Author Archives: Vigleik Brekke

– Mange oppgåver skal utførast!

Prosjektrådmann Rune Lid møtte 17 hovudtillitsvalde og hovudverneombod på Skjenet på onsdag. På informasjonsmøtet var han tydeleg på at alle involverte står framfor ein kjempejobb og at det er mange oppgåver som skal utførast.

Frå informasjonsmøtet i dag.

Prosjektleiinga har kome eit godt steg vidare i arbeidet med å organisera det administrative arbeidet med å byggja den nye kommunen. I arbeidet med den administrative prosjektorganiseringa er det oppretta ei overordna styringsgruppe som Rune Lid karakteriserte som «hjernen» i prosjektarbeidet.

Det er oppretta fem prosjektgrupper fordelt på dei fem kommunalsjefområda. Under kvart prosjektområde vert det etablert ei rekkje delprosjekt. Det er utarbeidd styringsdokument for den administrative prosjektorganiseringa (godkjent av fellesnemnda på måndag denne veka) og mandat for dei fem prosjektgruppene. Kommunikasjon skal vera ein integrert del av prosjektarbeidet. Det skal utarbeidast ei sak som omhandlar frigjering av ressursar til prosjektarbeidet. Den 22. oktober vert det eit arbeidsseminar i Sund for deltakarane i overordna styringsgruppe og prosjektgruppene.

Rune Lid informerte også om status i arbeidet med å fusjonera Sund vatn og avlaup AS og FjellVAR AS og økonomisk status for prosjektorganisasjonen.

Dei endelege søkjarlistene viser at det har meldt seg 62 søkjarar til dei fire kommunalsjefstillingane; Helse og velferd (7), Oppvekst (16), Kultur og samfunn (14) og Organisasjon og digitalisering (25). Rune Lid sa at det er naturleg at den nye rådmannen er med i prosessen med å tilsetja kommunalsjefane. Det er venta at rådmannen vert tilsett i november.

Dei tillitsvalde stilte fleire spørsmål og tok opp fleire tema på møtet. Det handla mellom anna om rutinar for utsending av dokument i forkant av møte, status for val av pensjonsleverandør, kva saker som skal behandlast i partssamansett utval, korleis dei tillitsvalde kan involverast i faglege problemstillingar, frigjering av ressursar, frikjøpsordningar og oppslag i lokalmedia.

Her ka du lesa presentasjonen til Rune Lid.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

 

62 har søkt på fire kommunalsjefstillingar

Dei endelege søkjarlistene til dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden er no klare. 

62 har søkt på kommunalsjefstillingane for Helse og velferd, Oppvekst, Kultur og samfunn og Organisasjon og digitalisering. 23 av søkjarane er kvinner.

Kommunalsjef for Helse og velferd, 7 søkjarar

 • Gaarder, Thorbjørn (63), Chief credit officer, Oslo
 • Lim, Eva Maria (56), einingsleiar, Bergen
 • Vikøren, Irene Helland (45), einingsleiar, enhet for avlastningstjenester, Ask
 • Sønsteby, Åshild Lussand (47), avdelingsleiar, Fyllingsdalen
 • Tveit, Cesilie (52), Manager, Bønes
 • Oen, Stian (44) , seniorrådgjevar, Oslo
 • Barmen, Line (53), omsorgssjef, Bergen

Kommunalsjef for Oppvekst, 16 søkjarar

 • Gaarder, Thorbjørn (63), Chief credit officer, Oslo
 • Lund Janson, Jan (43), avdelingsleiar oppveksttun, Fjell
 • Grønn-Jensen, Laila (45), seniorrådgjevar, Kolltveit
 • Larsen, Stein (59), rektor, Kolltveit
 • Kausland, Ann (42), adjunkt, Voss
 • Zameer, Hassam (28), student, Stavanger
 • Landro, Rune (60), kommunalsjef oppvekst, Ågotnes
 • Haugane, Anne-Merete Vabø (49), rektor, Brattholmen
 • Johansen, Jan Ove (52), rektor, Waterloo
 • Fjellhaug, Bjørnar  (39), einingsleiar/rektor, Trondheim
 • Sognnæs, Jogeir (57), leiar PPT/assisterande skulesjef, Steinsland
 • Kjelby,  Marianne (54), seniorrådgjevar, Blomsterdalen
 • Eriksen, Ann Kristin Kløvrud (51), avdelingsleiar, Knarvik
 • Bø, Ivar (51), kommunalsjef, Stavern
 • Lundberg, Marit Fjeldsbø (56), rådgjevar fagavdeling barnehage, Laksevåg
 • Landro, Margun (60), barnehagesjef, Ågotnes

