Author Archives: Vigleik Brekke

Lyser ut stilling som kommunalsjef for Økonomi

Nye Øygarden kommune lyser ut stillinga som kommunalsjef for Økonomi.

Som kommunalsjef for økonomi vert du medlem av toppleiargruppa til og får det overordna ansvaret for økonomifunksjonen til kommunen. Du skal gjennomføra overordna økonomiplanprosessar som sikrar heilskapleg, langsiktig og tverrfagleg utvikling av kommunen.

Til stillinga vert det lagt til grunn at du har høgare utdanning innan økonomi og leiarerfaring frå større organisasjon med gode resultat. Erfaring frå offentleg/kommunal verksemd er ønskeleg. For å lukkast i stillinga vil gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vera avgjerande.

For nærare informasjon om stillinga sjå www.headvisor.no eller kontakt prosjektleiar/rådmann Rune Lid, tlf 918 61 527, eller vår rådgjevar Jan Tveit hjå Headvisor, tlf. 975 39 990. Kortfatta søknad må sendast snarast og seinast innan 10. januar 2019 via www.headvisor.no

Les heile stillingsannonsa her.

 

Fellesnemnda avgjer pensjonsløysing på måndag

På møtet i fellesnemnda den 17. desember vert spørsmålet om framtidig pensjonsleverandør for dei tilsette i den nye kommunen avgjort. PSU gjekk på tysdag denne veka samla inn for innstillinga frå prosjektrådmannen om forsikra løysing i KLP.

Valet står mellom eigen pensjonskasse, slik Fjell kommune har med Fjell kommunale pensjonskasse, eller forsikra løysing (i praksis KLP, Kommunal Landspensjonskasse).

Sjølv om PSU innstilte på forsikra løysing i KLP kom det fram ulike syn på framtidig pensjonsløysing då saka stod på sakskartet på tysdag. PSU er samansett av ni politikarar frå fellesnemnda og seks representantar frå dei tillitsvalde. Dei tillitsvalde gav uttrykk for at dei støttar ei forsikra løysing i KLP. Nokre av dei politisk valde representantane gjorde det klart at dei er opne for begge løysingane når saka kjem til endeleg behandling i fellesnemnda.

Andre saker i fellesnemnda den 17. desember

  • Oppfølging av inndelingslova knytt til kontrollutval og val av revisorteneste
    Nye Øygarden kommune
  • Oppfølging av inndelingslova knytt til sekretariatsordning for kontrollutvalet i Nye Øygarden kommune
  • OTD-messe i Sotra Arena 17.-18.oktober 2018, finansiering
  • Kostnadsramme for innkjøp av nytt ordførarkjede for Nye Øygarden kommune
  • Elev i Nye Øygarden kommune
  • Oppfølging av arbeidsgjevaransvar for prosjektrådmannen i Nye Øygarden kommune

I møtet vert det gjeve informasjon om prosjektstatus for Nye Øygarden kommune ved prosjektrådmann Rune Lid. Leiar for kyrkjeleg fellesnemnd, Harald Rød, og prosjektleiar Olav Martin Vik orienterer om arbeid med budsjett og tenesteytingsavtale for kyrkjeleg fellesnemnd og leiar i fellesnemnda, Børge Haugetun orienterer om arbeidsavtale med prosjektrådmannen.

Møtet vert halde på Skjenet og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Du kan sjå møtet direkte på nett-TV på nettsida til Nye Øygarden her.

Møtet er også tilgjengeleg i opptak på nettsida.

Les informasjonshefte om Nye Øygarden kommune!

I sist veke fekk innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden eit informasjonshefte frå Nye Øygarden i postkassen.

I dette heftet kan du lesa om arbeidet med å byggja den nye kommunen. Det er intervju med leiar av fellesnemnda, Børge Haugetun, og prosjektrådmann, Rune Lid, som tek over som rådmann i Nye Øygarden kommune 1. januar 2020. Det er presentasjon av Øygardsgenseren, prosjektorganiseringa, den politiske organiseringa og mykje anna.

Informasjonsheftet: Vi byggjer Nye Øygarden kommune

Dersom du ikkje har fått informasjonsheftet i postkassen,  kontakt oss slik at vi kan senda det til deg.

