Arbeider med å tilsetja leiarar

Etter at fellesnemnda behandla framlegget til administrativ organisering  for Nye Øygarden kommune den 11. mars og tok saka til orientering, har overordna styringsgruppe arbeidd med korleis leiarar skal rekrutterast og innplasserast for nivå to. Det skal også tilsetjast assisterande kommunalsjefar (nivå eín). Målet er at tilsetjingane er på plass innan 7. mai.

Overordna styringsgruppe har den siste tida arbeidd med korleis arbeidet med rekruttering og innplassering av tilsette skal organiserast. Biletet er frå møtet den 26. mars.

Overordna styringsgruppe er samansett av dei tre rådmennene (inklusive prosjektrådmann Rune Lid), fem prosjektleiarar og fem representantar for dei tillitsvalde/hovudverneomboda.

Fram mot 5. april vert det gjennomført kartlegging og individuelle samtalar med dei tilsette som vert definerte som vesentleg berørte av samanslåinga. I same periode vert det intern utlysing av einingsleiarar, leiar av stabsavdeling og stillingar som assisterande kommunalsjef.

I dag (28. mars) er det sendt ut informasjonsskriv til alle leiararne i dei tre kommunane, organisasjonskart av berørte og uberørte einingar.

Her kan du lesa informasjonsskriv som er sendt til alle leiararane 28. mars..

Her er Rettleiar for overføring av tilsette.

Slik er framdriftsplanen fram til fullføring av tilsetjingane den 7. mai:

Kartlegging og individuelle samtalar 29. mars  – 5. april 2019
Intern søknadsperiode både stillingar som assisterande kommunalsjef, einingsleiar og leiar stabsavdeling 29. mars – 5. april 2019
Intervju med kandidatar 10. – 17. april og 23. -30. april 2019
Tilsetjing ferdig 7. mai 2019