Aktuelt

Her er vekerapport for veke 49

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 49. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. Signerte avtale til ein verdi av 13 milliardar kroner På onsdag denne veka signerte ordførarar, ...
Les Meir

Opprettar arbeidsutval for sentrumsplan

Utval for plan vedtok på møtet torsdag å oppretta eit arbeidsutval som skal vidareføra arbeidet med sentrumsplanen i Skogsskiftet. Leiar i utvalet, Svein Otto Jacobsen (Frp) seier at Statens vegvesten har kome med motsegn til planen, medan Fylkesmannen har kome ...
Les Meir

Drøfta budsjett i to utval

Utval for tenester og levekår (UTL) og utval for samfunnsutvikling (US) hadde budsjettet for 2020 og økonomiplanen for dei komande fire åra på sakskartet i dag. Dette var dagen for drøfting av budsjettet. Under drøfting av budsjett 2020, gebyr og ...
Les Meir

Tankar om framtida denne veka

Her kjem to nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. ...
Les Meir

Signerte avtale til ein verdi av 13 milliardar kroner

I dag signerte ordførarar, byråd, fylkesordførar og representantar for staten ein avtale som vil sikra 13 milliardar kroner i samferdsleinvesteringar i bergensområdet fram til 2029. Før alt er på plass, skal avtalen godkjennast i kommunestyra og til sist av regjeringa. ...
Les Meir

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til offentleg gjennomsyn

Formannskapet for nye Øygarden kommune sitt framlegg til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicetorget på rådhusa i Fjell, Sund og Øygarden og her på nettsida i tida 02.12.19 til 16.12.19. Budsjett og økonomiplan ...
Les Meir

Føreslår fleire endringar i budsjettet

Fleirtalspartia (Høgre, Sotralista, Framstegspartiet, KrF og Venstre) føreslår å auka inntektene og å auka innsparingane på driftsbudsjettet for Nye Øygarden kommune for 2020 med totalt 85 millionar kroner. Det er lagt inn nye utgifter på 6,8 millionar kroner. Dermed vert ...
Les Meir

Her er vekerapport for veke 48

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 48. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. Ordførarane fekk prisen Årets fyrtårn Dei vart nok tekne litt på senga, dei tre ordførarane ...
Les Meir

Ordførarane fekk prisen Årets fyrtårn

Dei vart nok tekne litt på senga, dei tre ordførarane i vest, då dei fredag kveld på årsfesten til Vest Næringsråd fekk tildelt prisen Årets fyrtårn 2019. Straume Mesterbygg vart Årets bedrift 2019. Årsfesten var avslutning på ein lang dag ...
Les Meir

– Vi må våga å omstilla oss!

Statsminister Erna Solberg talte til 300 deltakarar på Øygardenkonferansen på fredag. Ho meiner det er fantastiske moglegheiter for den nye kommunen. - Men vi må våga omstillinga, var bodskapen frå statsministeren. Det var rekordoppslutnad om Øygardenkonferansen dette året. Det handla ...
Les Meir

Fekk kunnskap om kyrkja i den nye kommunen

Ordførar for Nye Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, og varaordførar for den nye kommunen, Torill Selsvold Nyborg, fekk på onsdag denne veka innføring i det kyrkjelege arbeidet i den nye kommunen. Etter møte på kyrkjekontoret på Straume tok kyrkjeverje Olav ...
Les Meir

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. ...
Les Meir

Søk om støtte til tiltak om å inkludera barn og unge!

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut midlar til tiltak for å inkludera barn og unge. For 2020 er fristen 13. desember. Både offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkja om støtte. Døme på dette er kor, ...
Les Meir

Formannskapet og utvala behandlar budsjettet for 2020

På møtet den 2. desember skal formannskapet for den nye kommunen behandla budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023. Tre utval behandlar budsjettet 4. og 5. desember. Det er forventa at formannskapet vil vedta å leggja budsjettet ut på ...
Les Meir

Her er vekerapport for veke 47

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 47. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. 1  Presenterer budsjettet for 2020 Kommunedirektør (rådmann) i Nye Øygarden kommune, Rune Lid, legg i ...
Les Meir

Budsjett for Nye Øygarden kommune: Krevjande tiltak – omstillingsprogram Øygarden 2023

Kommunedirektør (rådmann) i Nye Øygarden kommune, Rune Lid, legg i dag fram budsjett for den nye kommunen for 2020 med eit negativt netto driftsresultat på 37 millionar kroner. Han føreslår å saldera driftsresultatet med bruk av disposisjonsfond. Formelt er det ...
Les Meir

Vedtok etiske retningslinjer

Kommunestyret i Nye Øygarden vedtok i dag etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i den nye kommunen. I retningslinjene er det teke inn eit ekstra avsnitt om seksuell trakassering. Utval for politisk styringsstruktur har sidan januar 2018 arbeidd med etiske ...
Les Meir

Folkehelseoversikt er klar til nyttår

Planleggjarar og folkehelsekoordinator i Sund, Fjell og Øygarden har invitert til to arbeidsverkstader i oktober og november. Til nyttår skal det liggja føre ei folkehelseoversikt. Målet med dette arbeidet er å få ei felles forståing for folkehelsearbeidet i den nye ...
Les Meir

Presenterer hovudlinjene i budsjettet

På kommunestyremøtet på torsdag den 21. november skal prosjektrådmann Rune Lid presentera hovudlinjene i budsjettet for 2020 for den nye kommunen. Budsjettet med detaljar vert sendt ut måndag 25. november. Budsjettet står også på dagsorden i formannskapet den 2. desember ...
Les Meir

Her er vekerapport for den nye kommunen

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 45. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka.  Inviterer til stor folkefest Den første veka vert innbyggjarane i dei tre kommunane i vest ...
Les Meir