Author Archives: Vigleik Brekke

FjellVAR (ØyVAR) vert leverandør av renovasjonstenester

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok i dag at FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) skal vera renovasjonsleverandør frå 2020. Dette var eitt av mange vedtak på det siste møtet i fellesnemnda før ferien.

På møtet i fellesnemnda var det fleire pausar for drøftingar. Frå venstre; May-Elin Limevåg, Elizabeth Toft Erichsen, Kjell Arve Vorland og Jørgen Kausland, alle frå Sund.

Sund kommune har BIR AS som renovasjonsleverandør. Fellesnemnda har tidlegare vedteke at det skulle gjennomførast avklaringsrundar med BIR AS før fellesnemnda tok endeleg avgjerd om renovasjonsleverandør for Nye Øygarden kommune. I saksutgreiinga går det fram at dersom FjellVAR/ØyVAR skal ha renovasjonsoppdraget, bør konkurranseutsetjing av kontraktane til FjellVAR starta seinast hausten 2019.

Dersom BIR skal ha renovasjonsoppdraget, meiner forhandlingsutvalet (på vegner av den nye kommunen) at Nye Øygarden kommune bør ha eigardel basert på folketal og garantert styrerepresentasjon. I vurderinga skriv prosjektrådmannen at både FjellVAR og BIR har gode alternativ i dag. Tenestetilbodet ser ut til å vera nokså likt.

Steinar Nævdal, BIR.

I vedtaket frå møtet i dag heiter det at fellesnemna tilrår at kommunestyret i den nye kommunen i perioden 2024-2025 evaluerer leverandøren av renovasjonstenestene. Prosjektrådmannen skal starta prosessen med avvikling av eigarskapet Sund kommune har i BIR og tingingar om overføring av driftsmidlar og tilsette frå BIR.

Jørgen Kausland føreslo å utsetja  saka. Utsetjingsforslaget fekk fire røyster og dermed ikkje fleirtal. Mot fire røyster slutta fellesnemnda seg til innstillinga frå prosjektrådmannen.

Her kan du høyra korleis leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, oppsummerer møtet i fellesnemnda

 

Ubalanse i økonomien

Til møtet låg det føre økonomisk status for dei tre kommunane samla pr. 30. april. Fellesnemnda tok saka om økonomisk status og budsjett for 2020 for Nye Øygarden kommune til orientering.

Eit forslag om to tilleggspunkt vart lagt fram i møtet og samrøystes vedteke. Det vert det slått fast at fellesnemnda skal utgjera budsjettnemnd. Budsjettnemnda skal fortløpande verta involvert i prosessen. Dette kan gjerast i eige eller ekstra møte. Det bør så snart som mogleg utarbeidast eit grunnlagsdokument for drøfting i fellesnemnda

Resultatet så langt i år viser eit samla netto negativt budsjettavvik på 16,3 millionar kroner i forhold til netto driftsresultat. Årsprognosen for netto driftsresultat ser etter fire månader ut til å verta om lag minus 77 millionar kroner. Det er budsjettert med ein minus på 53 millionar kroner. Dermed vert det samla avviket på 24 millionar kroner.

Søkjer om å forskottera reformstøtte

Fellesnemnda gav prosjektrådmannen fullmakt til å forskottera delvis bruk av reformstøtta på 25,6 millionar kroner dersom det vert behov for det for å sikra gjennomføring og framdrift i arbeidet med å byggja den nye kommunen. Prosjektrådmannen legg på første møte i fellesnemnda etter ferien fram ny sak med oppdatert økonomisk status.

Dei tre kommunane har fått 35,9 millionar kroner i statleg tilskot til kommunereforma. Pr. 6. juni står det att 9,7 millionar kroner av desse midlane. Prosjektrådmannen gjer merksam på at dette truleg ikkje er tilstrekkeleg for å dekkja forventa kostnader i løpet av sommaren og hausten.

Godkjende etiske retningslinjer

Fellesnemnda godkjende framlegget til etiske retningslinjer. I pkt. 12 i innstillinga vart siste setning teke ut. Retningslinjene er endra etter fleire behandlingar i partssamansett utval. Målet med dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune er å sikra ein etisk standard som gjer at innbyggjarane har tillit til kommunen som tenesteytar, som forvaltningsmynde og som arbeidsgjevar.

