Author Archives: Vigleik Brekke

Besøk til Bjorøy skule gav meirsmak

Klasse 3b på Ågotnes skule var på besøk til 3. klasse på Bjorøy skule fredag 12. desember. Vi hadde ein fantastisk kjekk dag! Fleire av elevane var på Bjorøy for første gong.

Elevene storkoste seg gjennom heile dagen. Elevene synest også det var stor stas å ta buss. Mange hadde aldri vore på Bjorøy før. Då vi kom Bjorøy, vart vi godt tekne imot av elevar frå 3. klasse som stod å venta på oss.

Les meir på heimesida til Elev i Nye Øygarden.

Her er ny vekerapport

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 50. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka.

 

 

 

Klart for sluttbehandling av budsjettet

Kommunestyret for den nye kommunen skal den 19. desember vedta budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023. Formannskapet behandlar budsjettet på onsdag.
Les meir. 


Stort engasjement i plantekappleiken

Det vart knivskarp konkurranse i plantekappleiken som vart avslutta den 29. november. På opningsfesten vert premiane delte ut. Vi har utfordra statsminister Erna Solberg til å stå for utdelinga. På nettsida til Elev i Nye Øygarden går det fram kven som har kome best ut i konkurransen. Ansvarleg for konkurransen, lærar på Tranevågen ungdomsskule, Andreas Furset, gler seg over det store engasjementet.
Les meir. 


Informasjon til leverandørar av varer og tenester

Nye Øygarden kommune informerer leverandører av varer og tenester til Fjell kommune om kontraktar, leverandøravtaler, plikter og rettar. Som følgje av at Sund, Fjell og Øygarden kommune slår seg saman til eín kommune frå 1. januar 2020, vil den nye kommunen frå 1. januar 2020, dersom anna ikkje vert avtalt, overta alle kontraktar, leverandøravtaler, plikter og rettar, som dei tre gamle kommunane hadde.
Les meir. 


Tankar om framtida denne veka

Denne veka kom dei to siste videoane i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. Denne veka kan du sjå og høyra Victoria frå Skålvik skule og Mathilde frå Ågotnes skule.
Les meir. 


Ordførar Tom Georg Indrevik neste veke (51)

 • 16.12.: Møte med Senior Høgre
  Gruppeledermøte
  Gruppemøte
 • 17.12.: Møte med Sotra vidaregåande skule
  Lunsj med politisk sekretariaet
  Besøk og møte med Øygarden Brann og redning
  Styremøte i Bergen Havn AS
 • 18.12.: Besøk Danielsen i forkant av gudstjenesten 5. januar
  Møte med styret i Pensjonistforbundet
  Formannskap
 • 19.12.: Kommunestyret
 • 20.12.: Besøk Sotra Gruppen – Vindenes
  Julelunsj med kvalitetskontroll

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg denne veka (50)

 • 09.12..:  Interimstyremøte
 • 10.12.:   Styremøte Solli sykehus
  Administrasjonsutval
  Tale til siste samling i Hordaland fylkesting
 • 11.12.:  Synfaring Brattholmen skule
 • 12.12.:  Dialogmøte på Teknologisenteret
 • 13.12.:  Bergen-Schiphol-Cardiff ,150-årsjubileum for den norske sjømannskyrkja
 • 14.12.:  Cardiff
 • 15.12.:  Cardiff

 

 

 

 

 

 

Klart for sluttbehandling av budsjettet

Kommunestyret for den nye kommunen skal den 19. desember vedta budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023. Formannskapet behandlar høyringsinnspela til budsjettet på onsdag.

Budsjettet har lege ute til offentleg høyring i 14 dagar. Budsjettframlegget (drift) frå kommunedirektøren har ei ramme på 1,9 millionar kroner. I formannskapet presenterte fleiralspratia (Høgre, Sotralista, KrF og Venstre) å auka inntektene og auka innsparingane på driftsbudsjettet med totalt 85 millionar kroner. Det er også lagt inn nye utgifter på 6,8 millionar kroner.