Partssamansett utval tilrår forsikra løysing i KLP

Partssamansett utval (PSU) behandla  i dag spørsmålet om framtidig pensjonsleverandør for dei tilsette i den nye kommunen. PSU gjekk samla inn for innstillinga frå prosjektrådmannen om forsikra løysing i KLP. Fellesnemnda avgjer saka måndag den 17. desember.

Hovudtillitsvald for Fagforbundet i Sund, Hildegunn Høyland (til høgre) argumenterte for forsikra løysing (KLP). Frå venstre ser du elles; Anne Grethe Andersen (hovudtillitsvald Delta), Solveig Rong (hovutillitsvald Fagforbundet) og Cathrine Olsen (hovudtillitsvald Utdanningsforbundet).

Valet står mellom eigen pensjonskasse, slik Fjell kommune har med Fjell kommunale pensjonskasse, eller forsikra løysing (i praksis KLP, Kommunal Landspensjonskasse).

Sjølv om PSU innstilte på forsikra løysing i KLP kom det fram ulike syn på framtidig pensjonsløysing då saka stod på sakskartet i dag. PSU er samansett av ni politikarar frå fellesnemnda og seks representantar frå dei tillitsvalde. Dei tillitsvalde gav uttrykk for at dei støttar ei forsikra løysing i KLP. Nokre av dei politisk valde representantane gjorde det klart at dei er opne for begge løysingane når saka kjem til endeleg behandling i fellesnemnda.

Det er gjennomført ein omfattande prosess fram mot den endelege avgjerda om pensjonsløysing. Forsikringsmeklarføretaket AON Norge har på oppdrag frå prosjektrådmann utarbeidd ein rapport med framlegg til kva løysing for val av pensjonsleverandør som er best for den nye kommunen.

AON konkluderer med at slik saka står, heller analysen samla sett i retning av ei framleis løysing med eigen pensjonskasse. Dei økonomiske fordelane med ei kasseløysing framfor ei forsikra løysing står fram som moderate i eit fem til ti-års perspektiv.

– Ein beskjeden premiefordel kan fort etast opp av ein ulempe med høgare administrasjonskostnader, skriv forsikringsmeklarføretaket i samandraget i rapporten.

Leiar av PSU, Børge Haugetun, gjorde på møtet i dag ikkje kjent kva han vil røysta for når saka kjem opp til endeleg behandling.

– I dag var eg først og fremst i eit lyttemodus. Det er viktig å lytta til kva organisasjonane meiner. I PSU er det viktig at partane får koma sine innspel. Den endeleg politiske avgjerda vert teken i fellesnemnda, seier Haugetun.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

Her er kommunalsjefen for Organisasjon og digitalisering

Sissel Iren Nesse (50) er tilsett som kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune. Dermed er fire av kommunalsjefar for den nye kommunen avklart.

Sissel Iren Nesse er i dag einingsleiar for løns- og rekneskapssenteret i Bergen kommune. Ho tek til i den nye stillinga den 7. mars.

– Eg er oppvaksen på Sotra, og eg ønskjer å vera med på denne reisa. For meg er det eit ønske at eg kan vera med på å utvikla framtidsretta tenester der digitalisering og fornying er sentralt, seier Nesse.

Den nytilsette kommunalsjefen har tidlegare mellom anna vore regiondirektør i Accountor AS og seksjonssjef i Helse Bergen. Sissel Iren Nesse har master i leiing i offentleg sektor. Ho er autorisert rekneskapsførar og er diplomøkonom frå Handelshøyskolen BI, Bergen.

Ho har stor tru på framtida for Nye Øygarden kommune.

– Ved å stå samla i arbeidet med å byggja den nye kommunen, vert vi ein sterk region, seier Sissel Iren Nesse.

Prosjektrådmann Rune Lid er svært glad for at fire kommunalsjefar no er tilsette.

– Etter kvart vil desse som planlagt gå inn som leiarar av hovudprosjektgruppene. Det er også viktig at eg no får etablert eit leiarteam som skal byggja den nye kommunen. Det er mykje kompetanse og erfaring i dette leiarteamet, seier Lid.

