Aktuelt

Må samordna adressenamn i Nye Øygarden kommune

Ved kommunesamanslåingar er det lovkrav om at adressesystema vert samordna der det er fleire adressenamn som er doble/heilt eller svært like. Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune føreslår at det vert sett i gang eit arbeid med å få avklart kva ...
Les Meir

Avklarte representasjon i arbeidsgrupper for arbeidsgjevarpolitikk

På møtet i partssamansett utval (PSU) i dag var hovudsaka oppnemning av arbeidsgrupper knytt til arbeidsgjevarpolitikk.  PSU slutta seg til tilrådinga frå prosjektleiar om å oppretta tre arbeidsgrupper. Dei tre arbeidsgruppene gjeld reglement og lønspolitikk, arbeidsgruppe for partssamarbeid og arbeidsgruppe ...
Les Meir

Føreslår å starta opp arbeidet med reglement og lønspolitikk

Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune føreslår at det vert oppnemnd tre arbeidsgrupper innan området arbeidsgjevarpolitikk. Dei tre arbeidsgruppene gjeld reglement og lønspolitikk, arbeidsgruppe for partssamarbeid og arbeidsgruppe for kompetanse og utvikling. Partssamansett utval (PSU) behandlar saka på møtet onsdag den ...
Les Meir

Fastset Øygarden som namn på den nye kommunen

I dag fekk 23 nye kommunar fastsett kommunenamn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift  avgjort at den nye kommunen samansett av Sund, Fjell og Øygarden frå 2020, skal ha namnet Øygarden kommune. I dei fleste samanslåingane har det vore semje om ...
Les Meir

Kan trainee i Nye Øygarden kommune vera noko for deg?

Nye Øygarden kommune søkjer etter ein trainee som skal bidra til å styrkja og komplettera det eksisterande arbeidet med digitalisering i samband med å byggja Nye Øygarden kommune. Nye Øygarden kommune er meldt inn i trainee-programmet til Trainee Vest, ...
Les Meir

Utsette behandling av søknad frå kyrkjeleg fellesnemnd

Fellesnemnda for Nye Øygarden vedtok på møtet i dag å utsetja behandling av søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd på 2,9 millionar kroner for 2018 og 2019. Prosjektleiar Paul J. Manger hadde innstilt på at fellesnemnda løyvde 300 tusen kroner i 2018 ...
Les Meir

Sjå møtet frå fellesnemnda på Nett-TV

På det siste møtet i fellesnemnda før jul, ligg det føre forslag til budsjett for 2018 og 2019. Det er også presentert årsprognose for 2017. Møtet i fellesnemnda den 11. desember vert overført direkte på nett-TV her. Departementet har utbetalt ...
Les Meir

Informasjonsfaldar til husstandane

Denne veka har innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden fått ein informasjonsfaldar i postkassen. I foldaren finn du kort informasjon om korleis arbeidet med å danna ein ny kommune i regionen er organisert og kva arbeid som er i gang ...
Les Meir

Føreslår modell med formannskap og to hovudutval

Med seks mot eí røyst går utval for politisk styringsstruktur inn for å leggja ein modell med formannskap og to hovudutval til grunn for det vidare arbeidet med ny kommune. Mindretalet går inn for ei løysing med tre hovudutval. Utvalet ...
Les Meir

Vil involvera innbyggjarane

Tysdag denne veka var arbeidsgruppa som skal arbeida med lokaldemokrati og identitet, samla til sitt første møte. Arbeidsgruppa konstituerte seg med Tom Georg Indrevik som leiar og Christel Møvik-Olsen som nestleiar. Indrevik er optimistisk etter det første møtet. - Denne ...
Les Meir

Ønskjer avklaring om kompensasjon for tillitsvalde

På det første møtet i partsamansett utval (PSU) drøfta dei 15 medlemene partsforhold og struktur for arbeidsgruppene. PSU var samla til møte på Skjenet tysdag denne veka. Partssamansett utval er sett saman av seks representantar frå dei tillitsvalde og ni ...
Les Meir

Vil sikra ein god samanslåingsprosess

Fellesnemnda drøfta på møtet måndag denne veka korleis ein skal sikra ein god samanslåingsprosess for Nye Øygarden kommune. I saka som prosjektleiaren presenterte for nemnda, går det fram at Nye Øygarden kommune skal arbeida etter den føreslåtte modellen; effektmål, resultatmål ...
Les Meir

Klart for første møte i partssamansett utval

Prosjektleiar føreslår at hovudsamanslutningsmodellen vert mal for partsfohold i arbeidet med å etablera Nye Øygarden kommune. Dei fire pilarane i partsarbeidet i prosjektorganisasjonen for Fjell, Sund og Øygarden vert LO kommune, YS kommune, Unio og Akademikerne. Til det første møtet ...
Les Meir

Ønskjer å sikra identitét og samspel mellom innbyggjarane

Til møtet i fellesnemnda den 20. november ligg det føre forslag om å setja ned ei arbeidsgruppe som skal arbeida med identitetsbygging og samspel mellom innbyggjarne i kommunane i utviklinga av lokaldemokratiet. I saksutgreiing skriv prosjektleiaren at han ønskjer ...
Les Meir

Jublar for avgjerd om CO2-lagring i Øygarden

Ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, gler seg stort over at Gassanova og Statoil har avgjort at eit mottaksanlegg for C02 skal byggjast på grunnen til CCB Kollsnes AS i Naturgassparken i Øygarden. Dette vert viktig for den nye kommunen. - Målet ...
Les Meir

God start på arbeidet i utvala for eigarskap og politisk organisering

To av utvala fellesnemnda har sett ned, hadde sine to første møte denne veka. På tysdag ønskte leiar i utval for politisk styringsstruktur, Marianne Sandahl Bjorøy, velkomen til sitt første møte, medan utval for eigarskapsmodellar, leia av Atle Dåvøy, var ...
Les Meir

Ungdomspolitikarane er viktige for samfunnsutviklinga

På tysdag denne veka var ungdomsråda/ungdommens kommunestyre i Sund, Fjell og Øygarden samla til felles opplæringsdag. Etter at prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul Manger, hadde informert om den nye kommunen, var Synniva Henden frå Sund ungdomsråd frampå og ville ...
Les Meir

Startar opp arbeidet i arbeidsutvala

Komande veke skal to utval oppnemnd av fellesnemnda ha sine to første møte. Tysdag den 7. november kl. 15.00 vert det møte i utval for politisk styringsstruktur. Dette utvalet skal gå gjennom den politiske styringsstrukturen i prosessen fram mot etablering ...
Les Meir

Sjå redigert film om regionen med norsk og engelsk tekst!

No ligg det føre fleire variantar av filmen om Nye Øygarden kommune. I samband med Sykkel-VM lanserte dei tre kommunane ein promoteringsfilm for Nye Øygarden kommune. No ligg det føre nyredigert utgåve med klipp frå Sykkel-VM og lysshow på Pyttane ...
Les Meir

Leiarvervet i fellesnemnda går på omgang

Med 16 mot eí røyst vedtok fellesnemnda i dag at leiarvervet i fellesnemnda skal gå på omgang mellom dei tre ordførarane i regionen. Dette innebér at Kari-Anne Landro vert leiar i perioden oktober 2017 - mai 2018, ordførar Børge Haugetun ...
Les Meir
Loading...