Aktuelt

Lyser ut stillinga som rådmann for Nye Øygarden kommune

I dag vert stillinga som rådmann for Nye Øygarden kommune lyst ut. Den som vert tilsett, går i første omgang inn som prosjektleiar og vert permanent rådmann i den nye kommunen frå januar 2020. I annonseteksten står det at det ...
Les Meir

11 har søkt kommunalsjefstillingane

Då fristen for å søkja dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden kommune gjekk ut den 6. august, hadde det meldt seg 11 søkjarar. To av dei har søkt to av stillingane. Det er tidlegare avklart at Rune Lid, som ...
Les Meir

Eit tilbakeblikk på halvåret som ligg bak

Administrativ organisering, politisk styringsstruktur, omstillingsavtale for tilsette, endring i prosjektleiinga og eigarskapsmodellar er nokre av dei sakene og hendingane som har prega arbeidet med å byggja Nye Øygarden kommune dei seks første månadene i år. Her kan du lesa om ...
Les Meir

Rune Lid vert kommunalsjef for økonomi i Nye Øygarden kommune

Rådmann i Sund, Rune Lid,  er tilsett som kommunalsjef for økonomi i Nye Øygarden kommune. Det har tilsetjingsutvalet avgjort. Rune Lid, som sidan 16. april også har vore prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune, har takka ja til stillinga som kommunalsjef. ...
Les Meir

Her oppsummerer Børge Haugetun møtet i fellesnemnda

Det handla mellom anna om politisk og administrativ organisering, eigarskapsmodellar og lokalisering av ny vidaregåande skule då fellesnemnda for Nye Øygarden kommune på måndag hadde sitt siste møte dette halvåret. - Det var eit langt møte med tunge saker. Debatten ...
Les Meir

Samordning av adressesystem i Nye Øygarden kommune – endring av adressenamn

I samband med samanslåing av Sund-, Fjell- og Øygarden kommunar må adressesystemet samordnast for å få eit eintydig adressesystem i Nye Øygarden kommune. På bakgrunn av dette føreslår prosjektrådmannen at totalt 64 adressenamn vert endra. Saka er behandla i fellesnemnda ...
Les Meir

Ønskjer dialog om to tomtealternativ for ny vidaregåande skule 

Etter ein lang debatt på fellesnemnda i dag om lokalisering av ny vidaregåande skule på Straume/Bildøyna, samla politikarane seg om to aktuelle tomtealternativ i fråsegna som vert oversendt til Hordaland fylkeskommune. I fråsegna heiter det at både Bildøytangen (tomt 41) ...
Les Meir

Føreslår at 64 adressenamn i dei tre kommunane vert endra

Prosjektrådmannen føreslår at 64 adressenamn i Sund, Fjell og Øygarden vert endra. Grunnen til dette er at samanslåing av kommunar normalt fører til at det må gjennomførst endringar eller tilpassingar i nokre adressenamn. Saka skal til behandling i fellesnemnda den ...
Les Meir

Fellesnemnda tek stilling til eigarstruktur og administrativ og politisk organisering

Det ligg mange store saker på bordet til fellesnemnda den 18. juni. Det øvste politiske organet i Nye Øygarden kommune skal ta stilling til sluttrapporten frå utval for eigarskapsmodellar. Her ligg det føre framlegg til organisasjonsmodellar, eigarskap og representasjon. Fellesnemnda ...
Les Meir

Partssamansett utval tilrår godkjenning av overordna administrativ organisering

Partssamansett utval (PSU) rår til at den overordna administrative organiseringa  i Nye Øygarden kommune vert samansett av rådmann og fem kommunalsjefar; tre for tenesteområda og to for stab- og støttefunksjonar. Dei tre tenesteområda er 1) oppvekst, 2) helse og velferd ...
Les Meir

Gjennomfører  undersøking om lokaldemokrati og identitet

Tysdag den 12. juni vil innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden via SMS få invitasjon til å delta i ei nettbasert undersøking om lokal identitet. Det er arbeidsgruppa for lokaldemokrati og identitet i Nye Øygarden kommune som inviterer til ...
Les Meir

Tilrår at kommunale eigedomar vert organiserte i kommunal eining

Partssamansett utval (PSU) skal på møtet den 12. juni gje tilråding til sakene om eigarskapsmodellar og overordna administrativ organisering. Prosjektrådmann Rune Lid er no klar med innstillinga i sakene. Utval for eigarskapsmodellar har utarbeidd ein sluttrapport med framlegg til organisasjonsmodellar ...
Les Meir

Samarbeider om friluftsliv

Nærare 30 personar møtte opp på friluftslivsforum i lokala til RAN Seilforening måndag kveld. Arrangementet vart gjennomført som eit samarbeid mellom Bergen og Omegn Friluftsråd (BOB) og dei tre kommunane i regionen. Både turlaga og BOB presenterte arbeidet sitt, og ...
Les Meir

Leverte stafettpinnen til Børge Haugetun

I dag (1. juni) overlét Sund-ordførar Kari-Anne Landro leiarvervet i fellesnemnda for Nye Øygarden kommune til ordførar i Øygarden, Børge Haugetun. Ikkje heilt tilfeldig hadde Landro funne fram ein nynorskstafettpinne som ho kunne levera til Haugetun på fredag. - Børge ...
Les Meir

Fellesprosjekt får statleg støtte

Fjell, Sund og Øygarden som skal slå seg saman til Nye Øygarden kommune er mellom dei fire prosjekta som får støtte fra Difis StimuLab etter første søknadsrunde. StimuLab er ei ordning som DIFI (direktoratet for offentleg forvaltning) og DOGA (design ...
Les Meir

Føregangsland i digital helse

Danmark ligg heilt i verdstoppen når det gjeld digital helse. Det fekk fellesnemnda for Nye Øygarden erfara på studieturen til Danmark denne veka. Kontorsjef Nanna Skovgaard i Sundheds- og Ældreministeriet i København kommune orienterte om den nasjonale strategien for digital ...
Les Meir

Engasjerer innbyggjarane med oppgåveutval

Gentofte kommune like sør for København er ein av tre-fire kommunar i Danmark som har innført oppgåveutval. Desse mellombelse ad-hocprega utvala er samansett av 10 innbyggjarar og fem politikarar. Kommunaldirektør Frank E. Andersen seier at det er etablert 23 forskjellige ...
Les Meir

Høyring om administrativ organisering

I sist veke sende rådmennene i dei tre kommunane framlegg til overordna administrativ organisering ut til høyring. I forkant av ei leiarsamling på Flesland 14. og 15. mai var det laga eit grunnlagsdokument, og i etterkant av drøftinga der er ...
Les Meir

Administrativ organisering: Leiarane i kommunane ønskjer to-nivåmodell

30 leiarar og tillitsvalde i dei tre kommunane har denne veka vore samla på leiarsamling for å drøfta den overordna administrative organiseringa av Nye Øygarden kommune. Det er semje om at den nye kommunen bør organiserast i ein to-nivåmodell med ...
Les Meir

Optimistisk prosjektrådmann

Når eg høyrer kva kompetanse som er representert rundt bordet her i dag, er eg trygg på at dette vil gå bra. Det sa prosjektleiar Rune Lid då han ønskte knapt 30 leiarar og tillitsvalde frå dei tre kommunane velkomen ...
Les Meir
Loading...