Aktuelt

Vedtok omstillingsavtale

Partssamansett utval (PSU) vedtok i dag omstillingsavtale for kommunane Sund, Fjell og Øygarden. Den 22. mars behandla PSU framlegget til omstillingsavtale for første gong. Då vart det fremja fleire endringsforslag som vart vedtekne skulle innarbeidast i avtalen før endeleg godkjenning ...
Les Meir

Kommunestyra skal gje uttale til politisk styringsstruktur

På møtet i fellesnemnda i dag vart det vedteke å leggja sluttrapport for politisk styringsstruktur ut på høyring til kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden. Det må setjast ein frist som gjer det mogleg å rekkja tilbake med sak til ...
Les Meir

Omstillingsavtale klar for sluttbehandling

Partssamansett utval (PSU) skal på møtet den 17. april ta endeleg stilling til framlegget til omstillingsavtale. Den 22. mars behandla PSU framlegget til omstillingsavtale for første gong. På møtet vart det fremja fleire endringsforslag som vart vedtekne skulle ...
Les Meir

Føreslår Rune Lid som prosjektrådmann

Rådmann i Sund, Rune Lid, er føreslått som prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune fram til utgangen av 2018. Det er leiargruppa, samansett av dei tre ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden, som i samråd med rådmennene har utarbeidd ei mellombels ...
Les Meir

Omstillingsavtale nærmar seg endeleg godkjenning

Partssamansett utval (PSU) behandla på møtet i dag framlegg til omstillingsavtale for dei tre kommunane som byggjer ny kommune. Det vart ikkje gjort endeleg vedtak, men det vart vedteke å gjera fleire endringar i avtaleutkastet. Administrasjonen innarbeider endringane i avtaleutkastet ...
Les Meir

Sluttar som prosjektleiar

Paul J. Manger har slutta som prosjektleiar i Nye Øygarden kommune med verknad frå i dag. Leiar i fellesnemnda, Kari-Anne Landro, opplyser at Manger avsluttar arbeidsforholdet etter eige ønske. - På vegner av dei tre ordførarane i Sund, Fjell og ...
Les Meir

Avklarar kommunal tenestepensjon hausten 2018

Fellesnemnda ber om at det i løpet av hausten 2018 vert lagt fram ei sak for fellesnemnda om kommunal tenestepensjon for den nye kommunen. Saka skal mellom anna ha bakgrunn i ei gjennomført kartlegging frå juni 2016 om noverande tenestepensjon ...
Les Meir

Presenterer framlegg til omstillingsavtale

Til møtet i partssamansett utval (PSU) den 22. mars ligg det føre framlegg til omstillingsavtale. Ei arbeidsgruppe leia av Kaja Pedersen har utarbeidd avtaleutkastet. Avtalen regulerer arbeidsgjevarpolitiske spørsmål og utfordringar i samanslåingsprosessen fram til nytt kommunestyre er konstituert i den ...
Les Meir

Innspelssamling for frivillige lag og organisasjonar

Alle frivillige lag og organisasjonar vert invitert til Innspelssamling for kommunesamanslåing og Frivilligforum torsdag 22. mars kl. 18.00-20.30 i kulturhuset ved Fjell rådhus. Stad: Kultursalen ved Fjell rådhus. Kl. 18.00 - 20.30 Dørene opnar kl. 17.30 Agenda

Føreslår analyse av kommunal tenestepensjon

Fellesnemnda skal på møtet den 19. mars ta stilling til prosjektleiar sitt forslag til oppfølging av val av leverandør for kommunal tenestepensjon. I 2017 vart det etter vedtak i førebuande fellesnemnd gjennomført ei kartlegging av kommunal tenestepensjon. Prosjektleiaren føreslår ...
Les Meir

Vil involvera dei frivillige

Arbeidsgruppa for lokaldemokrati og identitet i Nye Øygarden kommune  har møtt representantar både i Øygaren og Sund denne og sist veke. I Øygarden var det samling den 7. mars, medan møtet med dei representantar for dei frivillige Sund var 12 ...
Les Meir

Møtte leiarar i kommunale selskap

For to veker sidan møtte utval for eigarskapsmodellar for Nye Øygarden kommune representantar for kommunale selskap i dei tre kommunane i regionen. I kommunane er ein del tenester lagt til aksjeselskap, interkommunale selskap, kommunale føretak eller stifting. På møtet i ...
Les Meir

Kommunalministeren møtte Nye Øygarden kommune

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte leiinga i Nye Øygarden kommune på Skjenet i dag. Statsråden opplever at kommunane i regionen arbeider godt saman om kommunereforma. - Mitt inntrykk er at det er stor vilje til samarbeid mellom kommunane og ...
Les Meir

Samordnar gebyra for den nye kommunen

Fellesnemnda vedtok i dag å setja ned ei administrativ arbeidsgruppe som skal utarbeida et framlegg til nytt reglement og nye satsar for dei tekniske tenestene i den nye kommunen. Det vart også vedteke å setja ned ei politisk referansegruppe på ...
Les Meir

Ønskjer felles NAV-kontor

Fylkesdirektør i NAV Hordaland har i brev bedd om at det så raskt som mogleg vert starta eit prosjekt med sikte på å slå saman dei tre NAV-kontora i regionen. Til møtet i fellesnemnda den 19. februar ligg ...
Les Meir

Leiarar på kafé i Sund

På måndag var 55 leiarar og tillitsvalde i Sund, Fjell og Øygarden kommunar på kafé. Som ein del av arbeidet med administrativ organisering var dei på vandring i storsalen frå bord til bord på Panorama Hotell & Resort for å drøfta ...
Les Meir

Løyver 780 tusen kroner til kyrkjeleg fellesnemnd

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok i dag å løyva 780 tusen kroner til kyrkjeleg fellesnemnd. Midlane skal gå til arbeidet med å slå saman og etablera ein ny kyrkjeleg fellesorganisasjon for Nye Øygarden kommune. Fellesnemnda slutta seg dermed til ...
Les Meir

Må samordna adressenamn i Nye Øygarden kommune

Ved kommunesamanslåingar er det lovkrav om at adressesystema vert samordna der det er fleire adressenamn som er doble/heilt eller svært like. Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune føreslår at det vert sett i gang eit arbeid med å få avklart kva ...
Les Meir

Avklarte representasjon i arbeidsgrupper for arbeidsgjevarpolitikk

På møtet i partssamansett utval (PSU) i dag var hovudsaka oppnemning av arbeidsgrupper knytt til arbeidsgjevarpolitikk.  PSU slutta seg til tilrådinga frå prosjektleiar om å oppretta tre arbeidsgrupper. Dei tre arbeidsgruppene gjeld reglement og lønspolitikk, arbeidsgruppe for partssamarbeid og arbeidsgruppe ...
Les Meir

Føreslår å starta opp arbeidet med reglement og lønspolitikk

Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune føreslår at det vert oppnemnd tre arbeidsgrupper innan området arbeidsgjevarpolitikk. Dei tre arbeidsgruppene gjeld reglement og lønspolitikk, arbeidsgruppe for partssamarbeid og arbeidsgruppe for kompetanse og utvikling. Partssamansett utval (PSU) behandlar saka på møtet onsdag den ...
Les Meir
Loading...