Author Archives: Vigleik Brekke

Omstilling er krevjande, men nødvendig

I samband med kommunesamanslåinga har Vestnytt følgd prosessen gjennom ei rekkje artiklar og omtalar. Dei siste dagane har det frå enkelte tillitsvalde kome kritikk mot gjennomføringa av prosessen.  

Rune Lid

Prosjektleiinga meiner at kritikken ikkje er berettiga. Omstillingane er i samsvar med spelereglane i arbeidslivet og vil bidra til å møta forventningane til innbyggjarane om gode og framtidsretta tenester i Nye Øygarden kommune.

Intensjonsavtalen for Nye Øygarden kommune vart i  2016 underteikna av ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden og er politisk bestemt. I avtalen er det forventningar til mellom anna effektivisering og god økonomisk drift, noko som er ei naturleg forventning når ein slår saman tre kommunar. Den nye kommunen skal vera i drift frå 1.1.2020.

Den nye kommunen har etablert nye kommunalsjefområde som skal støtta oppunder måla frå intensjonsavtalen. Rådmann og kommunalsjefar er tilsette etter ekstern konkurranse. For assisterande kommunalsjefar og einingsleiarar har det vore intern konkurranse.

Vi har gjennomført innplassering av tilsette i dei ulike einingane i samsvar med omstillingsavtalen. Denne avtalen regulerer korleis omstillinga skal skje, og er forhandla fram mellom arbeidsgjevar og organisasjonane til dei tilsette. Siste del av prosessen går fram til vi har fått nødvendige avklaringar frå alle tilsette. Kommunen har sett ein svarfrist på 14 dagar i brev til tilsette om innplassering eller overføring. Fristen vart sett fordi arbeidsgjevar har behov for oversyn over personalressursane som er tilgjengelige for å løysa oppgåvene i den nye kommunen.

For den største delen av dei kommunalt tilsette i Fjell, Sund eller Øygarden fører samanslåinga til lite endring i arbeidstilhøvet. Til dømes vil tilsette på sjukeheimar, skular og barnehagar halda fram i same stilling som tidlegare. Reint formelt får dei tilsette ny arbeidsgjevar, men beheld same løn som tidligare. Ein mindre del av medarbeidarane vil få nye oppgåver, ansvarsområde og ny arbeidsstad. Også desse beheld same løn.

Etter kartlegging og gjennomgang er det forventa at samanslåinga vil kunna gje ei meir effektiv drift og i tillegg frigjera enkelte personalressursar.

Dette vil særskilt gjelda ein del administrative fellesfunksjonar, enkelte leiarressursar og i tillegg nokre funksjonar som ikkje vert vidareførte på same måte som før i den nye kommunen. Kartlegging viser at det er mogleg å frigjera om lag to prosent av samla personalressursar.

Av intensjonsavtalen går det fram at ingen tilsette i dei tre kommunane skal seiast opp som følgje av kommunesamanslåinga. Det er gjeve eit styrkt stillingsvern fram til 31.12.2021. Dette er vesentleg betre enn det som følgjer av reglane i arbeidsmiljølova.

Det er gjennomført ei kartlegging av kompetansen til den enkelte tilsette og ønske om arbeidsoppgåver i den nye kommunen. Vidare er dette vurdert opp mot behova til den nye kommunen.

Rammene for ei slik kartlegging følgjer lovverket og har vore drøfta med dei tillitsvalde. Det var i hovudsak semje mellom partane om kven som skulle kartleggjast, kriteria og gjennomføring av kartlegginga.

Kartlegginga har vore nytta som grunnlag for direkte innplassering i den nye kommunen. Ved at tre kommunar vert eín kommune, er det gjort synleg effektivisering og ressursoverlapping som har medført at ein del stillingar ikkje vert direkte innplasserte i ei eining. Dei tilsette har hatt høve til å ha med tillitsvalde eller annan tillitsperson i kartleggingssamtalen med næraste leiar.

Innan kvart kommunalsjefområde vart det halde drøftingsmøte om innplassering av tilsette. I drøftingsmøta deltok to representantar for arbeidsgjevar og to representantar for tillitsvalde. Det vart semje mellom partane og skriven protokoll.

For å halda stillingsgarantien jf. omstillingsavtalen og å levera i høve intensjonsavtalen, har det vore semje om å oppretta ei ressursgruppe. Tilsette som får tilbod om innplassering her, får fast tilsetjing.