Frå møtet i dag.

Lokalisering av tenestene

Fellesnemnda tok drøftingssak om lokalisering av administrative og tenesteproduserande einingar i den nye kommunen til orientering.

Fellesnemnda slutta seg til eit forslag frå Tom Georg Indrevik om at for å sikra god politisk forankring av lokaliseringa, vert det lagt fram ei eiga sak til fellesnemnda for vedtak knytt til steg to. Dette inneber at det skal leggjast vekt på at forslag om lokalisering vert knytt opp nærtenesteprinsippet.     Fellesnemnda ber også om at det går fram i den vidare prosessen korleis ein ved lokalisering kan frigjera ressursar gjennom effektivisering og reduserte kostnader. Vidare skal fokus på brukarane alltid telja høgt ved vurdering av lokalisering.

Det vert stegvis avklaring av lokaliseringa. I saksutgreiinga går det fram at identifisering av einingar med tilsette som ikkje vert involverte av lokaliseringsendringar, vert etter planen gjennomførte innan 13. september. I neste steg vert det arbeidd fram forslag til tenester som skal vera sikra i lokale servicesenter. Ein skal også identifisera andre tenester som bør få ei brukarnær lokalisering. Det skal vidare gjevast innspel til tenester som kan sentraliserast til kommunesenteret eller kommunedelsentera.

Frist for gjennomføring i steg to er 20. september. Denne prosessen er føreslått delegert til kommunalsjefane. I steg tre, som gjeld område der det er formålstenleg og viktig å få klargjort lokale før 1. januar 2020, kan avgjerd om lokalisering gjerast fortløpande og tidlegare enn siste frist 30. oktober. I dette steget er det prosjektrådmannen som tek avgjerd. Prosjektrådmannen legg til grunn at kommunale eigedomar på Straume, Skogsskiftet, Rong, og eventuelt andre stader skal takast i bruk. Overflødige eller leigde bygningsmassar skal fasast ut.

Anbodsprosess for pensjonsløysing

Fellesnemnda tok saka om anbodsprosess på forsikra løysing for pensjon i Nye Øygarden kommune til orientering. Det vart vedteke at vektinga i anbodet skal vera 55 prosent pris og 45 prosent kvalitet.

Den 8. april vedtok fellesnemnda at det skulle gjennomførast ei intensjonskunngjering. Denne kunngjeringa skulle klargjera om det kan gjerast ei direkte anskaffing i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller om val av pensjonsleverandør må ut på anbod.

Etter intensjonskunngjeringa kom det fram at det er fleire aktørar som kan vera aktuelle som leverandør. Storebrand gjorde kjent at selskapet kan levera pensjonstenester og at det difor bør gjennomførast anbodskonkurranse. På bakgrunn av dette vert det gjennomført ein anbodskonkurranse. Når anbodet er gjennomført, vert det klart kven som skal overta etter Fjell kommunale pensjonskasse og eventuelt KLP.  Avtale med ny leverandør vert etter planen gjeldande frå 1. januar 2020.

                                              Få venstre; Marianne Sandahl Bjorøy, Børge Haugetun og Egil Haaland.

Godkjende vedtekter for Øygarden brann- og redning KF

Fellesnemnda vedtok å ta til etterretning vedtak i kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden om å oppløysa Øygarden brann og redning IKS (ØBR) der formålet er å omdanna ØBR til kommunal føretak (KF). Fellesnemnda godkjende framlegg til vedtekter og avtale med nokre endringar i driftsavtalen for føretaket.

Øygarden Bustadutvikling KF – vedtekter og oppretting av interimstyre

Framlegg til vedtekter for Øygarden bustadutvikling KF var godkjende slik dei låg føre. Fellesnemnda slutta seg også til prosjektrådmannen sine forslag til oppgåver for interimsstyret.

Desse vart valde til interimsstyre; Kari-Anne Landro (leiar), Egil Haaland (nestleiar), Nils Kåre Skoge, Torill Selsvold Nyborg og Åse Gunn Husebø. Varamedlemer vert Silvia Haugland, Espen Harkestad og Elna Nybakk.

