Author Archives: Vigleik Brekke

Eit tilbakeblikk på halvåret som ligg bak

Administrativ organisering, politisk styringsstruktur, omstillingsavtale for tilsette, endring i prosjektleiinga og eigarskapsmodellar er nokre av dei sakene og hendingane som har prega arbeidet med å byggja Nye Øygarden kommune dei seks første månadene i år.

Den 1. juni overlét Kari-Anne Landro leiarvervet av fellesnemnda til Børge Haugetun.

Her kan du lesa om litt av det somhar skjedd første halvår 2018.

Rune Lid vert kommunalsjef for økonomi i Nye Øygarden kommune

Rådmann i Sund, Rune Lid,  er tilsett som kommunalsjef for økonomi i Nye Øygarden kommune. Det har tilsetjingsutvalet avgjort. Rune Lid, som sidan 16. april også har vore prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune, har takka ja til stillinga som kommunalsjef.

Rune Lid

 

Tilsetjingsutvalet er samansett av dei tre ordførarane i regionen, Børge Haugetun (Øygarden), Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell) og Kari-Anne Landro (Sund), Odd Bjarne Skogestad (KrF) og tre tillitsvalde. Dei tillitsvalde er Hildegunn Høyland, Einar Lunde og Solveig Rong.

I samband med at Rune Lid vart tilsett som prosjektrådmann i fellesnemnda den 16. april, vart det også avgjort at han skulle få tilbod om stillinga tilsvarande assisterande rådmann frå og med 1. januar. Fellesnemnda avgjorde i møtet den 18. juni at tilsetjingsutvalet får mynde til å tilsetja Rune Lid i aktuell kommunalsjefstilling.

Fellesnemnda vedtok den 18. juni at toppleiinga i den nye kommunen skal vera samansett av rådmann og fem kommunalsjefar; tre for tenesteområda og to for stab- og støttefunksjonar. Dei tre tenesteområda er 1) oppvekst, 2) helse og velferd og 3) kultur og samfunn. Dei to støttefunksjonane vert leia av kommunalsjef for organisasjon og digitalisering i tillegg til kommunalsjef for økonomi.

Lyser ut fire kommunalsjefstillingar denne veka

Tilsetjingsutvalet arbeider med gjennomføra tilsetjing i dei fire kommunalsjefstillingane som står igjen. Desse stillingane vert lyst ut denne veka. Målet er at alle kommunalsjefane er tilsette i løpet av august. Kommunalsjefane skal vera delprosjektleiarar fram til den nye kommunen er ein realitet 1. januar 2020.

– Etter påske har vi prioritert arbeidet med overordna administrativ organisering. Ved å få den overordna strukturen på plass så tidleg som mogleg, sikrar vi tilstrekkeleg med tid til å arbeida med neste fase (nivå to). Dette arbeidet vert svært viktig, og det er gjennom dette arbeidet vi kan sikra best mogleg tenester for innbyggjarane, seier Rune Lid.

Her er utlysingsteksten for dei fire kommunalsjefstillingane.

Rune Lid rosar leiargruppene i dei tre kommunane for å støtta godt opp om dette arbeidet. Han opplever at dei har tilført ressursar og kompetanse i den krevjande og viktige fasen Nye Øygarden kommune har vore gjennom.

– Den siste tida har vore svært hektisk for mange medarbeidarar i dei tre kommunane. Eg vil også takka mine rådmannskollegaer for svært gode bidrag og arbeidsinnsats den tida eg har vore prosjektrådmann, seier Lid som også takksam for at fellesnemnda har gjort nødvendige vedtak som har sikra framdrift i arbeidet med å byggja den nye kommunen.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Her oppsummerer Børge Haugetun møtet i fellesnemnda

Det handla mellom anna om politisk og administrativ organisering, eigarskapsmodellar og lokalisering av ny vidaregåande skule då fellesnemnda for Nye Øygarden kommune på måndag hadde sitt siste møte dette halvåret.