Ressursgruppa sikrar fleksibilitet i drifta, men også ivaretaking av dei tilsette. Tilsette i ressursgruppa skal ha meiningsfulle og gode arbeidsoppgåver og vil dersom det oppstår ledigheit andre stader i kommunen, kunne få tilbod om stilling dersom vedkomande har nødvendig kompetanse. Tilsette i ressursgruppa er verken degradert eller mindre verd.

Arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane er ikkje alltid samde, men arbeidsgjevar opplever å ha hatt eit godt samarbeid i ein krevjande omstillingsprosess.

Mandatet er å sikra effektiv kommunal drift og gje gode framtidsretta kommunale tenester til beste for innbyggjarane i Nye Øygarden kommune.

Vi må difor alle akseptera og stimulera til omstilling der det er nødvendig.

Leiinga i Nye Øygarden kommune forstår at omstillinga vi no står i er vanskeleg, krevjande og for nokre tilsette skapar uvisse. Samstundes er det viktig å sjå at omstilling og endring er nødvendig for å skapa ein berekraftig og framtidsretta kommune. Dette opnar også for mange nye spanande jobbmoglegheiter for våre tilsette og gode, framtidsretta tenester til innbyggjarane våre.

Rune Lid
prosjektrådmann

Foto: Jøran Ingvaldsen

Innlegget er også sendt til Vestnytt 5. juli.

 

Har du spørsmål om tilsetjingsprosessen

Prosjektleiinga i Nye Øygarden kommune har gjennomført innplasseringa av tilsette basert på informasjon frå kommunane.

Dersom du som tilsett har spørsmål om tilsetjingsprosessen, er det mogleg å ta kontakt med leiinga i Nye Øygarden kommune.

NB! Ikkje alle dei tre kommunane sender kvittering/stadfesting på e-postmeldingar som vert sendt til postmottak. Det er  tilstrekkeleg at meldinga di står som sendt element i din eigen outlook.

Innplassering av mellombels tilsette, nytilsette og vikarar vert handtert hausten 2019.

Spørsmål kan sendast til: kontakt-om-innplassering@nyeoygardenkommune.no

 

Fekk oppdatering om Nye Øygarden kommune

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte den administrative og politiske leiinga i Nye Øygarden kommune i dag og fekk informasjon om arbeidet med å byggja den nye kommunen. Statsråden understreka at det er viktig å stå støtt i denne omstillinga.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte leiinga i Nye Øygarden kommune i dag.

 

Til stades på møtet var prosjektrådmann Rune Lid, ordførar i Sund, Kari-Anne Landro, ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, og fungerande ordførar i Fjell, Tom Georg Indrevik. Leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, har ferie.

Prosjektrådmann Rune Lid gav ei oppsummering av arbeidet med å byggja den nye kommunen. Statsråden understreka at i dette arbeidet er det viktig å vera innstilt på omstilling.

– I ein situasjon som dette må ein arbeida på ein annan måte, våga å ta omstillinga og satsa på innovasjon, sa Mæland.

Økonomiske utfordringar

Rune Lid orienterte om dei økonomiske utfordringane med at det samla netto driftsresultatet for dei tre kommunane har ein prognose på 60 til 80 millionar kroner i minus. Ifølgje prosjektrådmannen vil kommunesamanslåinga føra til at det totalt vert om lag 50 færre tilsette i den nye kommunen i løpet av eit par år.

Lid fekk støtte frå statsråden då han understreka at den utfordrande økonomien ikkje har med kommunereforma å gjera.

– Det er uheldig dersom den vanskelege økonomien vert oppfatta som eit resultat av kommunereforma, sa Mæland.

Prosjektrådmann Rune Lid var på si side trygg på at det vil gå fint med økonomien i løpet av eit par år.

Frå venstre; Tom Georg Indrevik, Monica Mæland, Rune Lid, Kari-Anne Landro og Børge Haugetun.

Ordførarane reiste fleire aktuelle saker som kommunane og den nye kommunen er opptekne av. Mellom anna bad dei statsråden å vera merksam på rolla til regionråda. Fylkeskommunen og Fylkesmannen nyttar regionråda som ein viktig høyringsinstans og medspelar i det regionale arbeidet. Når dei tre kommunane i vest har slått seg saman frå nyttår, vil til dømes Regionrådet Vest ikkje ha nokon funksjon lenger. Monica Mæland lova å følgja opp dette.

