Aktuelt

Øygardsgenseren – Stem på din favoritt!

Ordførarane ønskjer at den nye storkommunen - Øygarden kommune - skal få sin eigen og nydesigna strikkejakke eller genser der mønster eller fargar/strikketeknikk skal symbolisera kystkommunane her vest. Kommunane her vest har mykje til felles allereie før me vert ein ...
Les Meir

Prioriterer godt arbeidsmiljø

Tilsette i Helsestasjon- og skulehelsetenesta i dei tre kommunane som skal slå seg saman, har hatt felles samling der ein har hatt fokus på arbeidsmiljø. Det arbeider ein solid gjeng både i Sund , Fjell og Øygarden. Hovudoppgåva vår er ...
Les Meir

– Mange oppgåver skal utførast!

Prosjektrådmann Rune Lid møtte 17 hovudtillitsvalde og hovudverneombod på Skjenet på onsdag. På informasjonsmøtet var han tydeleg på at alle involverte står framfor ein kjempejobb og at det er mange oppgåver som skal utførast. Prosjektleiinga har kome eit godt steg ...
Les Meir

62 har søkt på fire kommunalsjefstillingar

Dei endelege søkjarlistene til dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden er no klare.  62 har søkt på kommunalsjefstillingane for Helse og velferd, Oppvekst, Kultur og samfunn og Organisasjon og digitalisering. 23 av søkjarane er kvinner. Kommunalsjef for Helse og ...
Les Meir

Vurderer oppstart av arbeidet med kommuneplanen

Fellesnemnda vedtok i dag å be prosjektrådmannen å leggja fram ei sak som vurderer om det er mogleg å starta opp arbeidet med grunnlaget for samfunnsdelen av kommuneplanen. Prosjektrådmannen hadde innstilt på å starta arbeidet med den nye kommuneplanen, både ...
Les Meir

Føreslår oppstart av arbeid med kommuneplan i 2020

Prosjektrådmannen for Nye Øygarden føreslår at arbeidet med ein ny kommuneplan for Nye Øygarden vert starta opp i 2020. Saka står på sakskartet til fellesnemnda den 15. oktober. På møtet i fellesnemnda den 10. september reiste Ernst Einarsen spørsmålet ...
Les Meir

Drøfta styringsdokument og mandat for prosjektgrupper

Måndag denne veka drøfta overordna styringsgruppe utkast til styringsdokument for den administrative prosjektorganiseringa. Etter drøfting og innspel frå medlemene, slutta styringsgruppa seg til styringsdokumentet. Styringsdokumentet tek utgangspunkt i intensjonsavtalen som dei tre kommunane slutta seg til i juni 2016. Vidare ...
Les Meir

Overordna styringsgruppe drøftar styringsdokument

Overordna styringsgruppe skal på møtet måndag 8. oktober mellom anna drøfta utkast til styringsdokument for administrativ prosjektorganisering. På møtet vert det også drøfting av planlagt arbeidsmøte (workshop) den 22. oktober og plan for fusjon av FjellVAR AS og Sund vatn ...
Les Meir

Det kan verta etablert kulturråd i Nye Øygarden kommune

Onsdag kveld var 40 personar samla på kulturforum på Panorama Hotell & Resort i Sund. Kulturleiarane i dei tre kommunane oppmodar kulturfolket til å etablera eit kulturråd slik til dømes idrettsfolket har organisert seg  med idrettsråd. Tidlegare stortingsrepresentant og no ...
Les Meir

Mange vert involverte i arbeidet med å byggja den nye kommunen

På møtet i partssamansett utval (PSU) i dag gav prosjektrådmann Rune Lid oppdatering i arbeidet med den administrative prosjektorganiseringa av arbeidet med Nye Øygarden kommune. Eit viktig administrativt organ vert overordna styringsgruppe. Denne gruppa er samansett av dei tre rådmennene, ...
Les Meir

Spennande gjester og tema på Øygardenkonferansen

Den 29. november vert det invitert til Øygardenkonferansen 2018. Hovudtema er «Framtidskartet vert teikna no», og mellom gjestene er statsråd Monica Mæland og ekspertkommentator Johan Kaggestad. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland skal snakka om korleis ein kan utvikla ein attraktiv ...
Les Meir

Gjev status for administrativ organisering

Partssamansett utval (PSU) skal på møtet den 2. oktober få informasjon om status og framdrift for administrativ prosjektorganisering. På møtet vert det også orientert om ramme for mandat  for prosjektleiarar og delprosjektleiarar og utkast til styringsdokument. Partsamansett utval er ...
Les Meir

12 har søkt stillinga som rådmann

Det har meldt seg 12 søkjarar til stillinga som rådmann i Nye Øygarden kommune. Fire av søkjarane er kvinner. Fristen for å søkja stillinga gjekk ut 12. september. Fire av søkjarane er unnatekne offentlegheit.  Seks av dei oppgjevne søkjarane ...
Les Meir

Invitasjon til kulturforum

Sund, Fjell og Øygarden kommunar inviterer til kulturforum 2018. Målet med forumet er å utvikla samarbeid på tvers og saman med kommunen om kulturaktivitetar og arrangement i lokalmiljøet og i nye Øygarden kommune. Kva kan vi samarbeida om og kva nytteverdi har ...
Les Meir

Undersøking: Innbyggjarane er opptekne av lokal tilhøyrsle

Ei undersøking gjennomført i Sund, Fjell og Øygarden like før ferienviser at fleirtalet av innbyggjarane identifiserer seg med kyst- og strilekulturen.  Eit klart fleirtal er også stolte av si lokale tilhøyrsle. Innbyggjarane er også opptekne av at den lokale bygdeidentiteten ...
Les Meir

Gav oppdatert informasjon om Nye Øygarden kommune

Det første møtet i fellesnemnda etter ferien var prega av ei rekkje orienteringar. På møtet i dag vart det også gjort eitt politisk vedtak. Det vart valt ni medlemer til valstyre for Nye Øygarden. Valstyret får ansvaret med å gjennomføra ...
Les Meir

Søkjer etter fire kommunalsjefar

I dag vert dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden kommune lyst ut. Søknadsfristen er 10. oktober. Det vert lyst ut etter fire kommunalsjefar til områda Organisasjon og digitalisering, Oppvekst, Helse og velferd og Kultur og samfunn. I utlysingane vert personlege ...
Les Meir

Førebur seg til valet i 2019

Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune går inn for at det vert valt eit valstyre på ni medlemer som skal ha hovudansvaret for gjennomføringa av kommunestyrevalet i 2019. Fellesnemnda skal ta stilling til forslaget måndag den 10. september. I reglementet ...
Les Meir

Lyser også ut oppvekstsjefstillinga eksternt 

Også stillinga som kommunalsjef for oppvekst for Nye Øygarden kommune vert lyst ut eksternt. Utvalet som fellesnemnda har peika ut til å tilsetja kommunalsjefar i Nye Øygarden kommune avgjorde i sist veke at dei tre stillingane, helse og velferd, ...
Les Meir

Lyser ut tre kommunalsjefstillingar eksternt

Utvalet som fellesnemnda har peika ut til å tilsetja kommunalsjefar i Nye Øygarden kommune, har hatt samtalar med alle søkjarane. Det er avgjort at tre av stillingane vert lyste ut eksternt. Dei tre kommunalsjefstillingane som vert utlyste eksternt er; ...
Les Meir
Loading...