– Det var eit langt møte med tunge saker. Debatten var god sjølv om vi ikkje var samstemt i alle sakene, seier leiar av fellesnemnda, Børge Haugetun.

Her er opptak frå heile møtet i fellesnemnda.

Video/redigering: Jøran Ingvaldsen

Ønskjer dialog om to tomtealternativ for ny vidaregåande skule 

Etter ein lang debatt på fellesnemnda i dag om lokalisering av ny vidaregåande skule på Straume/Bildøyna, samla politikarane seg om to aktuelle tomtealternativ i fråsegna som vert oversendt til Hordaland fylkeskommune. I fråsegna heiter det at både Bildøytangen (tomt 41) og  Stovevatnet (tomt 45, sør for Fjell rådhus) peikar seg ut, og fellesnemnda ønskjer å gå i vidare dialog med Hordaland fylkeskommune om desse alternativa.

Fylkestinget har vedteke at det skal etablerast ny skule i kollektivknutepunktet Straume/Bildøyna i 2024. Biletet viser Sotra vidaregåande skule, Bildøyna

Etter planen skal fylkestinget i oktober i år avgjera kvar den nye skulen skal plasserast. I debatten i dag kom det klart fram at fellesnemnda er delt i synet på kvar den nye skulen bør lokaliserast. Nokre tok til orde for Bildetangen, medan andre meinte Stovevatnet var det beste alternativet. Fellesnemnda samla seg altså om å gå i dialog med fylket om begge alternativa. Det vert også presisert at omsynet til elevane må setjast først ved val av ny tomt.

– Sotra vidaregåande Skule, Bildøyna, har i dag gamle og på dei fleste område utdaterte lokale.  Det er difor avgjerande at tomteval ikkje påverkar framdrifta, heiter det i vedtaket. Forslaget vart fremja av Kari Anne Landro.

Formelt er det Fjell kommune som er forhandlingspart fram til den nye kommunen er etablert frå 2020. For tomt 41 (Bildetangen) er det ein føresetnad at tomta vert overført til kommunal eige dersom dette vert den aktuelle tomta.

Dei to aktuelle tomtealternativa fellesnemnda vil ha dialog med fylkeskommunen om, er Stovevatnet (til venstre) og Bildetangen (skissse Norconsult)

Godkjende overordna administrativ organisering

Fellesnemnda godkjende framlegget til overordna administrativ organisering for Nye Øygarden kommune (frå januar 2020).

Den overordna administrative leiinga vert samansett av rådmann og fem kommunalsjefar; tre for tenesteområda og to for stab- og støttefunksjonar. Dei tre tenesteområda er 1) oppvekst, 2) helse og velferd og 3) kultur og samfunn. Dei to støttefunksjonane er tilrådd leia av kommunalsjef for organisasjon og digitalisering og kommunalsjef for økonomi. Fase 2, som handlar om resten av organisasjon og leiinga, vert behandla seinare.

Etter forslag frå Tom Georg Indrevik vart det også vedteke å leggja til nokre ekstrapunkt med formuleringar om at utgreiinga mellom anna tek eit tydelegare utgangspunkt i behova hjå tenestemottakarane. Organiseringa må byggja på klare ansvarsforhold, utvikling, samhandling og administrativt samarbeid. Det vert også bedt om å vurdera namna på tenesteområda for kommunalsjefane på nytt.

Politisk organisering

Fellesnemnda vedtok å leggja sluttrapport frå utval for politisk organisering til grunn for den politiske organiseringa av Nye Øygarden kommune. Det inneber at fellesnemnda sluttar seg til ein modell med formannskap, to hovudutval og kontrollutval. Namna på dei to hovudutvala er hovudutval for miljø og stadutvikling og hovudutval for tenester og levekår. Eit mindretal på tre medlemer i fellesnemnda (Frp og Sotralista) røysta for ein modell med fire hovudutval.