Nye reglar om eigedomsskatt

Fellesnemnda vedtok at det skal leggjast fram prinsippsak med framlegg om utskrivingsalternativ av eigedomsskatt for 2020 etter at nytt kommunestyre for Nye Øygarden kommune er konstituert den 24. oktober.  Saka skal innehalda ein plan for jamn harmonisering av satsane i samsvar med dei nye reglane.

Støtte til Øygardskonferansen

Fellesnemnda vedtok å løyva to hundre tusen kroner til Øygardskonferansen 2019. I vedtaket går det fram at ved planlegging av konferansen for 2020 bør det opprettast ein formell programkomite i samarbeid mellom Vest Næringsråd og (Nye) Øygarden kommune. Fellesnemnda ber vidare om at det vert lagt til rette for at det nye kommunestyret vert invitert til å delta på konferansen og at kostnadene med dette vert dekte av Nye Øygarden kommune.

Uttale om nytt båtsamband mellom Nye Øygarden kommune og Bergen kommune
Fellesnemnda vedtok uttale til utgreiinga om båtsamband mellom Nye Øygarden kommune og Bergen kommune.  I uttalen heiter det mellom anna at med auka aktivitet og etablering av Ågotnes godshamn, er Ågotnes eit alternativ som styrkjer seg som ein aktuell lokalitet for varig båtsamband. Kommunen ønskjer at det vert arbeidd vidare med dette alternativet både på kort og lang sikt. Det same gjeld for om det er grunnlag for stopp på Brattholmen og Straume Sjøfront.

I møtet vart det fremja eit tilleggspunkt som vart vedteke samrøystes. Der heiter det at for å betra trafikksituasjonen ved rundkjøringa på Kolltveit, ønskjer kommunen at det vert arbeidd med eit båtalternativ i sør. Sidan det er vanskeleg å leggja til rette for parkering på Klokkarvik ønskjer kommunen at det vert arbeidd vidare med eit alternativ på Skaganeset på kort og lang sikt

Fellesnemnda vedtok å utsetja sak om medlemskap i nettverket «Sunne kommunar» frå 1. januar 2020.

Det var informasjon frå prosjektrådmann Rune Lid og tre kommunalsjefar om status i arbeidet. I samband med saka om renovasjonsløysing var det informasjon ved konsernsjef/administrerande direktør i Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) og dagleg leiar FjellVAR, Bjarne Ulvestad.

Presentasjonar i møtet:

Her kan du sjå opptak frå møtet i fellesnemnda.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Føreslår FjellVAR (ØyVAR) som leverandør av renovasjonstenester

Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune føreslår at fellesnemnda vel FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) som renovasjonsleverandør frå 2020. Fellesnemnda tek stilling i saka den 17. juni.

Ill.foto.

Sund kommune har BIR AS som renovasjonsleverandør. Fellesnemnda har tidlegare vedteke at det skulle gjennomførast avklaringsrundar med BIR AS før fellesnemnda tek endeleg avgjerd om renovasjonsleverandør for Nye Øygarden kommune. Dersom FjellVAR/ØyVAR skal ha renovasjonsoppdraget, bør konkurranseutsetjing av kontraktane til FjellVAR starta seinast hausten 2019.

Dersom BIR skal ha renovasjonsoppdraget, meiner forhandlingsutvalet at Nye Øygarden kommune bør ha eigardel basert på folketal og garantert styrerepresentasjon. I vurderinga skriv prosjektrådmannen at både FjellVAR og BIR har gode alternativ i dag. Tenestetilbodet ser ut til å vera nokså likt. Etter ei heilskapleg vurdering, innstiller prosjektrådmannen på at fellesnemnda vel FjellVAR (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) som leverandør av renovasjonstenestene frå 2020.