Andre saker i kommunestyret den 19. desember:

 • Tildeling av mellombels einerett for innsamling av hushaldsavfall til BIR Transport AS
 • Tildeling av einerett for drift av vatn og avlaupstenester til Fjellvar  (seinare Øyvar) AS
 • Framlegg til forskrifter for vatn og avløp
 • Godkjenning av bygging av Spildepollen barnehage
 • Prioritering av spelemiddelordning for Øygarden kommune 2020
 • Eigedomsskattetakstvedtekter for Øygarden kommune
 • Val av barn og unge sin representant i kommunal plan og utbygging 2019-2023
 • Val av representantar til sakkunnig eigedomsskattenemnd for perioden 2019-2023
 • Val av representantar til sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt for perioden 2019-2023
 • Val av årsmøterepresentantar og kandidatar til styreverv i Bergen og omland friluftsråd for perioden 2019-2023
 • Samansetjing av administrasjonsutvalet for perioden 2019-2023
 • Delegasjon av vigselsmynde ved kommunale vigslar 2019-2023
 • Interkommunalt samarbeid mot akutt forureining IUA Bergen regionvidareføring av samarbeid
 • Krisefullmakt
 • Interimstyre for Øygarden bustadutvikling – Status for arbeidet
 • Framlegg til budsjett for 2020 – Øygarden bustadutvikling KF
 • Betaling av kremasjonsavgift i Øygarden kommune frå 1.1.2020
 • Budsjett 2020 Gebyr og brukarbetaling
 • Budsjett 2020 – Økonomiplan 2020-2023
 • Interpellasjonar og spørsmål

 

Kommunestyret vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 09.00 (19. desember). Møtet vert overført på nett-TV. Her kan du lesa innkallinng med saksdokument.

Formannskapsmøtet vert halde i komitésalen i Fjell rådhus og tek til klokka 15.00. Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Her er budsjettframlegget frå kommunedirektøren.

Tekst: Vigleik Brekke

Venskapsklassar frå Stranda og Brattholmen skular møtte kvarandre

I haust har tredjetrinnet på Stranda skule brevveksla med 3b på Brattholmen skule. Elevane har vore flittige og breva har gått fram og tilbake i fleire omgangar.

Det var stas for elevane på Brattholmen å reisa på besøk til Stranda.

Her har dei fortalt om seg sjølv og vore flinke til å stilla kvarandre spørsmål. Også bilete er sendt med breva, og i klasseromma har bilete av elevane i veneklassane hengt på veggen. Temaa har variert, og dei har fortalt om familie, interesser, skulekvardagen, fritida og feriar.

Elevane har talt ned til 12. desember, den dagen elevane endelig skulle få treffa veneklassen. Både Brattholmen-elevene og Stranda-elevene har gledd seg til dette møtet. Difor var det ein forventningsfull gjeng fra Brattholmen som sette seg i bussen i retning Stranda skule i Sund.

Les meir og sjå fleire bilete på heimesida til Elev i Nye Øygarden.

 

Stort engasjement i plantekappleiken

Det vart knivskarp konkurranse i plantekappleiken som vart avslutta den 29. november. På opningsfesten vert premiane delte ut. Vi har utfordra statsminister Erna Solberg til å stå for utdelinga.

Klasse 3b på Landro skule er godt nøgd med innsatsen.

På nettsida til Elev i Nye Øygarden går det fram kven som har kome best ut i konkurransen.
Ansvarleg for konkurransen, lærar på Tranevågen ungdomsskule, Andreas Furset, gler seg over det store engasjementet.

– Eg er imponert over elevane. Heilt frå den første veka var det tett kamp om teten, og det var konkurranse i toppen heilt til siste veka. Eg har fått nokre spørsmål om korleis ein har klart å få plantane til å vakse rasande fort dei første vekene. Eg håpar at nokre av klassane vil avsløra triksa sine for optimal plantevekst til den store opningsfesten, seier ein godt nøgd Andreas Furset.

Les meir på heimesida til Elev i Nye Øygarden.

Her er vekerapport for veke 49

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 49. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka.

