Aktuelt

Ønskjer avklaring om kompensasjon for tillitsvalde

På det første møtet i partsamansett utval (PSU) drøfta dei 15 medlemene partsforhold og struktur for arbeidsgruppene. PSU var samla til møte på Skjenet tysdag denne veka. Partssamansett utval er sett saman av seks representantar frå dei tillitsvalde og ni ...
Les Meir

Vil sikra ein god samanslåingsprosess

Fellesnemnda drøfta på møtet måndag denne veka korleis ein skal sikra ein god samanslåingsprosess for Nye Øygarden kommune. I saka som prosjektleiaren presenterte for nemnda, går det fram at Nye Øygarden kommune skal arbeida etter den føreslåtte modellen; effektmål, resultatmål ...
Les Meir

Klart for første møte i partssamansett utval

Prosjektleiar føreslår at hovudsamanslutningsmodellen vert mal for partsfohold i arbeidet med å etablera Nye Øygarden kommune. Dei fire pilarane i partsarbeidet i prosjektorganisasjonen for Fjell, Sund og Øygarden vert LO kommune, YS kommune, Unio og Akademikerne. Til det første møtet ...
Les Meir

Ønskjer å sikra identitét og samspel mellom innbyggjarane

Til møtet i fellesnemnda den 20. november ligg det føre forslag om å setja ned ei arbeidsgruppe som skal arbeida med identitetsbygging og samspel mellom innbyggjarne i kommunane i utviklinga av lokaldemokratiet. I saksutgreiing skriv prosjektleiaren at han ønskjer ...
Les Meir

Jublar for avgjerd om CO2-lagring i Øygarden

Ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, gler seg stort over at Gassanova og Statoil har avgjort at eit mottaksanlegg for C02 skal byggjast på grunnen til CCB Kollsnes AS i Naturgassparken i Øygarden. Dette vert viktig for den nye kommunen. - Målet ...
Les Meir

God start på arbeidet i utvala for eigarskap og politisk organisering

To av utvala fellesnemnda har sett ned, hadde sine to første møte denne veka. På tysdag ønskte leiar i utval for politisk styringsstruktur, Marianne Sandahl Bjorøy, velkomen til sitt første møte, medan utval for eigarskapsmodellar, leia av Atle Dåvøy, var ...
Les Meir

Ungdomspolitikarane er viktige for samfunnsutviklinga

På tysdag denne veka var ungdomsråda/ungdommens kommunestyre i Sund, Fjell og Øygarden samla til felles opplæringsdag. Etter at prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul Manger, hadde informert om den nye kommunen, var Synniva Henden frå Sund ungdomsråd frampå og ville ...
Les Meir

Startar opp arbeidet i arbeidsutvala

Komande veke skal to utval oppnemnd av fellesnemnda ha sine to første møte. Tysdag den 7. november kl. 15.00 vert det møte i utval for politisk styringsstruktur. Dette utvalet skal gå gjennom den politiske styringsstrukturen i prosessen fram mot etablering ...
Les Meir

Sjå redigert film om regionen med norsk og engelsk tekst!

No ligg det føre fleire variantar av filmen om Nye Øygarden kommune. I samband med Sykkel-VM lanserte dei tre kommunane ein promoteringsfilm for Nye Øygarden kommune. No ligg det føre nyredigert utgåve med klipp frå Sykkel-VM og lysshow på Pyttane ...
Les Meir

Leiarvervet i fellesnemnda går på omgang

Med 16 mot eí røyst vedtok fellesnemnda i dag at leiarvervet i fellesnemnda skal gå på omgang mellom dei tre ordførarane i regionen. Dette innebér at Kari-Anne Landro vert leiar i perioden oktober 2017 - mai 2018, ordførar Børge Haugetun ...
Les Meir

Føreslår leiarverv av fellesnemnda på omgang

Ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden føreslår at dei tre ordførarane deler på leiarvervet for fellesnemnda fram til kommunevalet i september 2019. På møtet i fellesnemnda den 2. oktober vart Sund-ordførar Kari-Anne Landro vald som leiar. Framfor møtet i fellesnemnda ...
Les Meir

Orienterte om kommunereformarbeidet

- Gjennom dialog og møte ønskjer vi å skapa ei felles forståing for kva oppgåver og utfordringar vi har framfor oss i arbeidet med å slå saman tre kommunar til Nye Øygarden kommune. Dette var oppsummeringa til prosjektleiar Paul Manger ...
Les Meir

Kari-Anne Landro skal leia fellesnemnda for ny kommune

Fellesnemnda for ny kommune valde i dag Sund-ordførar Kari-Anne Landro som leiar i fellesnemnda. Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden) vert nestleiarar. Fellesnemnda er samansett av 17 politikarar frå Sund, Fjell og Øygarden og ...
Les Meir

Historisk skuleleiarsamling på Knappskog skule

75 skuleleiarar og ressurspersonar frå Fjell, Sund og Øygarden var torsdag samla på Knappskog skule. Bakgrunnen var at opplæringslova vart endra frå 1. august med eit oppdatert kapittel 9A «Elevane sitt skolemiljø»   Samlinga vart opna av dei dei ...
Les Meir

Klart for første møte i fellesnemnda

Konstituering, budsjett, overføring av møta i fellesnemnda på nett-TV og nedsetjing av utval er nokre av sakene på det første møtet i fellesnemnda. Fellesnemnda avløyser førebuande fellesnemnd som hadde sitt siste møte 16. juni. Fellesnemnda skal etter inndelingslova samordna og ...
Les Meir

Prosjektleiaren er i full gang

Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul J. Manger, hadde sin første arbeidsdag i lokala på Skjenet (Vestnyttbygget)  på Straume den 1. september. Manger skal leia arbeidet med å danna ein ny kommune, samansett av Sund, Fjell og Øygarden, med verknad ...
Les Meir

Sjå video frå felles kommunestyremøte

Det handla mellom anna om namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og samansetjinga av fellesnemnda då Lars Sponheim hadde kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort i Sund onsdag 21. juni. Det vart ...
Les Meir

Namnet på den nye kommunen vert Øygarden

Onsdag ettermiddag vedtok kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden at namnet på den nye kommunen i region vest skal vera Øygarden. Dei tre kommunane vert slått saman med verknad frå 1. januar 2020. På Panorama Hotel & Resort var det ...
Les Meir

Klart for felles kommunestyremøte

Onsdag den 21. juni vert det ein ny historisk dag for kommunereformarbeidet for Sund, Fjell og Øygarden. Fylkesmann Lars Sponheim har kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort, og i etterkant skal dei tre kommunestyra ha separate ...
Les Meir

Presenterte kartlegging av pensjonsordningane

På det siste møtet i førebuande fellesnemnd (FF) i Fjell i dag (16.06.) vart kartlegginga av pensjonsordningane i dei tre kommunane presentert. Totalt er om lag 2 500 tilsette medlem i den felles kommunale pensjonskassen KLP og Fjell kommunale pensjonskasse (FKP). ...
Les Meir
Loading...