Author Archives: Vigleik Brekke

No kan du kjøpa mønster og garnpakke til Øygardsgenseren

I samarbeid med Hillesvåg Ullvarefabrikk er det utarbeidd mønster til Øygardsgenseren. No er tida inne for å finna fram strikketøyet.

Ein av dei første kjøparane av mønster og garnpakke er leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy. I dag plukka leiar i Sotra Husflidslag, Gunvor Bråthun Moe, plukka fram alt som skulle til for å strikka Øygardsgenseren. Sandahl Bjorøy har så langt lova å strikka fire eksemplar.

– Eg er klar over lovnadene, men eg strikkar forholdsvis fort. Rett nok kan det vera eit utfordring for meg å fullføra strikkeoppdraga, men eg har tross alt lova å strikka fire eksemplar, seier ho.

Strikkekafé

Gunvor Bråthun Moe opplyser at det er mønster for både liten, medium og stor. Det er både dame- og herremodell. Mønster for barnegenser er under arbeid. I veka som kjem er det strikkekafé i biblioteka i Fjell (19. februar kl. 15.30), Sund (20. februar kl. 15.00) og Øygarden (21. februar kl. 15.00). På desse samlingane kan du kjøpa mønster og garnpakkar. Sotra Husflidslag har også med hespetre og garnvinde du kan nytta. Marianne Sandahl Bjorøy er på plass på samlingane både i Fjell og i Sund (den første timen).

– No er det tid for å strikka. Eg opplever at folk er interesserte og er klare for å ta fatt på strikkinga. Sjølv bør eg nok strikka genser til heile familien, seier Gunvor optimistisk.

I dag fekk Marianne Sandahl Bjorøy overlevert den første garnpakken.

Fjell-ordføraren, som den 1. februar tok over som leiar av fellesnemnda for Nye Øygarden kommune håpar at Øygardsgenseren slår om seg og vert allemannseige. Det er 10 og ein halv månad til den nye kommunen er eit faktum, og Sandahl Bjorøy håpar mange finn fram strikketøyet.

– Eg utfordrar heile kommunestyret til å stilla i genser ved opninga av den nye kommunen 1. januar, seier ho.

Det er mogleg å tinga mønster og garnpakkar hjå Sotra Husflidslag sotra.husflidslag@gmail.com. Det er også råd å få kjøpt dette hjå Hillesvåg Ullvarefabrikk (ull.no), Hobbykjelleren på Sartor Storsenter, Norwegian Spirit Strikk og Garn og Norsk Flid Husfliden Bergen, Vågsalmenningen.

Det er Mary-Ann Foldnes Fiske som har utforma Øygardsgenseren.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Andreas Fiske og Vigleik  Brekke

Her er fleire bilete

 

 

Gav status for arbeidet med den administrative organiseringa

På fredag i sist veke gav prosjektrådmann Rune Lid dei hovudtillitsvalde og hovudverneomboda i dei tre kommunane status for arbeidet med den administrative organiseringa. Det er eit stramt løp fram til behandlinga i fellesnemnda den 11. mars.

Arkivfoto

Lid opplyste at dei om lag 35 delprosjekta leverte hovudrapportane sine innan fristen 18. januar. Konseptfasten vart avslutta med at dei fem hovudprosjekta leverte rapportane sine i slutten av januar. Her er det mellom anna framlegg til organisering på nivå to.

– Eg takkar for det gode arbeidet som er gjort. Dette er eit godt grunnlag for det vidare arbeidet, sa Rune Lid.

Fram til utgangen av februar skal hovudprosjekta utarbeida prosjektplan og konkretisera arbeidsoppgåver og aktivitetar. Dei siste to vekene i februar skal prosjektrådmannen og overordna styringsgruppe gjera greie for og drøfta forslaga til organisering. Når rapportane vert drøfta på dette nivået må det gjerast ei vurdering av  heilskapen på tvers av alle kommunalsjefområda

I perioden 28. februar til 4. mars (klokka 12.00) er det samanfatta dokumentet ute til høyring hjå arbeidstakarorganisasjonane. På grunnlag av dette skal prosjektrådmannen fremja si innstilling til fellesnemnda den 11. mars.