Fellesnemnda slutta seg til eit framlegg frå Kari Anne Landro om å be utvalet for politisk organisering om å skissera opp modellar for korleis ein modell med oppgåveutval kan byggjast opp for Nye Øygarden kommune og leggja fram ei skisse innan utgangen av 2018. I vedtaket vert det vist til Gentofte kommune i Danmark som har innført ein modell med oppgåveutval for å utvikla lokaldemokratiet og få innbyggjarar og brukargrupper tettare på dei politiske prosessane og for å sikra auka medverknad.

Delt syn på eigarskapsmodellar

Fellesnemnda slutta seg til ei rekkje tiltak og forslag i rapporten for eigarskapsmodellar. Likevel viste debatten og avrøystinga at det er politiske skiljelinjer i denne saka.

Det er semje om fusjonera Sund vatn og avlaup med FjellVAR. Selskapet får namnet ØyVA(R) og skal vera operativt frå januar 2020. Det skal vurderast om renovasjonstenestene skal leggjast til dette selskapet. Med ni mot sju røyster vart det vedteke å utgreia eit alternativ med etablering av eige næringsutviklingsselskap (Øygarden næring og utvikling AS) og eige eigedomsselskap for kommunale næringseigedomar (Øygarden næringseigedom AS).

Fellesnemnda vedtok samrøystes at utleigebustader vert organiserte som eit kommunalt føretak (KF). Etter at den nye kommunen er etablert, skal ein koma tilbake til om andre kommunale bygg og eigedomar skal organiserast under dette føretaket. Den siste formuleringa vart vedteken mot fire røyster (Ap).

Fellesnemnda vedtok samrøystes at Øygarden brann og redning (ØBR) skal organiserast som kommunalt føretak. Det er også semje om å vidareføra samarbeidet og eigarskapet i Trigger Jobb AS og medlemskapen i «Sunne kommunar». Spørsmålet om medlemskap i Vest-Norges Brüsselkontor frå 2020 vert avgjort i samband med behandlinga av budsjettet for 2020.

Frå møtet i fellesnemnda i dag.

Vedtok å endra 64 adressenamn og lokale retningslinjer

Fellesnemnda vedtok å endra adressenamn i Nye Øygarden. Bakgrunnen for dette er at samanslåing av kommunar normalt fører til at det må gjennomførast endringar eller tilpassingar i nokre adressenamn. Den viktigaste grunngjevinga på kvifor dette må gjennomførast er naudetatane sine behov for å ha presise og eintydige adresser. Totalt skal 64 adressenamn endrast. I neste fase statar arbeidet med å tildela adressenamn på vegane som må endra namn. Då vert lag, organisasjonar og grunneigarar inviterte til å koma med innspel og forslag.
Fellesnemnda vedtok også lokale retningslinjer for endringar av adressenamn. Les meir her.

Arbeider med å tilsetja rådmann

Skisse til kvalifikasjonar og framdriftsplan for rekruttering av for rådmann for Nye Øygarden kommune vart godkjent. I april vedtok fellesnemnda at tilsetjingsutvalet skal vera samansett av dei tre ordførarane, Odd Bjarne Skogestad (KrF) og tre tillitsvalde.

Marknadsføring for arbeidet med lokaldemokrati og identitet

Det vart vedteke å løyva 260 tusen kroner til marknadsføring, profilering og kommunikasjon for 2018 i samband med arbeidet til arbeidsgruppa for lokaldemokrati og identitet. Det vart også vedteke at kommunikasjonsplan til arbeidsgruppa, internt og eksternt, skal integrerast i den overordna kommunikasjonsplanen til fellesnemnda. Prosjektmidlar til MOT-festival 2019 vert sett av på budsjettet for neste år med ein fordelingsnøkkel mellom fellesnemnda og kommunane i Nye Øygarden kommune.

Løyver pengar til kunnskapsprosjekt

Fellesnemnda vedtok å løyva 200 tusen kroner (eks. mva.) til prosjektet «Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune».  Dette prosjektet omfattar ein formell samhandlingsmodell der den nye vidaregåande skulen i distriktet vert integrert i dette prosjektet. Det er regionrådet Vest som er prosjekteigar, medan Gode Sirklar AS er prosjektansvarleg.