Kommunalsjef for Kultur og samfunn, 14 søkjarar

 • Balke, Timothy Derek (38), pianostemmar, Kleppestø
 • Perac, Miroslav (43), professional for Environmental Affairs, Mrkonjic Grad
 • Gaarder, Thorbjørn (63), Chief credit officer, Oslo
 • Mikalsen, Susanne Hatland (22), student, Brattholmen
 • Fjordheim, Kjartan  (43), avdelingsleiar, Ågotnes
 • Zameer, Hassam (28), student, Stavanger
 • Wiik , Håkon Printzlau (33), arbeidsleiar, Ågotnes
 • Karlsen, Stine (50), rådgjevar, tenestedesigner, Strusshamn
 • Rystad, Berit Karin (52), leiar for sykkel og mobilitet, Bymiljøetaten, Bergen
 • Skjold, Råmund (51), kommunalsjef tekniske tenester, Tjeldstø
 • Kjølen, Andreas (34), taxi-sjåfør, Bergen
 • Hovland, Torbjorn (53), seksjonsleiar idrett og bad, Klepp Stasjon
 • Kongsvoll, Monica (41), distriktsansvarleg, Ågotnes
 • uoff. § 25, M

Kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering, 25 søkjarar

 • Andersen, Knut Holm (48), CEO, Klokkarvik
 • Zachariadis,  Mr Prodromos (48),  Global Manager, Fana
 • Gaarder, Thorbjørn (63), Chief credit officer, Oslo
 • Rasmussen, Laurits Thomas (37), scanningsoperatør, Viborg
 • uoff. § 25, K
 • Dammen-Hjelmeseth, Jan Vidar (47), kommunalsjef stab, Bergen
 • Dommersnes,  Odd Harald (53), økonomisjef,  Frekhaug
 • Langeland,  Knut Arild (51), Vice President Shared Services, Frekhaug
 • Helland,  Tor (51), prosjektleiar, Bergen
 • Sangolt, Kenneth (37), utviklingssjef, Skogsvåg
 • Pedersen, Randi Solveig (57), HR-leiar/ leiar for administrasjonen, Paradis
 • Kausland, Ronny (43), dagleg leiar, Klokkarvik
 • Kallestad,  Kenneth (41), regiondirektør Vest, Klokkarvik
 • Eikeland, Øyvind (47), seksjonssjef,  Sandsli
 • Milicevic,  Stadomir (61), senior prosjektleiar , Øygarden kommune
 • Sognnæs, Jogeir (57), leiar PPT/assisterande skulesjef, Steinsland
 • Danilova,  Kjersti Berg (42),  forskar, Strusshamn
 • Dybdahl, Torbjørn Grøntoft (60), eigar og konsulent, Nesoddtangen
 • Kleppe, Heine (60), nestleiar Økonomisjefen, Fjell
 • Oen, Stian (44), seniorrådgjevar, Oslo
 • Nesse, Sissel Iren (50), einingsleiar,  Åsane
 • Stubhaug, Hege (50), digitaliseringskonsulent, Hjellestad
 • uoff. § 25, K
 • Grosvold,  Lisbeth (55), personalsjef, Fjell
 • Kvam, Nils Olav (58), personalsjef/leiar HR, Fyllingsdalen

Vurderer oppstart av arbeidet med kommuneplanen

Fellesnemnda vedtok i dag å be prosjektrådmannen å leggja fram ei sak som vurderer om det er mogleg å starta opp arbeidet med grunnlaget for samfunnsdelen av kommuneplanen.

Muntert rundt bordet i fellesnemnda. Frå venstre; Kari-Anne Landro (ordførar i Sund), Rune lid (prosjektrådmann), Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden og leiar av fellesnemnda).

Prosjektrådmannen hadde innstilt på å starta arbeidet med den nye kommuneplanen, både arealdelen med føresegner og samfunnsdelen, tidleg i 2020. Etter ein lengre debatt slutta fellesnemnda seg til forslaget om å starta arbeidet med arealdelen til kommuneplanen tidleg i 2020, men at ein allereie no vurderer å starta opp arbeidet med grunnlaget for samfunnsdelen. Prosjektrådmannen skal koma tilbake med ei sak der dette vert vurdert.