Andre saker i fellesnemnda den 17. juni

 • Etiske retningslinjer for nye Øygarden kommune frå 01.01.2020
 • Drøftingssak: Lokalisering av administrative og tenesteproduserande einingar i Nye Øygarden kommune – rammer, prinsipp og prosess
 • Anbodsprosess på forsikra løysing for pensjon i Nye Øygarden kommune
 • Val av renovasjonsløysing – Nye Øygarden kommune
 • Øygarden brann- og redning KF – Godkjenning av vedtekter, hovudplan, avtale med kommunen og vidare prosess
 • Øygarden Bustadutvikling KF – vedtekter og oppretting av interimstyre
 • Nye reglar (høyring) eigedomsskatt for kommunar som slår seg saman – konsekvensar for Nye Øygarden kommune
 • Ny søknad om støtte til Øygardskonferansen
 • Uttale til rapporten – Utgreiing båtforbindelse mellom Nye Øygarden kommune og Bergen kommune
 • Oppfølging av sluttrapport frå utval for eigarskapsmodellar – medlemskap i nettverket «Sunne kommunar» frå 01.01.2020
 • Økonomisk status prosjektrekneskap pr. 06.06.2019 – fullmakt til eventuell forskottering av reformstøtte
 • Økonomisk status 2019 og budsjett 2020 Nye Øygarden kommune

Møtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Møtet vert direktesendt på nett-TV.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Jøran Ingvaldsen

Omstilling

Kommunereforma handlar i stor grad om omstilling. Fet, Sørum og Skedsmo kommunar skal danna ny kommune som får namnet Lillestrøm kommune frå 1. januar. Her kan du sjå intervju med psykiater og professor emeritus Ingvard Wilhelmsen der temaet er omstilling.

Wilhelmsen oppmodar oss om å velja haldningar som er nyttige for oss, haldningar som hjelper oss til å nå måla våre.

– Du må også velja å kva haldning du skal ha til uvissa. Du kan ikkje endra personlegdom, men haldningar kan du endra, seier psykiateren i intervjuet. Intervjuar er direktør for oppvekst, Arild Hammerhaug, i Skedsmo kommune.

Etiske retningslinjer er klare for sluttbehandling

Partssamansett utval (PSU) gav i dag innstilling på dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune. Etter at retningslinjene har vore ute på ei ny høyring etter behandlinga i PSU i april, tok PSU i dag stilling til ei rekkje forslag til endringar av retningslinjene. Saka går til endeleg behandling i fellesnemnda den 17. juni.

Organisasjonane til dei tilsette har seks representantar i PSU.

 

Målet med dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune er å sikra ein etisk standard som gjer at innbyggjarane har tillit til kommunen som tenesteytar, som forvaltningsmynde og som arbeidsgjevar. Utval for politisk styringsstruktur fekk eit utvida mandat der dei skal tilrå etiske retningslinjer for den nye kommunen innan 1. januar 2020.  Det er teke utgangspunkt i retningslinjene til Sund kommune, men også Fjell og Øygarden sine retningslinjer var ein viktig del av drøftingane. Retningslinjene gjeld for både folkevalde og tilsette.

PSU er samansett av seks representantar frå dei tillitsvalde og ni politikarar. På møtet i dag kom det endringsframlegg både frå representantane frå dei tillitsvalde og politikarane. Med to unnatak vart endringsframlegga vedtekne samrøystes. Innstillinga frå PSU og reinskrivne retningslinjer vert tilgjengeleg på nettsida om få dagar.

Gjennomfører anbodskonkurranse for val av pensjonsleverandør

PSU tok saka om anbodsprosess på forsikra løysing for pensjon i Nye Øygarden kommune til orientering. Vedtaket vart gjort mot eí røyst (Svein Bergh). Eit skriv frå dei fire hovudsamanslutningane (Unio, LO, YS og Akademikarane) vert lagt ved protokollen. I skrivet vert det understreka at ved tildelingskriterium skal Hovudtariffavtalen leggjast til grunn. I skrivet er det også kommentar til tidsfrist i framdriftsplanen. Les skrivet her.

Den 8. april vedtok fellesnemnda at det skulle gjennomførast ei intensjonskunngjering. Denne kunngjeringa skulle klargjera om det kan gjerast ei direkte anskaffing i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller og val av pensjonsleverandør må ut på anbod.

Etter intensjonskunngjering kom det fram at det er fleire aktørar som kan vera aktuelle som leverandør. Storebrand gjorde kjent at selskapet kan levera pensjonstenester og at det difor bør gjennomførast anbodskonkurranse. På bakgrunn av dette vert det gjennomført ein anbodskonkurranse.