Delegering til prosjektrådmann og administrative tilsetjingsutval

Fellesnemnda vedtok at tilsetjingsutvalet, som fellesnemnda har peika ut for å tilsetja ny rådmann, også får mynde til å tilsetja Rune Lid i aktuell kommunalsjefstilling. Vedtaket inneber også at prosjektrådmann Rune Lid får delegering slik det går fram av saka. Prosjektrådmannen og rådmennene får delegert mynde til å etablera administrative tilsetjingsutval.

Sjå opptak frå møtet den 18. juni her.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Føreslår at 64 adressenamn i dei tre kommunane vert endra

Arbeidsgruppa som samordnar adressenamna. Frå venstre; Åge Opheim, Marie Danielsen, Anne Grethe Sangolt Hagenes.

Prosjektrådmannen føreslår at 64 adressenamn i Sund, Fjell og Øygarden vert endra. Grunnen til dette er at samanslåing av kommunar normalt fører til at det må gjennomførst endringar eller tilpassingar i nokre adressenamn. Saka skal til behandling i fellesnemnda den 18. juni.

Den viktigaste grunngjevinga på kvifor endring av adressenamn er naudetatane sine behov for å ha presise og eintydige adresser. Ei arbeidsgruppe har vurdert 133 adressenamn i dei tre kommunane og enda opp med å føreslå at 64 av desse vert endra. Det er føreslått å endra 20 namn i Sund, 21 i Fjell og 23 namn i Øygarden. Totalt er det 1 020 adressenamn i dei tre kommunane. Dermed er det litt i overkant av seks prosent av namna som i denne saka vert føreslått endra.

Døme på adressenamn som er heilt like eller nesten heilt like er dei tre adressenamna Gjerdet (Misje i Fjell), Gjerde (Øvretveit i Sund) og Gjerdet (Nordre Sæle i Øygarden. I dette tilfelle føreslår prosjektrådmannen å endra Gjerde i Sund og Gjerdet i Øygarden. Valet er gjort på grunnlag at kriterium ved prioritering mellom like eller delvis like adressenamn.

Her kan du lesa kva adressenamn som vert føreslått endra (PDF).

Fellesnemnda har tidlegare vedteke ein del kriterium når ein skal prioritera mellom like eller delvis like adressenamn. Mellom anna skal ein prioritera vegar/adresseparsellar med mange adresseeiningar slik at færrast mogleg må endra adresse. Vidare skal ein prioritera adressenamn med tilknyting til gamle gardsnamn og/eller stadnamn og veletablerte namn som mange har sterk/lang tilknyting til.

Når fellesnemnda har vedteke kva namn som skal endrast, startar prosessen med å tildela nye adressenamn på vegane som må endra namn.

– I neste fase ønskjer kommunen innspel/forslag frå aktuelle lag, organisasjonar og grunneigarar i adresseringsområdet, til nye adressenamn. Det er til sist fellesnemnda som vedtek dei nye adressenamna, seier leiar av arbeidsgruppa Anne Grethe Sangolt Hagenes.

Med seg i gruppa har ho hatt Jannicke Algerøy frå Øygarden (vara Marie Danielsen) og Janne Byrkjeland og Åge Opheim frå Fjell. Den politiske referansegruppa er samansett av Kari-Anne Landro, Børge Haugetun, Marianne Sandahl Bjorøy og Olav Kobbeltveit.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Fellesnemnda tek stilling til eigarstruktur og administrativ og politisk organisering

Det ligg mange store saker på bordet til fellesnemnda den 18. juni. Det øvste politiske organet i Nye Øygarden kommune skal ta stilling til sluttrapporten frå utval for eigarskapsmodellar. Her ligg det føre framlegg til organisasjonsmodellar, eigarskap og representasjon.