Fellesnemnda vedtok framdriftsplan for prosessen med planstrategi i den nye kommunen, inkludert planprogram til kommuneplanen

Styringsdokument

Fellesnemnda godkjende styringsdokument for administrativ prosjektorganisering. Dette dokumentet byggjer på intensjonsavtalen der visjon og målsetjingar for den nye kommunen er definerte. Styringsdokumentet viser korleis prosjektet er organisert og dimensjonert og utgjer kontrakten mellom fellesnemnda og prosjektrådmannen. Dokumentet gjer mellom anna greie for delegeringa til prosjektrådmannen. Saker av politisk og prinsipiell karakter skal alltid leggjast fram for fellesnemnda til avgjerd.

Ordførarkjede

Fellesnemnda vedtok å gje utval for politisk styringsstruktur som tilleggsoppgåve å utarbeida forslag til ordførarkjede for Nye Øygarden kommune. Forslaget skal leggjast fram til endeleg avgjerd i fellesnemnda. Ordførarkjeda skal vera klar til bruk frå første januar 2020.

Det er avgjort at kommunevåpenet til Sund skal nyttast i den nye kommunen. Ordførarkjeda til Sund har symbol frå Sund kommune lokalt og er ikkje dekkjande for den nye kommunen. I saksutgreiinga skriv prosjektrådmannen at ei ny ordførarkjede må ta utgangspunkt i kommunevåpenet for den nye kommunen, men også ha symbol som er dekkjande for heile den nye kommunen.

Oppfølging av inndelingslova

Ei sak om oppfølging av inndelingslova knytt til kontrollutval og andre råd og utval vart utsett. Saka kjem tilbake til fellesnemnda med innstilling til vedtak.

Tilsetjing av ny rådmann nærmar seg

Leiar av fellesnemnda Børge Haugetun orienterte om status for arbeidet med å tilsetja rådmann for Nye Øygarden kommune. Denne veka vert det gjennomført intervju av fem kandidatar, eín intern og fire eksterne.

– Me bør løysa dette med dei kandidatane vi har til rådmannsstillinga. Eg reknar med at rådmannen vert tilsett i november, sa Børge Haugetun.

Spørsmål frå medlemer i fellesnemnda

Leiar av utval for politisk styringsgruppe, Marianne Sandahl Bjorøy, stilte spørsmål om hennar utval skal utarbeida ein opplæringsplan for kommunestyremedlemer i Nye Øygarden kommune. Opplæringa vil i tilfelle starta opp straks etter at det nye kommunestyret er valt i september 2019. Fellesnemnda gav tilslutnad til at utvalet får i oppdrag om å utarbeida forslag til opplæringsplan for dei folkevalde i den nye kommunen.

Anita Garlid Johannessen stilte spørsmål om fellesnemnda skulle engasjera seg i debatten i lokalpressa, mellom anna knytt til namn på kommunen. I ordskiftet i fellesnemnda vart det vist til at arbeidsgruppe for lokaldemokrati og identitet arbeider med tiltak som skal engasjera innbyggjarane. Andre medlemer i fellesnemnda viste til at det kan verta aktuelt å oppretta eit oppgåveutval som er samansett av både politikarar og innbyggjarar som ikkje er folkevalde.

Leiar i fellesnemnda, Børge Haugetun, sa at han registrerte debatten i lokalpressa, men viste til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som den 19. desember 2017 fastsette namnet på den nye kommunen til Øygarden kommune. Han stilte spørsmål om det er rett å engasjera seg i ein debatt som ikkje kan endra avgjerda om namnet på den nye kommunen.

Frå møtet i dag

66 søkjarar til kommunalsjefstillingane

Prosjektrådmann Rune Lid opplyste at det har meldt seg 66 søkjarar til dei fire kommunalsjefstillingane; Helse og velferd (7), Oppvekst (17), Kultur og samfunn (16) og Organisasjon og digitalisering (26). Ein del av søkjarane har bedt om at søknaden deira vert unnateken offentlegheit, og det kan ta noko tid før den endelege søkjarlista er klar. Det vert lagt til rette for at den nye rådmannen kan vera med i prosessen med å tilsetja kommunalsjefane. Søkjarlista vert offentleg om kort tid.