Saka skal behandlast i fellesnemnda den 17. juni. Når anbodet er gjennomført, vert det klart kven som skal overta etter Fjell kommunale pensjonskasse og eventuelt KLP. Avtale med ny leverandør vert etter planen gjeldande frå 1. januar 2020.

Frå møtet i dag.

Lokalisering av tenestene

Det låg også før ei drøftingssak om lokalisering av administrative og tenesteproduserande einingar i den nye kommunen. Prosjektrådmannen føreslår stegvis avklaring av lokaliseringa.
PSU tok drøftingssaka til orientering. Vedlegg frå dei fire hovudsamanslutningane med innspel følgjer saka til behandlinga i fellesnemnda den 17. juni. Les vedlegget her..

Det er lagt opp til at identifisering av einingar med tilsette som ikkje vert involverte av lokaliseringsendringar vert gjennomførte innan 13. september. I neste steg vert det arbeidd fram forslag til tenester som skal vera sikra i lokale servicesenter. Ein skal også identifisera andre tenester som bør få ei brukarnær lokalisering. Det skal vidare gjevast innspel til tenester som kan sentraliserast til kommunesenteret eller kommunedelsentera. Frist for gjennomføring i steg to er 20. september. Denne prosessen er føreslått delegert til kommunalsjefane.

I steg tre, som gjeld område der det er formålstenleg og viktig å få klargjort lokale før 1. januar 2020, kan avgjerd om lokalisering gjerast fortløpande og tidlegare enn siste frist 30. oktober. I dette steget er det prosjektrådmannen som tek avgjerd.

Prosjektrådmannen legg til grunn at kommunale eigedomar på Straume, Skogsskiftet, Rong, og eventuelt andre stader skal takast i bruk. Overflødige eller leigde bygningsmassar skal fasast ut.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Gjennomfører anbodskonkurranse for val av pensjonsleverandør

På møtet i partssamansett utval (PSU) den 4. juni, ligg det føre orienteringssak om anbodsprosessen knytt til pensjonsleverandør. Etter at det er gjennomført ei intensjonskunngjering, har prosjektleiinga konkludert med at det skal gjennomførast anbodskonkurranse.

Arkivfoto. Frå møtet i PSU den 08.03.2019

Den 8. april vedtok fellesnemnda at det skulle gjennomførast ei intensjonskunngjering. Denne kunngjeringa skulle klargjera om det kan gjerast ei direkte anskaffing i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller og val av pensjonsleverandør må ut på anbod.

Etter intensjonskunngjering kom det fram at det er fleire aktørar som kan vera aktuelle som leverandør. Storebrand gjorde kjent at selskapet kan levera pensjonstenester og at det difor bør gjennomførast anbodskonkurranse. På bakgrunn av dette vert det gjennomført ein anbodskonkurranse.

Saka skal også behandlast i fellesnemnda den 17. juni. Når anbodet er gjennomført, vert det klart kven som skal overta etter Fjell kommunale pensjonskasse og eventuelt KLP. Avtale med ny leverandør vert etter planen gjeldande frå 1. januar 2020.

Lokalisering av tenestene

Det ligg også før ei drøftingssak om lokalisering av administrative og tenesteproduserande einingar i den nye kommunen. Prosjektrådmannen føreslår stegvis avklaring av lokaliseringa.

Det er lagt opp til at identifisering av einingar med tilsette som ikkje vert involverte av lokaliseringsendringar vert gjennomførte innan 13. september. I neste steg vert det arbeidd fram forslag til tenester som skal vera sikra i lokale servicesente. Ein skal også identifisera andre tenester som bør få ei brukarnær lokalisering. Det skal vidare gjevast innspel til tenester som kan sentraliserast til kommunesenteret eller kommunedelsentera. Frist for gjennomføring i steg to er 20. september. Denne prosessen er føreslått delegert til kommunalsjefane.

I steg tre, som gjeld område der det er formålstenleg og viktig å få klargjort lokale før 1. januar 2020, kan avgjerd om lokalisering gjerast fortløpande og tidlegare enn siste frist 30. oktober. I dette steget er det prosjektrådmannen som tek avgjerd.

