Author Archives: Nye Øygarden kommune

Tur til Spildepollen skule for Ulveset-elevar

Turbussen vare komen, og tjue spente sjetteklassinger sto fint oppstilt på rekkje.

– Har alle vore på do? Hugs sekkane dykkar! Og du, spring inn og hent jakka!

Det er dessverre ikkje noko varmare i Sund kommune…  Godt plasserte i kvart sitt bussete var dagen endeleg her, Ulveset var på veg til Spildepollen for å helsa på vennskapsklassen vår.

Les meir på heimesida til elev i nye Øygarden

 

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til offentleg gjennomsyn

Formannskapet for nye Øygarden kommune sitt framlegg til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicetorget på rådhusa i Fjell, Sund og Øygarden og her på nettsida i tida 02.12.19 til 16.12.19.

Budsjett og økonomiplan

Gebyr og brukarbetalingar

Kommunestyret behandlar saka 19. desember 2019.
Møtet vert vist på kommune-TV.

Merknadar

Merknadar/innspel kan sendast nye Øygarden kommune
per e-post: bh@oygarden.kommune.no eller per post: Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong
Vi må ha motteke innspela innan 16. desember.

Søk om støtte til tiltak om å inkludera barn og unge!

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut midlar til tiltak for å inkludera barn og unge. For 2020 er fristen 13. desember.

Både offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkja om støtte. Døme på dette er kor, korps, organisasjonar og idrettslag. Med atterhald om endeleg vedtak i Stortinget, skal det fordelast 310 millionar kroner.

Søknadene må sendast via kommunen (dvs. Nye Øygarden kommune) gjennom søknadsportalen til Bufdir. Hugs å bruka organisasjonsnummeret til den nye kommunen: 922530890.

Frå 2020 er tilskotsordninga endra. Nytt namn på ordninga er «Nasjonal tilskotsordning for å inkludera barn og unge» (tidlegare «Nasjonal tilskotsodning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar».

Les meir om tilskotsordninga her

Kontaktperson i Nye Øygarden kommune: anna.nesje.nes@oygarden.kommune.no

Startar Ni til ti-timen i oktober

Frå første veka i oktober skal tre av kommunalsjefane i Nye Øygarden kommune vera på plass til faste tider på rådhusa i dei tre kommunane for å koma i tett og god dialog med leiarar og andre tilsette i Sund, Fjell og Øygarden. Tilsette i dei tre kommunane vert dermed oppmoda om å ta kontakt med leiinga i den nye kommunen.

Kommunalsjef for Oppvekst Anne-Merete Vabø Haugane

Leiarteamet inviterer seg også til å gje informasjon på leiarsamlingane i kommunane. Bakgrunnen for desse tiltaka er ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) som viser at det er behov for meir og tettare kontakt mellom leiinga i Nye Øygarden kommune og leiarar og andre tilsette i Sund, Fjell og Øygarden.

Kommunalsjef for Oppvekst, Anne-Merete Vabø Haugane, trur det er mange tilsette som ønskjer meir informasjon og tett dialog mellom dei tilsette og leiinga i Nye Øygarden kommune.

– Vi håpar at desse tiltaka kan sikra meir kontakt og lettare og tettare informasjon om arbeidet med å byggja den nye kommunen. På faste tidspunkt vil du lett finna oss i servicetorga på rådhusa. Det er ikkje sikkert vi kan svara på alle spørsmål på sparket, men vi skal uansett koma tilbake med informasjon, seier Vabø Haugane som håpar at dei tilsette tek kontakt anten uansett kva dei har på hjartet.

Møtepunkt kvar veke

På Ni til ti-timen på rådhusa kvar veke frå første veka i oktober, er det mogleg for tilsette å møta ein av kommunalsjefane. Planen for Ni til ti-timen er slik:

  • Fjell rådhus: Onsdagar kl. 09.00-10.00 (første gong 2. oktober)
  • Sund kommunehus: Torsdagar kl. 09.00-10.00 (første gong 3. oktober)
  • Øygarden rådhus: Fredagar kl. 09.00-10.00 (første gong 4. oktober)

Også einingsleiarar som ikkje har kontorplass på rådhusa kan møta kommunalsjefane i Ni til ti-timen. Dersom det viser seg at det ikkje er behov for denne forma for møtepunkt, vil leiinga i Nye Øygarden kommune vurdera andre møtearenaer.

Anne-Merete Vabø Haugane seier at leiinga i den nye kommunen gjerne kjem på besøk i kommunane.

– I tillegg til å delta på leiarsamlingane, kjem vi gjerne på stabssamlingane til einingsleiarane, seier kommunalsjefen.

Dei kommunalsjefane som stiller på Ni til ti-timen er Anne Erdal (Økonomi), Sissel Iren Nesse (Organisasjon og digitalisering) og Anne-Merete Vabø Haugane (Oppvekst).

Tekst: Vigleik Brekke | Foto: Jøran Ingvaldsen

Bli med på debatt om Nye Øygarden kommune!

Biblioteka i Sund, Fjell og Øygarden inviterer til debattar om korleis vi vil ha det i den nye kommunen. Det handlar om sentrum/periferi, samferdsle og strilekultur. Debattleiar vert tidlegare journalist i Bergens Tidende, Per Jon Odén. I oktober vert det invitert til tre debattar i biblioteka.

Første debatt vert allereie torsdag 3. oktober i Øygarden bibliotek på Rong senter klokka 19.00. Då vert det stilt spørsmål om alt skal til Straume eller om det finst gode liv i utkanten. Ei innbyggjarundersøking viser at folk i Sund og Øygarden er meir uroa for kommunesamanslåinga enn fjellsokningane. I den debatten den 3. oktober vert det stilt spørsmål om det er grunn til ein slik uro.

I panelet sit dagleg leiar Runar Trellevik i Tekslo seafood, avtroppande ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, og leiar i idrettslaget Skjergard, Geir Knarvik Fjeldstad. Denne kvelden vert det også song ved Klungerosa.

Torsdag 17. oktober vert kommunikasjon og samferdsle tema på debatten i Fjell folkeboksamling klokka 19.00. Den siste debatten vert i Sund folkebibliotek torsdag 24. oktober klokka 19.00. Då er temaet strilekultur.

Det vert servering og lokale kulturinnslag på alle debattkveldane.

Her kan du sjå annonsa for debattane.