Prosjektrådmann Rune Lid orienterte om status for det administrative arbeidet med å byggja den nye kommunen. I arbeidet med den administrative prosjektorganiseringa er det oppretta ei overordna styringsgruppe som Rune Lid karakteriserte som «hjernen» prosjektarbeidet. Det er oppretta fem prosjektgrupper fordelt på dei fem kommunalsjefområda. Under kvart prosjektområde vert det etablert ei rekkje delprosjekt. Det er utarbeidd styringsdokument for den administrative prosjektorganiseringa (godkjent av fellesnemnda i dag) og mandat for dei fem prosjektgruppene. Det skal utarbeidast ei sak som omhandlar frigjering av ressursar til prosjektarbeidet. Den 22. oktober vert det eit arbeidsseminar i Sund for deltakarane i overordna styringsgruppe og prosjektgruppene.

Rune Lid informerte også om status i arbeidet med å fusjonera Sund vatn og avlaup AS og FjellVAR AS og økonomisk status for prosjektorganisasjonen.

– Vi har ei robust prosjektorganisering. Det vert lagt vekt på at dei ulike prosjekta har nok kraft og ressursar til å utføra oppgåvene, sa Rune Lid.  Fleire medlemer i fellesnemnda gav uttrykk for at dei var glade for at prosjektorganisasjonen med prosjektgruppene no var etablerte.

Sjå opptak frå møtet her.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Føreslår oppstart av arbeid med kommuneplan i 2020

Prosjektrådmannen for Nye Øygarden føreslår at arbeidet med ein ny kommuneplan for Nye Øygarden vert starta opp i 2020. Saka står på sakskartet til fellesnemnda den 15. oktober.

På møtet i fellesnemnda den 10. september reiste Ernst Einarsen spørsmålet om prosjektorganisasjonen allereie no bør setja i gang arbeidet med samfunnsplan for Nye Øygarden kommune.

I saksutgreiinga viser prosjektrådmannen til at  kommunale  og regionale arealplanar som er utarbeidde etter plan- og bygningslova vil gjelda etter kommunesamanslåing inntil  nye lovlege endringsvedtak er fatta av den nye kommunen. I løpet av eitt år etter at det nye kommunestyret er konstituert, skal det utarbeidast utkast til planstrategi og fattast vedtak i det nye kommunestyret. Prosjektrådmannen meiner det er naturleg at planprogrammet til ein ny kommuneplan kan integrerast i planstrategisaka.

På bakgrunn av dette vert det føreslått å starta opp med ny kommuneplan for Nye Øygarden kommune, både arealdel med føresegner og samfunnsplan, tidleg i 2020.

Styringsdokument

Fellesnemnda skal også ta stilling til framlegg til styringsdokument for administrativ prosjektorganisering . Dette dokumentet byggjer på intensjonsavtalen der visjon og målsetjingar for den nye kommunen er definerte. Styringsdokumentet viser korleis prosjektet er organisert og dimensjonert og utgjer kontrakten mellom fellesnemnda og prosjektrådmannen. Dokumentet gjer mellom anna greie for delegeringa til prosjektrådmannen. Saker av politisk og prinsipiell karakter skal alltid leggjast fram for fellesnemnda til avgjerd.

Oppfølging av inndelingslova

Fellesnemnda har ikkje teke stilling til korleis eventuell råd og utval i dei eksisterande kommunane skal involverast i arbeidet med den nye kommunen. Nokre råd har teke initiativ til samarbeid mellom råda/utvala i dei eksisterande kommunane for å drøfta tema knytt til Nye Øygarden kommune. Prosjektrådmannen meiner at både administrativt og politisk må politisk deltaking styrast av fellesnemnda ved oppretting av politiske prosjekt eller referansegrupper. Dette vil sikra heilskapleg styring av prosjektet. Han meiner at i prosjekt som er samansette av både politiske og administrative representantar, bør dei politiske representantane koma frå fellesnemnda,.

Det ligg føre likelydane innstillingar frå kontrollutvala i Sund, Fjell og Øygarden om revisjonsteneste og sekretariatsfunksjon for den nye kommunen. Dette må fellesnemnda ta stilling til. Prosjektrådmannen legg fram saka utan innstilling, men har vist til moglege ulike alternative vedtak.

