Aktuelt

FjellVAR (ØyVAR) vert leverandør av renovasjonstenester

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok i dag at FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) skal vera renovasjonsleverandør frå 2020. Dette var eitt av mange vedtak på det siste møtet i fellesnemnda før ferien. Sund kommune har BIR AS som renovasjonsleverandør ...
Les Meir

Føreslår FjellVAR (ØyVAR) som leverandør av renovasjonstenester

Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune føreslår at fellesnemnda vel FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) som renovasjonsleverandør frå 2020. Fellesnemnda tek stilling i saka den 17. juni. Sund kommune har BIR AS som renovasjonsleverandør. Fellesnemnda har tidlegare vedteke at det skulle ...
Les Meir

Omstilling

Kommunereforma handlar i stor grad om omstilling. Fet, Sørum og Skedsmo kommunar skal danna ny kommune som får namnet Lillestrøm kommune frå 1. januar. Her kan du sjå intervju med psykiater og professor emeritus Ingvard Wilhelmsen der temaet er omstilling. ...
Les Meir

Organisering av Nye Øygarden kommune

Leiinga i Nye Øygarden kommune har no konkludert med korleis den Nye Øygarden kommune skal organiserast administrativt. Organisasjonsstrukturen skal visa korleis einingar og stabar er organiserte på nivå to innan kvart kommunalsjefområde. Dei grå boksane, som er illustrerte i ...
Les Meir

Etiske retningslinjer er klare for sluttbehandling

Partssamansett utval (PSU) gav i dag innstilling på dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune. Etter at retningslinjene har vore ute på ei ny høyring etter behandlinga i PSU i april, tok PSU i dag stilling til ei rekkje forslag ...
Les Meir

Kunngjering av godkjente vallister for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

I samsvar med vallova § 6-7 kunngjer valstyret i (nye) Øygarden kommune at vallister for følgjande parti er godkjent ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019:

Gjennomfører anbodskonkurranse for val av pensjonsleverandør

På møtet i partssamansett utval (PSU) den 4. juni, ligg det føre orienteringssak om anbodsprosessen knytt til pensjonsleverandør. Etter at det er gjennomført ei intensjonskunngjering, har prosjektleiinga konkludert med at det skal gjennomførast anbodskonkurranse. Den 8. april vedtok fellesnemnda at ...
Les Meir

Søkjarlistene til einingsleiar byggjesak, heimetenesta, flyktningtenesta og leiar stabsavdeling service

Her er søkjarlistene til stillingane som einingsleiar byggjesak, einingsleiar heimetenesta, einingsleiar flyktningtenesta og leiar stabsavdeling. Søkjarlistene: ...
Les Meir

Endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda i Nye Øygarden kommune har, i sak PS 26/19, vedteke nye adressenamn.  Huseigarar som får ny adresse vil få eiga melding om dette og tidspunkt for når adresseendringa skal tre i kraft. Vedtak om skrivemåten kan påklagast av dei ...
Les Meir

Startar arbeidet med å innplassera tilsette

I dag (24. mai) vert det sendt ut eit informasjonsskriv til alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden. I skrivet vert det gjeve informasjon om arbeidet med å innplassera dei tilsette i dei tre kommunane i Nye Øygarden kommune. Dei ...
Les Meir

Lyser ut fire leiarstillingar

Onsdag i sist veke veke vart det gjort kjent at  tilsetjingsutvala har gjort tilsetjing i 29 leiarstillingar i Nye Øygarden kommune. No lyser Nye Øygarden kommune ut fire stillingar der det ikkje vart gjort tilsetjing i denne runden. Dei ...
Les Meir

Digital transformasjon

- Vi skal gjennom ein digital transformasjon. Digitalisering omfattar heile den offentlege sektoren. Dette sa kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, då ho på tysdag ønskte 35 medarbeidarar i Sund, Fjell og Øygarden velkomen ...
Les Meir

Krevjande økonomi

Dei tre kommunane i vest skal laga ein økonomisk prognose for årsresultatet for 2019. Dette vert lagt fram på ein budsjettkonferanse i juni. Det vedtok fellesnemnda i dag. Fellesnemnda vedtok også, etter framlegg frå Espen Harkestad, at til møtet i ...
Les Meir

Vil du vere valmedarbeidar i (nye) Øygarden kommune?

Kommune- og fylkestingsvalet 2019 skal gjennomførast som om Fjell, Sund og Øygarden alt er slått saman til (nye) Øygarden kommune. Vi treng fleire samfunnsengasjerte personar til å delta i valgjennomføringa på valdagen. Har du lyst til å vere med? Kven ...
Les Meir

Tilsetjing i leiarstillingar Nye Øygarden kommune

Fem tilsetjingsutval har gjort tilsetjing i 29 stillingar som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune. Her er oversyn dei som har fått tilbod om og har takka ja til leiarstillingar: Organisasjon og digitalisering

Utfordrande økonomisk situasjon

Økonomirapporten basert på økonomiske rapportar frå Sund, Fjell og Øygarden viser eit negativt avvik på 15,9 millionar kroner etter første kvartal 2019. Det går fram av saka prosjektrådmannen for Nye Øygarden legg fram for behandling i fellesnemnda den 13 ...
Les Meir

Vi feirer Nye Øygarden kommune

Nye Øygarden kommune inviterer lag og organisasjonar til å delta i feiringa av at Sund, Fjell og Øygarden vert ein ny kommune frå januar 2020. I tida fram til nyttår oppmodar vi våre gode lokale kulturressursar til å gjennomføra ...
Les Meir

Tilbod om leiarstillingar er sendt ut

Fem tilsetjingsutval har vurdert alle søknadene som er komne inn på stillingane som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune. I dag (fredag 3. mai) har fleire kandidatar fått tilbod om leiarstillingar. Fristen for å gje ...
Les Meir

Lanserer nettside for Elev i Nye Øygarden

I dag lanserer vi nettsida for tiltaket Elev i Nye Øygarden. På denne sida finn du informasjon om korleis grunnskuleelevane i Sund, Fjell og Øygarden kan engasjera seg i bygginga av den nye kommunen. På nettsida er det undervisningsopplegg, ...
Les Meir

Vil engasjera elevane for Nye Øygarden kommune

I dag var 90 elevrådsrepresentantar og vaksenkontaktar på alle skulane i Sund, Fjell og Øygarden samla på Fjell rådhus for å inspirera kvarandre til engasjement for den nye kommunen. Samlinga i dag var startskotet for tiltaket Elev i Nye Øygarden. ...
Les Meir
Loading...