 

 

 

 

 

 

Signerte avtale til ein verdi av 13 milliardar kroner

På onsdag denne veka signerte ordførarar, byråd, fylkesordførar og representantar for staten ein avtale som vil sikra 13 milliardar kroner i samferdsleinvesteringar i bergensområdet fram til 2029. Før alt er på plass, skal avtalen godkjennast i kommunestyra og til sist av regjeringa.
For den nye kommunen i vest inneber avtalen ei total ramme på 400 millionar kroner i investeringar over 10 år.


Føreslår fleire endringar i budsjettet

Fleirtalspartia (Høgre, Sotralista, Framstegspartiet, KrF og Venstre) føreslår å auka inntektene og å auka innsparingane på driftsbudsjettet for Nye Øygarden kommune for 2020 med totalt 85 millionar kroner. Det er lagt inn nye utgifter på 6,8 millionar kroner. Dermed vert det føreslått å tilføra disposisjonsfondet med om lag 78 millionar kroner.


Drøfta budsjettet i to utval

Utval for tenester og levekår (UTL) og utval for samfunnsutvikling (US) hadde budsjettet for 2020 og økonomiplanen for dei komande fire åra på sakskartet i dag. Dette var dagen for drøfting av budsjettet.


Tankar om framtida denne veka

Også denne veka presenterer vi nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. Denne veka kan du sjå og høyra Selma frå Ulveset skule og Enya frå Bjorøy skule.


Opprettar arbeidsutval for sentrumsplan

Utval for plan vedtok på møtet torsdag å oppretta eit arbeidsutval som skal vidareføra arbeidet med sentrumsplanen i Skogsskiftet. – Arbeidsutvalet skal arbeida vidare med det arbeidet som allereie er gjort i Sund. Eg håpar at planen kan vedtakast innan første halvår 2020, seier Jacobsen.

Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (49)

 • 02.12.: Formannskapet
  MOT-konsert
 • 03.12.:  Møte hjå Fylkesmannen vedr. beredskap
  Delta på julearrangement Fjell Seniorsenter
 • 04.12.:  Møte i byvekstforhandlingene
  Innlegg om CO2-lagering på konferanse i Bergen
 • 05.12.: Lunsjmøte om beredskap
  Styremøte Visit Bergen
 • 06.12.-09.12.: Fri – på reise

Ordføraren neste veke (50)

 • 09.12.  Fri på reise
 • 10.12.: Havbruksseminar
  Møte med Vestland fylke
  Møte i administrasjonsutvalget
  Møte med CCB,  nabomøte
 • 11.12.: Befaring trafikktryggleiken Brattholmen skule
  Styremøte i GCE Ocean Tech
 • 12.12.: Dialog med byggenæringa
  Komunestyre Fjell
  Ottesong Foldnes kyrkje

Varaordfør Torill Selvold Nyborg veke (49)

 • 02.12.:  Kalendermøte
  Gruppemøte
  Utvida Formannskapsmøte
 • 03.12.:  Opplæring i den nye kommunelova
 • 04.12.:  Møte med Staten om Byvekstavtale
 • 05.12.:  Kristiansand
 • 06.12.:  Kristiansand

Varaordføraren neste veke (50)

 • 09.12..:  Interimstyremøte
 • 10.12.:   Styremøte Solli sykehus
  Administrasjonsutval
  Tale til siste samling i Hordaland fylkesting
 • 11.12.:  Synfaring Brattholmen skule
 • 12.12.:  Dialogmøte på Teknologisenteret
 • 13.12.:  Bergen-Schiphol-Cardiff ,150-årsjubileum for den norske sjømannskyrkja
 • 14.12.:  Cardiff
 • 15.12.:  Cardiff

 

 

Opprettar arbeidsutval for sentrumsplan

Utval for plan vedtok på møtet torsdag å oppretta eit arbeidsutval som skal vidareføra arbeidet med sentrumsplanen i Skogsskiftet.

Frå møtet i utval for plan på torsdag.

