Aktuelt

Konstituerande kommunestyremøte for Øygarden kommune

Den 24. oktober skal det konstituerande kommunestyret i (Nye) Øygarden velja formannskap, ordførar, varaordførar og fleire utval for perioden 2019 til 2023. Det nye kommunestyret skal ha 45 medlemer. Formannskapet har 11 medlemer, medan kontrollutvalet har sju medlemer. Det skal ...
Les Meir

Søkjarlistene til einingsleiar byggjesak, einingsleiar PPT og leiar stabsavdeling service

Her er søkjarlistene til stillingane som einingsleiar byggjesak, einingsleiar pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og leiar stabsavdeling service. Søkjarlistene: ...
Les Meir

Lokalisering: Kva skjer fram mot 31. oktober?

Saka om lokalisering av administrasjon og tenester er no behandla i partssamansett utval og fellesnemnda. På grunnlag av dette og det administrative førebuingsarbeidet, skal prosjektrådmannen innan 31. oktober ta endeleg stilling til lokalisering. Den 9. oktober slutta fellesnemnda seg ...
Les Meir

Statsministeren møtte engasjerte elevar på Brattholmen

Alle ville ha ein bit av statsminister Erna Solberg då ho besøkte klasse 3b på Brattholmen skule i dag . Ho tok seg tid til å dela klemmar til fleire av elevane. - Eg maste mykje i timane som ...
Les Meir

Inviterer til stort korslag 4. januar

I samband med overgangen til ny kommune, vert innbyggjarane inviterte til fleire arrangement den første veka i januar. På den store folkefesten laurdag 4. januar  vert det mellom anna KORSLAG. Vi følgjer opp suksessen med korslaget i 2018 og ...
Les Meir

Fellesnemnda: Slutta seg til prinsipp for lokalisering, KLP vert pensjonsleverandør

Fellesnemnda slutta seg i dag samrøystes til prinsippa for lokalisering av administrasjon og tenester. I vedtaket vert det mellom anna slått fast at det skal etablerast innbyggjartorg på Rong, Skogsskiftet og Straume.  Fellesnemnda vedtok også at Kommunal Landspensjonskasse (KLP) vert ...
Les Meir

Lokalisering må vera forankra i intensjonsavtalen

I dag (7. oktober) drøfta partssamansett utval (PSU) saka som omhandlar lokalisering av administrasjon og tenester. PSU slutta seg samla til framlegget frå prosjektrådmannen. Dei tillitsvalde la ved innspel til saka. Dette følgjer saka fram til behandlinga i fellesnemnda på ...
Les Meir

Tek stilling til prinsipp for lokalisering

Partssamansett utval (PSU) og fellesnemnda skal i neste veke behandla saka om lokalisering av administrasjon og tenester i den nye kommunen. Det vert mellom anna føreslått å etablera innbyggjartorg på Rong, Skogsskiftet og Straume.  PSU behandlar saka måndag den ...
Les Meir

Første samling for einingsleiarane i Oppvekst

På onsdag var einingsleiarane i Oppvekst i Nye Øygarden kommune samla for første gong. Kommunalsjef for Oppvekst, Anne-Merete Vabø Haugane opplevde dette som ei god samling. Også mange hovudtillitsvalde og dei assisterande kommunalsjefane, Jon Erik Egeland og Anna Nesje Nes, ...
Les Meir

Startar Ni til ti-timen i oktober

Frå første veka i oktober skal tre av kommunalsjefane i Nye Øygarden kommune vera på plass til faste tider på rådhusa i dei tre kommunane for å koma i tett og god dialog med leiarar og andre tilsette i Sund, ...
Les Meir

Ber avtalepartnarar om å kontakta Nye Øygarden kommune

Nye Øygarden kommune vil, dersom anna ikkje vert avtalt, overta alle kontraktar, leverandøravtaler, plikter og rettar, som dei tre gamle kommunane hadde, frå 01.01.2020 På denne bakgrunn ber prosjektadministrasjonen i Nye Øygarden kommune at alle avtalepartar, leverandørar, samarbeidspartnarar og ...
Les Meir

Bli med på debatt om Nye Øygarden kommune!

Biblioteka i Sund, Fjell og Øygarden inviterer til debattar om korleis vi vil ha det i den nye kommunen. Det handlar om sentrum/periferi, samferdsle og strilekultur. Debattleiar vert tidlegare journalist i Bergens Tidende, Per Jon Odén. I oktober vert det ...
Les Meir

– Eg ønskjer ein mobbefri skule

Denne veka startar Elev i Nye Øygarden videoopptaka der elevar snakkar om kva tankar dei har om framtida i den nye kommunen. – Eg har lyst til å ha ein mobbefri skule i Nye Øygarden, seier Gabriel Sæle i 9c ...
Les Meir

Aktiv+ videopremiere – sjå kva du kan vera med på!

Tysdag 24.09 var det filmpremiere på Aktiv+ med to flunkande nye videoar. Det var ikkje noko å sei på stemninga, og det vart faktisk tilløp til trampeklapp. Videoane vart samrøystes godkjend på staden i ope medlemsmøte. Best av alt; seniorane ...
Les Meir

Nye Øygarden kommune søkjer leiarar

Vil du arbeida som einingsleiar for pedagogisk psykologisk teneste (PPT), leiar for stabsavdeling Service eller einingsleiar for byggesak, tilsyn og miljø? Søknadsfrist 6. oktober 2019. Velkomen som søkjar! Her finn du meir informasjon om stillingane ...
Les Meir

Lokalisering: Sjå kva som er neste steg!

Arbeidet med å lokalisera administrasjon og tenester i den nye kommunen held fram. I steg to handlar det mellom anna om å arbeida fram forslag til tenester som skal leggjast til lokale servicesenter. Innan 25. september skal hovudprosjekta innan dei ...
Les Meir

Konkurranseinstinktet vakna på Pyttane

Det var mange skjulte talent som kom for ein dag då eit 50-tals medarbeidarar var samla på Pyttane i ekte vestlandsver torsdag kveld. Det var kommunalsjef for organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, som hadde samla ...
Les Meir

Løyver 1,5 millionar kroner til Gründerparken Vest

Fellesnemnda vedtok i dag å løyva 1,5 millionar kroner i tilskot til Gründerparken Vest for 2020. Formelt vart det vedteke å innarbeida beløpet i budsjettet for neste år. Det vart vidare vedteke at den føreslåtte framtidige driftsmodellen for gründerparken vert ...
Les Meir

Følgjer opp ROS-analyse

Leiinga i Nye Øygarden kommune følgjer opp ein ROS-analyse som er gjennomført i samband med etableringa av den nye kommunen. På møtet i overordna styringsgruppe på onsdag vart det presentert fleire tiltak som følgje av ROS-analysen (risiko- og sårbarheitsanalyse).  Overordna ...
Les Meir

Føreslår fast tilskot til Gründerparken Vest

Prosjektrådmannen føreslår at det vert gjeve eit fast årleg tilskot til Gründerparken Vest på 500 tusen kroner. Saka skal til behandling i fellesnemnda den 16. september. I tilrådinga heiter det at beløpet vert innarbeidd i dei årlege budsjettet frå og ...
Les Meir
Loading...