Tekst og foto: Vigleik  Brekke

FjellVAR (ØyVAR) vert leverandør av renovasjonstenester

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok i dag at FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) skal vera renovasjonsleverandør frå 2020. Dette var eitt av mange vedtak på det siste møtet i fellesnemnda før ferien.

På møtet i fellesnemnda var det fleire pausar for drøftingar. Frå venstre; May-Elin Limevåg, Elizabeth Toft Erichsen, Kjell Arve Vorland og Jørgen Kausland, alle frå Sund.

Sund kommune har BIR AS som renovasjonsleverandør. Fellesnemnda har tidlegare vedteke at det skulle gjennomførast avklaringsrundar med BIR AS før fellesnemnda tok endeleg avgjerd om renovasjonsleverandør for Nye Øygarden kommune. I saksutgreiinga går det fram at dersom FjellVAR/ØyVAR skal ha renovasjonsoppdraget, bør konkurranseutsetjing av kontraktane til FjellVAR starta seinast hausten 2019.

Dersom BIR skal ha renovasjonsoppdraget, meiner forhandlingsutvalet (på vegner av den nye kommunen) at Nye Øygarden kommune bør ha eigardel basert på folketal og garantert styrerepresentasjon. I vurderinga skriv prosjektrådmannen at både FjellVAR og BIR har gode alternativ i dag. Tenestetilbodet ser ut til å vera nokså likt.

Steinar Nævdal, BIR.

I vedtaket frå møtet i dag heiter det at fellesnemna tilrår at kommunestyret i den nye kommunen i perioden 2024-2025 evaluerer leverandøren av renovasjonstenestene. Prosjektrådmannen skal starta prosessen med avvikling av eigarskapet Sund kommune har i BIR og tingingar om overføring av driftsmidlar og tilsette frå BIR.

Jørgen Kausland føreslo å utsetja  saka. Utsetjingsforslaget fekk fire røyster og dermed ikkje fleirtal. Mot fire røyster slutta fellesnemnda seg til innstillinga frå prosjektrådmannen.

Her kan du høyra korleis leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, oppsummerer møtet i fellesnemnda

 

Ubalanse i økonomien

Til møtet låg det føre økonomisk status for dei tre kommunane samla pr. 30. april. Fellesnemnda tok saka om økonomisk status og budsjett for 2020 for Nye Øygarden kommune til orientering.

Eit forslag om to tilleggspunkt vart lagt fram i møtet og samrøystes vedteke. Det vert det slått fast at fellesnemnda skal utgjera budsjettnemnd. Budsjettnemnda skal fortløpande verta involvert i prosessen. Dette kan gjerast i eige eller ekstra møte. Det bør så snart som mogleg utarbeidast eit grunnlagsdokument for drøfting i fellesnemnda

Resultatet så langt i år viser eit samla netto negativt budsjettavvik på 16,3 millionar kroner i forhold til netto driftsresultat. Årsprognosen for netto driftsresultat ser etter fire månader ut til å verta om lag minus 77 millionar kroner. Det er budsjettert med ein minus på 53 millionar kroner. Dermed vert det samla avviket på 24 millionar kroner.

Søkjer om å forskottera reformstøtte

Fellesnemnda gav prosjektrådmannen fullmakt til å forskottera delvis bruk av reformstøtta på 25,6 millionar kroner dersom det vert behov for det for å sikra gjennomføring og framdrift i arbeidet med å byggja den nye kommunen. Prosjektrådmannen legg på første møte i fellesnemnda etter ferien fram ny sak med oppdatert økonomisk status.

Dei tre kommunane har fått 35,9 millionar kroner i statleg tilskot til kommunereforma. Pr. 6. juni står det att 9,7 millionar kroner av desse midlane. Prosjektrådmannen gjer merksam på at dette truleg ikkje er tilstrekkeleg for å dekkja forventa kostnader i løpet av sommaren og hausten.