Leiar i utvalet, Svein Otto Jacobsen (Frp) seier at Statens vegvesten har kome med motsegn til planen, medan Fylkesmannen har kome med merknader. Fylkesmannen har invitert til dialogmøte om planen, og utvalet vedtok å oppretta ei arbeidsgruppe på fem medlemer som saman med adminstrasjonen følgjer opp dialogen med Fylkesmannen. Det vert lagt opp til møte med Fylkesmannen tidleg i januar.

– Arbeidsutvalet skal arbeida vidare med det arbeidet som allereie er gjort i Sund. Eg håpar at planen kan vedtakast innan første halvår 2020, seier Jacobsen.

Arbeidsutvalet vert samansett av Svein Otto Jacobsen, Michael Sangolt (H), Drude Herdlevær (H), Åse Gunn Husebø (Ap) og Leif Fjellro (Folkeaksjonen mot bompengar).

Utval for plan hadde også budsjettet for 2020 (gebyr og brukarbetaling), årsbudsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 til behandling Det var ei generell drøfting av budsjettframlegga. Sakene vart tekne til orientering.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Drøfta budsjett i to utval

Utval for tenester og levekår (UTL) og utval for samfunnsutvikling (US) hadde budsjettet for 2020 og økonomiplanen for dei komande fire åra på sakskartet i dag. Dette var dagen for drøfting av budsjettet.

Ernst Einarsen (H) var mellom anna oppeken av å utvikla eit godt demensomsorgstilbod.

Under drøfting av budsjett 2020, gebyr og brukarbetaling, vert det fremja eitt endringsframlegg frå SV og Folkeaksjonen Nei til meir bompengar om at gebyr for offentleg bading vert sameina til ein pris; kr. 30 for barn og kr. 50 for vaksne. Forslaget følgjer saka fram til behandling i formannskapet og kommunestyret.

På møtet i UTL var skule, helse og omsorg sentrale tema i drøftinga. Nokre av medlemene var uroa for situasjonen i skulen. Bakgrunnen for dette er mellom anna budsjettforslaget frå kommunedirektøren der det er føreslått innsparing i dei komande fire åra. Det vart peika på at unge slit med den psykiske helsa og at det nødvendig med tilpassa tiltak.

I drøftinga vart det teke til orde for å byggja ut demensomsorgstilbodet. Det vart peika på at det er nødvendig å harmonisera tenestetilbodet i dei tre kommunane og sikra god samordning mellom tenestene. Bruk av verktøy som KOSTRA-tal kan vera nyttig i denne samanhengen (KOSTRA: Kommune-Stat-Rapportering).

Nokre medlemer i utvalet viste til formuleringa i budsjettframlegget frå kommunedirektøren der det står at det kan verta behov for oppseiingar. Desse medlemene meinte at dette kan skapa unødvendig uro blant dei tilsette.

Egil Haaland tok opp formuleringa i budsjettframlegget om at det kan verta behov for oppseiingar.

Også utval for samfunnsutvikling drøfta budsjett, økonomiplan og budsjett for gebyr og brukarbetaling på møtet på onsdag. Budsjettframlegga vart drøfta utan at det vart fremja endringsframlegg.

På møtet i formannskapet på måndag vart det presentert eit budsjettframlegg frå fleirtalsparia (Høgre, Sotralista, Frp, KrF, Venstre). Dette forslaget følgjer saka til behandlinga i formannskapet den 18. desember og endeleg behandling i kommunestyret den 19. desember.

Andre saker i utval for tenester og levekår

 • Interkommunalt tilsyn med barnehagar
  Det vart vedteke å inngå avtale mellom Øygarden og Askøy kommunar om interkommunalt tilsyn.
 • Lokal retningslinjer for finansiering av private barnehagar i Nye Øygarden kommune
  Dei framlagde retningslinjene vart vedtekne slik dei låg føre.
 • Prioritering av spelemiddelordning for Øygarden kommune
  Utvalet vedtok prioriteringa av spelemiddelordninga i samsvar med innstilling.

Her kan du lesa saksdokumenta til utval for tenester og levekår.

He er saksdokument til utval for samfunnsutvikling.