Her er presentasjonen til Rune Lid på møtet den 8. januar.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Fellesnemnda: Eingongstiltak og store investeringar gjev svekka driftsbudsjett

Samla driftsbudsjett for dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden for 2019 er svekka samanlikna med tidlegare år som følgje av eingongstiltak og store investeringar. Det går fram av uttalen fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok på møtet i dag.

Arkivfoto. Frå møtet i fellesnemnda den 19. november i fjor.  Møtet vart leia av Marianne Sandahl Bjorøy.

 

I uttalen går det fram at samla driftsbudsjett er stramt og krevjande og noko unna målsetjinga om økonomiske balanse. Samla investeringar i 2019 utgjer om lag 525 millionar kroner, noko som legg press på drifta. Det vert vist til at intensjonsavtalen har klare mål om å få økonomien i balanse, og for å realisera dette vil det krevjast stram prioritering både i drift og investering dei neste åra.

Orientering om administrativ organisering nivå 2

Prosjektrådmann Rune Lid orienterte om arbeidet med å fastsetja den administrative organiseringa for nivå 2. Etter konseptfasen er det utarbeidd fem hovudprosjektrapportar basert på 35 delprosjektrapportar. Etter planen skal det gjerast vedtak om nivå to i organisasjonen innan 11. mars (orientering og ev. prinsippvedtak i fellesnemnda) og leiarstillingar på nivå to innan 30. april. Plassering i stillingar i den nye kommunen skal etter planen vera gjennomført seinast 21. juni. Avgjerdene om lokalisering av tenestene/avdelingar skal skje innan 31. oktober. Alle tilsette skal få informasjonsskriv om rettane og pliktene deira i prosessen.

Fellesnemnda tok prosjektrapportane til orientering. Fellesnemnda ber om frist til 15. februar for å få høve til å koma med skriftlege innspel til prosjektrådmannen for vurdering. Innspela skal følgja saka vidare.

På møtet kom det fleire innspel frå medlemene i fellesnemnda. Prosjektleiar Rune Lid takka for innspela og vil ta med seg synspunkta i det vidare arbeidet med organiseringa.

Treng avklaringar før val av leverandør av renovasjonstenester

Fellesnemnda vedtok at det skal gjennomførast avklaringsrundar med BIR AS (renovasjonsselskap i bergensområdet) før det vert gjort endeleg vedtak om renovasjonsleverandør. Avklaringsrundane vil synleggjera nødvendige føresetnader, premissar og konsekvensar. Det vart også vedteke å gå nærare gjennom kontraktane til FjellVAR AS så raskt som mogleg. Dette er nødvendig for å førebu eventuell konkurranseutsetjing dersom FjellVAR (ØYVAR i 2020) vert vald som renovasjonsleverandør. Det vart også vedteke at prosjektrådmannen saman med Harris advokatfirma AS skal utgjera eit forhandlingsutval som utfører oppdraga. Fellesnemnda valde Marianne Sandahl Bjorøy og Kari-Anne Landro som representantar til forhandlingsutvalet. Fellesnemnda skal fatta endeleg avgjerd når nødvendige avklaringar er gjennomførte. På basis av dette vert det utarbeidd ei ny sak.

Den 18. juni i fjor vedtok fellesnemnda å fusjonera SundVA med FjellVAR som får det nye namnet ØyVA(R). Det vart også vedteke å be prosjektrådmannen om å utarbeida ei fagleg og økonomisk utgreiing om ulike løysingsalternativ for renovasjonstenestene som syner fordelar og ulemper for innbyggjarane samt ei konsekvensanalyse som avdekkjer ulike økonomiske forhold ved å behalda renovasjonstenestene i ØyVAR eventuelt i BIR.

