Aktuelt

Førehandstemming frå måndag 12. august

Førehandstemming finn stad frå 12.08.19 til og med 06.09.19. Du kan førehandstemme i den kommunen du sjølv ønskjer. Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førarkort, bankkort el. likn.) og gjerne valkortet du får tilsend i posten (ikkje ...
Les Meir

Omstilling er krevjande, men nødvendig

I samband med kommunesamanslåinga har Vestnytt følgd prosessen gjennom ei rekkje artiklar og omtalar. Dei siste dagane har det frå enkelte tillitsvalde kome kritikk mot gjennomføringa av prosessen.   Prosjektleiinga meiner at kritikken ikkje er berettiga. Omstillingane er i samsvar med ...
Les Meir

Dette skjedde 1. halvår 2019

Nye Øygarden kommune kan sjå tilbake på eit hektisk halvår. Det har mellom anna handla om administrativ organisering, tilsetjing av leiarar og innplassering av tilsette. Fellesnemnda har behandla mange og store saker. Her kan du lesa oppsummeringa frå 1. halvår ...
Les Meir
Workshop i Skogsvåg, der deltakarane jobba med å bearbeida innsikt frå eksperimenta

Korleis kan ein få barnet si stemme inn i møter som omhandlar barnet, og kva effektar gir det?

Dette er ei av problemstillingane tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har jobba med dei siste vekene. Rundt 30 tilsette i dei tre kommunane har delteke i seks eksperiment som har testa ut ulike måtar å samhandla på i møte ...
Les Meir

Har du spørsmål om tilsetjingsprosessen

Prosjektleiinga i Nye Øygarden kommune har gjennomført innplasseringa av tilsette basert på informasjon frå kommunane. Dersom du som tilsett har spørsmål om tilsetjingsprosessen, er det mogleg å ta kontakt med leiinga i Nye Øygarden kommune. NB! Ikkje alle dei ...
Les Meir

Fekk oppdatering om Nye Øygarden kommune

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte den administrative og politiske leiinga i Nye Øygarden kommune i dag og fekk informasjon om arbeidet med å byggja den nye kommunen. Statsråden understreka at det er viktig å stå støtt i denne omstillinga. ...
Les Meir

Tilsetjing i Nye Øygarden kommune

I løpet av dei næraste dagane vil alle fast tilsette i dei tre kommunane få tilsendt informasjon frå prosjektet Nye Øygarden kommune om innplassering i stillingar i den nye kommunen.
  • Informasjonen vert sendt digitalt. Dei som ikkje har Digipost/Altinn ...
    Les Meir

FjellVAR (ØyVAR) vert leverandør av renovasjonstenester

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok i dag at FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) skal vera renovasjonsleverandør frå 2020. Dette var eitt av mange vedtak på det siste møtet i fellesnemnda før ferien. Sund kommune har BIR AS som renovasjonsleverandør ...
Les Meir

Føreslår FjellVAR (ØyVAR) som leverandør av renovasjonstenester

Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune føreslår at fellesnemnda vel FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) som renovasjonsleverandør frå 2020. Fellesnemnda tek stilling i saka den 17. juni. Sund kommune har BIR AS som renovasjonsleverandør. Fellesnemnda har tidlegare vedteke at det skulle ...
Les Meir

Omstilling

Kommunereforma handlar i stor grad om omstilling. Fet, Sørum og Skedsmo kommunar skal danna ny kommune som får namnet Lillestrøm kommune frå 1. januar. Her kan du sjå intervju med psykiater og professor emeritus Ingvard Wilhelmsen der temaet er omstilling. ...
Les Meir

Organisering av Nye Øygarden kommune

Leiinga i Nye Øygarden kommune har no konkludert med korleis den Nye Øygarden kommune skal organiserast administrativt. Organisasjonsstrukturen skal visa korleis einingar og stabar er organiserte på nivå to innan kvart kommunalsjefområde. Dei grå boksane, som er illustrerte i ...
Les Meir

Etiske retningslinjer er klare for sluttbehandling

Partssamansett utval (PSU) gav i dag innstilling på dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune. Etter at retningslinjene har vore ute på ei ny høyring etter behandlinga i PSU i april, tok PSU i dag stilling til ei rekkje forslag ...
Les Meir

Kunngjering av godkjente vallister for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

I samsvar med vallova § 6-7 kunngjer valstyret i (nye) Øygarden kommune at vallister for følgjande parti er godkjent ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019:

Gjennomfører anbodskonkurranse for val av pensjonsleverandør

På møtet i partssamansett utval (PSU) den 4. juni, ligg det føre orienteringssak om anbodsprosessen knytt til pensjonsleverandør. Etter at det er gjennomført ei intensjonskunngjering, har prosjektleiinga konkludert med at det skal gjennomførast anbodskonkurranse. Den 8. april vedtok fellesnemnda at ...
Les Meir

Søkjarlistene til einingsleiar byggjesak, heimetenesta, flyktningtenesta og leiar stabsavdeling service

Her er søkjarlistene til stillingane som einingsleiar byggjesak, einingsleiar heimetenesta, einingsleiar flyktningtenesta og leiar stabsavdeling. Søkjarlistene: ...
Les Meir

Endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda i Nye Øygarden kommune har, i sak PS 26/19, vedteke nye adressenamn.  Huseigarar som får ny adresse vil få eiga melding om dette og tidspunkt for når adresseendringa skal tre i kraft. Vedtak om skrivemåten kan påklagast av dei ...
Les Meir

Startar arbeidet med å innplassera tilsette

I dag (24. mai) vert det sendt ut eit informasjonsskriv til alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden. I skrivet vert det gjeve informasjon om arbeidet med å innplassera dei tilsette i dei tre kommunane i Nye Øygarden kommune. Dei ...
Les Meir

Lyser ut fire leiarstillingar

Onsdag i sist veke veke vart det gjort kjent at  tilsetjingsutvala har gjort tilsetjing i 29 leiarstillingar i Nye Øygarden kommune. No lyser Nye Øygarden kommune ut fire stillingar der det ikkje vart gjort tilsetjing i denne runden. Dei ...
Les Meir

Digital transformasjon

- Vi skal gjennom ein digital transformasjon. Digitalisering omfattar heile den offentlege sektoren. Dette sa kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, då ho på tysdag ønskte 35 medarbeidarar i Sund, Fjell og Øygarden velkomen ...
Les Meir

Krevjande økonomi

Dei tre kommunane i vest skal laga ein økonomisk prognose for årsresultatet for 2019. Dette vert lagt fram på ein budsjettkonferanse i juni. Det vedtok fellesnemnda i dag. Fellesnemnda vedtok også, etter framlegg frå Espen Harkestad, at til møtet i ...
Les Meir
Loading...