Ordførarkjede

Prosjektrådmannen ber fellesnemnda å vurdera om det skal utarbeidast ei ny ordførarkjede for den nye kommunen. Det er avgjort at kommunevåpenet til Sund skal nyttast i den nye kommunen. Ordførarkjeda til Sund har symbol frå Sund kommune lokalt og er ikkje dekkjande for den nye kommunen. Prosjektrådmannen meiner at ei ny ordførarkjede må ta utgangspunkt i kommunevåpenet for den nye kommunen, men også ha symbol som er dekkjande for heile den nye kommunen.

Prosjektrådmannen har to alternative forslag til vedtak. Det eine er å oppretta eit utval som får oppdrag med å utarbeida forslag til ordførarkjede for Nye Øygarden kommune. Det andre alternativet er å gje utval for politisk styringsstruktur som tilleggsoppgåve å utarbeida forslag til ordførarkjede for Nye Øygarden kommune.

Møtet vert halda på i lokala til prosjektorganisasjonen i Skjenet 2 og tek til klokka 09.00. Du kan følgja møtet på nett-TV.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke

Drøfta styringsdokument og mandat for prosjektgrupper

Måndag denne veka drøfta overordna styringsgruppe utkast til styringsdokument for den administrative prosjektorganiseringa. Etter drøfting og innspel frå medlemene, slutta styringsgruppa seg til styringsdokumentet.

Frå møtet i overordna styringsgruppe på måndag.

Styringsdokumentet tek utgangspunkt i intensjonsavtalen som dei tre kommunane slutta seg til i juni 2016. Vidare synleggjer dokumentet effektmål, resultatmål, suksesskriterium og korleis samanslåingsprosessen skal organiserast.

I styringsdokumentet går det fram at i arbeidet med å byggja Nye Øygarden kommune skal ein ta utgangspunkt prosjektmodellen som er tilrådd av Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt). Styringsdokumentet vert sendt til behandling i fellesnemnda.

Skisse organisering

Prosjektrådmann Rune Lid seier at overordna styringsgruppe er hjernen i det administrative arbeidet med å byggja den nye kommunen. Denne gruppa er samansett av dei tre rådmennene, Rune Lid (prosjektrådmann og rådmann i Sund), Siri Fahlvik Pettersen (Øygarden) og Lillian Torsvik på vegner av rådmannen i Fjell. Prosjektleiarar vert Jon Erik Egeland (prosjektleiar Oppvekst), Åse Vik (prosjektleiar Helse og velferd), Lennart Fjell (prosjektleiar Kultur og samfunn), Svend-Fredrik Untiedt (prosjektleiar Økonomi) og Lillian Torsvik (Organisasjon og digitalisering). Dei tillitsvalde og hovudverneomboda er representerte ved Anne Grethe Andersen (YS), Solveig Rong (LO), Nina Zandstra (Unio), Lars Sverre Hausnes (Akademikarane) og Trude Erstad Villanger (hovudverneombod).

Dei fem prosjektleiarane skal leia prosjektgrupper innanfor dei fem kommunalsjefområda (Oppvekst, Helse og velferd, Kultur og samfunn, Økonomi og Organisasjon og digitalisering.). Ei særskilt oppgåve for desse prosjektgruppene vil vera å tenkja strategisk og på tvers av dei ulike fagområda. Gruppa er ansvarleg for å identifisera og etablera delprosjekt som er viktige for å nå måla for den nye kommunen. Innanfor kommunalsjefområda kan prosjektgruppene etablera delprosjekt etter behov.

Dei tillitsvalde tok opp spørsmålet om korleis det vert lagt til rette for frikjøp for dei tillitsvalde som skal delta i prosjektarbeidet. Prosjektrådmann Rune Lid opplyste at det vert fremja ei sak om dette.

Mandat for prosjektleiar/prosjektgruppe

På møtet i overordna styringsgruppe var det også gjennomgang av mandat for dei fem prosjektleiarane/prosjektgruppene. Også her vert det teke utgangspunkt i intensjonsavtalen for Nye Øygarden kommune med vekt på tema for det enkelte kommunalsjefområde. I mandata er det konkretisert prosjektbestillingar og korleis ein skal nytta prosjektmetodikken som er tilrådd av Difi. Mandatet viser også ansvaret som er pålagt prosjektleiar og prosjektgruppa.