Oppretting av interimsstyre Sund VA og FjellVAR

Det vart vedteke å oppretta eit interimsstyre som skal stå for arbeidet med å kvalitetssikra og samordna prosessen med å fusjonera dei to selskapa Sund VA og FjellVAR. Styra i selskapa peikar ut eitt styremedlem kvar. Kvart av selskapa peikar ut eitt medlem blant dei tilsette, og Øygarden kommune peikar ut ein politisk medlem som skal representera deira kommune. I vedtaket heiter det mellom anna at fusjonen vert usett nokre månader ut i 2020 slik at han kan gjennomførast med rekneskapsmessig kontinuitet.

Utkast til vedtekter for føretaket Øygarden Brann- og redning (ØBR KF)

Det låg føre utkast til vedtekter for føretaket «Øygarden brann og redning». Fellesnemnda legg til grunn at utkastet kan vera eit god grunnlag før endeleg vedtak. Forslaget vert sendt til ØBR IKS for vidare diskusjon, drøfting og uttale. Fellesnemnda ber ØBR IKS å utarbeida forslag til driftsavtale og verksemdsplan. Endeleg vedtak om vedtekter, verksemdsplan og driftsavtale vert gjort i fellesnemnda i juni.

Lokaldemokrati og identitet, rapport frå arbeidsgruppa – rekneskap 2018 – budsjett 2019.

Det er utarbeidd rapport og rekneskap for 2018 frå arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa vert lagt ned, men det er laga ein plan for korleis administrasjonen kan arbeida vidare med og følgja opp tiltak ut frå framlegg til budsjett for 2019. Fellesnemnda vedtok med 11 mot seks røyster budsjett for 2019 med ei ramme på 710 tusen kroner. Mindretalet (Arbeidarpartiet, Venstre og Senterpartiet sine medlemer) røysta for ei budsjettramme på 510 tusen kroner slik prosjektrådmannen hadde gått inn for. I mindretalet sitt framlegg til budsjett var ikkje deltaking på OTD-messe i Stavanger teke med.

Overgang til Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda tok saka til orientering og la føringane i saka til grunn for det vidare arbeidet med overgangen til Nye Øyarden kommune. Det vert oppretta ein programkomité som utarbeider ein arrangementsplan og budsjett for å finansiera tiltak. Budsjettet vert lagt fram for godkjenning i fellesnemnda. Programkomiteen vert sett saman av dei tre ordførarane og lag og organisasjonar i tillegg til representantar frå administrasjonen.

Før  behandlinga av sakene, var det orientering om StimuLab-prosjektet «Samordna teneste for utsette barn og unge og deira pårørande – ny teneste i ny samanslått kommune» v/ prosjektleiar Kristina Espeseth, prosjektstatus Nye Øygarden kommune v/ prosjektrådmann Rune Lid.

Her kan du sjå opptak frå møtet (nett-TV).

Nødvendig med stram økonomisk prioritering

Fellesnemnda skal på møtet den 11. februar gje uttale til budsjett og økonomiplan for dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden. Prosjektrådmannen meiner at det samla driftsbudsjettet for 2019 er svekka samanlikna med tidlegare år som følgje av eingongstiltak og store investeringar.

I framlegget til uttale seier prosjektrådmannen mellom anna at samla driftsbudsjett er stramt og krevjande og noko unna målsetjinga om økonomiske balanse. Samla investeringar i 2019 utgjer om lag 525 millionar kroner, noko som legg press på drifta. I framlegg til uttale frå Nye Øygarden kommune vert det vist til at intensjonsavtalen har klare mål om å få økonomien i balanse, og for å realisera dette vil det krevjast stram prioritering både i drift og investering dei neste åra.

Andre saker i fellesnemnda den 11. februar

 • Orienteringssak, administrativ organisering nivå 2
 • Val av leverandør av renovasjonstenester
 • Oppretting av interimsstyre Sund VA og FjellVAR m.m.
 • Utkast til vedtekter for føretaket Øygarden Brann- og redning (KF)
 • Lokaldemokrati og identitet, rapport frå arbeidsgruppa – rekneskap 2018 – budsjett 2019
 • Overgang til Nye Øygarden kommune

Før behandlinga av sakene, vert det orientering om StimuLab-prosjektet «Samordna teneste for utsette barn og unge og deira pårørande – ny teneste i ny samanslått kommune» v/ prosjektleiar Kristina Espeseth, prosjektstatus Nye Øygarden kommune v/ prosjektrådmann Rune Lid og om hovudprosjekta v/ prosjektleiarane.

