Aktuelt

Lyser ut stilling som kommunalsjef for Økonomi

Nye Øygarden kommune lyser ut stillinga som kommunalsjef for Økonomi. Som kommunalsjef for økonomi vert du medlem av toppleiargruppa til og får det overordna ansvaret for økonomifunksjonen til kommunen. Du skal gjennomføra overordna økonomiplanprosessar som sikrar heilskapleg, langsiktig og ...
Les Meir

Fellesnemnda avgjer pensjonsløysing på måndag

På møtet i fellesnemnda den 17. desember vert spørsmålet om framtidig pensjonsleverandør for dei tilsette i den nye kommunen avgjort. PSU gjekk på tysdag denne veka samla inn for innstillinga frå prosjektrådmannen om forsikra løysing i KLP. Valet står ...
Les Meir

Les informasjonshefte om Nye Øygarden kommune!

I sist veke fekk innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden eit informasjonshefte frå Nye Øygarden i postkassen. I dette heftet kan du lesa om arbeidet med å byggja den nye kommunen. Det er intervju med leiar av fellesnemnda, Børge ...
Les Meir

Partssamansett utval tilrår forsikra løysing i KLP

Partssamansett utval (PSU) behandla  i dag spørsmålet om framtidig pensjonsleverandør for dei tilsette i den nye kommunen. PSU gjekk samla inn for innstillinga frå prosjektrådmannen om forsikra løysing i KLP. Fellesnemnda avgjer saka måndag den 17. desember. Valet står mellom ...
Les Meir

Her er kommunalsjefen for Organisasjon og digitalisering

Sissel Iren Nesse (50) er tilsett som kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune. Dermed er fire av kommunalsjefar for den nye kommunen avklart. Sissel Iren Nesse er i dag einingsleiar for løns- og rekneskapssenteret i Bergen ...
Les Meir

Tilrår KLP som pensjonsleverandør

Prosjektrådmannen går inn for ei forsikra løysing i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) for dei tilsette i Nye Øygarden kommune. På eit drøftingsmøte med hovudtillitsvalde den 3. desember, røysta 10 tillitsvalde for KLP, medan eín tillitsvald røysta for eigen pensjonskasse. I dag ...
Les Meir

Tre kommunalsjefar er tilsette i Nye Øygarden kommune

Tre av søkjarane har i dag takka ja til å vera kommunalsjef i Nye Øygarden kommune. Line Barmen vert kommunalsjef for Helse og velferd, Anne-Merete Vabø Haugane vert kommunalsjef for Oppvekst, medan Råmund Skjold får stillinga som kommunalsjef for Kultur ...
Les Meir

Rosa regionen for handlekraft

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland rosa kommunane for handlekraft under oljekrisa, då ho var første føredragshaldar på Øygardenkonferansen i dag. Vel 200 deltakarar frå næringslivet, kommunane og andre aktørar er samla på Panorama Hotel & Resort. - Kommunane handterte oljekrisa ...
Les Meir

Gav råd om pensjonsløysing

Forsikringsmeklarføretaket AON Norge har på oppdrag frå prosjektrådmann utarbeid ein rapport med framlegg til kva løysing for val av pensjonsleverandør som er best for den nye kommunen. I går hadde AON orienteringsmøte for tilsette i Øygarden, Sund og Fjell og ...
Les Meir

– Ungdomspolitikarane må oppleva reell medverknad

I dag var 15 ungdomspolitikarar samla til fellessamling for ungdommens kommunestyre og ungdomsråda i dei tre kommunane i regionen. Vertskap i år var Øygarden kommune, og ungdomane let seg imponera av den nye idrettshallen Hjeltefjorden Arena der møtet vart halde. ...
Les Meir

Analyse: Godshamn på Ågotnes er lønsam

Ein samfunnsøkonomisk analyse av å flytta godshamna frå Bergen sentrum til Ågotnes konkluderer med at «relokaliseringa» gjev ein netto nytteverdi på om lag 1,2 milliardar kroner. Administrerande direktør på Coast Center Base (CCB) , Kurt Rune Andreassen og viseadministrerande direktør ...
Les Meir

Her er Øygardsgenseren

Spenninga var stor på laurdag då Øygardsgenseren skulle kårast. Det stod mellom seks alternativ. Det var utkastet til Mary-Ann Foldnes Fiske som no få tittelen Øygardsgenseren. - Eg vart svært overraska over resultatet, seier Foldnes Fiske. Kåringa skjedde under julemessa ...
Les Meir

Engasjement på Bjorøyna

Dei 27 personane som møtte opp på folkemøtet på Bjorøyna torsdag kveld, viste stort engasjement. Mange stilte spørsmål om Nye Øygarden kommune. Møteleiar Hogne Inge Tyssøy, som er nestleiar i Bjorøy og Tyssøy Velforening, gav dei frammøtte god tid til ...
Les Meir

Føreslår å venta med å starta arbeidet med samfunnsplan

Prosjektrådmannen meiner at rapportane frå dei fem prosjektgruppene ut på nyåret kan gje viktige premissar til grunnlaget for arbeidet med ein samfunnsplan. Det går fram av innstillinga han gjev i saka som handlar om eventuell start av arbeidet med ...
Les Meir

Ønskjer å medverka i bygginga av ny kommune

Både prosjektrådmann i Nye Øygarden kommune, Rune Lid, og leiar i Norsk Forbund for utviklingshemma (NFU) Sotra, Svein Arthur Pedersen, er nøgde etter møtet i går. Det var NFU Sotra som hadde invitert prosjektrådmannen for å få informasjon om status ...
Les Meir

Tillit er avgjerande for prosessen

På onsdag denne veka var fleire representantar frå fellesnemnda og rådmennene i dei tre kommunane i vest på fellessamling for samanslåingskommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane.  Tidlegare rådmann i Sandefjord og no kommunerådgjevar i eige firma, Gudrun Grindaker, var ...
Les Meir

Mange oppgåver for prosjektgruppene

Arbeidet i alle dei fem prosjektgruppene er i full gang. I prosjektgruppemøta er det teke opp ein del generelle tema, men etter kvart går gruppa inn i oppgåver og tema knytt opp til det enkelte kommunalsjefområde. Prosjektleiar for Kultur og ...
Les Meir

Rune Lid vert rådmann i Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda vedtok i dag å tilsetja Rune Lid (51) som rådmann i Nye Øygarden kommune. Vedtaket vart gjort samrøystes. Rune Lid er i dag prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune og rådmann i Sund. Fellesnemnda følgde ei samrøystes innstilling frå tilsetjingsnemnda ...
Les Meir

Tilsetjing av rådmann i Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda skal på eit ekstraordinært møte den 29. oktober behandla sak om tilsetjing av rådmann for Nye Øygarden kommune. Innstillinga frå tilsetjingsutvalet vert presentert i møtet. Møtet vert halde på Skjenet 2 og tek til klokka 09.00. Sjå innkalling ...
Les Meir

Korleis kan vi skapa endringsvilje?

Juridisk rådgjevar på Arbeidsmiljøsenteret, Hilde Hus Svanevik, stilte  mange spørsmål då ho snakka om endring og omstilling på arbeidsverkstaden i Sund i dag. - Er mennesket endringsvillig? spurte Hus Svanevik og svarte delvis på spørsmålet sjølv. - I utgangspunktet har ...
Les Meir
Loading...