Prosjektrådmannen legg til grunn at kommunale eigedomar på Straume, Skogsskiftet, Rong, og eventuelt andre stader skal takast i bruk og at overflødige eller leigde bygningsmassar, skal fasast ut.

PSU skal også behandla forslag til etiske retningslinjer.

Møtet vert halde på Skjenet 2 og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Startar arbeidet med å innplassera tilsette

I dag (24. mai) vert det sendt ut eit informasjonsskriv til alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden. I skrivet vert det gjeve informasjon om arbeidet med å innplassera dei tilsette i dei tre kommunane i Nye Øygarden kommune.

Foto: Colourbox

Dei tilsette som vert direkte berørte av ny organisering skal kompetansekartleggjast og ha ein individuell samtale med næraste leiar i dagens kommunar. Dette skal vera gjennomført innan 7. juni.

– Det er næraste leiar i noverande kommune som har ansvaret for å gjennomføra kartlegginga og den individuell samtalen. Vi ber den enkelte tilsette å fylla ut eit kompetansekartleggingsskjema i forkant av samtalen, seier prosjektleiar Rune Lid.

Etter planen skal alle tilsette i dei tre kommunane vera innplasserte i Nye Øygarden kommune innan 21. juni.

Her kan du lesa:

Lyser ut fire leiarstillingar

Onsdag i sist veke veke vart det gjort kjent at  tilsetjingsutvala har gjort tilsetjing i 29 leiarstillingar i Nye Øygarden kommune. No lyser Nye Øygarden kommune ut fire stillingar der det ikkje vart gjort tilsetjing i denne runden.

Dei stillingane som no vert lyste ut er:

 • Einingsleiar byggjesak
 • Einingsleiar heimetenesta
 • Einingsleiar flyktningtenesta
 • Leiar stabsavdeling service

Alle tilsette i dei tre kommunane kan søkja på desse stillingane.

Søknadsfristen for stillingane er 22. mai.

Her kan du søkja stillingane.

 

 

Digital transformasjon

– Vi skal gjennom ein digital transformasjon. Digitalisering omfattar heile den offentlege sektoren. Dette sa kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, då ho på tysdag ønskte 35 medarbeidarar i Sund, Fjell og Øygarden velkomen til arbeidsverkstad i Sund.

Dagen starta med konkurranse der samarbeid  var grunnleggjande for å lukkast.

 

Deltakarane har vore med i fleire delprosjekt knytt til Nesses kommunalsjefområde. Denne dagen handla det om å gå gjennom og definera oppgåvene knytt til dei fire avdelingane i Organisasjon og digitalisering; drift, utvikling, service og tryggleik.

– Vi har ein jobb å gjera her alle saman. Det forpliktar å ha fått digitalisering i namnet på kommunalsjefområdet. Vi har eit stykkje igjen, men det er det vi skal ta fatt på no, sa Nesse.

Det handlar om ei dør inn, enklare kvardag og auka produktivitet, brukarretta og effektiv offentleg forvalting, verdiskaping og deltaking for alle.

– Vér open og positiv, invester i tid og energi gjennom endringar og hald motet oppe, var oppmodinga frå kommunalsjefen.

Sissel Iren Nesse

Deltakarane var inndelte i grupper som skulle arbeida med forslag til korleis aktivitetane kan fordelast under dei fire avdelingane i kommunalsjefområdet. Seinare skulle gruppene sortera oppgåver/tenester og koma med forslag til avdelingar (grå boksar i organisasjonskartet).  Gruppene skulle også drøfta korleis det kan leggjast til rette for samhandling på tvers og «saumlause» tenester.

Under oppsummeringa gav mange uttrykk for at dette var ein nyttig dag og at stemninga hadde vore god i gruppene.

– Innan 31. mai skal me ha avklart dei grå boksane. På grunnlag av det arbeidet de har gjort i dag, skal vi sortera dette. Vi koplar på dei nye leiarane av dei fire avdelingane i kommunalsjefområdet for å konkludera. Eg ber om forståring for at vi kan gjera feil. Men då gjer vi det på nytt, sa Sissel Iren Nesse.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå samlinga:

 

 

 

 

Krevjande økonomi

Dei tre kommunane i vest skal laga ein økonomisk prognose for årsresultatet for 2019. Dette vert lagt fram på ein budsjettkonferanse i juni. Det vedtok fellesnemnda i dag.