Møtet vert halde på Skjenet og tek til klokka 09.00. Møtet vert overført på nett-TV.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

 

Fylkesreforma: Optimistiske fylkesordførarar

Måndag kveld var rundt hundre personar samla på eitt av flaggskipa til fylkeskommunen, Amalie Skram videregående skole. Arbeidsutvalet til fellesnemnda for nye Vestland fylke hadde invitert til ope møte. Mellom anna var Regionrådet Vest med dei tre ordførarane i regionen vår på plass.

Børge Haugetun, Kari-Anne Landro og Marianne Sandahl Bjorøy smilte breitt saman med byrådsleiar i Bergen, Harald Schelderup i pausen.

Fylkesordførar Anne Gine Hestetun var optimistisk og takka for alle innspela i møtet då ho summerte opp møtet.

– Dette får me til. Det handlar om hardt arbeid kvar einaste dag, og det er vi villige til, sa Hestetun optimistisk. Ho trur  også at Rogaland og etter kvart Møre vert ein del av det store fylket på Vestlandet. Kollega, fylkesordførar Jenny Følling i Sogn og Fjordane, snakka i innlegget sitt om kva dei vil med nye Vestland fylke.

– Skap suksess der du er. Gjer mange det, vert det mange suksesshistorier. Eitt av dei viktaste omåråda for fylkeskommunen er utdanning. Vi treng kunnskap om kva utdanning det er behov for, sa Følling.

Kommunane i vest presenterte seg

Også Regionrådet Vest med dei tre ordførarane Kari-Anne Landro (Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell) og Børge Haugetun (Øygarden) var på plass måndag kveld. Landro er leiar i Regionrådet Vest og hadde innlegg på vegner av regionrådet. Ho viste til at det gjerne kan oppstå utfordringar i spenninga mellom sentrale føringar og lokale behov. I intensjonsavtalen er det understreka at den nye kommunen skal ha levande bygder.

Kari-Anne Landro

– Lokale ønske kan virka som om dei kolliderer med nasjonale og regionale føringar. Det bør vera mogleg løysa dette, sa Landro som gjerne såg at det vart endå tettare band mellom utdanningsinstitusjonane og næringslivet. Kompetanse og utdanning er nøkkelen til dette. Ho meinte også at det kunne vera grunnlag for tenkja både fagskule- og høgskuletilbod i regionen.

Byrådsleiar Harald Schelderup minna forsamlinga om at Bergen utgjer 1,3 prosent av landarealet, men 45 prosent av innbyggjarane i nye Vestland fylke. I denne samanhengen representerte han også Bergensalliansen med 22 kommunar og 76 prosent av innbyggjarane i det nye fylket. Men har var tydeleg på at alle måtte stilla opp for Vestland fylke og at det nye fylket må verta ein god partner.

Prosjektleiar og tidlegare fylkesrådmann Rune Haugsdal orienterte om korleis den nye fylkeskommunen er bygd opp administrativt og politisk. Fylkestinget vert samansett av 65 representantar. I tillegg til fylkesutval vert det oppretta fire hovudutval; hovudutval for samferdsle og mobilitet, hovudutval for opplæring og kompetanse, hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon og  hovudutval for kultur, idrett og integrering. Den administrative toppleiinga er på plass. Det som no står for døra er innplassering av tilsette.

Innspel frå salen

Den siste timen var sett av til innspel og kommentarar frå salen kombinerte med eit panel samansett av medlemer av fellesnemnda for nye Vestland. Tema som vart tekne opp var kollektivtransport/samferdsle, høgskuletilbodet, klima og naturvern, rammer for idretten, friluftsliv, kultur, integrering og framtida for Vestlandsrådet.

Panelet. Frå venstre; Terje Søviknes, Silja Ekeland Bjørkly, Bjørn Hollevik, Pål Kårbø, Sigurd Reksnes, Anne Gine Hestetun og Jenny Følling.

