Aktuelt

No kan du kjøpa mønster og garnpakke til Øygardsgenseren

I samarbeid med Hillesvåg Ullvarefabrikk er det utarbeidd mønster til Øygardsgenseren. No er tida inne for å finna fram strikketøyet. Ein av dei første kjøparane av mønster og garnpakke er leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy. I dag plukka ...
Les Meir

Gav status for arbeidet med den administrative organiseringa

På fredag i sist veke gav prosjektrådmann Rune Lid dei hovudtillitsvalde og hovudverneomboda i dei tre kommunane status for arbeidet med den administrative organiseringa. Det er eit stramt løp fram til behandlinga i fellesnemnda den 11. mars. Lid opplyste at ...
Les Meir

Fellesnemnda: Eingongstiltak og store investeringar gjev svekka driftsbudsjett

Samla driftsbudsjett for dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden for 2019 er svekka samanlikna med tidlegare år som følgje av eingongstiltak og store investeringar. Det går fram av uttalen fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok på møtet i dag ...
Les Meir

Endring av adressenamn i «Nye Øygarden kommune»

I samband med endring av adressenamn i «Nye Øygarden kommune» vert dei nye aktuelle adressenamna, som Stadnamn - tenesta på Vestlandet har tilrådd, lagt ut på høyring. Oversikt over kva namn som endrast og elektronisk høyringssvar finn du på heimesidene ...
Les Meir

Nødvendig med stram økonomisk prioritering

Fellesnemnda skal på møtet den 11. februar gje uttale til budsjett og økonomiplan for dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden. Prosjektrådmannen meiner at det samla driftsbudsjettet for 2019 er svekka samanlikna med tidlegare år som følgje av eingongstiltak og ...
Les Meir

Fylkesreforma: Optimistiske fylkesordførarar

Måndag kveld var rundt hundre personar samla på eitt av flaggskipa til fylkeskommunen, Amalie Skram videregående skole. Arbeidsutvalet til fellesnemnda for nye Vestland fylke hadde invitert til ope møte. Mellom anna var Regionrådet Vest med dei tre ordførarane i regionen ...
Les Meir

Marianne Sandahl Bjorøy overtek som leiar av fellesnemnda

I dag overtek Fjell-ordførar, Marianne Sandahl Bjorøy, vervet som leiar av fellesnemnda. Dermed kunne ordførar i Øygarden, Børge Haugetun levera stafettpinnen til den nye leiaren. Denne gongen var det den raude nynorskstafettpinnen som vart brukt. Marianne Sandahl Bjorøy skal leia ...
Les Meir

No kan du lesa rapportane

Rapportane frå dei fem hovudprosjekta og dei om lag 35 delprosjektrapportane er no publiserte. Den 28. januar leverte dei fem hovudprosjekta rapportane sine etter konseptfasen, mellom anna basert på rapportar frå oppretta delprosjekt. Det er viktig å merka seg at dette ...
Les Meir

12 har søkt på stillinga som kommunalsjef for økonomi

Den endelege søkjarlista til stillinga som kommunalsjef for økonomi i Nye Øygarden kommune er klar. Fem av søkjarane er kvinner. Ein av søkjarane er unnateke offentlegheit. Her er søkjarlista:
  • Gaarder, Thorbjorn (64), chief credit officer, Oslo
  • Rong, Solfrid ...
    Les Meir

Klimaomstilling er nødvendig

Professor på Universitetet i Bergen, Håvard Haarstad, var tydeleg på at klimaomstilling er eit reelt vilkår for kommunalt handlingsrom då han heldt foredrag på felles kommunestyre for Sund, Fjell og Øygarden på Panorama Hotell & Resort på torsdag. Professoren på ...
Les Meir

Sjå felles kommunestyre på nett-TV

Torsdag 17. januar er det felles kommunestyremøte for Sund, Fjell og Øygarden kommunar på Panorama Hotell & Resort i Sund. Møtet vert overført på nett-TV. På dette møtet vert det drøfting av skuggebudsjett for dei tre kommunane og politisk ...
Les Meir

Forventar godt resultat for brukarane

Prosjektrådmann Rune Lid har stor tru på at arbeidet i dei fem hovudprosjekta og dei mange delprosjekta vil gje gode resultat. På måndag hadde han hadde samla nærare 60 deltakarar på arbeidsverkstad på Panorama Hotell & Resort.  Innan 18. januar ...
Les Meir

Første workshop med tenestedesignarar i StimuLab-prosjektet

Tysdag 8. januar 2019 var om lag 20 deltakar frå Sund, Fjell og Øygarden samla til første workshop i StimuLab-prosjektet. Rådmenn, ordførarar og tenesteleiarar frå dei tre kommunane jobba seg fram til felles ambisjonar for prosjektet saman med prosjektgruppa. ...
Les Meir

Workshop for Nye Øygarden kommune – delprosjekt barnehage

Tysdag 08.01.19 var det workshop for Nye Øygarden - delprosjekt Barnehage. 86 deltakarar frå dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden var samla i kultursalen for å drøfte framtidige satsingsområde for barnehage, organisering av barnehagesektoren, «beste praksis» og tverrfagleg samarbeid ...
Les Meir

Workshop for Nye Øygarden delprosjekt Skule

Måndag 07.01.19 var det workshop for Nye Øygarden delprosjekt Skule. 100 deltakarar frå dei tre kommunane Fjell, Sund og Øygarden var samla i kultursalen for å drøfte framtidige satsingsområde for skule, organisering av skulesektoren, «beste praksis» og lokalisering av skuleadministrasjonen ...
Les Meir

Dette skjedde i Nye Øygarden 2. halvår

I løpet av 2. halvår 2018 er det tilsett rådmann og fire kommunalsjefar i Nye Øygarden kommune. Men det har skjedd mykje meir enn dette det siste halvåret. Her kan du lesa om litt av arbeidet med å byggja den ...
Les Meir

Gav tillitsvalde oppdatert informasjon

 I dag gav prosjektrådmann Rune Lid 19 hovudtillitsvalde status for arbeidet med å byggja den nye kommunen. - Det handlar om å ha eit kaldt hovud og eit varmt hjarta, sa Lid då han orienterte om skuggebudsjettet Nye Øygarden ...
Les Meir

Fellesnemnda vedtok pensjonsløysing med forsikra løysing i KLP

Fellesnemnda vedtok i dag samrøystes at dei tilsette i Nye Øygarden kommune skal ha forsikra løysing i KLP. Vedtaket samsvarar med innstillinga frå prosjektrådmannen og partsamansett utval. Det vart likevel lagt til i vedtaket at det skal undersøkast om det ...
Les Meir

Lyser ut stilling som kommunalsjef for Økonomi

Nye Øygarden kommune lyser ut stillinga som kommunalsjef for Økonomi. Som kommunalsjef for økonomi vert du medlem av toppleiargruppa til og får det overordna ansvaret for økonomifunksjonen til kommunen. Du skal gjennomføra overordna økonomiplanprosessar som sikrar heilskapleg, langsiktig og ...
Les Meir

Fellesnemnda avgjer pensjonsløysing på måndag

På møtet i fellesnemnda den 17. desember vert spørsmålet om framtidig pensjonsleverandør for dei tilsette i den nye kommunen avgjort. PSU gjekk på tysdag denne veka samla inn for innstillinga frå prosjektrådmannen om forsikra løysing i KLP. Valet står ...
Les Meir
Loading...