Her er kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett og økonomiplan.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Signerte avtale til ein verdi av 13 milliardar kroner

I dag signerte ordførarar, byråd, fylkesordførar og representantar for staten ein avtale som vil sikra 13 milliardar kroner i samferdsleinvesteringar i bergensområdet fram til 2029. Før alt er på plass, skal avtalen godkjennast i kommunestyra og til sist av regjeringa.

Ordførar Tom Georg Indrevik signerer avtalen på vegner av den nye kommunen.

For den nye kommunen i vest inneber avtalen ei total ramme på 400 millionar kroner i investeringar over 10 år. Investeringane er portefølgjestyrt. Dette inneber at dei prosjekta som har best måloppnåing, vert prioriterte. Eit hovudmål med avtalen er å sikra nullvekst i privatbilisme. Dette inneber at veksten i persontransporten skal takast med kollektivtrafikk, sykling og gange (nullvekstmålet).

Ordførar i Nye Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik underteikna på vegner av den nye kommunen. Med seg i forhandlingane har han hatt ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, og kommunalsjef for Kultur og samfunn i Nye Øygarden kommune, Råmund Skjold.

– Eg går for avtalen, og tilrår kommunestyret å godkjenna avtalen som ligg føre. Det er viktig å hugsa på at eit nei til avtalen har sine konsekvensar, seier Indrevik.

Også gruppeleiar i Arbeidarpartiet og ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, seier at avtalen har vorte endra til det betre og at dette er det ein kunne få til. Ho legg likevel eit aldri så lite press på fleirtalspartia i kommunestyret.

– Arbeidarpartiet vil nødvendigvis ikkje hjelpa posisjonen til å få avtalen i hamn, seier ho. Ho forventar at posisjonen samla sluttar seg til avtalen.

Fylkesmann Lars Sponheim var der også. Han gav oss på sidelinja også denne gongen ein munter kommentar.

– Dette er det mest kostbare signering eg har vore med på.  Vel, jordbruksavtalane låg nok på same nivå, sa han då han hadde tenkt litt nærare over det.

– Stort ansvar på kommunestyra

Då avtalen skulle signerast, fekk kvar kommune eit par minutt til å seia nokre velvalde ord om avtalen.

– Nødvendigvis er det ikkje slik at alle er like happy med resultatet. Det ligg no eit stort ansvar på kommunestyra og bystyret som skal behandla avtalen. Dette fellesskapet vi har hatt i forhandlingane er viktig i seg sjølv, sa Tom Georg Indrevik.

Frå venstre; Råmund Skjold, Rune Lid, Torill Selsvold Nyborg, Tom Georg Indrevik og Marianne Sandahl Bjorøy.

Statssekretær i samferdsledepartementet Anders B. Werp (H) la ikkje skjul på at detthar vore krevjande forhandlingar.

– Forventningane har vore store og det er stilt store krav. De har klart å finna gode løysingar for heile bergensregionen, med både kortsiktige og langsiktige målsetjingar. Eg vil retta ei takk til dykk, spesielt til kommunane for at det har klart dette. Eg gler meg til å lesa gjennom avtalen, sa statssekretæren.

Avtalen skal til behandling i kommunestyra/bystyret og til slutt behandlast av regjeringa. Dei kommunane som har vore med i forhandlingane har vore Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden og Nye Øygarden. Dei andre som skreiv under avtalen i dag, var Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen, Jernbanedirektøren og leiar av forhandlingsutvalet (på vegner av vegdirektøren), Bjørne Grimsrud.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå markeringa:

Frå venstre; Tom Georg Indrevik, Siv Hølgtun (ordførar i Askøy), Jon Askeland (fylkesordførar Vestland fylke), Sara Sekkingstad (ordførar i Alver), Trine Lindborg (ordførar Bjørnafjorden kommune), Thor Haakon Bakke (byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune), Anders B. Werp (statssekretær i samferdsledepartementet), Tom Staahle (statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet), jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, fylkesmann Lars Sponheim og leiar av forhandlingsutvalet, Bjørne Grimsrud.
Fylkesmann Lars Sponheim skriv under avtalen.
Tom Georg Indrevik
Statssekretær Ander B. Werp
Fylkesordførar Jon Askeland
Tom Georg Indrevik