 

Dette var det første i ein serie på fem møte. Det vert tilsvarande møte på Voss, Gulen, Førde og Leirvik (Stord).

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Marianne Sandahl Bjorøy overtek som leiar av fellesnemnda

I dag overtek Fjell-ordførar, Marianne Sandahl Bjorøy, vervet som leiar av fellesnemnda. Dermed kunne ordførar i Øygarden, Børge Haugetun levera stafettpinnen til den nye leiaren. Denne gongen var det den raude nynorskstafettpinnen som vart brukt.

Børge Haugetun lever stafettpinnen til Marianne Sandahl Bjorøy.

Marianne Sandahl Bjorøy skal leia fellesnemnda fram til kommunevalet i september.

– No går vi inn den siste fasen av arbeidet med å byggja ein ny kommune. Oppgåvene er mange og krevjande, og no er det viktig at alle står saman og arbeider mot det same målet, nemleg Nye Øygarden kommune, seier Sandahl Bjorøy.

Ho rosar det arbeidet som er gjort så langt.

– Mine to forgjengarar og kollegaer har lagt ned ein stor innsats med å leia fellesnemnda dit vi er i dag,  og no er det mi oppgåve å byggja på det gode grunnlaget som er lagt, seier den nye leiaren av fellesnemnda.

Sund-ordførar Kari-Anne Landro leia fellesnemnda i perioden oktober 2017 til utgangen av mai 2018. Børge Haugetun var leiar av nemnda frå første juni 2018 til utgangen av januar 2019.  Det var på fellesnemnda i oktober 2017 at det vart avgjort å dela på leiarvervet.

Tekst: Vigleik  Brekke
Foto: Kari-Anne Landro

 

 

No kan du lesa rapportane

Rapportane frå dei fem hovudprosjekta og dei om lag 35 delprosjektrapportane er no publiserte.

Den 28. januar leverte dei fem hovudprosjekta rapportane sine etter konseptfasen, mellom anna basert på rapportar frå oppretta delprosjekt.

Det er viktig å merka seg at dette er framlegg til organisering. Som det går fram av punktet nedanfor «Prosessen vidare» går ein no inn i ein fase med vurdring og drøfting av framlegget.

Samla sett har mellom 250 og 300 medarbeidarar delteke i prosjektarbeidet med etablering av den nye kommunen. Prosjektrådmann Rune Lid er godt nøgd med det arbeidet som er gjort og nyttar høvet til å takka alle deltakarane for godt arbeid

– I konseptfasen har deltakarane i delprosjekta og hovudprosjekta gjort eit godt og omfattande arbeid. Dette har vore særs krevjande for medarbeidarane som på same tid har måtta sikra driftsoppgåver i dei eksisterande kommunane. Tillitsvalde og hovudverneombod har delteke i både hovudprosjekt og delprosjekt, seier Rune Lid.

Prosessen vidare

I tråd med Hovudavtalen § 1-4-1 som gjeld omorganisering, skal arbeidsgjevar så tidleg som mogleg informera, drøfta og ta tillitsvalde med på råd når det gjeld omorganisering/omlegging av drifta.

På bakgrunn av dette skal prosjektrådmannen halda eit informasjonsmøte for dei hovudtillitsvalde etter samanslutning/hovudmodellen (LO, UNIO, akademikerne og Delta YS) den 8. februar klokka 14.00-16.00 på Skjenet, med seinare drøftingsmøte.

Prosjektrådmannen legg elles opp til slik framdrift:

 1. Vedtak struktur nivå 2 – 11.mars 2019
 2. Leiarstillingar nivå 2 – 30.april 2019
 3. Plassera inn stillingar i ny kommune innan 21. juni 2019
 4. Avgjerd om lokalisering innan 31.oktober 2019

Ved å gå inn på sida for administrativ prosjektorganisering vil du finna rapportane frå både hovudprosjekta og delprosjekta.

12 har søkt på stillinga som kommunalsjef for økonomi

Den endelege søkjarlista til stillinga som kommunalsjef for økonomi i Nye Øygarden kommune er klar. Fem av søkjarane er kvinner.