Arbeidsseminar

Dei involverte i det administrative arbeidet med å byggja den nye kommunen vert kalla inn til å delta på eit arbeidsseminar (WorkShop) på Panorama Hotell & Resort i Sund den 22. oktober.  Programmet vert ferdigstilt denne veka.

Den 17. oktober skal prosjektleiinga gje hovudtillitsvalde informasjon om status i arbeidet.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Overordna styringsgruppe drøftar styringsdokument

Overordna styringsgruppe skal på møtet måndag 8. oktober mellom anna drøfta utkast til styringsdokument for administrativ prosjektorganisering.

Frå venstre; Svend-Fredrik Untiedt, Lillian Torsvik, Rune Lid, Siri Fahvlik Pettersen, Jon Erik Egeland, Ås Vik og Lennart Fjell.

På møtet vert det også drøfting av planlagt arbeidsmøte (workshop) den 22. oktober og plan for fusjon av FjellVAR AS og Sund vatn og avlaup AS.

På onsdag denne veka var det møte mellom rådmennene og prosjektleiarane som skal leia arbeidet innanfor dei fem kommunalsjefområda. På dette møtet gav Rune Lid ein gjennomgang av status for arbeidet og oppgåvene til prosjektleiarane.

Overordna styringsgruppe som samlast til møte komande måndag er samansette av dei tre rådmennene, Rune Lid (prosjektrådmann og rådmann i Sund), Siri Fahlvik Pettersen (Øygarden) og Lillian Torsvik på vegner av rådmannen i Fjell. Prosjektleiarar vert Jon Erik Egeland (prosjektleiar Oppvekst), Åse Vik (prosjektleiar Helse og velferd), Lennart Fjell (prosjektleiar Kultur og samfunn), Svend-Fredrik Untiedt (prosjektleiar Økonomi) og Lillian Torsvik (Organisasjon og digitalisering).

Dei tillitsvalde og hovudverneomboda er representerte ved Anne Grethe Andersen (YS), Solveig Rong (LO), Nina Zandstra (Unio), Lars Sverre Hausnes (Akademikarane) og Trude Erstad Villanger (hovudverneombod).

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Det kan verta etablert kulturråd i Nye Øygarden kommune

Onsdag kveld var 40 personar samla på kulturforum på Panorama Hotell & Resort i Sund. Kulturleiarane i dei tre kommunane oppmodar kulturfolket til å etablera eit kulturråd slik til dømes idrettsfolket har organisert seg  med idrettsråd.

Frå samlinga onsdag kveld.

Tidlegare stortingsrepresentant og no leiar i styret for Amatørkulturådet i Bergen, Inger Lise Skarstein, orienterte om dette kulturrådet som har eksistert i 10 år og har over 300 lag og organisasjonar som medlemer.

– Med dette rådet kan engasjerte i amatørkulturen snakka saman om felles saker og rammevilkår, sa Skarstein.

Geir Eikenes er dagleg leiar for Amatørkulturrådet i Bergen. Han opplyste at medlemene representerer alt frå ein stor organisasjon som Åsane historielag med 900 medlemer til ein tinnsoldatstøypeklubb med eìn medlem.

– Vi gjennomfører undersøkingar blant medlemene for å verta kjent med kva behov og utfordringar dei har. På grunnlag av undersøkingane får vi kunnskap og grunnlag for å vera talerør for medlemene overfor kommunen. Politikarar fortel oss at idrettsråda er raskt på plass for å ivareta vilkåra for idretten, medan kulturlivet er ikkje på plass på same måten, sa Eikenes.

Kultursjef i Fjell, Lennart Fjell, meinte at kulturlivet treng eit kulturråd.

– Vi treng nokon som startar opp med dette, sa Fjell. Kulturleiar i Sund, Laila Klemetsaune, sa avslutningsvis at ho håpar at denne samlinga kan inspirera til å få etablert eit kulturråd som fungerer på same måten som idrettsrådet.

Ordførar i Sund, Kari-Anne Landro, var også til stades på samlinga på Panorama.

– Idretten har ei klar røyst i idrettsrådet. Kanskje kulturlivet kan få ei slik røyst. Som politikar ønskjer eg eit kulturråd velkomen. Eit slikt råd kan til dømes gje oss innspel på kva som trengs av utstyr og liknande i samband med nybygg som vert brukt til kulturaktivitetar, seier Landro.