Godkjende etiske retningslinjer

Fellesnemnda godkjende framlegget til etiske retningslinjer. I pkt. 12 i innstillinga vart siste setning teke ut. Retningslinjene er endra etter fleire behandlingar i partssamansett utval. Målet med dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune er å sikra ein etisk standard som gjer at innbyggjarane har tillit til kommunen som tenesteytar, som forvaltningsmynde og som arbeidsgjevar.

Frå møtet i dag.

Lokalisering av tenestene

Fellesnemnda tok drøftingssak om lokalisering av administrative og tenesteproduserande einingar i den nye kommunen til orientering.

Fellesnemnda slutta seg til eit forslag frå Tom Georg Indrevik om at for å sikra god politisk forankring av lokaliseringa, vert det lagt fram ei eiga sak til fellesnemnda for vedtak knytt til steg to. Dette inneber at det skal leggjast vekt på at forslag om lokalisering vert knytt opp nærtenesteprinsippet.     Fellesnemnda ber også om at det går fram i den vidare prosessen korleis ein ved lokalisering kan frigjera ressursar gjennom effektivisering og reduserte kostnader. Vidare skal fokus på brukarane alltid telja høgt ved vurdering av lokalisering.

Det vert stegvis avklaring av lokaliseringa. I saksutgreiinga går det fram at identifisering av einingar med tilsette som ikkje vert involverte av lokaliseringsendringar, vert etter planen gjennomførte innan 13. september. I neste steg vert det arbeidd fram forslag til tenester som skal vera sikra i lokale servicesenter. Ein skal også identifisera andre tenester som bør få ei brukarnær lokalisering. Det skal vidare gjevast innspel til tenester som kan sentraliserast til kommunesenteret eller kommunedelsentera.

Frist for gjennomføring i steg to er 20. september. Denne prosessen er føreslått delegert til kommunalsjefane. I steg tre, som gjeld område der det er formålstenleg og viktig å få klargjort lokale før 1. januar 2020, kan avgjerd om lokalisering gjerast fortløpande og tidlegare enn siste frist 30. oktober. I dette steget er det prosjektrådmannen som tek avgjerd. Prosjektrådmannen legg til grunn at kommunale eigedomar på Straume, Skogsskiftet, Rong, og eventuelt andre stader skal takast i bruk. Overflødige eller leigde bygningsmassar skal fasast ut.

Anbodsprosess for pensjonsløysing

Fellesnemnda tok saka om anbodsprosess på forsikra løysing for pensjon i Nye Øygarden kommune til orientering. Det vart vedteke at vektinga i anbodet skal vera 55 prosent pris og 45 prosent kvalitet.

Den 8. april vedtok fellesnemnda at det skulle gjennomførast ei intensjonskunngjering. Denne kunngjeringa skulle klargjera om det kan gjerast ei direkte anskaffing i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller om val av pensjonsleverandør må ut på anbod.

Etter intensjonskunngjeringa kom det fram at det er fleire aktørar som kan vera aktuelle som leverandør. Storebrand gjorde kjent at selskapet kan levera pensjonstenester og at det difor bør gjennomførast anbodskonkurranse. På bakgrunn av dette vert det gjennomført ein anbodskonkurranse. Når anbodet er gjennomført, vert det klart kven som skal overta etter Fjell kommunale pensjonskasse og eventuelt KLP.  Avtale med ny leverandør vert etter planen gjeldande frå 1. januar 2020.

                                              Få venstre; Marianne Sandahl Bjorøy, Børge Haugetun og Egil Haaland.

Godkjende vedtekter for Øygarden brann- og redning KF

Fellesnemnda vedtok å ta til etterretning vedtak i kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden om å oppløysa Øygarden brann og redning IKS (ØBR) der formålet er å omdanna ØBR til kommunal føretak (KF). Fellesnemnda godkjende framlegg til vedtekter og avtale med nokre endringar i driftsavtalen for føretaket.

Øygarden Bustadutvikling KF – vedtekter og oppretting av interimstyre

Framlegg til vedtekter for Øygarden bustadutvikling KF var godkjende slik dei låg føre. Fellesnemnda slutta seg også til prosjektrådmannen sine forslag til oppgåver for interimsstyret.

Desse vart valde til interimsstyre; Kari-Anne Landro (leiar), Egil Haaland (nestleiar), Nils Kåre Skoge, Torill Selsvold Nyborg og Åse Gunn Husebø. Varamedlemer vert Silvia Haugland, Espen Harkestad og Elna Nybakk.