Sluttrapport frå utval for politisk styringsstruktur er ei av sakene i fellesnemnda den 18. juni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesnemnda skal også ta stilling til sluttrapport frå utval for politisk styringsstruktur. Her er det lagt til grunn ein organisasjonsmodell med formannskap, to hovudutval og kontrollutval.
Rapporten vart første gong behandla i fellesnemnda den 16. april. Det vart vedteke å senda rapporten på høyring i dei tre kommunane.  Kommunestyra i dei tre kommunane slutta seg til hovudlinjene i sluttrapporten med ein modell med formannskap, to hovudutval og kontrollutval. Etter at rapporten har vore til høyring og behandla i dei tre kommunestyra, ligg han altså no klar for sluttbehandling i fellesnemnda.

Føreslår organisering med rådmann og fem kommunalsjefar

Prosjektrådmannen rår til at fellesnemnda vedtek ei overordna administrativ organisering på nivå 1 med rådmann og fem kommunalsjefar; tre for tenesteområda og to for stab- og støttefunksjonar. Dei tre tenesteområda er 1) oppvekst, 2) helse og velferd og 3) kultur og samfunn. Dei to støttefunksjonane vert leia av kommunalsjef for organisasjon og digitalisering og kommunalsjef for økonomi. Fase 2, som handlar om resten av organisasjon og leiinga, vert behandla seinare. Saka vart behandla av partssamansett utval den 12. juni.

Andre saker i fellesnemnda den 18. juni

  • Samordning av adressesystem i Nye Øygarden
  • Retningslinjer for endring av adressenamn
  • Delegasjon til prosjektrådmann og oppretting av administrative tilsetjingsutval for tilsetjing i stillingar i Nye Øygarden kommune
  • Prosess for tilsetjing av rådmann i Nye Øygarden kommune
  • Rammebudsjett for arbeidsgruppe for lokaldemokrati og identitet
  • Tilråding ny tomt for vidaregåande skule
  • Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune

Møtet vert halde på Skjenet 2 og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksliste.

Tekst: Vigleik Brekke

 

Partssamansett utval tilrår godkjenning av overordna administrativ organisering

Partssamansett utval (PSU) rår til at den overordna administrative organiseringa  i Nye Øygarden kommune vert samansett av rådmann og fem kommunalsjefar; tre for tenesteområda og to for stab- og støttefunksjonar. Dei tre tenesteområda er 1) oppvekst, 2) helse og velferd og 3) kultur og samfunn. PSU behandla denne saka på møtet i dag.  Saka vert endeleg avgjort i fellesnemnda den 18. juni.

Børge Haugetun, (i midten) har overteke leiarvervet i fellesnemnda og partssamansett utval. På biletet ser du også Kari-Anne Landro, Rune Lid og Marianne Sandahl Bjorøy.

Dei to støttefunksjonane er tilrådd leia av kommunalsjef for organisasjon og digitalisering og kommunalsjef for økonomi. Fase 2, som handlar om resten av organisasjon og leiinga, vert behandla seinare.

På drøftinga i PSU i dag kom det fram at det mellom anna er nyansar i synet på kor mange kommunalsjefar nivå 1 skal ha. Nokre tillitsvalde opna for å ha seks kommunalsjefar. Tom Georg Indrevik (H) presenterte eit forslag med tre kommunalsjefar. Hans forslag følgjer saka som ein protokolltilførsel.

Etter planen skal rådmannen for den nye kommunen vera på plass til 1. januar 2019. Prosjektrådmann Rune Lid opplyste at tilsetjing av kommunalsjefar vert gjennomført i løpet av august. Når kommunalesjefane er tilsette, får desse særskild ansvar som delprosjektleiarar.

Drøfta eigarskapsmodellar

PSU drøfta sluttrapporten frå utval for eigarskapsmodellar og tok innspela frå partane til orientering. Saka vert avgjort i fellesnemnda den 18. juni.

