtal.

Må samordna adressenamn i Nye Øygarden kommune

Ved kommunesamanslåingar er det lovkrav om at adressesystema vert samordna der det er fleire adressenamn som er doble/heilt eller svært like. Fellesnemnda slutta seg til at det vert sett i gang eit arbeid med å få avklart kva namn som må endrast. I saksutgreiinga går det fram at det kan vera vanskeleg å ta stilling til kva namn som må endrast. Difor må det gjennomførast ei totalvurdering av ulike kriterium.

Det vart vedteke fleire kriterium for endringar av adressenamn. Ein skal prioritera vegar/adresseparsellar med mange adresseeiningar, slik at færrast mogleg må endra adresse. Det same gjeld adressenamn med tilknyting til gamle gardsnamn og/eller stadnamn og veletablerte namn som mange har sterk/lang tilknyting til.

Etter ein gjennomgang basert på dei vedtekne kriteria, vil fellesnemnda få presentert ei ny sak med framlegg til namneendringar. Vidare følgjer ein relativt omfattande høyringsprosess blant innbyggjarar, verksemder og ulike offentlege og private aktørar, faginstansar m.fl. Deretter skal saka opp til endeleg avgjerd i kommunen.

Andre saker i fellesnemnda den 22. januar

 • Nye Øygarden kommune – samordning av gardsnummersystema

  Fellesnemnda godkjende at det vert etablert eit nytt gardsnummersystem i Nye Øygarden kommune med verknad frå 1. januar 2020.

 • Milepelsplan for prosjekt Nye Øygarden kommune

  Planen vart teken til orientering. Det er ønske om å få ei sak om prosessen for framtidig pensjonskasseordning til fellesnemnda i februar.

Til møtet på måndag låg det føre to spørsmål frå medlemene i fellesrådet. Les meir her.

Her kan du sjå opptak (kommuneTV) frå møtet.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Må samordna adressenamn i Nye Øygarden kommune

Ved kommunesamanslåingar er det lovkrav om at adressesystema vert samordna der det er fleire adressenamn som er doble/heilt eller svært like. Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune føreslår at det vert sett i gang eit arbeid med å få avklart kva namn som må endrast.

I saksutgreiinga til møtet i fellesnemnda den 22. januar går det fram at det kan vera vanskeleg å ta stilling til kva namn som må endrast. Difor må det gjennomførast ei totalvurdering av ulike kriterium.

I framlegget til vedtak er det føreslått fleire kriterium for endringar av adressenamn. Det er føreslått å prioritera vegar/adresseparsellar med mange adresseeiningar, slik at færrast mogleg må endra adresse. Det er vidare føreslått å prioritera adressenamn med tilknyting til gamle gardsnamn og/eller stadnamn og veletablerte namn som mange har sterk/lang tilknyting til.

Etter ein gjennomgang basert på dei vedtekne kriteria, vil fellesnemnda få presentert ei ny sak med framlegg til namneendringar. Vidare følgjer ein relativt omfattande høyringsprosess blant innbyggjarar, verksemder og ulike offentlege og private aktørar, faginstansar m.fl. Deretter skal saka opp til endeleg avgjerd i kommunen.

Andre saker i fellesnemnda den 22. januar

 • Spørsmål frå medlemer i fellesnemnda
 • Fråsegn til kommunane sine budsjett og økonomiplanar
 • Søknad frå kyrkjeleg fellesnemnd, 2. gongs behandling
 • Statusrapport januar 2018 – utval for eigarskapsmodellar
 • Mandat for arbeidsgruppe for lokaldemokrati og identitet
 • Nye Øygarden kommune – samordning av gardsnummersystema
 • Milepelsplan for prosjekt Nye Øygarden kommune – oppdatering til møte
 • fellesnemnda 22.januar 2018

Møtet vert halde i lokala til prosjektorganisasjonen for Nye Øygarden kommune i Skjenet 2. Møtet vert overført på kommune-TV og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke
Ill: Monica Hovland