Nye reglar om eigedomsskatt

Fellesnemnda vedtok at det skal leggjast fram prinsippsak med framlegg om utskrivingsalternativ av eigedomsskatt for 2020 etter at nytt kommunestyre for Nye Øygarden kommune er konstituert den 24. oktober.  Saka skal innehalda ein plan for jamn harmonisering av satsane i samsvar med dei nye reglane.

Støtte til Øygardskonferansen

Fellesnemnda vedtok å løyva to hundre tusen kroner til Øygardskonferansen 2019. I vedtaket går det fram at ved planlegging av konferansen for 2020 bør det opprettast ein formell programkomite i samarbeid mellom Vest Næringsråd og (Nye) Øygarden kommune. Fellesnemnda ber vidare om at det vert lagt til rette for at det nye kommunestyret vert invitert til å delta på konferansen og at kostnadene med dette vert dekte av Nye Øygarden kommune.

Uttale om nytt båtsamband mellom Nye Øygarden kommune og Bergen kommune

Fellesnemnda vedtok uttale til utgreiinga om båtsamband mellom Nye Øygarden kommune og Bergen kommune.  I uttalen heiter det mellom anna at med auka aktivitet og etablering av Ågotnes godshamn, er Ågotnes eit alternativ som styrkjer seg som ein aktuell lokalitet for varig båtsamband. Kommunen ønskjer at det vert arbeidd vidare med dette alternativet både på kort og lang sikt. Det same gjeld for om det er grunnlag for stopp på Brattholmen og Straume Sjøfront.

I møtet vart det fremja eit tilleggspunkt som vart vedteke samrøystes. Der heiter det at for å betra trafikksituasjonen ved rundkjøringa på Kolltveit, ønskjer kommunen at det vert arbeidd med eit båtalternativ i sør. Sidan det er vanskeleg å leggja til rette for parkering på Klokkarvik ønskjer kommunen at det vert arbeidd vidare med eit alternativ på Skaganeset på kort og lang sikt

Fellesnemnda vedtok å utsetja sak om medlemskap i nettverket «Sunne kommunar» frå 1. januar 2020.

Det var informasjon frå prosjektrådmann Rune Lid og tre kommunalsjefar om status i arbeidet. I samband med saka om renovasjonsløysing var det informasjon ved konsernsjef/administrerande direktør i Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) og dagleg leiar FjellVAR, Bjarne Ulvestad.

Presentasjonar i møtet:

Her kan du sjå opptak frå møtet i fellesnemnda.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Føreslår FjellVAR (ØyVAR) som leverandør av renovasjonstenester

Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune føreslår at fellesnemnda vel FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) som renovasjonsleverandør frå 2020. Fellesnemnda tek stilling i saka den 17. juni.

Ill.foto.

Sund kommune har BIR AS som renovasjonsleverandør. Fellesnemnda har tidlegare vedteke at det skulle gjennomførast avklaringsrundar med BIR AS før fellesnemnda tek endeleg avgjerd om renovasjonsleverandør for Nye Øygarden kommune. Dersom FjellVAR/ØyVAR skal ha renovasjonsoppdraget, bør konkurranseutsetjing av kontraktane til FjellVAR starta seinast hausten 2019.

Dersom BIR skal ha renovasjonsoppdraget, meiner forhandlingsutvalet at Nye Øygarden kommune bør ha eigardel basert på folketal og garantert styrerepresentasjon. I vurderinga skriv prosjektrådmannen at både FjellVAR og BIR har gode alternativ i dag. Tenestetilbodet ser ut til å vera nokså likt. Etter ei heilskapleg vurdering, innstiller prosjektrådmannen på at fellesnemnda vel FjellVAR (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) som leverandør av renovasjonstenestene frå 2020.