I rapporten, som er utarbeidd av utval for eigarskapsmodellar, er det mellom anna føreslått å etablera eit eige eigedomsselskap for kommunale næringseigedomar (aksjeselskap), nærings- og utviklingsselskap som aksjeselskap og eigedomsforvaltninga som kommunalt føretak (KF) eller kommunal eining (KE).  Det er også føreslått å fusjonera Sund vatn og avlaup AS med FjellVAR AS til det nytt selskap med namnet ØyVA(R) AS. Prosjektrådmannen går inn for at både forvaltninga av kommunale næringseigedomar og kommunale eigedomar vert organiserte i kommunal eining (KE). Han føreslår også at Øygarden brann og redning (ØBR) vert organisert som ei kommunal eining.

Drøftinga i PSU i dag viser at det er ulike syn på korleis ein del av dei kommunale tenestene i den nye kommunen skal organiserast. Fleire som tok ordet, var tydelege på at den nye kommunen burde vidareføra eigarskapen og samarbeidet med Trigger AS. PSU samla seg om at det ikkje skulle gjevast innstilling i saka, men ta ho til orientering.

Representantane for dei tilsette leverte inn ein protokolltilførsel som vart lagt ved saka.

Representantane frå organisasjonane til dei tilsette gav uttrykk for at organisasjonane ikkje har vore involverte i arbeidet med eigarskapsmodellar. I eit protokolltilførsel skriv dei at organisasjonane ikkje har fått medverknad i denne omorganiseringa og krev prosess og drøftingar for å kunna ta i vare rettane til dei tilsette.

– Vi er ikkje informert om kva som er konsekvensen for tilsette innanfor eksempelvis reinhald, drift, vaktmeister, vedlikehald og transport dersom tenestene vert overførte til eit KF (kommunalt føretak), heiter det i protokolltilførselen der det vert vist til hovudavtalen.

Også Tom Georg Indrevik (H) leverte inn eit forslag som ikkje vart røysta over. Forslaget vart lagt ved saka som protokolltilførsel.

Børge Haugetun overtok som leiar av fellesnemnda den 1. juni, og møtet i PSU var det første han leia etter at han overtok som leiar etter Kari-Anne Landro.

– Dette er eit velfungerande utval. Eg opplever at trepartssamarbeidet mellom politikarar, tillitsvalde og administrasjon fungerer godt i PSU, seier Haugetun.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Gjennomfører  undersøking om lokaldemokrati og identitet

Tysdag den 12. juni vil innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden via SMS få invitasjon til å delta i ei nettbasert undersøking om lokal identitet.

Det er arbeidsgruppa for lokaldemokrati og identitet i Nye Øygarden kommune som inviterer til ei 0-barometerundersøking (nettbasert).

– Vi gjer dette for å få kunnskap om kva innbyggjarane tenkjer om identitet, tilhøyrsle og deira deltaking i lokaldemokratiet, seier leiar av arbeidsgruppa Tom Georg Indrevik.

I undersøkinga vert det stilt spørsmål om korleis innbyggjarane opplever lokaldemokratiet fungerer i dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden som arbeider med å byggja Nye Øygarden kommune.

– Dette vil gje nyttig innsikt. Resultatet av undersøkinga gjer det mogleg å retta innsats mot konkrete tema eller område i den nye kommunen, seier Indrevik.

Undersøkinga skal presenterast for fellesnemnda og dannar grunnlaget for tema som vert tekne opp i debattar i biblioteka i dei tre kommunane.

Du må gje opp e-postadressa di for å delta, men merk at undersøkinga er anonym.  Klikk her for å delta. Undersøkinga er open til 26. juni.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Macbook

Tilrår at kommunale eigedomar vert organiserte i kommunal eining

Partssamansett utval (PSU) skal på møtet den 12. juni gje tilråding til sakene om eigarskapsmodellar og overordna administrativ organisering. Prosjektrådmann Rune Lid er no klar med innstillinga i sakene.