Inger Lise Skarstein

Idretten og kulturen blomstrar på Glesnes

Samlinga starta med at Lena Jensen Glesnes og Karin Sangolt informerte om det omfattande arbeidet til Glesnes ungdoms- og idrettslag. Glesnes teaterlag har markert seg i mange år med revyar. Men teater er berre eín av mange aktivitetar i ungdoms- og idrettslaget. Det er mellom anna etablert eit sjøsportsenter som engasjerer mange barn og unge.  Idrettslaget har også markert seg med det årlege triatlon-arrangementet Strilaman. Jensen Glesnes stilte spørsmålet kvifor ungdoms- og idrettslaget har lukkast.

– Det handlar om å dela ansvaret på mange, men likevel sikra at det er eit felles ansvar. Vi har lagt vekt på kontinuerleg vedlikehald, vidareutvikling og inkluderande miljø med takhøgde, sa Lena Jensen Glesnes.

Leiar i saksgruppe for levekår og nærmiljø i Sund, Robert Sæle, orienterte om frivilligerklæringa «Fruktbart samspel» mellom kommunen og frivillige lag og organisasjonar.

– Kommunen kan gjera meir ennå vera tilskotsytar. Kommunen og det frivillige skal ha ein tett dialog og etablera møteplassar der vi kan snakka saman, sa Sæle.

Det var dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden som inviterte til kulturforum i Sund. Nye Øygarden kommune har sett ned ei arbeidsgruppe for lokaldemokrati og identitet samansett av politikarar og kulturleiarane i dei tre kommunane. Arbeidsgruppa skal leggja til rette for medverknad og identitetsbygging blant innbyggjarane i Nye Øygarden kommune. Tidlegare i år har dei tre kommunane arrangert felles frivilligforum i Øygarden og friluftsforum i Fjell. Samlinga i kveld er kombinert med kulturseminar for dei tre kommunane på Panorama onsdag og torsdag.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Vigleik Brekke og Kari-Anne Landro

Her er fleire bilete frå kulturforum og seminaret

Kulturforumet vart opna med musikkinnslag ved Amalie Lovise Bakke Hagen.
Lena Jensen Glesnes og Karin Sangolt
Robert Sæle
Geir Eikenes

 

 

Mange vert involverte i arbeidet med å byggja den nye kommunen

På møtet i partssamansett utval (PSU) i dag gav prosjektrådmann Rune Lid oppdatering i arbeidet med den administrative prosjektorganiseringa av arbeidet med Nye Øygarden kommune.

Frå møtet i partssamansett utval i dag.

Eit viktig administrativt organ vert overordna styringsgruppe. Denne gruppa er samansett av dei tre rådmennene, fem prosjektleiarar og fem representantar for dei tillitsvalde/hovudverneomboda.

– Dette er hjernen i prosjektet. Vi har fått dyktige folk som har påteke seg dette ansvaret. Eg har stor tru på at desse medarbeidarane vil løysa oppgåvene på ein utmerka måte, sa Rune Lid då han orienterte PSU. I samråd med rådmennene i dei tre kommunane har prosjektleiinga for Nye Øygarden kommune fått på plass personane som skal utgjera overordna styringsgruppe og prosjektgrupper innanfor fem arbeidsfelt.

Overordna styringsgruppe er samansette av dei tre rådmennene, Rune Lid (prosjektrådmann og rådmann i Sund), Siri Fahlvik Pettersen (Øygarden) og Lillian Torsvik på vegner av rådmannen i Fjell. Prosjektleiarar vert Jon Erik Egeland (prosjektleiar Oppvekst), Åse Vik (prosjektleiar Helse og velferd), Lennart Fjell (prosjektleiar Kultur og samfunn), Svend-Fredrik Untiedt (prosjektleiar Økonomi) og Lillian Torsvik (Organisasjon og digitalisering). Dei tillitsvalde og hovudverneomboda er representerte ved Anne Grethe Andersen (YS), Solveig Rong (LO), Nina Zandstra (Unio), Lars Sverre Hausnes (Akademikarane) og Trude Erstad Villanger (hovudverneombod). Her er skisse over administrativ prosjektorganisering.