Andre saker i fellesnemnda den 17. juni

 • Etiske retningslinjer for nye Øygarden kommune frå 01.01.2020
 • Drøftingssak: Lokalisering av administrative og tenesteproduserande einingar i Nye Øygarden kommune – rammer, prinsipp og prosess
 • Anbodsprosess på forsikra løysing for pensjon i Nye Øygarden kommune
 • Val av renovasjonsløysing – Nye Øygarden kommune
 • Øygarden brann- og redning KF – Godkjenning av vedtekter, hovudplan, avtale med kommunen og vidare prosess
 • Øygarden Bustadutvikling KF – vedtekter og oppretting av interimstyre
 • Nye reglar (høyring) eigedomsskatt for kommunar som slår seg saman – konsekvensar for Nye Øygarden kommune
 • Ny søknad om støtte til Øygardskonferansen
 • Uttale til rapporten – Utgreiing båtforbindelse mellom Nye Øygarden kommune og Bergen kommune
 • Oppfølging av sluttrapport frå utval for eigarskapsmodellar – medlemskap i nettverket «Sunne kommunar» frå 01.01.2020
 • Økonomisk status prosjektrekneskap pr. 06.06.2019 – fullmakt til eventuell forskottering av reformstøtte
 • Økonomisk status 2019 og budsjett 2020 Nye Øygarden kommune

Møtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Møtet vert direktesendt på nett-TV.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Jøran Ingvaldsen

Omstilling

Kommunereforma handlar i stor grad om omstilling. Fet, Sørum og Skedsmo kommunar skal danna ny kommune som får namnet Lillestrøm kommune frå 1. januar. Her kan du sjå intervju med psykiater og professor emeritus Ingvard Wilhelmsen der temaet er omstilling.

Wilhelmsen oppmodar oss om å velja haldningar som er nyttige for oss, haldningar som hjelper oss til å nå måla våre.

– Du må også velja å kva haldning du skal ha til uvissa. Du kan ikkje endra personlegdom, men haldningar kan du endra, seier psykiateren i intervjuet. Intervjuar er direktør for oppvekst, Arild Hammerhaug, i Skedsmo kommune.

Etiske retningslinjer er klare for sluttbehandling

Partssamansett utval (PSU) gav i dag innstilling på dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune. Etter at retningslinjene har vore ute på ei ny høyring etter behandlinga i PSU i april, tok PSU i dag stilling til ei rekkje forslag til endringar av retningslinjene. Saka går til endeleg behandling i fellesnemnda den 17. juni.

Organisasjonane til dei tilsette har seks representantar i PSU.

 

Målet med dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune er å sikra ein etisk standard som gjer at innbyggjarane har tillit til kommunen som tenesteytar, som forvaltningsmynde og som arbeidsgjevar. Utval for politisk styringsstruktur fekk eit utvida mandat der dei skal tilrå etiske retningslinjer for den nye kommunen innan 1. januar 2020.  Det er teke utgangspunkt i retningslinjene til Sund kommune, men også Fjell og Øygarden sine retningslinjer var ein viktig del av drøftingane. Retningslinjene gjeld for både folkevalde og tilsette.

PSU er samansett av seks representantar frå dei tillitsvalde og ni politikarar. På møtet i dag kom det endringsframlegg både frå representantane frå dei tillitsvalde og politikarane. Med to unnatak vart endringsframlegga vedtekne samrøystes. Innstillinga frå PSU og reinskrivne retningslinjer vert tilgjengeleg på nettsida om få dagar.

Gjennomfører anbodskonkurranse for val av pensjonsleverandør

PSU tok saka om anbodsprosess på forsikra løysing for pensjon i Nye Øygarden kommune til orientering. Vedtaket vart gjort mot eí røyst (Svein Bergh). Eit skriv frå dei fire hovudsamanslutningane (Unio, LO, YS og Akademikarane) vert lagt ved protokollen. I skrivet vert det understreka at ved tildelingskriterium skal Hovudtariffavtalen leggjast til grunn. I skrivet er det også kommentar til tidsfrist i framdriftsplanen. Les skrivet her.

Den 8. april vedtok fellesnemnda at det skulle gjennomførast ei intensjonskunngjering. Denne kunngjeringa skulle klargjera om det kan gjerast ei direkte anskaffing i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller og val av pensjonsleverandør må ut på anbod.

Etter intensjonskunngjering kom det fram at det er fleire aktørar som kan vera aktuelle som leverandør. Storebrand gjorde kjent at selskapet kan levera pensjonstenester og at det difor bør gjennomførast anbodskonkurranse. På bakgrunn av dette vert det gjennomført ein anbodskonkurranse.

Saka skal behandlast i fellesnemnda den 17. juni. Når anbodet er gjennomført, vert det klart kven som skal overta etter Fjell kommunale pensjonskasse og eventuelt KLP. Avtale med ny leverandør vert etter planen gjeldande frå 1. januar 2020.