Dei andre kandidatane som har takka ja til å vera kommunalsjef i Nye Øygarden kommune er Line Barmen (Helse og velferd), Anne-Merete Vabø Haugane (Oppvekst) og Råmund Skjold (Kultur og samfunn).

Stillinga som kommunalsjef for Økonomi er ikkje på plass og skal lysast ut eksternt.

Tekst og bilete: Vigleik Brekke

Tilrår KLP som pensjonsleverandør

Prosjektrådmannen går inn for ei forsikra løysing i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) for dei tilsette i Nye Øygarden kommune.

På eit drøftingsmøte med hovudtillitsvalde den 3. desember, røysta 10 tillitsvalde for KLP, medan eín tillitsvald røysta for eigen pensjonskasse.

I dag har dei tilsette i Sund og Øygarden KLP som pensjonsleverandør, medan Fjell kommune har eigen pensjonskasse, Fjell kommunale pensjonskasse (FKP). Spørsmålet om framtidig pensjonsleverandør i Nye Øygarden kommune gjeld ikkje lærarar som har lovfesta pensjonsordning i Statens pensjonskasse og sjukepleiarar som har KLP som pensjonsleverandør.

Partssamansett utval (PSU) skal behandla saka den 11. desember, medan fellesnemnda tek endeleg avgjerd den 17. desember.

Prosjektrådmannen har både vurdert forsikra løysing i KLP og ei løysing der Nye Øygarden går til FKP og medlemsskapet i KLP vert avvikla. Ei prosjektgruppe knytt til hovudprosjekt Økonomi har vurdert pensjonsleverandørspørsmålet basert på rapport frå AON Norge, FKP, KLP og høyringssvar frå organisasjonane.

AON konkluderer med at slik saka står, heller analysen samla sett i retning av ei framleis løysing med eigen pensjonskasse. Fleirtalet  i hovudprosjekt Økonomi tilrår KLP som pensjonsleverandør. Det same gjer eit klart fleirtal blant hovudtillitsvalde og overordna styringsgruppe. Dei organisasjonane som har gjeve høyringsuttale går også inn for alternativet med KLP.

Vurderingar

I utgreiinga har prosjektrådmannen vurdert økonomiske perspektiv for den nye kommunen, organisasjonane som tek i vare perspektivet til dei tilsette og arbeidsgjevar som tek i vare begge perspektiva.

Prosjektrådmannen vurderer det som marginalt økonomiske fordelaktig å ha eigen kasse for den nye kommunen på kort sikt. På lengre sikt er det meir usikkert. I eit tilsette- og arbeidsgjevarperspektiv er det klare indikasjonar i favør av KLP som pensjonsleverandør. Ut frå ei totalvurdering tilrår altså prosjektrådmannen alternativet med forsikra løysing i KLP.

PSU er samansett av ni politisk valde medlemer og seks tillitsvalde, medan fellesnemnda er samansett av 17 politikarar frå dei tre kommunane.

PSU skal også ta stilling til eit forslag om at overordna styringsgruppe vert overordna stillingsgruppe med verknad frå 1. januar 2019. Overordna styringsgruppe er samansett av dei tre rådmennene, fem prosjektleiarar innanfor kvar sitt kommunalsjefområde og fem representantar frå tillitsvalde og verneomboda.

Møtet i PSU vert halde på Skjenet 2 på Straume og tek til klokka 09.00.
Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Tre kommunalsjefar er tilsette i Nye Øygarden kommune

Tre av søkjarane har i dag takka ja til å vera kommunalsjef i Nye Øygarden kommune. Line Barmen vert kommunalsjef for Helse og velferd, Anne-Merete Vabø Haugane vert kommunalsjef for Oppvekst, medan Råmund Skjold får stillinga som kommunalsjef for Kultur og samfunn.

Ein ekstern søkjar har fått tilbod om stillinga som kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering. Det er venta svar frå vedkomande i neste veke. Stillinga som kommunalsjef for Økonomi vert lyst ut eksternt.

Prosjektrådmann Rune Lid gler seg over at han har fått på plass tre av fem kommunalsjefar i leiarteamet.