Rune Lid

Utval for eigarskapsmodellar har utarbeidd ein sluttrapport med framlegg til organisasjonsmodellar og eigarskap og representasjon. Rapporten har vore til høyring, og på bakgrunn av høyringsfråsegnene legg prosjektrådmannen no fram si tilråding overfor PSU som behandlar saka den 12. juni. Fellesnemnda gjer endeleg vedtak den 18. juni.

I rapporten er det føreslått å etablera eit eige eigedomsselskap for kommunale næringseigedomar (aksjeselskap) og eigedomsforvaltninga som kommunalt føretak (KF) eller kommunal eining (KE). Prosjektrådmannen føreslår at både forvaltninga av kommunale næringseigedomar og kommunale eigedomar vert organiserte i kommunal eining (KE). Det er også føreslått at Øygarden brann og redning (ØBR) vert organisert som ei kommunal eining.

Prosjektrådmannen går vidare inn for å fusjonera Sund vatn og avlaup med FjellVAR og at det fusjonerte selskapet får namnet ØyVA(R). Det er førelått å utgreia om renovasjonstenestene (R) skal vera knytt til dette selskapet eller BIR. Prosjektrådmannen føreslår at det vert utgreidd eit alternativ med etablering av eit eige næringsutviklingsselskap (Øygarden næring og utvikling AS).

Det vert føreslått at Nye Øygarden kommune vert medlem av Vest-Norges Brüsselkontor og Sunne kommunar og at eigarskapen og samarbeidet med Trigger Jobb AS vert ført vidare.

I saksutgreiinga skriv prosjektrådmannen at han ser saka om eigarskapsmodellar og overordna administrativ organisering i samanheng, og vil ha eit «administrativt blikk» på saka om eigarskapsmodellar.

Han skriv også i vurderinga at ved å redusera talet på interkommunale samarbeid og interkommunale selskap, får den nye kommunen no høve til å leggja oppgåvene innanfor eigen organisasjon for å sikra styring, leiing og samhandling mellom tenester.

Føreslår organisering med rådmann og fem kommunalsjefar

Prosjektrådmannen rår til at fellesnemnda vedtek ei overordna administrativ organisering på nivå 1 med rådmann og fem kommunalsjefar; tre for tenesteområda og to for stab- og støttefunksjonar. Dei tre tenesteområda er 1) oppvekst, 2) helse og velferd og 3) kultur og samfunn.

Dei to støttefunksjonane vert leia av kommunalsjef for organisasjon og digitalisering og kommunalsjef for økonomi. Fase 2, som handlar om resten av organisasjon og leiinga, vert behandla seinare.

I mai utarbeidde rådmennene eit høyringsdokument med framlegg til organisering og drøfting av nivå 1. Dette var til høyring fram til 31. mai. I utgreiinga skriv prosjektrådmannen at dei fleste innspela i høyringsrunden stettar prosjektrådmannen/rådmennene sitt forslag. Prosjektrådmannen meiner at den tilrådde modellen vil gje ein handlekraftig og effektiv kommunal organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Etter planen skal rådmannen for den nye kommunen vera på plass til 1. januar 2019. Tilsetjing av kommunalsjefar vert gjennomført i løpet av august. Når kommunalesjefane er tilsette, får desse særskild ansvar som delprosjektleiarar.

Møtet vert halde på Skjenet 2 og tek til klokka 09.00. Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Samarbeider om friluftsliv

Nærare 30 personar møtte opp på friluftslivsforum i lokala til RAN Seilforening måndag kveld. Arrangementet vart gjennomført som eit samarbeid mellom Bergen og Omegn Friluftsråd (BOB) og dei tre kommunane i regionen.

Kvelden vart avslutta med gruppearbeid. Det vart stilt spørsmål om kva friluftsforumet kan gje i den nye kommunen og korleis ein kan arbeida saman for å utvikla felles kystpass og felles turkart.