I morgon (3. oktober) er det kalla inn til oppstartsmøte med dei fem prosjektleiarane. Rune Lid opplyste at det vert drøftingsmøte i overordna styringsgruppe den 8. oktober før det vert gjeve informasjon i fellesnemnda den 15. oktober.

Oppgåver for overordna styringsgruppe

Rune Lid opplyste at oppgåver for den overordna styringsgruppa vert organisering, dimensjonering og lokalisering av tenester og oppgåver. Saker av politisk og prinsipiell karakter må avklarast med prosjektrådmann som vidare avklarar dette mot fellesnemnda. Andre saker/oppgåver vert tema på tvers av kommunalsjefområda,  økonomiske rammer og jamleg statusrapportering.

Det er utarbeidd eit utkast til styringsdokument som skal behandlast av den overordna styringsgruppa komande måndag. Dette dokumentet viser korleis prosjektet er organsert og dimensjonert og fungerer som ein kontrakt mellom fellesnemnda og prosjektrådmannen. Dette dokumentet vert lagt til grunn av utarbeiding av mandat for prosjektgruppene. Under dei fem prosjektgruppene vert det oppretta ei rekkje delprosjekt. Prosjektgruppene vert styringsgrupper for delprosjekta.

– Det er viktig at kvar prosjektgruppe går gjennom kva som må gjennomførast før januar 2020 og kva som kan venta, sa Rune Lid. Det er utarbeidd malar for arbeid i prosjektgruppene. I orienteringa vista prosjektrådmannen til fleire administrative prosjekt som er i arbeid.

Prosjektrådmannen sa at i dette arbeidet må ein prioritera arbeidet med å byggja den nye kommunen. Dette får konsekvensar for prioriteringa av det som vert gjort i dei eksisterande kommunane.

Hildegunn Høyland, som er hovudtillitsvald for LO i Sund, avslutta med å gje ros til prosjektrådmann, politikarar og tillitsvalde for arbeidet som er gjort så langt.

– Etter orienteringa i dag kan eg seinka skuldrane. Eg har stor tillit til styringsgruppa og kjenner meg trygg i dette arbeidet. Det er gjort ein kjempejobb så langt, sa Høyland.

Leiar av partssamansett utval, Børge Haugetun, kunne runda av enkelt og greitt ved å få PSU med seg på å ta orienteringa til orientering.

Her er presentasjonen til Rune Lid.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Spennande gjester og tema på Øygardenkonferansen

Den 29. november vert det invitert til Øygardenkonferansen 2018. Hovudtema er «Framtidskartet vert teikna no», og mellom gjestene er statsråd Monica Mæland og ekspertkommentator Johan Kaggestad.

Johan Kaggestad og Monica Mæland kjem på konferansen

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland skal snakka om korleis ein kan utvikla ein attraktiv næringsregion. Johan Kaggestad stiller spørsmålet om vi har vilje og evne til å jobba systematisk med det viktigaste av det viktige. Overskrifta på hans innlegg er «Leiing og samspel for å utvikla ein kommune for framtida».

Andre deltakarar med føredrag og innlegg er mellom anna stortingsrepresentant Ove Trellevik, byrådsleiar i Bergen, Harald Schelderup. Humorist og journalist Finn Tokvam syr det heile saman som konferansier.

Konferansen tek til klokka 10.30 og vert halden på Panorama Hotell & Resort i Sund. Men det stoppar ikkje med konferanse på dagtid. Klokka 18.30 er det klart for den årlege årsfesten i regi av vest Næringsråd.  Det vert det mellom anna kåring av «Årets bedrift» og «Årets fyrtårn».

Vest Næringsråd er arrangør av konferansen. Nye Øygarden kommune er ein av samarbeidspartnarane.

Les meir om program og påmelding her.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto/fotomontasje: Vigleik Brekke/Monica Hovland

Gjev status for administrativ organisering

Partssamansett utval (PSU) skal på møtet den 2. oktober få informasjon om status og framdrift for administrativ prosjektorganisering.

På møtet vert det også orientert om ramme for mandat  for prosjektleiarar og delprosjektleiarar og utkast til styringsdokument. Partsamansett utval er samansett av ni medlemer frå fellesnemnda. I tillegg kjem seks medlemer valde frå dei tillitsvalde.

Møtet vert halde i lokale til prosjektorganisasjonen på Skjenet 2 og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkallinga til møtet.