Frå møtet i dag.

Fellesnemnda vedtok også, etter framlegg frå Espen Harkestad, at til møtet i juni skal det liggja føre oversyn over tapte inntekter som inntreffer i overgangen til 2020 og oversyn over forventa reduksjon i stillingar ved naturleg avgang.

Før behandlinga av økonomirapporten pr. første kvartal 2019 orienterte prosjektrådmann Rune Lid om status for økonomien samla for dei tre kommunane så langt i år. Økonomirapporten basert på økonomiske rapportar frå dei tre kommunane viser eit negativt avvik på 15,9 millionar kroner etter første kvartal 2019. Han har bedt dei tre rådmennene å laga prognose for 2019.

– Økonomien vert krevjande framover, og det er for stor ubalanse mellom utgifter og inntekter. Eigenkapitalen er liten, lånegjelda er høg, og økonomien er ikkje berekraftig i dag eller over tid. Dette er krevjande, men vi kjem til å få det til, sa Lid.

Endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda godkjende endring av 58 adressenamn i Sund, Fjell og Øygarden som følgje av kommunesamanslåinga. Vedtaket i fellesnemnda samsvarar med det som går fram av saksframlegg frå dei tre kommunane. Fellesnemnda ber administrasjonen å sikra at ny adressering er på plass til 1. januar 2020.

Arbeidet med å endra adressenamn i dei tre kommunane starta opp etter vedtak i fellesnemnda i januar 2018. Dei tre kommunane har arbeidd med å sikra eintydige vegnamn. Ut frå fastsette retningsliner vart det avklart kva vegnamn den enkelte kommune måtte endra. Det vart deretter opna for at grunneigarar, som ville få nye vegnamn, kunna koma med innspel til nye namn. Språkrådet har kome med sine vurderingar.

Nytt ordførarkjede

Fellesnemnda gjorde vedtak om val av leverandør for nytt ordførarkjede for Øygarden kommune 2020. Saka var unnateke offentlegheit. Vedtaket vert offentleg når partane er orienterte om vedtaket.

Status for arbeidet med den nye kommunen

Prosjektrådmann Rune Lid orienterte om status for Nye Øygarden kommune. Prosjektorganisasjonen er no inne i gjennomføringsfasen. Det er gjort tilsetjing i 29 stillingar som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune. Fire stillingar, det ikkje er gjort tilsetjing i, vert lyste ut internt i dei tre kommunane.

I arbeidet med den nye kommunen er det for tida fokus på kva som må vera ferdig innan 1. januar 2020. Avdelingsstrukturen skal etter planen vera på plass innan 31. mai, medan innplassering av alle tilsette er på plass innan 21. juni. Lokalisering skal vera på plass seinast 30. oktober. Rune Lide opplyste at Åse Vik, som i dag er kommunalsjef og assisterande rådmann i Øygarden kommune, vert assisterande rådmann for Nye Øygarden kommune i ein overgangsperiode. Han opplyste også at Bjarne Ulvestad er tilsett som dagleg leiar i det fusjonerte selskapet ØyVA(R) AS.

Øygardskonferansen 2019

Dagleg leiar i Vest Næringsråd (VNR), Rikard Ledang, gav informasjon om den planlagde konferansen, Øygardskonferansen 2019, som går av stabelen fredag 29. november med tittelen «Et HAV av muligheter».

– Det er viktig å stå fram som ein stor og sterk region, sa Ledang.

Målet med konferansen er mellom anna å vidareutvikla ein attraktiv møteplass for næringslivet og kommunane i regionen med fokus på samhandling og innovasjon på tvers av bransjar. Det er også eit mål å synleggjera kompetansen og potensialet i regionen.

Regjeringa representert på konferansen. Det vert fleire innlegg knytt til hav og fornybar energi. Det er også lagt inn paneldebatt i programmet. Finn Tokvam vert konferansier.
Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Her kan du sjå opptak frå møtet (nett-TV).

Presentasjonar i møtet

Tekst: Vigleik Brekke