 

 

Både turlaga og BOB presenterte arbeidet sitt, og det er semje om at engasjementet for friluftsliv vert styrkt med auka samarbeid. Det er fire turlag i dei tre kommunane. På møtet måndag kveld vart det opplyst at Fjell Turlag og Sund Turlag har drøfta samarbeid.

Turid Espeskog i Sotra Øygarden Turlag ønskte også å delta i samarbeidet.

– Personleg tykkjer eg det er litt råflott med fire turlag, to i Fjell og eitt i kvar av dei andre to kommunane. Også vi ønskjer å vera med i diskusjonen om samarbeid. Er det opning for samarbeid som endar opp med eitt eller to turlag, var spørsmålet som Espeskog stilte til dei som hadde møtt fram på samlinga.

Turid Espeskog

Felles kystpass og turkart

Rådgjevar hjå Kultursjefen i Fjell, Linn-Christin Torgersen, styrte ordet denne kvelden. Ho understreka at friluftsforumet ikkje er eit kommunalt forum, men eit forum for aktørar og personar med interesse for friluftsliv. Rolla til kommunane er å leggja til rette for eit slikt møtepunkt.

Eit sentralt tema på samlinga var å gje status for planane om felles turkart og kystpass i den nye kommune. I Sund er allereie kystpass innarbeidd. No ser friluftsfolket for seg at det kan lagast turkart og kystpass for Nye Øygarden kommune. Ifølgje Torgersen vil turpass truleg verta ein realitet i 2019. Det kan ta noko lengre tid før eit felles turkart er på plass. No handlar det om å etablera arbeidsgruppe(r) som skal realisera planane.

Leiar i utval for lokaldemokrati og identitet for Nye Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, orienterte om status for arbeidet i gruppa.

– Det skjer mykje i kommunane, og kulturen skal vera identitetsskapande. Det skjer mykje spennande her ute, men vi treng å få endå meir informasjon om dette ut til innbyggjarane. Det er ikkje vi som skal gjennomføra arbeidet med samarbeid om friluftsliv, men vi kan leggja til rette for det, sa Indrevik. Også ordførar i Sund, Kari-Anne Landro var til stades på samlinga.

Runhild Rokkan i Sund Turlag orienterte om kva tilbod turlaget allereie har etablert. I 2018 er det 17 turmål i kystpasset. Elles er det ei rekkje aktivitetar i laget. Det same kunne Liv Edel Mikkelsen i Øygarden fortelja om. I Øygarden er det 60 kilometer med GPS-merkte løyper. Øygarden Turlag vart stifta i mars 2014.

Mr. Bergen og Omland Friluftsråd

Åge Landro har vore dagleg leiar i Bergen og Omland friluftsråd i mange år og rundar av i løpet av 2018. Men det manglar ikkje på glød og entusiasme når Landro får ordet. Han viste til ei rekkje kulturperler i dei tre kommunane i regionen og kor mykje ressursar som må til for å driva dette arbeidet som 17 kommunar står saman om. 16 tilsette står for dette (70 står på lønningslista!).

Åge Landro

– Berre for å vedlikehalda bygninga og området på Hissøyna er det sett av ressursar to dagar i veka, sa Landro som også var svært glad for at Geitvika er sett av til friluftsområde på Søre Straume.

Landro viste også til det store engasjementet for strandrydding dei siste åra. Han var ikkje berre pessimistisk.

– Etter å ha sett utviklinga når det gjeld boss i naturen, vil eg seia at det faktisk er vorte litt betre, sa Landro.

 

Då kom det ikkje heilt uventa eit kommentar frå siste benk.

– Det er ikkje godt nok. Røysta høyrte til Kenneth Bruvik.

Samlinga måndag kveld vart avslutta med gruppearbeid.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå samlinga:

Kvelden vart avslutta med grupparbeid der det vart stilt spørsmål om kva eit friluftslivforum kan gje i den nye kommunen og korleis ein kan arbeida saman om felles turkart og kystpass.

 

 

Tom Georg Indrevik
Runhild Rokkan
Linn-Christin Torgersen

Liv Edel Mikkelsen