Frå møtet i dag.

Lokalisering av tenestene

Det låg også før ei drøftingssak om lokalisering av administrative og tenesteproduserande einingar i den nye kommunen. Prosjektrådmannen føreslår stegvis avklaring av lokaliseringa.
PSU tok drøftingssaka til orientering. Vedlegg frå dei fire hovudsamanslutningane med innspel følgjer saka til behandlinga i fellesnemnda den 17. juni. Les vedlegget her..

Det er lagt opp til at identifisering av einingar med tilsette som ikkje vert involverte av lokaliseringsendringar vert gjennomførte innan 13. september. I neste steg vert det arbeidd fram forslag til tenester som skal vera sikra i lokale servicesenter. Ein skal også identifisera andre tenester som bør få ei brukarnær lokalisering. Det skal vidare gjevast innspel til tenester som kan sentraliserast til kommunesenteret eller kommunedelsentera. Frist for gjennomføring i steg to er 20. september. Denne prosessen er føreslått delegert til kommunalsjefane.

I steg tre, som gjeld område der det er formålstenleg og viktig å få klargjort lokale før 1. januar 2020, kan avgjerd om lokalisering gjerast fortløpande og tidlegare enn siste frist 30. oktober. I dette steget er det prosjektrådmannen som tek avgjerd.

Prosjektrådmannen legg til grunn at kommunale eigedomar på Straume, Skogsskiftet, Rong, og eventuelt andre stader skal takast i bruk. Overflødige eller leigde bygningsmassar skal fasast ut.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Gjennomfører anbodskonkurranse for val av pensjonsleverandør

På møtet i partssamansett utval (PSU) den 4. juni, ligg det føre orienteringssak om anbodsprosessen knytt til pensjonsleverandør. Etter at det er gjennomført ei intensjonskunngjering, har prosjektleiinga konkludert med at det skal gjennomførast anbodskonkurranse.

Arkivfoto. Frå møtet i PSU den 08.03.2019

Den 8. april vedtok fellesnemnda at det skulle gjennomførast ei intensjonskunngjering. Denne kunngjeringa skulle klargjera om det kan gjerast ei direkte anskaffing i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller og val av pensjonsleverandør må ut på anbod.

Etter intensjonskunngjering kom det fram at det er fleire aktørar som kan vera aktuelle som leverandør. Storebrand gjorde kjent at selskapet kan levera pensjonstenester og at det difor bør gjennomførast anbodskonkurranse. På bakgrunn av dette vert det gjennomført ein anbodskonkurranse.

Saka skal også behandlast i fellesnemnda den 17. juni. Når anbodet er gjennomført, vert det klart kven som skal overta etter Fjell kommunale pensjonskasse og eventuelt KLP. Avtale med ny leverandør vert etter planen gjeldande frå 1. januar 2020.

Lokalisering av tenestene

Det ligg også før ei drøftingssak om lokalisering av administrative og tenesteproduserande einingar i den nye kommunen. Prosjektrådmannen føreslår stegvis avklaring av lokaliseringa.

Det er lagt opp til at identifisering av einingar med tilsette som ikkje vert involverte av lokaliseringsendringar vert gjennomførte innan 13. september. I neste steg vert det arbeidd fram forslag til tenester som skal vera sikra i lokale servicesente. Ein skal også identifisera andre tenester som bør få ei brukarnær lokalisering. Det skal vidare gjevast innspel til tenester som kan sentraliserast til kommunesenteret eller kommunedelsentera. Frist for gjennomføring i steg to er 20. september. Denne prosessen er føreslått delegert til kommunalsjefane.

I steg tre, som gjeld område der det er formålstenleg og viktig å få klargjort lokale før 1. januar 2020, kan avgjerd om lokalisering gjerast fortløpande og tidlegare enn siste frist 30. oktober. I dette steget er det prosjektrådmannen som tek avgjerd.

Prosjektrådmannen legg til grunn at kommunale eigedomar på Straume, Skogsskiftet, Rong, og eventuelt andre stader skal takast i bruk og at overflødige eller leigde bygningsmassar, skal fasast ut.

PSU skal også behandla forslag til etiske retningslinjer.

Møtet vert halde på Skjenet 2 og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst og foto: Vigleik Brekke