Ein av søkjarane er unnateke offentlegheit.

Her er søkjarlista:

 • Gaarder, Thorbjorn (64), chief credit officer, Oslo
 • Rong, Solfrid (58), økonomisjef Bergen
 • Lie, Stian Maarten van Dam (38), konserekneskapssjef, Bergen
 • Ravnanger, Siri (53), kontor- og økonomileiar, Mathopen
 • Nordby, Atle (60), revisor, Bergen
 • Losnegaard, Grethe Sophie (51), økonomisjef, Bergen
 • Erdal, Anne (55), kommunalsjef økonomi, Odda
 • uoff. § 25, kvinne
 • Johansen, Egil Robert (51), fagleiar økonomi og rekneskap, Øygarden
 • Stokke, Kenneth (44), økonomisjef, Bergen
 • Ellingbø, Svein Viktor (40), økonomisjef, Bergen
 • Olsen, Per Inge (56),  økonomisjef, Bergen

Klimaomstilling er nødvendig

Professor på Universitetet i Bergen, Håvard Haarstad, var tydeleg på at klimaomstilling er eit reelt vilkår for kommunalt handlingsrom då han heldt foredrag på felles kommunestyre for Sund, Fjell og Øygarden på Panorama Hotell & Resort på torsdag.

Håvard Haarstad

Professoren på Institutt for geografi snakka om bærekraftig samfunnsutvikling. Han forskar på grøn omstilling, forvaltning, byutvikling og mobilitet og tok utgangspunkt i det regionale perspektivet og utfordringane og moglegheitene til Nye Øygarden kommune i lys av Parisavtalen, fortetting og målet om nullvekst i personbiltrafikken.

I tillegg til at klimaomstilling er eit vilkår for kommunal handlingsrom, reknar Haarstad med at framtida vil gje vekst i folketalet, men at det er forventning om urbane kvaliteter. Det tredje framtidsscenarioet er nye teknologiske moglegheiter innan transport og mobilitet.

– Dette vert statlege og regionale føringar for planar på kommunalt nivå, sa han. Ifølgje Haarstad er Noreg mellom dei landa i vera som er minst utsette for direkte negativ påverknad.

– I globalt perspektiv er konsekvensane likevel store. Vi er ein del av den store verda som vil oppleva klimaflyktningar og nedgang i verdsøkonomien, sa professoren.

Målkonflikt

I innlegget kom han også inn på målkonflikten mellom krav til statlege og regionale krav om fortetting, sentrumsutvikling og redusert trafikk sett opp mot tydelege formuleringar i intensjonsavtalen for Nye Øygarden kommune om å ta heile kommunen i bruk, byggja betre vegar og anna utbygging. Kommunane må i framtida rekna med sterkare retningslinjer når det gjeld klima i framtida, som til dømes nullvekstmål, sentrumsutvikling, fortetting og knutepunkt. Samstundes vil Nye Øygarden kommune stå fram som ein sterk aktør etter samanslåinga.

Det var paneldebatt både etter foredraget til Håvard Haarstad og prosjektrådmann Rune Lid sitt innlegg som omtalte skuggebudsjettet (samanstilling av budsjett for dei tre kommunane).

Økonomiske utfordringar

Rune Lid gjorde medlemene i dei tre kommunestyra merksam på at den nye kommunen står framfor store økonomiske utfordringar i arbeidet med å få økonomien i balanse. Dei tre kommunane har i dag oppunder tre milliardar kroner i omsetnad. Prognosane for dei næraste åra er at Nye Øygarden kommune går mot negativt netto driftsresultat frå 2020. Teknisk berekningsutval legg til grunn at overskotet på drifta bør liggja på minst 1,75 prosent av omsetnaden, det vil seia vel 50 millionar kroner. Gjelda til den nye kommunen vil vera om lag 3,6 milliardar kroner frå januar 2020.