– Det er gledeleg at dei tre stillingane no er på plass. På vegner av Nye Øygarden er eg glad for og stolt over at våre eigne folk har nådd opp trass i sterk konkurranse frå eksterne søkjarar. Eg forstår at nokre er skuffa over at dei ikkje nådde heilt opp. Tilsetjingsutvala har vore samla i avgjerda om kven som skulle få tilbod om stillingane. Prosessen har vist meg at det er svært mange dyktige medarbeidarar i dei tre kommunane, seier Rune Lid som i fellesnemnda den 29. oktober vart tilsett rådmann frå første januar 2020.

Kommunalsjef for Helse og velferd

Line Barmen (53) er i dag omsorgssjef i Fjell kommune. Ho har tidlegare vore tilsett på sjukehuset i Odda og Haukeland universitetssjukehus. Barmen har erfaring som sjukepleiar og avdelingsleiar i heimetenesta i Bergen kommune og seinare vore soneleiar for heimetenesta og pleie- og velferdsleiar i Fjell kommune. Ho er autorisert sjukepleiar og har leiing og jusutdanning innan helse og omsorg. Anna utdanning er relasjonsleiing og teamutvikling/leiing, coaching-basert leiing og samskaping og scenariotenking og framtidsutvikling.

Line Barmen og Rune Lid

Kommunalsjef for Oppvekst

Anne-Merete Vabø Haugane (49) er i dag rektor på Fjell ungdomsskule. Tidlegare har ho vore avdelingsleiar, HR i Bergen kommune og inspektør på Olsvik skole. I Fjell har ho vore med i rettleiartenesta og lærar på Kolltveit skule. Ho har erfaring frå konfliktsrådsmekling og har vore tillitsvald i skuleleiarforbundet. Av utdanning har ho rektorskulen og master i organisasjon og leiing, helse, velferds- og utdanningsleiing. Ho har også diverse jusutdanningar, coaching, skuleutvikling og gestaltrådgjeving.

Anne-Merete Vabø Haugane

Kommunalsjef for Kultur og samfunn

Råmund Skjold (51) er no kommunalsjef for tekniske tenester i Øygarden kommune. Tidlegare har han vore kommunalsjef for tekniske tenester, einingsleiar for teknisk drift og service og fagleiar for landbruk og miljø i Øygarden kommune. Han har også arbeidd som adjunkt på Stend jordbruksskule og Val jordbruksskule. Han er utdanna som cand agric, naturforvaltning på Norges landbrukshøgskule.

Råmund Skjold og Rune Lid

 

 

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

 

Rosa regionen for handlekraft

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland rosa kommunane for handlekraft under oljekrisa, då ho var første føredragshaldar på Øygardenkonferansen i dag. Vel 200 deltakarar frå næringslivet, kommunane og andre aktørar er samla på Panorama Hotel & Resort.

Monica Mæland

– Kommunane handterte oljekrisa på ein skikkeleg og grundig måte. Denne regionen er svært handlekraftig og brukte verkemiddelapparatet. Det er grunn til å gje ros til dei tre kommunane som stod på slik at de kom gjennom den utfordrande situasjonen, sa statsråden men minna likevel om at det vert trongare tider og stramare handlingsrom.

Monica Mæland var tydeleg på at samfunnet står framfor store utfordringar. Mellom anna minna ho om at vi vert stadig fleire eldre.

– Problemet er ikkje fleire eldre, men at vi vert færre yngre sysselsette. Vi må leggja til rette for busetnad og vekst i heile landet. Det må skapast ein utviklingskultur der vi tek med oss det beste frå dei tre kommunane samstundes som vi kan gjera noko heilt nytt, sa ministeren og råda alle involverte til å vera rause med kvarandre.

Treng bærekraftige kommunar

I dag er det 422 kommunar i landet. Etter at kommunereforma er gjennomført, vil det vera 356 kommunar. Dei fleste vil likevel ha mindre enn fem tusen innbyggjarar.

– Den nye kommunen her ute vert ein stor kommune med meir enn 35 tusen innbyggjarar. Skal vi skapa bærekraftig velferd, er vi avhengige av bærekraftige kommunar, sa Monica Mæland.

Dei tre ordførarane i regionen var på plass. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Børge Haugetun (Øygarden) og Kari-Anne Landro (Sund).