 

Føreslår fleire endringar i budsjettet

Fleirtalspartia (Høgre, Sotralista, Framstegspartiet, KrF og Venstre) føreslår å auka inntektene og å auka innsparingane på driftsbudsjettet for Nye Øygarden kommune for 2020 med totalt 85 millionar kroner. Det er lagt inn nye utgifter på 6,8 millionar kroner. Dermed vert det føreslått å tilføra disposisjonsfondet med om lag 78 millionar kroner.

Nils Kåre Skoge (H) presenterte forslaget frå fleirtalspartia. Til venstre; Silvia Haugland (Høgre).

Formannskapet vedtok i dag å leggja budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 med tilleggsframlegget ut på høyring i 14. dagar. Kommunestyret gjer endeleg vedtak den 19. desember.

Påplussingane i driftsbudsjettet er medlemskap i Vest Norsk Brusselkontor, skuleturar til Polen, forprosjekt for utbygging av demensomsorg, Pitstop, Treff+ og lærlingar. I økonomiplanen er det føreslått at investeringar på over 20 millionar kroner skal til politisk behandling for endeleg vedtak om oppstart og at molo ved Hjeltefjorden sjøfront vert teken ut av budsjettet (10 millionar kroner).

Dei andre partia i formannskapet la ikkje fram forslag til budsjett på dette møtet. Gruppeleiar i Arbeidarpartiet, Marianne Sandahl Bjorøy, opplyste at hennar parti vil presentera forslag i kommunestyret den 19. desember. Ho meinte at formuleringa i framlegget frå kommunedirektøren om at «Det kan verta behov for oppseiingar» skapar uro i organisasjonen. Kommunedirektør Rune Lid sa at han må seia som det er. Han understreka at det kan verta behov for oppseiingar, men at ein vil tilstreba seg å ikkje gå til oppseiingar.

Her kan du lesa budsjettframlegget frå Høgre, Sotralista, Framstegspartiet, KrF og Venstre.
Budsjettframlegg frå kommunedirektøren
Saksframlegg budsjett og økonomiplan

Marianne Sandahl Bjorøy (Ap)

Gebyr og brukarbetaling

Formannskapet sluttar seg samrøystes til framlegget til gebyr og brukarbetalingar for 2020 slik det går fram av saksutgreiinga og gebyrheftet. Etter framlegg frå fleirtalspartia vart det innstilt på at det vert lagt fram sak om samordning/harmonisering av barnehage- og SFO-satsar til kommunestyret den 20. februar med verknad av nye satsar frå 1. august 2020. Formannskapet slutta seg også til tilleggspunkt om at det skal utarbeidast ei sak til valnemnda om oppretting av nytt gebyrutval for perioden 2019-2023.

Andre saker

Formannskapet tilrår overfor kommunestyret om å vedta eigedomsskattetaksvedtekter slik dei ligg føre.

Formannskapet tilrår også at kommunestyret vedtek følgjande forskrifter for Nye Øygarden kommune.

 • Forskrift om vass- og avløpsgebyr
 • Forskrift om tømming av private avlaupsanlegg
 • Forskrift om gebyr for kontroll og tilsyn av avlaupsleidningar og avlaupsanlegg
 • Forskrift om påslepp og utslepp av oljehaldig, feitthaldig og industrielt avløpsvatn

Ordførar Tom Georg Indrevik orienterte om byvekstforhandlingane. Det er avsluttande forhandlingsmøte onsdag denne veka. Han opplyste at han for sin det vil røysta for at Øygarden kommune vert med i ein byvekstavtale. Byvekstavtalen har ei investeringsramme på 400 millionar kroner over ein 10-årsperiode for Øygarden kommune. Ein grunnleggjande føresetnad for avtalen er nullvekst i personbiltrafikken.

På møtet var det også orientering om Invest in Bergen ved Vidar Totland og Tone Hartvedt.