Paneldebatt om økonomi. Frå venstre; Kari-Anne Landro, Nils Kåre Skoge, Børge Haugetun, Espen Harkestad, Silvia Haugland, Ernst Einarsen, Elna Nybakk, Marianne Sandahl Bjorøy og Ruben Håvik

Kommuneplanarbeid

Påtroppande kommunalsjef for Kultur og samfunn, Råmund Skjold, orienterte om arbeidet med kommuneplan for Nye Øygarden kommune. I oktober vedtok fellesnemnda at arbeidet med ny kommuneplan, arealdel med føresegner, skal starta opp tidleg i 2020. Det skal avklarast om det er mogleg å starta opp arbeidet med grunnlaget for samfunnsdelen. Han viste til at lovpålagt planprogram bør inkludera både arealdel og samfunnsplan.

– Gode og effektive planprosessar, bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og attraktive og klimavennlege by- og tenestestadområde er viktige hovudtema i dette arbeidet, sa Skjold.  Leiar av areal i Sund kommune, Ole Karsten Midtgård og avdelingsleiar hjå Plan- og eigedomssjefen i Fjell, Lena Svalastog Garnes, orienterte om planarbeidet i Sund og Fjell kommunar.

Paneldebatt om bærekraftig samfunnsutvikling. Frå venstre Råmund Skjold, Atle Dåvøy, Helge Nilsen, Lena Svalastog Garnes, Marianne Rosenvold, Svein Otto Jacobsen, Ole-Karsten Midtgård, Ottar Vik og Roberg Kaupang Sæle.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Sjå felles kommunestyre på nett-TV

Torsdag 17. januar er det felles kommunestyremøte for Sund, Fjell og Øygarden kommunar på Panorama Hotell & Resort i Sund. Møtet vert overført på nett-TV.

Frå felles kommunestyre på Panorama 21. juni 2017.


På dette møtet vert det drøfting av skuggebudsjett for dei tre kommunane og politisk debatt om den framtidige økonomiske situasjonen for den nye kommunen. Andre tema er kommuneplan for Nye Øygarden kommune og innlegg ved professor Håvard Haarstad som skal snakka om det regionale perspektivet og utfordringane for Nye Øygarden kommune i lys av Parisavtalen, fortetting og nullvekstmålet for trafikkvekst. I etterkant av foredraget vert det paneldebatt om dette temaet.

Nett-TV kan du sjå her.

 

Program:

Hovudtema: Økonomiutfordringar og kommuneplanarbeid i Nye Øygarden kommune

09.00 – 09.15 Innleiing ved ordførarane, Kari-Anne Landro (Sund), Børge Haugetun (Øygarden) og Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell).

09.15 – 09.30 Føremålet med dagen ved prosjektrådmann Rune Lid

09.30 – 09.45 Pause

09.45 – 10.15 Presentasjon av skuggebudsjett ved prosjektrådmann Rune Lid

10.15 – 11.15 Politisk debatt kring den framtidige økonomiske situasjonen ved ordførarane. Vidare oppfølging/arbeid med budsjett i 2019 og budsjett/økonomiplan 2020-2023

11.15 – 11.30 Innleiing om kommuneplan i Nye Øygarden kommune ved kommunalsjef Kultur og samfunn Råmund Skjold

11.30 – 12.15 Status kommuneplanar i dagens kommunar ved kommunalsjef Tekniske tenester og samfunnsutvikling Råmund Skjold (Øygarden kommune), leiar Areal Ole Karsten Midtgård (Sund kommune) og avdelingsleiar Plan Lena Garnes (Fjell kommune)

12.15 – 13.15 Lunsj

13.15 – 16.00 Bærekraftig samfunnsutvikling ved professor Håvard Haarstad, senterleder for Senter for klima og energiomstilling (CET) UIB

 • Haarstad sin forskingsaktivitet handlar om byutvikling og byane si rolle i klima- og energiomstillinga. Haarstad har skrive og halde foredrag om byar og planlegginga si rolle i klima- og energiomstillinga. Han er utfordra på å snakke om det regionale perspektivet og Nye Øygarden kommune sine utfordringar og moglegheiter i lys av Parisavtalen, fortetting og nullvekstmålet.
 • Paneldebatt og oppsummering, leia av Vigleik Brekke, informasjonsleiar Fjell kommune