Eksepertkommentator Johan Kaggestad snakka om leiing og samspel for å utvikla ein kommune for framtida. Han

Spesialrådgjevar i Sintef, Tore Nilssen, snakka om innovasjonspotensialet i kommunal sektor, medan Sebastian Bringsværd, som er leiar i forretningsutvikling i New Energy Solutions, Equinor, og Sturle Bergas, plassjef i Equinor, innleia om det grøne skiftet.

Det var også debatt med tema «Øygarden 2030» og korleis samarbeid og delingskultur byggjer Vestlandet for framtida». Konferansen vart avslutta med årsfesten for Vest Næringsråd. Nye Øygarden kommune er samarbeidspartnar til konferansen.

Delte ut 450 tusen kroner (inklusive filmstøtte på 225 tusen kroner)

Vest Næringsråd forvaltar gåvemidlar løyvd av Sparebanken Vest til regional næringsutvikling gjennom Stormfondet. På konferansen vart det delt ut 100 tusen kroner til tre søkjarar og 50 tusenkroner til tre søkjarar.

Desse fekk 100 tusen kroner (+ filmverdi kr. 75 tusen kroner): Her er de tre som er «nominert» til hovedprisen, kr. 100.000,- + filmverdi kr. 75.000:  Scalmarin AS,   Scandinavian Reach Technologies AS og NovuMare AS.
Desse fekk 50 tusen kroner: Software Controll AS, Brazfit AS og Hydraulic Production & Services AS.

Prisutdelingar

På årsfesten torsdag kveld vart det delt ut prisar. Ein ny heiderspris «Årets fyrtårn» vart tildelt Kåre Bjorøy i Sartor Maskin, medan prisen «Årets bedrift» vart tildelt Sotra Bil som fyller 30 år dette året. Dei andre kandidatane til «Årets bedrift» var Fabtech, Brias, Solid Vedlikehold og Tekslo Seafood. «Beste bilete» sendt inn på appen for konferansen gjekk til Tore Gatland Kleppe.

Kåre Bjorøy

 

 

 

 

 

 

Sotra Bil vart «Årets bedrift»

 

 

 

 

 

 

Tekst og bilete: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå konferansen:

Gav råd om pensjonsløysing

Forsikringsmeklarføretaket AON Norge har på oppdrag frå prosjektrådmann utarbeid ein rapport med framlegg til kva løysing for val av pensjonsleverandør som er best for den nye kommunen. I går hadde AON orienteringsmøte for tilsette i Øygarden, Sund og Fjell og gav si tilråding til pensjonsløysing. Valet står mellom eigen pensjonskasse eller forsikra løysing (i praksis KLP, Kommunal landspensjonskasse).

Frå møtet i Øygarden i går.

AON konkluderer med at slik saka står, heller analysen samla sett i retning av ei framleis løysing med eigen pensjonskasse. Dei økonomiske fordelane med ei kasseløysing framfor ei forsikra løysing står fram som moderate i eit fem til ti-års perspektiv.

– Ein beskjeden premiefordel kan fort etast opp av ein ulempe med høgare administrasjonskostnader, skriv forsikringsmeklarføretaket i samandraget i rapporten.

I går orienterte presenterte AON rapporten for tilsette i dei tre kommunane.

– Det er viktig å hugsa at produktet er identisk anten ein har eigen pensjonskasse eller forsikra løysing (KLP). Det handlar om kva leverandør som skal levera produktet, sa Ingrid Bratteberg til dei som hadde møtt fram på orienteringsmøtet på Øygarden rådhus. Vidar Pedersen i AON understreka at rettane til dei tilsette er den same anten ein har eigen kasse eller er medlem i KLP.

Argumentasjon

Dei viktigaste argumenta AON viser til følgjande ved val av eigen kasse er noko lågare premie, fysisk nærleik for arbeidsgjevar og medlem og HR-tiltak som gjev redusert sjukefråvær i tillegg til at uførleik gjev noko større direkte belønning. Det vert også vist til at eigen kasse bidreg til å oppretthalda ein viss konkurranse når det gjeld drift og finansiering av offentleg tenestepensjon og fleksibilitet når det gjeld å investera eigenkapitalen i kassen til samfunnsnyttige formål lokalt.

Ingrid Bratteberg

Dei viktigaste argumenta for å velja ei forsikra løysing (i praksis KLP) er at det ikkje er nødvendig å tilføra pensjonskassen ekstra kapital i storleik 35 millionar (per 31. desember 2017), lågare administrasjonskostnader og noko lågare operativ risiko og sårbarheit. Ein slik overgang vil likevel vera mindre reversibel då dette på relativt kort sikt vil føra til nedlegging av kassen, og at denne typen direkte samanlikning ikkje lenger kan gjerast.

Saka om pensjonsløysing for Nye Øygarden kommune skal etter planen behandlast i partssamansett utval 11. desember og fellesnemnda 17. desember.

Her er presentasjonen frå AON v/ Vidar Pedersen og Ingrid Bratteberg.

Her kan du lesa heile rapporten (PDF).

Her er samandrag (PDF-nynorskversjon).

Tekst og foto: Vigleik Brekke

– Ungdomspolitikarane må oppleva reell medverknad

I dag var 15 ungdomspolitikarar samla til fellessamling for ungdommens kommunestyre og ungdomsråda i dei tre kommunane i regionen. Vertskap i år var Øygarden kommune, og ungdomane let seg imponera av den nye idrettshallen Hjeltefjorden Arena der møtet vart halde.

I dag sat ungdomspolitikarane på skulebenken.

Prosjektrådmann Rune Lid i Nye Øygarden kommune, Rune Lid, innleia med å gje informasjon om status i arbeidet med Nye Øygarden kommune. Han tok utgangspunkt i intensjonsavtalen då han skulle snakka om ungdomen sin plass i den nye kommunen.

– Ungdommens kommunestyre og ungdomsråda må oppleva å ha reell medverknad i arbeidet med å byggja den nye kommunen. I intensjonsavtalen går det også klart fram at vi skal involvera og levandegjera MOT-visjonen, sa Lid. Han viste mellom anna til at den nye kommunen skal utvikla kunnskapsklynge (VGS og høgskule) og førebyggja klimaendringar gjennom lokal handling.

Oppmoda ungdomane å røysta

Ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, orienterte om Fylkes- og kommunevalet 2019. Dei siste vala har det vore svak oppslutnad om fylkes- og kommunevala i Fjell og Sund. I 2015 møtte 57 prosent av dei røysteføre i Fjell opp på valdagen, medan 55 prosent røysta i Sund for tre år sidan. I Øygarden er oppslutnaden jamt over betre. Der var det 68 prosent av dei røysteføre som deltok i valet i 2015. Ifølgje Fjell-ordføraren er det bra valoppslutnad frå førstegongsveljarane og dei i moden alder. Valoppslutnaden er svakast hjå folk i alderen 25 til 40.

Frå gruppearbeidet.

Kommunesamanslåinga får også konsekvensar for dei lokale partia. Partia i dei tre kommunane har allereie slått seg saman og er klare til å stilla lister ved kommunevalet den 9. september.

Sandahl Bjorøy stilte spørsmål om kvifor det er viktig å røysta ved vala.

– Det handlar om demokrati og folkestyre. Landet, fylka og kommunane vert styrte av innbyggjarane ved at vi røystar ved vala og at vi kjem til orde gjennom offentlege debattar, sa ordføraren.

Styreleiar i Gode Sirklar, Tom Georg Indrevik, orienterte om Gode Sirklar og andre nettverk der det offentlege og private samarbeider. Han tok også utgangspunkt i intensjonsavtalen der det heiter at den nye kommunen skal vera eit regionalt og nasjonalt fyrtårn innan teknologi, energi og marine næringar. Han orienterte mellom anna om moglegheitsstudien knytt til utfordringar med lakselus, VNR Verkstedgruppen, nye vidaregåande skule, kunnskapsklynga i den nye kommunen, etablerertentesta og Gründerparken Vest. I etterkant var det gruppearbeid.

Seinare på opplæringsdagen var det diskusjon med ungdomen der temaet var byvekstavtalen og kollektivtransporttilbodet. Sund-ordørar Kari-Anne Landro leia diskusjonen knytt til ungdomshøyring og medverknad i den nye kommunen. Dagen vart avslutta med innleiing og drøfting leia av MOT-representanten Regine Oen Hatten.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå opplæringsdagen:

Marianne Sandahl Bjorøy
Rune Lid
Tom Georg Indrevik